EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:468:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 468, 15. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 468

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
15. december 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2013-2014
Mødeperioden fra den 9. til den 12. december 2013
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 89 E af 28.3.2014 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 10. december 2013

2016/C 468/01

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 med Europa-Parlamentets henstilling til Kommissionen, Rådet og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (2013/2133(INI))

2

2016/C 468/02

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om et regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (2013/2047(INI))

5

2016/C 468/03

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om EU's politik for rumindustrien — udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (2013/2092(INI))

12

2016/C 468/04

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa (2013/2063(INI))

19

2016/C 468/05

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 med udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og dets støttekontor (2013/2053(INI))

30

2016/C 468/06

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets forordning om fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir ophører med at være affald i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald (D021155/01 — 2012/2742(RPS))

33

2016/C 468/07

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (2013/2066(INI))

36

2016/C 468/08

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om det internationale samfunds indsats på området for udvikling og statsopbygning i Sydsudan (2013/2090(INI))

45

2016/C 468/09

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa (2013/2062(INI))

57

2016/C 468/10

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI))

66

2016/C 468/11

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa (2013/2064(INI))

67

 

Onsdag den 11. december 2013

2016/C 468/12

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INL))

73

2016/C 468/13

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på området (2013/2152(INI))

80

2016/C 468/14

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2013/2075(INI))

100

2016/C 468/15

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og randområder efter udløbet af mælkekvoten (2013/2097(INI))

114

2016/C 468/16

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om EU's strategi til styrkelse af resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande: anvendelse af erfaringer fra fødevaresikkerhedskriser (2013/2110(INI))

120

2016/C 468/17

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om kvinder med handicap (2013/2065(INI))

128

2016/C 468/18

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (2013/2093(INI))

140

 

Torsdag den 12. december 2013

2016/C 468/19

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om økoinnovation — arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (2012/2294(INI))

146

2016/C 468/20

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (2013/2963(RSP))

155

2016/C 468/21

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om fremskridt med hensyn til gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration (2013/2924(RSP))

157

2016/C 468/22

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om resultaterne af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, især med hensyn til Ukraine (2013/2983(RSP))

163

2016/C 468/23

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om statusrapport 2013 for Albanien (2013/2879(RSP))

167

2016/C 468/24

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (2013/2626(RSP))

173

2016/C 468/25

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (2012/2078(INI))

176

2016/C 468/26

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (2012/2034(INI))

187

2016/C 468/27

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om grøn infrastruktur — styrkelse af Europas naturkapital (2013/2663(RSP))

190

2016/C 468/28

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om Den Europæiske Centralbanks årsberetning 2012 (2013/2076(INI))

195

2016/C 468/29

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2980(RSP))

202

2016/C 468/30

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om organhøst i Kina (2013/2981(RSP))

208

2016/C 468/31

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om situationen i Sri Lanka (2013/2982(RSP))

210


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 10. december 2013

2016/C 468/32

Europa-Parlamentets afgørelse af 10. december 2013 om rapporter om undersøgelsesrejser med henblik på undersøgelse af andragender (fortolkning af forretningsordenens artikel 202, stk. 5) (2013/2258(REG))

213


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 10. december 2013

2016/C 468/33

P7_TA(2013)0519
Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 (COM(2011)0759 — C7-0439/2011 — 2011/0369(COD))
P7_TC1-COD(2011)0369
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om oprettelse af et program for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020

214

2016/C 468/34

P7_TA(2013)0520
Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014-2020 (COM(2011)0758 — C7-0438/2011 — 2011/0344(COD))
P7_TC1-COD(2011)0344
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om oprettelse af et program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020

216

2016/C 468/35

P7_TA(2013)0521
Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (COM(2013)0678 — C7-0305/2013 — 2013/0325(COD))
P7_TC1-COD(2013)0325
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

217

2016/C 468/36

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (14165/2013 — C7-0415/2013 — 2013/0315(NLE))

218

2016/C 468/37

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 1990-konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen (konvention nr. 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

219

2016/C 468/38

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (12324/2013 — C7-0379/2013 — 2013/0083(NLE))

220

2016/C 468/39

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (16112/2012 — C7-0285/2013 — 2012/0304(NLE))

221

2016/C 468/40

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af et revideret aftalememorandum med Amerikas Forenede Stater om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (14374/2013 — C7-0377/2013 — 2013/0324(NLE))

222

2016/C 468/41

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2013-2018) (08701/2013 — C7-0216/2013 — 2013/0102(NLE))

223

2016/C 468/42

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til De Kanariske Øer i perioden 2014-2020 (COM(2013)0552 — C7-0262/2013 — 2013/0266(CNS))

224

2016/C 468/43

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland) (COM(2013)0707 — C7-0359/2013 — 2013/2264(BUD))

225

2016/C 468/44

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/003 DE/First Solar, Tyskland) (COM(2013)0706 — C7-0358/2013 — 2013/2263(BUD))

228

2016/C 468/45

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) (COM(2013)0703 — C7-0357/2013 — 2013/2262(BUD))

231

2016/C 468/46

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

235

2016/C 468/47

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))

237

2016/C 468/48

P7_TA(2013)0539
Særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 (COM(2012)0371 — C7-0196/2012 — 2012/0179(COD))
P7_TC1-COD(2012)0179
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002

239

2016/C 468/49

P7_TA(2013)0540
EU-civilbeskyttelsesordning ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning (COM(2011)0934 — C7-0519/2011 — 2011/0461(COD))
P7_TC1-COD(2011)0461
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

263

2016/C 468/50

P7_TA(2013)0541
Kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD))
P7_TC1-COD(2011)0062
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010

265

2016/C 468/51

Europa-Parlamentets ændringer af 10. december 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh (COM(2012)0172 — C7-0102/2012 — 2012/0085(COD))

266

2016/C 468/52

P7_TA(2013)0543
Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))
P7_TC1-COD(2012)0202
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2013/EU om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner

272

 

Onsdag den 11. december 2013

2016/C 468/53

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2013 om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted (C(2013)7086) — 2013/2928(DEA))

273

2016/C 468/54

P7_TA(2013)0552
Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (COM(2011)0913 — C7-0510/2011 — 2011/0449(COD))
P7_TC1-COD(2011)0449
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) og ophævelse af Rådets afgørelse 2001/923/EF, 2001/924/EF, 2006/75/EF, 2006/76/EF, 2006/849/EF og 2006/850/EF

274

2016/C 468/55

P7_TA(2013)0553
Ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (COM(2013)0525 — C7–0224/2013 — 2013/0249(COD))
P7_TC1-COD(2013)0249
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

275

2016/C 468/56

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (konvention nr. 189) (11462/2013 — C7-0234/2013 — 2013/0085(NLE))

276

2016/C 468/57

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer (16469/2012 — C7-0009/2013 — 2012/0247(NLE))

277

2016/C 468/58

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske Republik om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning af opsparingsindtægter og om administrativt samarbejde inden for beskatning (COM(2013)0555 — C7-0360/2013 — 2013/0269(NLE))

278

2016/C 468/59

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (COM(2013)0781 — C7-0420/2013 — 2013/0387(CNS))

279

2016/C 468/60

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2013 om den foreslåede udnævnelse af Phil Wynn Owen til medlem af Revisionsretten (C7-0313/2013 — 2013/0811(NLE))

280

2016/C 468/61

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2013 om udnævnelsen af Alex Brenninkmeijer til medlem af Revisionsretten (C7-0312/2013 — 2013/0810(NLE))

281

2016/C 468/62

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2013 om den foreslåede udnævnelse af Henri Grethen til medlem af Revisionsretten (C7-0309/2013 — 2013/0807(NLE))

282

2016/C 468/63

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2013 om den foreslåede udnævnelse af Nikolaos Milionis til medlem af Revisionsretten (C7-0310/2013 — 2013/0808(NLE))

283

2016/C 468/64

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2013 om den foreslåede udnævnelse af Danièle Lamarque til medlem af Revisionsretten (C7-0311/2013 — 2013/0809(NLE))

284

2016/C 468/65

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2013 om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelsen af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (N7-0103/2013 — C7-0424/2013 — 2013/0901(NLE))

285

2016/C 468/66

P7_TA(2013)0565
Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil (COM(2011)0842 — C7-0494/2011 — 2011/0415(COD))
P7_TC1-COD(2011)0415
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil

286

2016/C 468/67

P7_TA(2013)0566
Stabilitetsinstrumentet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et stabilitetsinstrument (COM(2011)0845 — C7-0497/2011 — 2011/0413(COD))
P7_TC1-COD(2011)0413
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

288

2016/C 468/68

P7_TA(2013)0567
Et europæisk naboskabsinstrument ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk naboskabsinstrument (COM(2011)0839 — C7-0492/2011 — 2011/0405(COD))
P7_TC1-COD(2011)0405
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument

290

2016/C 468/69

P7_TA(2013)0568
Instrument til førtiltrædelsesbistand ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (COM(2011)0838 — C7-0491/2011 — 2011/0404(COD))
P7_TC1-COD(2011)0404
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

293

2016/C 468/70

P7_TA(2013)0569
Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande (COM(2011)0843 — C7-0495/2011 — 2011/0411(COD))
P7_TC1-COD(2011)0411
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om oprettelse af et partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande

296

2016/C 468/71

P7_TA(2013)0570
Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (COM(2011)0844 — C7-0496/2011 — 2011/0412(COD))
P7_TC1-COD(2011)0412
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om indførelse af et finansieringsinstrument for demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

298

2016/C 468/72

P7_TA(2013)0571
Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingsarbejde ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingsarbejde (COM(2011)0840 — C7-0493/2011 — 2011/0406(COD))
P7_TC1-COD(2011)0406
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingsarbejde for 2014-2020

300

2016/C 468/73

P7_TA(2013)0572
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 — 2020) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 — 2020) (COM(2011)0608 — C7-0319/2011 — 2011/0269(COD))
P7_TC1-COD(2011)0269
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 — 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006

303

2016/C 468/74

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2013)0348 — C7-0200/2013 — 2013/0188(CNS))

305

2016/C 468/75

P7_TA(2013)0574
Fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2013 om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD))
P7_TC1-COD(2011)0225
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om et fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer [Ændring 1]

316

 

Torsdag den 12. december 2013

2016/C 468/76

Europa-Parlamentets ændringer af 12. december 2013 til udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol gennem forhøjelse af antallet af dommere ved Retten (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))

330

2016/C 468/77

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS))

333

2016/C 468/78

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om udkast til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status (14220/2013 — C7-0355/2013 — 2013/0189(NLE))

334

2016/C 468/79

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))

337

2016/C 468/80

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (13284/1/2013 — C7-0408/2013 — 2011/0153(COD))

340

2016/C 468/81

Europa-Parlamentets ændringer af 12. december 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))

342

2016/C 468/82

Europa-Parlamentets ændringer af 12. december 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))

368

2016/C 468/83

P7_TA(2013)0589
Ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (COM(2013)0418 — C7-0176/2013 — 2013/0192(COD))
P7_TC1-COD(2013)0192
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

397

2016/C 468/84

P7_TA(2013)0590
EU-initiativ vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2020-2033 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-initiativ vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2020-2033 (COM(2012)0407 — C7-0198/2012 — 2012/0199(COD))
P7_TC1-COD(2012)0199
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2014/EU om et EU-initiativ vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2020-2033 og om ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF
[Ændring 84]

404

2016/C 468/85

P7_TA(2013)0591
Ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (COM(2013)0417 — C7-0175/2013 — 2013/0191(COD))
P7_TC1-COD(2013)0191
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

417

2016/C 468/86

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. december 2013 om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2013 om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))

423


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top