EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1472

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1472 av den 17 juli 2023 om ändring av förordning (EG) nr 1055/2008 när det gäller hur ofta medlemsstaterna överlämnar sina kvalitetsrapporter (Text av betydelse för EES)

C/2023/4710

OJ L 181, 18.7.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1472/oj

18.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 181/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/1472

av den 17 juli 2023

om ändring av förordning (EG) nr 1055/2008 när det gäller hur ofta medlemsstaterna överlämnar sina kvalitetsrapporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Kvalitetsbedömningen av de statistiska uppgifterna över betalningsbalans, finansiell utlandsställning, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar görs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2). I kommissionens förordning (EG) nr 1055/2008 (3) fastställs dessutom kvalitetskriterier och innehåll samt hur ofta kvalitetsrapporterna ska överlämnas.

(2)

Det är viktigt att uppgifterna kvalitetsgranskas och att detta sker vid rätt tidpunkt. För att undvika en oproportionerlig börda bör man uppnå rätt balans mellan behovet av övervakning och hur ofta relevant information rapporteras till Europaparlamentet och rådet.

(3)

Hur ofta medlemsstaterna ska överlämna en kvalitetsrapport till kommissionen (Eurostat) bör därför ändras från varje år till vartannat år.

(4)

Medlemsstaterna bör överlämna sin nästa kvalitetsrapport till kommissionen (Eurostat) senast den 31 maj 2025 och därefter vartannat år.

(5)

Förordning (EG) nr 1055/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1055/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Från och med år 2025, och med början det året, ska medlemsstaterna vartannat år överlämna en kvalitetsrapport som utarbetats i enlighet med reglerna i bilagan.”

b)

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Medlemsstaterna ska överlämna sina kvalitetsrapporter senast den 31 maj vartannat år.”

c)

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1055/2008 av den 27 oktober 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen (EUT L 283, 28.10.2008, s. 3).


BILAGA

BILAGA

1.   Inledning

Kvalitetsrapporten ska innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa kvalitetsindikatorer. Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla resultaten av de kvantitativa indikatorerna för varje medlemsstat utifrån de inlämnade uppgifterna. Medlemsstaterna ska tolka och kommentera dem mot bakgrund av insamlingsmetoden.

2.   Tidsplan

Vartannat år senast i slutet av det första kvartalet ska kommissionen (Eurostat) ge medlemsstaterna utkast till kvalitetsrapporter, som grundar sig på uppgifter från det föregående året och som delvis är ifyllda i förväg med de flesta kvantitativa indikatorerna och andra uppgifter som kommissionen (Eurostat) har tillgång till.

Vartannat år inom två månader efter att ha mottagit den i förväg ifyllda kvalitetsrapporten, dock senast den 31 maj, ska medlemsstaterna lämna den ifyllda kvalitetsrapporten till kommissionen (Eurostat).

3.   Kvalitetskriterier

Kvalitetsrapporten ska innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa kvalitetsindikatorer som omfattar samtliga kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.


Top