EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1472

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1472 2023 m. liepos 17 d. kuriuo dėl valstybių narių teikiamų kokybės ataskaitų dažnumo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1055/2008 (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/4710

OJ L 181, 18.7.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1472/oj

2023 7 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1472

2023 m. liepos 17 d.

kuriuo dėl valstybių narių teikiamų kokybės ataskaitų dažnumo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1055/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

mokėjimų balanso statistikos, tarptautinių investicijų balanso statistikos, tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos ir tiesioginių užsienio investicijų statistikos duomenų kokybės vertinimas atliekamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 (2). Be to, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1055/2008 (3) nustatyti kokybės kriterijai, kokybės ataskaitų turinys ir dažnumas;

(2)

duomenų kokybės stebėsena yra labai svarbi ir turėtų būti vykdoma laiku. Siekiant išvengti neproporcingos naštos, turėtų būti pasiekta tinkama stebėsenos poreikio ir atitinkamos informacijos teikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dažnumo pusiausvyra;

(3)

todėl metinis valstybių narių kokybės ataskaitų teikimo Komisijai (Eurostatui) dažnumas turėtų būti pakeistas į kas dvejus metus teikiamas ataskaitas;

(4)

kitą kokybės ataskaitą valstybės narės turėtų pateikti Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip 2025 m. gegužės 31 d., o po to – kas dvejus metus;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1055/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1055/2008 iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Nuo 2025 m. ir pradedant tais metais valstybės narės kas dvejus metus teikia kokybės ataskaitą, parengtą pagal priede nustatytas taisykles.“

;

b)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Valstybės narės kokybės ataskaitas pateikia ne vėliau kaip kas antrų metų gegužės 31 d.“

;

c)

priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.

(2)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

(3)  2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų (OL L 283, 2008 10 28, p. 3).


PRIEDAS

„PRIEDAS

1.   Įvadas

Kokybės ataskaitoje pateikiami kokybiniai ir kiekybiniai kokybės rodikliai. Komisija (Eurostatas) pateikia kokybinius kiekvienos valstybės narės rodiklių rezultatus, apskaičiuotus pagal pateiktus duomenis. Valstybės narės juos išnagrinėja ir pateikia pastabas, remdamosi savo duomenų rinkimo metodika.

2.   Tvarkaraštis

Kas dvejus metus Komisija (Eurostatas) iki pirmojo ketvirčio pabaigos valstybėms narėms pateikia kokybės ataskaitų dokumentų projektus, kuriuose, remiantis praėjusiais metais atsiųstais duomenimis, iš anksto pateikiama dauguma kokybinių rodiklių ir kita Komisijos (Eurostato) turima informacija.

Kas dvejus metus valstybės narės per du mėnesius po kokybės ataskaitų su iš anksto pateiktais rodikliais gavimo, ne vėliau kaip gegužės 31 d., Komisijai pateikia užpildytas kokybės ataskaitas.

3.   Kokybės kriterijai

Kokybės ataskaitoje pateikiami visų Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų kokybės kriterijų kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai.


Top