EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:468:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 468, 15 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 468

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
15 december 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2013–2014
Sammanträdena den 9–12 december 2013
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 89 E, 28.3.2014 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 10 december 2013

2016/C 468/01

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 med Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (2013/2133(INI))

2

2016/C 468/02

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om ramen för återhämtning och rekonstruktion av institut som inte är banker (2013/2047(INI))

5

2016/C 468/03

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om EU:s rymdindustripolitik: rymdbranschens potential för ekonomisk tillväxt (2013/2092(INI))

12

2016/C 468/04

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa (2013/2063(INI))

19

2016/C 468/05

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 med parlamentets yttrande över utvärderingsrapporten för Berec och dess byrå (2013/2053(INI))

30

2016/C 468/06

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets förordning om definition av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

33

2016/C 468/07

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (2013/2066(INI))

36

2016/C 468/08

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om världssamfundets insatser på området för utveckling och statsbyggande i Sydsudan (2013/2090(INI))

45

2016/C 468/09

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 Cars 2020: för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (2013/2062(INI))

57

2016/C 468/10

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2013/2040(INI))

66

2016/C 468/11

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om volontär- och frivilligarbete i Europa (2013/2064(INI))

67

 

Onsdagen den 11 december 2013

2016/C 468/12

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 med rekommendationer till kommissionen om givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (2013/2057(INL))

73

2016/C 468/13

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området (2013/2152(INI))

80

2016/C 468/14

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2013/2075(INI))

100

2016/C 468/15

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 om upprätthållande av mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden efter det att mjölkkvoterna upphört (2013/2097(INI))

114

2016/C 468/16

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 om EU:s strategi för resiliens och katastrofriskreducering i utvecklingsländerna: lära av livsmedelsförsörjningskriser (2013/2110(INI))

120

2016/C 468/17

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 om kvinnor med funktionsnedsättning (2013/2065(INI))

128

2016/C 468/18

Europaparlamentets resolution av den 11 december 2013 om en europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (2013/2093(INI))

140

 

Torsdagen den 12 december 2013

2016/C 468/19

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om miljöinnovation – sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (2012/2294(INI))

146

2016/C 468/20

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om uppmaningen till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (2013/2963(RSP))

155

2016/C 468/21

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om om framsteg i genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer (2013/2924(RSP))

157

2016/C 468/22

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (2013/2983(RSP))

163

2016/C 468/23

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om lägesrapporten om Albanien för 2013 (2013/2879(RSP))

167

2016/C 468/24

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19–20 december 2013) (2013/2626(RSP))

173

2016/C 468/25

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om konstitutionella problem med flernivåstyrning i Europeiska unionen (2012/2078(INI))

176

2016/C 468/26

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (2012/2034(INI))

187

2016/C 468/27

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om grön infrastruktur – att stärka Europas naturkapital (2013/2663(RSP))

190

2016/C 468/28

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (2013/2076(INI))

195

2016/C 468/29

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2980(RSP))

202

2016/C 468/30

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om organskörden i Kina (2013/2981(RSP))

208

2016/C 468/31

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om situationen i Sri Lanka (2013/2982(RSP))

210


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 10 december 2013

2016/C 468/32

Europaparlamentets beslut av den 10 december 2013 om rapporter om undersökningsresor för behandling av framställningar (tolkning av artikel 202.5 i arbetsordningen) (2013/2258(REG))

213


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 10 december 2013

2016/C 468/33

P7_TA(2013)0519
Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD))
P7_TC1-COD(2011)0369
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om inrättande av ett program Rättsliga frågor för perioden 2014–2020

214

2016/C 468/34

P7_TA(2013)0520
Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
P7_TC1-COD(2011)0344
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020

216

2016/C 468/35

P7_TA(2013)0521
Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD))
P7_TC1-COD(2013)0325
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

217

2016/C 468/36

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE))

218

2016/C 468/37

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 1990 om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (konvention nr 170) (11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))

219

2016/C 468/38

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE))

220

2016/C 468/39

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

221

2016/C 468/40

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ändrat samförståndsavtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))

222

2016/C 468/41

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2013–2018) (08701/2013 – C7-0216/2013 – 2013/0102(NLE))

223

2016/C 468/42

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014-2020 (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))

224

2016/C 468/43

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD))

225

2016/C 468/44

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))

228

2016/C 468/45

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/011 DK/Vestas från Danmark) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD))

231

2016/C 468/46

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut (EG) nr 2004/585 (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD))

235

2016/C 468/47

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD))

237

2016/C 468/48

P7_TA(2013)0539
Särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))
P7_TC1-COD(2012)0179
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002

239

2016/C 468/49

P7_TA(2013)0540
Civilskyddsmekanismen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))
P7_TC1-COD(2011)0461
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

263

2016/C 468/50

P7_TA(2013)0541
Bostadslåneavtal ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal (COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))
P7_TC1-COD(2011)0062
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010

265

2016/C 468/51

Europaparlamentets ändringar antagna den 10 december 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av ris med ursprung i Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

266

2016/C 468/52

P7_TA(2013)0543
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))
P7_TC1-COD(2012)0202
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2013/EU om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

272

 

Onsdagen den 11 december 2013

2016/C 468/53

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 oktober 2013 om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats (C(2013)7086) – 2013/2928(DEA))

273

2016/C 468/54

P7_TA(2013)0552
Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet ”Perikles 2020”) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020)) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))
P7_TC1-COD(2011)0449
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) och om upphävande av rådets beslut 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG och 2006/850/EG

274

2016/C 468/55

P7_TA(2013)0553
Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD))
P7_TC1-COD(2013)0249
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017

275

2016/C 468/56

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189) (11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

276

2016/C 468/57

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om utkastet till rådets beslut om protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om de allmänna principerna för Republiken Armeniens deltagande i unionsprogram (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE))

277

2016/C 468/58

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om tillämpning vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy av unionslagstiftning om beskattning av inkomster från sparande och om administrativt samarbete i fråga om beskattning (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE))

278

2016/C 468/59

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid (COM(2013)0781 – C7-0420/2013 – 2013/0387(CNS))

279

2016/C 468/60

Europaparlamentets beslut av den 11 december 2013 om nomineringen av Phil Wynn Owen till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0313/2013 – 2013/0811(NLE))

280

2016/C 468/61

Europaparlamentets beslut av den 11 december 2013 om nomineringen av Alex Brenninkmeijer till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0312/2013 – 2013/0810(NLE))

281

2016/C 468/62

Europaparlamentets beslut av den 11 december 2013 om nomineringen av Henri Grethen till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0309/2013 – 2013/0807(NLE))

282

2016/C 468/63

Europaparlamentets beslut av den 11 december 2013 om nomineringen av Nikolaos Milionis till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0310/2013 – 2013/0808(NLE))

283

2016/C 468/64

Europaparlamentets beslut av den 11 december 2013 om nomineringen av Danièle Lamarque till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0311/2013 – 2013/0809(NLE))

284

2016/C 468/65

Europaparlamentets beslut av den 11 december 2013 om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N7-0103/2013 – C7-0424/2013 – 2013/0901(NLE))

285

2016/C 468/66

P7_TA(2013)0565
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument för yttre åtgärder (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))
P7_TC1-COD(2011)0415
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder

286

2016/C 468/67

P7_TA(2013)0566
Stabilitetsinstrumentet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett stabilitetsinstrument (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))
P7_TC1-COD(2011)0413
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

288

2016/C 468/68

P7_TA(2013)0567
Europeiska grannskapsinstrumentet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))
P7_TC1-COD(2011)0405
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument

290

2016/C 468/69

P7_TA(2013)0568
Instrumentet för stöd inför anslutningen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))
P7_TC1-COD(2011)0404
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)

293

2016/C 468/70

P7_TA(2013)0569
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))
P7_TC1-COD(2011)0411
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer

296

2016/C 468/71

P7_TA(2013)0570
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))
P7_TC1-COD(2011)0412
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av ett finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

298

2016/C 468/72

P7_TA(2013)0571
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))
P7_TC1-COD(2011)0406
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr,,,/2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014-2020

300

2016/C 468/73

P7_TA(2013)0572
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))
P7_TC1-COD(2011)0269
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006

303

2016/C 468/74

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

305

2016/C 468/75

P7_TA(2013)0574
System för registrering av transportörer av radioaktivt material *** I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))
P7_TC1-COD(2011)0225
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material [Ändr. 1]

316

 

Torsdagen den 12 december 2013

2016/C 468/76

Europaparlamentets ändringar antagna den 12 december 2013 av utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

330

2016/C 468/77

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))

333

2016/C 468/78

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om utkastet till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU till följd av ändringen av Mayottes ställning (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))

334

2016/C 468/79

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))

337

2016/C 468/80

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))

340

2016/C 468/81

Europaparlamentets ändringar antagna den 12 december 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

342

2016/C 468/82

Europaparlamentets ändringar antagna den 12 december 2013 avförslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

368

2016/C 468/83

P7_TA(2013)0589
Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))
P7_TC1-COD(2013)0192
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

397

2016/C 468/84

P7_TA(2013)0590
Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))
P7_TC1-COD(2012)0199
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG
[Ändr. 84]

404

2016/C 468/85

P7_TA(2013)0591
Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))
P7_TC1-COD(2013)0191
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. …/2013 om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

417

2016/C 468/86

Europaparlamentets beslut av den 12 december 2013 om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…. av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

423


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top