EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1472

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1472, 17. juuli 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1055/2008 liikmesriikide kvaliteediaruande esitamise sageduse osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/4710

OJ L 181, 18.7.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1472/oj

18.7.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1472,

17. juuli 2023,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1055/2008 liikmesriikide kvaliteediaruande esitamise sageduse osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta, (1) eelkõige selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maksebilansistatistika, rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika, rahvusvahelise teenuskaubanduse statistika ja välismaiste otseinvesteeringute statistika valdkonna andmete kvaliteeti hinnatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 223/2009 (2). Kvaliteedikriteeriumid ning kvaliteediaruannete sisu ja esitamise sagedus on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1055/2008 (3).

(2)

Andmete kvaliteedi jälgimine on väga oluline ja seda tuleb teostada õigeaegselt. Selleks et koormus ei kujuneks ebaproportsionaalselt suureks, tuleks järelevalvevajadus ning Euroopa Parlamendile ja nõukogule asjakohase teabe esitamise sagedus omavahel vastavusse viia.

(3)

Seepärast tuleks liikmesriikide poolt komisjonile (Eurostatile) kvaliteediaruande esitamise sagedust muuta ja seda hakata esitama iga aasta asemel iga kahe aasta tagant.

(4)

Järgmise kvaliteediaruande peaksid liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) esitama hiljemalt 31. mail 2025 ja seejärel iga kahe aasta tagant.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1055/2008 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1055/2008 muudetakse järgmiselt.

a)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Liikmesriigid esitavad lisas sätestatud eeskirjade kohaselt koostatud kvaliteediaruande 2025. aastal ja seejärel iga kahe aasta tagant.“

b)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Liikmesriigid esitavad kvaliteediaruande hiljemalt iga teise aasta 31. maiks.“

c)

Lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuli 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).

(3)  Komisjoni 27. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1055/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 maksebilansistatistika kvaliteedinõuete ja kvaliteediaruannete osas (ELT L 283, 28.10.2008, lk 3).


LISA

„LISA

1.   Sissejuhatus

Kvaliteediaruanne peab sisaldama nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid kvaliteedinäitajaid. Komisjon (Eurostat) esitab kõikide liikmesriikide kohta kvantitatiivsete näitajate tulemused, mis on arvutatud esitatud andmete põhjal. Liikmesriigid võivad lähtuvalt oma kogumismetoodikast neid tulemusi tõlgendada ja nende kohta märkusi esitada.

2.   Ajakava

Komisjon (Eurostat) edastab iga teise aasta esimese kvartali lõpuks liikmesriikidele kvaliteediaruannete kavandid, mille aluseks on eelmisel aastal saadetud andmed ja mis on osaliselt eeltäidetud komisjonile (Eurostatile) kättesaadavate kvantitatiivsete näitajate ja muu teabega.

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) täidetud kvaliteediaruanded igal teisel aastal kahe kuu jooksul pärast eeltäidetud aruande saamist ning hiljemalt 31. mail.

3.   Kvaliteedinõuded

Kvaliteediaruanne peab sisaldama nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid näitajaid, mis hõlmavad kõiki määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.


Top