EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag XVII (CMR-stoffer) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) EØS-relevant tekst

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 109/2012

af 9. februar 2012

om ændring af bilag XVII (CMR-stoffer) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I nr. 28-30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbydes salg til private af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og af blandinger, som indeholder disse stoffer i koncentrationer, der overskrider nærmere bestemte grænseværdier. De pågældende stoffer er opført i tillæg 1-6 til bilag XVII.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) blev den 5. september 2009 ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2009 (3) for at indføre en række nyligt klassificerede CMR-stoffer. Tillæg 1-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør ændres for at bringe dem i overensstemmelse med angivelserne for CMR-stoffer i forordning (EF) nr. 790/2009.

(3)

I henhold til artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan der foreslås begrænsninger for forbrugeranvendelsen af CMR-stoffer i kategori 1A og 1B som sådanne, i blandinger eller i artikler.

(4)

Det blev konstateret, at en række borforbindelser var reproduktionstoksiske, og de blev klassificeret som reproduktionstoksiske i fareklasse og -kategori Repr. 1B, faresætning H360FD, i forordning (EF) nr. 790/2009. En markedsundersøgelse udført for Kommissionen (4) vedrørende brugen af borat i blandinger solgt til private viste, at natriumperborat, tetrahydrat og monohydrat anvendes i koncentrationer, der overskrider deres specifikke koncentrationsgrænser i henhold til forordning (EF) nr. 790/2009, i vaske- og rengøringsmidler til husholdningsbrug.

(5)

Den 29. april 2010 afgav Udvalget for Risikovurdering (RAC) under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) en udtalelse om brugen af borforbindelser til fotografiske anvendelser (5). I udtalelsen bemærkede RAC, at der er »flere mulige kilder, der bidrager til forbrugernes samlede eksponering for bor«, og at det vil være nødvendigt at »tage hensyn til disse yderligere kilder ved en risikovurdering af borforbindelser«. I tidligere risikovurderinger blev der, i modsætning til nu, hvor man generelt beskæftiger sig med flere eksponeringskilder, ikke taget hensyn til, at der for forbrugerne var flere eksponeringskilder for bor.

(6)

Natriumperborat, tetrahydrat og monohydrat, anvendes først og fremmest som blegemidler i vaskemidler til tekstiler og vaskemidler til opvaskemaskiner. Den refererende medlemsstat, der var ansvarlig for at udføre risikovurderingen for natriumperborat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (6), indsendte et dossier i henhold til bilag XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til artikel 136 i nævnte forordning. I den nævnte risikovurdering, der blev offentliggjort i 2007, blev det konkluderet, at anvendelsen af natriumperborat i vaskemidler til tekstiler og husholdningsrengøringsmidler, når denne blev betragtet isoleret som én enkelt eksponeringskilde for bor, ikke udgør en uacceptabel risiko for private brugere. Da private brugere imidlertid udsættes for flere eksponeringskilder for bor, som det blev anført i RAC's udtalelse fra 2010, og som følge af bors reproduktionstoksicitet, er det alligevel ønskeligt at reducere private brugeres eksponering for bor. Da den forbrugerpopulation, der eksponeres for bor fra vaske- og rengøringsmidler til husholdningsbrug desuden er stor, og fordi der findes alternativer til perborater i disse anvendelser, er det hensigtsmæssigt at begrænse brugen af perborater i vaske- og rengøringsmidler til husholdningsbrug. For at give visse fabrikanter mulighed for at foretage tilpasninger og, hvor dette er nødvendigt, erstatte borforbindelser med alternativer i disse anvendelser, bør der imidlertid gives en tidsbegrænset undtagelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. juni 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 235 af 5.9.2009, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp.

(6)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen med betegnelserne for stoffer, grupper af stoffer og blandinger og begrænsninger for disse tilføjes følgende litra e) til stk. 2 i kolonne 2 for nr. 28, 29 og 30:

»e)

stoffer anført i tillæg 11, kolonne 1, for så vidt angår de anvendelser, der er anført i tillæg 11, kolonne 2. Når der er angivet en dato i tillæg 11, kolonne 2, er undtagelsen gældende indtil nævnte dato.«

2)

I tillæg 1-6 indsættes i forordet en note B mellem note A og note C som følger:

»Note B:

Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige.«

3)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tillæg 1 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006:

»Nikkeldihydroxid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelhydroxid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelsulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelcarbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Basisk nikkelcarbonat;

 

 

Kulsyre, nikkel(2 +)-salt; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Kulsyre, nikkelsalt; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O′]]-dihydroxytrinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkeldichlorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkeldinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Salpetersyre, nikkelsalt; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nikkelsten

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse, renset for kobber, nikkelsulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse, renset for kobber

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikkeldiperchlorat;

Perchlorsyre, nikkel(II)salt

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Dikaliumnikkelbis(sulfat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnikkelbis(sulfat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelbis(sulfamidat);

Nikkelsulfamat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelbis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkeldiformat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Myresyre, nikkelsalt; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Myresyre, kobbernikkelsalt; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkeldi(acetat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkelacetat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkeldibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelbis(4-cyclohexylbutyrat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel(II)stearat;

Nikkel(II)octadecanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkeldilactat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel(II)octanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkeldifluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkeldibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkeldiiodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkelkaliumfluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkelhexafluorsilicat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkelselenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkelhydrogenphosphat; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikkelbis(dihydrogenphosphat); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikkelbis(orthophosphat); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikkeldiphosphat; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikkelbis(phosphinat); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikkelphosphinat; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Phosphorsyre, calciumnikkelsalt; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Diphosphorsyyre, nikkel(II)salt; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diammoniumnikkelhexacyanoferrat

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikkeldicyanid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikkelchromat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikkel(II)silicat; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikkelorthosilicat: [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikkelsilicat (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Kiselsyre, nikkelsalt; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trihydrogenhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelat(3-); [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikkelhexacyanoferrat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikkel bis(arsenat);

Nikkel(II)arsenat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikkeloxalat; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oxalsyre, nikkelsalt; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikkeltellurid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikkeltetrasulfid

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikkelbis(arsenit)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Cobaltnikkelgrå periclas;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Cobaltnikkeldioxid; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Cobaltnikkeloxid; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nikkeltintrioxid;

Nikkelstannat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikkeltriurandecaoxid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikkeldithiocyanat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkeldichromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkel(II)selenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikkelselenid

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Kiselsyre, blynikkelsalt

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikkeldiarsenid; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikkelarsenid; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nikkelbariumtitanprimulagul priderit;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Nikkeldichlorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkeldibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethylhydrogensulfat, nikkel(II)salt; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)trifluoracetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel(II)propionat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelbis(benzensulfonat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel(II)hydrogencitrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronsyre, ammoniumnikkelsalt; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronsyre, nikkelsalt; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelbis(2-ethylhexanoat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-ethylhexansyre, nikkelsalt; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexansyre, nikkelsalt; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel(II)isooctanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkelbis(isooctanoat); [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelbis(isononanoat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel(II)neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel(II)isodecanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel(II)neodecanoat [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodecansyre, nikkelsalt [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel(II)neoundecanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel(II)palmitat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Fedtsyrer, C6-19-forgrenede, nikkelsalte; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Fedtsyrer, C8-18 og C18-umættede, nikkelsalte; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naphthalendisulfonsyre, nikkel(II)salt; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nikkel(II)sulfit; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikkeltellurtrioxid; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikkeltellurtetraoxid; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molybdennikkelhydroxidoxidphosphat; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikkelborid (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikkelborid; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikkelborid; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikkelborid; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikkelsilicid; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikkeldisilicid; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikkelphosphid; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikkelborphosphid; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialuminiumnikkeltetraoxid; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikkeltitantrioxid; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikkeltitanoxid; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikkeldivanadiumhexaoxid; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Cobaltdimolybdennikkeloctaoxid; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikkelzirkoniumtrioxid; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molybdennikkeltetraoxid; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikkelwolframtetraoxid; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivin, nikkelgrøn; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Lithiumnikkeldioxid; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molybdennikkeloxid; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Cobaltlithiumnikkeloxid

028-058-00-2

442-750-5

 

Carbonhydrider, C4-, 1,3-butadien- og isobutenfrie;

Kulbrintegasser

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

b)

Følgende numre 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 affattes således:

»Nikkelmonoxid; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikkeloxid; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsenit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nikkeldioxid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikkeltrioxid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikkel(II)sulfid; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikkelsulfid; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinikkeldisulfid;

028-007-00-4

 

 

 

Nikkelsubsulfid; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arsensyre og dets salte undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

033-005-00-1

Bis(chlormethyl)ether;

Oxybis(chloromethan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende numre slettes: 024-004-01-4; 649-118-00-X

b)

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tillæg 2 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006:

»O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Blanding af: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

Diethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

Methylethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat

015-196-00-3

435-960-3

 

Cobaltacetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Cobaltnitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Cobaltcarbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Blychromat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Blysulfochromatgul;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Dette stof identificeres i Colour Index ved Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Blychromatmolybdatsulfatrød;

C.I. Pigment Red 104;

[Dette stof identificeres i Colour Index ved Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchlorid …%;

Glycidyltrimethylammoniumchlorid …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochlorid;

[indeholdende < 0,1 % 4-chloranilin (EF-nr. 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Phenolphthalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Ethyl-1-(2,4-dichlorphenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetylbenzidin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamin;

Diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-ethylcarbazol;

9-ethylcarbazol-3-ylamin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Quinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier;

Naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af stenkulstjære. Den består primært af aromater og andre carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenforbindelser, med destillationsinterval omtrent fra 200 °C til 250 °C (392 °F til 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Ekstraktionsrester (stenkul), lavtemperaturstenkulstjære alkaliske;

[Resten fra lavtemperaturstenkulstjæreolier efter en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, for at fjerne råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Tjæresyrer, stenkuls-, rå;

Råfenol;

[Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere alkalisk ekstrakt fra stenkulstjæreolie med en sur opløsning, såsom vandig svovlsyre, eller gasformig carbondioxid, for at udvinde de frie syrer. Sammensat primært af tjæresyrer såsom phenol, cresoler og xylenoler.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M«

c)

Følgende numre 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 affattes således::

»Natriumdichromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-methyl-m-phenylendiamin;

2,4-toluendiamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Methylphenyldiamin;

Diaminotoluen;

[teknisk produkt – reaktionsblanding af 4-methyl-m-phenyldiamin (EF-nr. 202-453-1) og 2-methyl-m-phenyldiamin (EF-nr. 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Creosotolie, acenaphthenfraktion, acenaphthenfri;

Redestilleret vaskeolie;

[Den tiloversblevne olie efter fjernelse, ved en krystallisationsproces, af acenaphthen fra acenaphthenolie fra stenkulstjære. Sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Rester (stenkulstjære), creosotolie detillations-;

Redestilleret vaskeolie;

[Resten, fra fraktioneret destillation af vaskeolie, med kogeinterval omtrent fra 270 °C til 330 °C (518 °F til 626 °F). Den består overvejende af bicycliske aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Creosotolie, acenaphthenfraktion;

Vaskeolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, fremstillet ved destillation af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 240 °C til 280 °C (464 °F til 536 °F). Sammensat primært af acenaphthen, naphthalen og alkylnaphthalen.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Creosotolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af stenkulstjære. Den består primært af aromatiske carbonhydrider og kan indeholde betydelige mængder tjæresyrer og tjærebaser. Den destillerer i området omtrent fra 200 °C til 325 °C (392 °F til 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Creosotolie, højtkogende destillat;

Vaskeolie;

[Den højtkogende destillationsfraktion opnået fra højtemperaturforkulningen af bituminøse kul, som yderligere raffineres for at fjerne overskud af krystallinske salte. Den består primært af creosotolie, hvorfra nogle af de normale polycykliske aromatiske salte, som er komponenter af stenkulstjæredestillater, er fjernet. Den er krystalfri ved omtrent 5 °C (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Ekstraktionsrester (stenkul), creosotolie sure;

Vaskeolieekstraktionsrest;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra den basebefriede fraktion fra destillationen af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 250 °C til 280 °C (482 °F til 536 °F). Den består overvejende af biphenyl og isomere diphenylnaphthener.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Creosotolie, lavtkogende destillat;

Vaskeolie;

[Den lavtkogende destillationsfraktion opnået fra højtemperaturforkulningen af bituminøse kul, som yderligere raffineres for at fjerne overskud af krystallinske salte. Den består primært af creosotolie, hvorfra nogle af de normale polycykliske aromatiske salte, som er komponenter af stenkulstjæredestillat, er fjernet. Den er krystalfri ved omtrent 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Ildfaste keramiske fibre, specialfibre med undtagelse af dem, der er specificeret andre steder i dette bilag;

[Syntetiske glasagtige (silikat)fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) på over 18 vægtprocent]

650-017-00-8

A, R«

5)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende nummer slettes: 024-004-01-4;

b)

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tillæg 4 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006:

»O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Blanding af: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

Diethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

Methylethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat

015-196-00-3

435-960-3

 

2-chloro-6-fluoro-phenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Colchicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Tjæreolier, brunkuls-;

Letolie;

[Destillatet fra brunkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 80 °C til 250 °C (176 °F til 482 °F). Sammensat primært af aliphatiske og aromatiske carbonhydrider og monobasiske phenoler.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzenforløb (kul);

Redestilleret letolie, lavtkogende;

[Destillat fra koksovnsletolie med et omtrentligt destillationsinterval under 100 °C (212 °F). Sammensat primært af aliphatiske C4- til C6-carbonhydrider.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destillater (stenkulstjære), benzenfraktion, benzen-, toluen- og xylenrige;

Redestilleret letolie, lavtkogende;

[En rest fra destillationen af rå benzen til fjernelse af de første benzendestillationsprodukter. Sammensat primært af benzen, toluen og xylen, med kogeinterval omtrent fra 75 °C til 200 °C (167 °F til 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatiske carbonhydrider, C6-10-, C8-rige;

Redestilleret letolie, lavtkogende

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solventnaphtha (kul), let;

Redestilleret letolie, lavtkogende

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solventnaphtha (kul), xylen-styrenfraktion;

Redestilleret letolie, mellemkogende

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solventnaphtha (kul), coumaron-styrenholdig;

Redestilleret letolie, mellemkogende

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Naphtha (kul), destillationsrester;

Redestilleret letolie, højtkogende;

[Resten tilbageblevet ved destillation af genvundet naphta. Sammensat primært af naphthalen og kondensationsprodukter af inden og styren.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatiske carbonhydrider, C8;

Redestilleret letolie, højtkogende

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatiske carbonhydrider, C8-9, biprodukter fra carbonhydrid-harpikspolymerisation;

Redestilleret letolie, højtkogende;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved afdampning af solvent, under vakuum, fra polymeriseret carbonhydridharpiks. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C8 til og med C9, med kogeinterval omtrent fra 120 °C til 215 °C (248 °F til 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatiske carbonhydrider, C9-12-, benzendestillation;

Redestilleret letolie, højtkogende

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Ekstraktionsrester (kul), alkalisk benzenfraktion, syreekstrakt;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[Redestillatet fra destillatet, befriet for tjæresyrer og tjærebaser, fra højtemperaturstjære fra bituminøse kul, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 160 °C (194 °F til 320 °F). Det består overvejende af benzen, toluen og xylener.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Ekstraktionsrester (stenkulstjære),benzolfraktion alkaliske, syreekstrakt;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved redestillationen af destillatet af højtemperatursstenkulstjære (tjæresyre- og tjærebasefri). Den består overvejende af usubstituerede og substituerede monocycliske, aromatiske carbonhydrider med kogeinterval fra 85 °C til 195 °C (185 °F til 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Ekstraktionsrester (kul), benzenfraktion syre-;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[Et syreslamsbiprodukt fra svovlsyreraffineringen af rå højtemperaturskul. Sammensat primært af svovlsyre og organiske forbindelser.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, destillationstopfraktioner;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[Den første fraktion fra destillation af aromatiske carbonhydrider, coumaron-, naphthalen- og indenrige præfraktioneringskolonne-bundfraktioner eller vasket carbololie, kogende væsentligt under 145 °C (293 °F). Sammensat primært af C7 og C8 aliphatiske og aromatiske carbonhydrider.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Ekstraktionsrester (kul), letolie-alkaliske, syreekstrakt, indenfraktion;

Syrefri letolie, mellemkogende

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, indennaphthafraktion;

Syrefri letolie, højtkogende;

[Destillatet fra aromatiske carbonhydrider, coumaron-, naphthalen- og indenrige præfraktionerings-kolonne-bundfraktioner eller vasket carbololie, med kogeinterval omtrent fra 155 °C til 180 °C (311 °F til 356 °F). Sammensat primært af inden, indan og trimethylbenzener.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventnaphtha (kul);

[Destillatet fra enten højtemperatursstenkulstjære, koksovnsletolie eller alkalisk ekstraktionsrest af stenkulstjæreolie, med et omtrentligt destillationsinterval fra 130 °C til 210 °C (266 °F til 410 °F). Sammensat primært af inden og andre polycycliske ringsystemer indeholdende en enkelt aromatisk ring. Kan indeholde phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser.];

Syrefri letolie, højtkogende

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destillater (stenkulstjære), letolier, neutral fraktion;

Syrefri letolie, højtkogende;

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperatursstenkulstjære. Sammensat primært af alkylsubstituerede, monocycliske, aromatiske carbonhydrider, med kogeinterval omtrent fra 135 °C til 210 °C (275 °F til 410 °F). Kan også indeholde umættede carbonhydrider såsom inden og coumaron.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destillater (stenkulstjære), lette olier, syreekstrakter;

Syrefri letolie, højtkogende;

[Denne olie er en sammensat blanding af aromatiske carbonhydrider, primært inden, naphthalen, coumaron, phenol og o-, m- og p-cresol, med kogeinterval fra 140 °C til 215 °C (284 °F til 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destillater (stenkulstjære), lette olier;

Karbololie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af stenkulstjære. Den består af aromater og andre carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenforbindelser og med destillationsinterval omtrent fra 150 °C til 210 °C (302 °F til 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Tjæreolier, stenkuls-;

Karbololie;

[Destillat fra højtemperatursstenkulstjære med et omtrentligt destillationsinterval fra 130 °C til 250 °C (266 °F til 410 °F). Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalener, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, syreekstrakt;

Syrefri karbololie;

[Olien fremkommet ved syrevask af alkalivasket carbololie for at fjerne mindre mængder af basiske forbindelser (tjærebaser). Sammensat primært af inden, indan og alkylbenzener.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Ekstraktionsrester (kul), tjæreolie alkaliske;

Syrefri karbololie;

[Rest opnået fra stenkulstjæreolie ved en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, efter fjernelsen af råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af naphthalener og aromatiske nitrogenbaser.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Ekstraktionsolier (stenkul), letolier;

Syreekstrakt;

[Det vandige ekstrakt fremstillet ved sur vask af alkalivasket carbololie Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, inklusive pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridin, alkylderivater;

Råtjærebaser;

[Den sammensatte blanding af polyalkylerede pyridiner opnået ved stenkulstjæredestillation eller som højtkogende destillater, omtrent højere end 150 °C (302 °F), fra reaktion mellem ammoniak og acetaldehyd, formaldehyd eller paraformaldehyd.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Tjærebaser, stenkuls-, picolinfraktion;

Basedestillater;

[Pyridinbaser, med kogeinterval omtrent fra 125 °C til 160 °C (257 °F til 320 °F), opnået ved destillation af et neutraliseret syreekstrakt fra den baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af bituminøs stenkulstjære. Sammensat hovedsagelig af lutidiner og picoliner.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Tjærebaser, stenkuls-, lutidinfraktion;

Basedestillater

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Ekstraktionsolier (kul), tjærebase-, collidinfraktion;

Basedestillater;

[Ekstraktet fremstillet ved den sure ekstraktion af baser fra aromatiske olier fra rå kultjære, neutralisation og destillation af baserne. Sammensat primært af collidiner, anilin, toluidiner, lutidiner og xylidiner.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Tjærebaser, stenkuls-, collidinfraktion;

Basedestillater;

[Destillationsfraktionen, med kogeinterval omtrent fra 181 °C til 186 °C (356 °F til 367 °F), fra råbaser, opnået fra den neutraliserede, syreekstraherede, baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af bituminøs stenkulstjære. Den indeholder hovedsagelig anilin og collidiner.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Tjærebaser, stenkuls-, anilinfraktion;

Basedestillater;

[Destillationsfraktionen med kogeinterval omtrent fra 180 °C til 200 °C (356 °F til 392 °F), fra råbaser opnået ved at fjerne phenoler og baser fra den carbolerede olie fra destillationen af stenkulstjære. Den indeholder hovedsagelig anilin, collidiner, lutidiner og toluidiner.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Tjærebaser, stenkuls-, toluidinfraktion;

Basedestillater

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destillater (råolie), alken-alkyn-fabrikations-pyrolyseolie, blandet med højtemperatursstenkulstjære, indenfraktion;

Redestillater;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som et redestillat fra den fraktionerede destillation af højtemperaturstjære fra bituminøse kul, og restolier, der er opnået fra den pyrolytiske fremstilling af alkener og alkyner ud fra råolieprodukter eller naturgas. Den består overvejende af inden og har kogeinterval omtrent fra 160 °C til 190 °C (320 °F til 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destillater (kul), stenkulstjære-restpyrolyseolier, naphthalenolier;

Redestillater;

[Redestillatet, opnået fra den fraktionerede destillation af højtemperaturstjære fra bituminøse kul og pyrolyserestolier, med kogeinterval omtrent fra 190 °C til 270 °C (374 °F til 518 °F). Sammensat primært af substituerede, bicycliske aromater.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Ekstraktionsrester (kul), stenkulstjære restpyrolyseolier, naphthalenolie, restdestillater;

Redestillater;

[Redestillatet fra den fraktionerede destillation af phenol- og basefri methylnaphthalenolie opnået fra højtemperaturstjære fra bituminøse kul og restpyrolyseolier, med kogeinterval omtrent fra 220 °C til 230 °C (428 °F til 446 °F). Det består overvejende af usubstituerede og substituerede, bicycliske, aromatiske carbonhydrider.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Ekstraktionsolier (stenkul), stenkulstjære rest-pyrolyseolier, naphthalenolier;

Redestillater;

[En neutral olie opnået ved fjernelse af base og phenol fra olien opnået ved destillation af højtemperaturstjære og pyrolyserestolier, med kogeinterval omtrent fra 225 °C til 255 °C (437 °F til 491 °F). Sammensat primært af substituerede bicykliske aromatiske carbonhydrider.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Ekstraktionsolier (stenkul), stenkulstjære rest-pyrolyseolier, naphthalenolie, destillationsrester;

Redestillater;

[Rest fra destillationen af methylnaphthalenolie (fra tjære fra bituminøse kul og pyrolyserestolier), der er befriet for phenol og baser, med et kogeinterval fra 240 °C til 260 °C (464 °F til 500 °F). Sammensat primært af substituerede bicykliske aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destillater (kul), koksovnsletolie, naphthalenfraktion;

Naftalinolie;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået ved præfraktionering (kontinuerlig destillation) af koksovnsletolie. Den består overvejende af naphtalen, coumaron og inden og koger højere end 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier;

Naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af stenkulstjære. Den består primært af aromater og andre carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenforbindelser, med destillationsinterval omtrent fra 200 °C til 250 °C (392 °F til 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, med lavt indhold af naphthalen;

Redestilleret naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved krystallisation af naphthalenolie. Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalen og phenolforbindelser.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolie-krystallisationsmoderlud;

Redestilleret naftalinolie;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser, opnået som et filtrat fra krystallisationen af naphthalenfraktionen fra stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 200 °C til 230 °C (392 °F til 446 °F). Indeholder hovedsagelig naphthalen, thionaphthalen og alkylnaphthalener.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Ekstraktionsrester (stenkul), naphthalenolie, alkaliske;

Syrefri naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra den alkaliske vask af naphthalenolie for at fjerne phenolforbindelser (tjæresyrer). Den består af naphthalen og alkylnaphthalener.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Ekstraktionsrester (stenkul), naphthalenolie, alkaliske, med lavt indhold af naphthalen;

Syrefri naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, der er blevet tilbage efter fjernelsen af naphthalen fra alkalivasket naphthalenolie ved en krystalliseringsproces. Den er sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, naphthalenfrie, alkaliske ekstrakter;

Syrefri naftalinolie;

[Den tilbageblevne olie efter fjernelse af phenolforbindelser (tjæresyrer) fra drænet naphthalenolie ved en alkalisk vask. Sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Ekstraktionsrester (kul), naphthalenolie alkaliske, destillationstopfraktioner;

Syrefri naftalinolie;

[Destillatet fra alkalivasket naphthalenolie, med destillationsinterval omtrent fra 180 °C til 220 °C (356 °F til 428 °F). Sammensat primært af naphthalen, alkylbenzener, inden og indan.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, methylnaphthalenfraktion;

Methylnaftalin;

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperatursstenkulstjære. Sammensat primært af substituerede, bicycliske, aromatiske carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser, med kogeinterval omtrent fra 225 °C til 255 °C (437 °F til 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, indol-methylnaphthalenfraktion;

Methylnaftalin;

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperatursstenkulstjære. Sammensat primært af indol og methylnaphthalen, med kogeinterval omtrent fra 235 °C til 255 °C (455 °F til 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, syreekstrakter;

Methylnaftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved at fjerne baser fra methylnaphthalenfraktionen opnået ved destillation af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 230 °C til 255 °C (446 °F til 491 °F). Indeholder hovedsagelig 1(2)-methylnaphthalen, naphthalen, dimethylnaphthalen og biphenyl.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Ekstraktionsrester (kul), naphthalenolie alkaliske, destillationsrester;

Methylnaftalinolie;

[Resten fra destillationen af alkalivasket naphthalenolie, med destillationsinterval omtrent fra 220 °C til 300 °C (428 °F til 572 °F). Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalener og aromatiske nitrogenbaser.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Ekstraktionsolier (kul), sure, tjærebase-frie;

Methylnaftalinolie;

[Ekstraktionsolien, med kogeinterval omtrent fra 220 °C til 265 °C (428 °F til 509 °F), fra alkaliske stenkultjære-ekstraktionsrester fremstillet ved en sur vask, såsom vandig svovlsyre, efter destillation for at fjerne tjærebaser. Sammensat primært af alkylnaphthalener.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destillater (stenkulstjære), benzolfraktion, destillationsrester;

Vaskeolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af rå benzol (højtemperaturstenkulstjære). Den kan være en væske med et destillationsinterval omtrent fra 150 °C til 300 °C (302 °F til 572 °F) eller et halvfast eller fast stof med et smeltepunkt på op til 70 °C (158 °F). Den er sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Anthracenolie, anthracenpasta;

Antracenoliefraktion;

[Det anthracenrige faste stof, der fremkommer ved krystallisation og centrifugering af anthracenolie. Det er sammensat primært af anthracen, carbazol og phenanthren.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Anthracenolie, med lavt indhold af anthracen;

Antracenoliefraktion;

[Den tiloversblevne olie efter fjernelse, ved en krystallisationsproces, af et anthracenrigt fast stof (anthracenpasta) fra anthracenolie. Den er sammensat primært af bi-, tri- og tetracykliske aromatiske forbindelser.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Rester (stenkulstjære), anthracenolie destillations-;

Antracenoliefraktion;

[Resten fra fraktioneret destillation af rå anthracen, med kogeinterval omtrent fra 340 °C til 400 °C (644 °F til 752 °F). Den består overvejende af tri- og polycycliske, aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Anthracenolie, anthracenpasta, anthracenfraktion;

Antracenoliefraktion;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af anthracen, opnået ved krystallisation af anthracenolie fra bituminøs højtemperaturstjære, med kogeinterval omtrent fra 330 °C til 350 °C (626 °F til 662 °F). Den indeholder hovedsagelig anthracen, carbazol og phenanthren.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Anthracenolie, anthracenpasta, carbazolfraktion;

Antracenoliefraktion;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af anthracen, opnået ved krystallisation af anthracenolie fra højtemperaturstjære fra bituminøse kul, med kogeinterval omtrent fra 350 °C til 360 °C (662 °F til 680 °F). Den indeholder hovedsagelig anthracen, carbazol og phenanthren.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Anthracenolie, anthracenpasta, lette destillationsfraktioner;

Antracenoliefraktion;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af anthracen, opnået ved krystallisation af anthracenolie fra bituminøs højtemperaturstjære, med kogeinterval omtrent fra 290 °C til 340 °C (554 °F til 644 °F). Den indeholder hovedsagelig tricycliske aromater og deres dihydroderivater.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Tjæreolier, stenkuls-, lavtemperaturs;

Kultjæreolie, højtkogende;

[Et destillat fra lavtemperatursstenkulstjære. Sammensat primært af carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser, med kogeinterval omtrent fra 160 °C til 340 °C (320 °F til 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Ekstraktionsrester (stenkul), lavtemperaturstenkulstjære alkaliske;

[Resten fra lavtemperaturstenkulstjæreolier efter en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, for at fjerne råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Phenoler, ammoniakludsekstrakt;

Alkaliske ekstrakter;

[Blandingen af phenoler, ekstraheret ved brug af isobutylacetat, fra ammoniakluden, der er kondenseret fra gassen fra lavtemperaturstørdestillation (mindre end 700 °C (1 292 °F)) af kul. Den består overvejende af en blanding af mono- og dihydroxybenzener.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destillater (stenkulstjære), letolier, alkaliske ekstrakter;

Alkaliske ekstrakter;

[Det vandige ekstrakt fra carbololie fremstillet ved en alkalisk vask med f. eks. vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalimetalsalte af forskellige phenolforbindelser.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Ekstrakter, stenkulstjæreolie, alkaliske;

Alkaliske ekstrakter;

[Ekstrakt fra stenkulstjæreolie fremstillet ved en alkalisk vask med f.eks. vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalimetalsalte af forskellige phenolforbindelser.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, alkaliske ekstrakter;

Alkaliske ekstrakter;

[Det vandige ekstrakt fra naphthalenolie fremstillet ved en alkalisk vask med f. eks vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalimetalsalte af forskellige phenolforbindelser.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Ekstraktionsrester (kul), tjæreolie, alkaliske, carbonaterede, kalkede;

Råfenol;

[Produktet fra behandling af et alkalisk stenkulstjæreolieekstrakt med CO2 og CaO. Sammensat primært af CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 og andre organiske og uorganiske urenheder.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Tjæresyrer, stenkuls-, rå;

Råfenol;

[Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere alkalisk ekstrakt fra stenkulstjæreolie med en sur opløsning, såsom vandig svovlsyre, eller gasformig carbondioxid, for at udvinde de frie syrer. Sammensat primært af tjæresyrer såsom phenol, cresoler og xylenoler.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Tjæresyrer, brunkuls-, rå;

Råfenol;

[Et forsuret alkalisk ekstrakt af brunkulstjæredestillat. Sammensat primært af phenol og phenolhomologer.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Tjæresyrer, brunkulsforgasnings-;

Råfenol;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser fra brunkulsforgasning. Sammensat primært af C6-10-hydroxyaromatiske phenoler og deres homologer.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Tjæresyrer, destillationsrester;

Fenoldestillater;

[En rest fra destillationen af råphenol fra kul. Den består overvejende af phenoler, C8 til og med C10, med blødgøringspunkt fra 60 °C til 80 °C (140 °F til 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Tjæresyrer, methylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyre, rig på 3- og 4-methylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyre fra lavtemperatursstenkulstjære.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 225 °C til 320 °C (437 °F til 608 °F). Sammensat primært af polyalkylphenoler.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Tjæresyrer, xylenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 2,4- og 2,5-dimethylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Tjæresyrer, ethylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3- og 4-ethylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Tjæresyrer, 3,5-xylenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3,5-dimethylphenol, genvundet ved destillation af lavtemperatursstenkultjæresyrer.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Tjæresyrer, rester, destillater, første fraktion;

Fenoldestillater;

[Resten fra destillationen i området fra 235 °C til 355 °C (481 °F til 697 °F) af let karbololie.]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Tjæresyrer, cresyliske, rester;

Fenoldestillater;

[Resten fra rå stenkulstjæresyrer efter fjernelse af phenol, cresoler, xylenoler og alle højerekogende phenoler. Et sort fast stof med et smeltepunkt på omtrent 80 °C (176 °F). Sammensat primært af polyalkylphenoler, harpiksgummier og uorganiske salte.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Phenoler, C9-11;

Fenoldestillater

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Tjæresyrer, cresyliske;

Fenoldestillater;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser, opnået fra brunkul, med kogeinterval omtrent fra 200 °C til 230 °C (392 °F til 446 °F). Den består hovedsagelig af phenoler og pyridinbaser.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Tjæresyrer, brunkuls-, C2-alkylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Destillatet fra syrebehandlingen af alkalisk vasket brunkulstjæredestillat, med kogeinterval omtrent fra 200 °C til 230 °C (392 °F til 446 °F). Sammensat primært af m- og p-ethylphenol såvel som cresoler og xylenoler.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Ekstraktionsolier (stenkul), naphtalenolier;

Syreekstrakt;

[Det vandige ekstrakt fremstillet ved en sur vask af alkalivasket naphthalenolie. Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, inklusive pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Tjære, quinolinderivater;

Basedestillater

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Tjærebaser, stenkuls-, quinolinderivatfraktion;

Basedestillater

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Tjærebaser, stenkuls-, destillationsrester;

Basedestillater;

[Destillationsresten efter destillationen af den neutraliserede, syreekstraherede, baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af stenkulstjærer. Den indeholder hovedsagelig anilin, collidiner, quinolinderivater og toluidiner.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polyethylen og polypropylen, pyrolyserede, let oliefraktion;

Varmebehandlede produkter;

[Olie opnået ved varmebehandling af en polyethylen/polypropylenblanding med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 °C til 120 °C (158 °F til 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polyethylen, pyrolyserede, let oliefraktion;

Varmebehandlede produkter;

[Olie opnået ved varmebehandling af polyethylen med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 °C til 120 °C (158 °F til 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polystyren, pyrolyserede, let oliefraktion;

Varmebehandlede produkter;

[Olie opnået ved varmebehandling af polystyren med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 °C til 210 °C (158 °F til 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Ekstraktionsrester (kul), alkalisk tjæreolie, naphthalendestillationsrester;

Syrefri naftalinolie;

[Resten opnået fra kemisk olie ekstraheret efter fjernelsen af naphthalen ved destillation, består primært af bi- til tetracykliske kondenserede aromatiske carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Tjæresyrer, cresyliske, natriumsalte, kaustiske opløsninger;

Alkaliske ekstrakter

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Ekstraktionsolier (kul), tjærebase-;

Syreekstrakt;

[Ekstrakt fra alkalisk ekstraktionrest af stenkulstjæreolie fremstillet ved en sur vask med f.eks. vandig svovlsyre efter destillation for at fjerne naphthalen. Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, herunder pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Tjærebaser, stenkuls-, rå;

Råtjærebaser;

[Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere ekstraktionsolie fra stenkulstjærebase med en alkalisk opløsning, såsom vandig natriumhydroxid, for at udvinde de frie baser. Sammensat primært af organiske baser, såsom acridin, phenanthridin, pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Letolie (kul), koksovns-;

Rå benzol;

[Den flygtige, organiske væske ekstraheret fra gassen fra tørdestillation af kul ved høj temperatur (højere end 700 °C (1 292 °F)). Sammensat primært af benzen, toluen og xylener. Kan indeholde andre mindre carbonhydridkomponenter.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destillater (kul), flydende solventekstraktion, primære;

[Det flydende produkt fra kondensation af dampe afgivet under omsætningen af kul i et flydende solvent, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 300 °C (86 °F til 572 °F). Sammensat primært af delvist hydrogenerede polycykliske annelerede aromatiske carbonhydrider, aromatiske forbindelser indeholdende nitrogen, oxygen og svovl og deres alkylderivater, med carbonantal overvejende i området fra C4 til og med C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destillater (kul), solvent-ekstraktion, hydrokrakket;

[Destillat fra hydrokrakning af kulekstrakt eller -opløsning fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 300 °C (86 °F til 572 °F). Sammensat primært af aromatiske, hydrogenerede aromatiske og naphthenske forbindelser, deres alkylderivater og alkaner med carbonantal overvejende C4 til og med C14. Nitrogen-, svovl- og oxygenholdige aromatiske og hydrogenerede aromatiske forbindelser er også til stede.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Naphta (kul), solventekstraktion, hydrokrakket;

[Fraktion af destillatet opnået ved hydrokrakning af kulekstrakt eller -opløsning fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 180 °C (86 °F til 356 °F). Sammensat primært af aromatiske, hydrogenerede aromatiske og naphtheniske forbindelser, deres alkylderivater og alkaner med carbonantal overvejende C4 til C9. Nitrogen-, svovl- og oxygenholdige aromatiske og hydrogenerede aromatiske forbindelser er også til stede.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destillater (kul), solvent-ekstraktion, hydrokrakkede middeltunge;

[Destillat opnået ved hydrokrakning af kulekstrakt eller -opløsning, fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 180 °C til 300 °C (356 °F til 572 °F). Sammensat primært af bicycliske aromatiske, hydrogenerede aromatiske og naphtheniske forbindelser, deres alkylderivater og alkaner med carbonantal overvejende C9 til og med C14. Nitrogen-, svovl- og oxygenholdige forbindelser er også til stede.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destillater (kul), solventekstraktion hydrokrakkede hydrogenerede middeltunge;

[Destillat fra hydrogeneringen af et hydrokrakket middeltungt destillat fra kulekstrakt eller -opløsning, fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 180 °C til 280 °C (356 °F til 536 °F). Sammensat primært af hydrogenerede, bicycliske carbonforbindelser og deres alkylderivater med carbonantal overvejende C9 til og med C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Letolie (kul), halvforkoksningsproces-;

Frisk olie;

[Den flygtige organiske væske kondenseret fra gassen udviklet ved lavtemperaturstørdestillation (lavere end 700 °C (1 292 °F)) af kul. Sammensat primært af C6-10-carbonhydrider.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Carbonhydrider, C4-, 1,3-butadien- og isobutenfrie;

Kulbrintegasser

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Kondensat, naturgas-;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider adskilt fra naturgas ved processer, såsom køling eller absorption. Den består overvejende af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 120 °C (– 4 °F til 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Naphtha;

Lavtkogende nafta;

[Raffinerede, delvist raffinerede, eller uraffinerede råolieprodukter fremstillet ved destillation af naturgas. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra 100 °C til 200 °C (212 °F til 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneret destillation af råolie. Denne fraktion har kogeinterval omtrent fra 20 °C til 135 °C (58 °F til 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Naphtha (råolie), tung straight-run;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 230 °C (149 °F til 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Naphtha (råolie), full-range straight-run;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 220 °C (– 4 °F til 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Naphtha (råolie), let straight-run;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 180 °C (– 4 °F til 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventnaphtha (råolie), let aliphatisk;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af råolie eller naturgaskondensat. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C5 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 160 °C (95 °F til 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destillater (råolie), straight-run lette;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra – 88 °C til 99 °C (– 127 °F til 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzin, damp-genudvindings-;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider separeret fra gasserne fra dampgenvindingssystemer ved afkøling. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 196 °C (– 4 °F til 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzin, straight-run topanlægs-;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet fra topanlægget ved destillation af råolie. Den har et kogeinterval omtrent fra 36,1 °C til 193,3 °C (97 °F til 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Naphtha (råolie), ikke-sweetenet;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af naphthastrømme fra forskellige raffinaderiprocesser. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 0 °C til 230 °C (25 °F til 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destillater (råolie), fraktionering af let straight-run benzin stabilizertopfraktioner;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af let straight-run benzin. Den består af mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Naphtha (råolie), tung straight-run, aromatholdig;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en destillationsproces af rå råolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 130 °C til 210 °C (266 °F til 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Naphtha (råolie), full-range alkylat;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 220 °C (194 °F til 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Naphtha (råolie), tung alkylat;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C9 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 150 °C til 220 °C (302 °F til 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Naphtha (råolie), let alkylat;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C7 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 160 °C (194 °F til 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Naphtha (råolie), isomeriserings-;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk isomerisering af ligekædede paraffincarbonhydrider, C4 til og med C6. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, såsom isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan og 3-methylpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Naphtha (råolie), solventraffineret let;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinatet fra en solventekstraktionsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 190 °C (95 °F til 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Naphtha (råolie), solventraffineret tung;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinatet fra en solventekstraktionsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 230 °C (194 °F til 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinater (råolie), katalytisk reformer ethylenglycol-vand modstrømsekstrakter;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinatet fra UDEX-ekstraktionsprocessen af den katalytiske reformerstrøm. Den består af mættede carbonhydrider, overvejende C6 til og med C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinater (råolie), reformer-, Lurgi-enhedsseparerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået som et raffinat fra en Lurgi-separationsenhed. Den består overvejende af ikke-aromatiske carbonhydrider med varierende små mængder aromatiske carbonhydrider, overvejende C6 til og med C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Naphtha (råolie), full-range alkylat-, butanholdig;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra reaktion mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med nogle butaner, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 200 °C (95 °F til 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destillater (råolie), naphtha-dampkrakningsudvundne, solventraffinerede lette hydrogenbehandlede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinaterne fra en solventekstraktionsproces af et hydrogenbehandlet let destillat fra dampkrakket naphtha.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Naphtha (råolie), C4-12butanalkylat-, isooctan-rig;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved alkylering af butaner. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, rig på isooctan, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 210 °C (95 °F til 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Carbonhydrider, hydrogenbehandlede, lette naphthadestillater, solventraffinerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra destillationen af hydrogenbehandlet naphtha, efterfulgt af en solventekstraktions- og destillationsproces. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, med kogeinterval omtrent fra 94 °C til 99 °C (201 °F til 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Naphtha (råolie), isomeriserings-, C6-fraktion;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af en benzin, der er blevet katalytisk isomeriseret. Den består overvejende af hexanisomerer med kogeinterval omtrent fra 60 °C til 66 °C (140 °F til 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Carbonhydrider, C6-7naphthakraknings-, solventraffinerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved sorptionen af benzen fra en katalytisk, fuldt hydrogeneret, benzen-rig carbonhydridfraktion, opnået ved destillation af præhydrogeneret, krakket naphtha. Den består overvejende af paraffin- og naphthencarbonhydrider, overvejende C6 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra 70 °C til 100 °C (158 °F til 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Carbonhydrider, C6-rige, hydrogenbehandlede lette naphthadistillater, solvent-raffinerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af hydrogenbehandlet naphtha efterfulgt af solventekstraktion. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 70 °C (149 °F til 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Naphtha (råolie), tung katalytisk krakket;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 230 °C (148 °F til 446 °F). Den indeholder en forholdsvis stor del umættede carbonhydrider.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Naphtha (råolie), let katalytisk krakket;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 190 °C (– 4 °F til 374 °F). Den indeholder en forholdsvis stor del umættede carbonhydrider.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Carbonhydrider, C3-11-, katalytisk krakkerdestillater;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C11, og koger omtrent op til 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Naphtha (råolie), katalytisk krakket let destilleret;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destillater (råolie), naphthadamp-krakningsudvundne, hydrogenbehandlede lette aromatiske;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle et let destillat fra dampkrakket naphtha. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Naphtha (råolie), tung, katalytisk krakket, sweetenet;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et katalytisk krakket råoliedestillat en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 60 °C til 200 °C (140 °F til 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Naphtha (råolie), let katalytisk krakket, sweetenet;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste naphtha fra en katalytisk krakningsproces en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 210 °C (95 °F til 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Carbonhydrider, C8-12 katalytisk kraknings-, kemisk neutraliserede;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af en fraktion fra den katalytiske krakningsproces, der er undergået en alkalisk vask. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 130 °C til 210 °C (266 °F til 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Carbonhydrider, C8-12-, katalytisk krakkerdestillater;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 140 °C til 210 °C (284 °F til 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Carbonhydrider, C8-12 katalytisk kraknings-, kemisk neutraliserede, sweetenede;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Naphtha (råolie), let katalytisk reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 190 °C (95 °F til 374 °F). Den indeholder en relativt stor del aromatiske og forgrenede carbonhydrider. Denne strøm kan indeholde 10 volumenprocent, eller mere, benzen.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Naphtha (råolie), tung katalytisk reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af overvejende aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 230 °C (194 °F til 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destillater (råolie), katalytisk reformerede depentanizer-;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra – 49 °C til 63 °C (– 57 °F til 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Carbonhydrider, C2-6-, C6-8-katalytisk reformer;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Rester (råolie), C6-8-, katalytisk reformer-;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat remanens fra den katalytiske reformering af C6-8-føde. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Naphtha (råolie), let katalytisk reformeret, aromatfri;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 120 °C (95 °F til 248 °F). Den indeholder en forholdsvis stor del forgrenede carbonhydrider, hvorfra de aromatiske komponenter er fjernet.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destillater (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha topfraktioner;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha, efterfulgt af fraktionering af det totale udløb. Den består af mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Råolieprodukter, hydrofiner-powerformer reformater;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider, opnået ved en hydrofiner-powerformer-proces, med kogeinterval omtrent fra 27 °C til 210 °C (80 °F til 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Naphtha (råolie), full-range reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 230 °C (95 °F til 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Naphtha (råolie), katalytisk reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 220 °C (90 °F til 430 °F). Den indeholder en relativt stor del aromatiske og forgrenede carbonhydrider. Denne strøm kan indeholde 10 volumenprocent, eller mere, benzen.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destillater (råolie), katalytiske reformerede hydrogenbehandlede lette, C8-12-aromatfraktion;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af alkylbenzener opnået ved katalytisk reformering af råolienaphta. Den består overvejende af alkylbenzener, overvejende C8 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 160 °C til 180 °C (320 °F til 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatiske carbonhydrider, C8-, katalytisk reformeringsudvundede;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatiske carbonhydrider, C7-12, C8-rige;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separation fra den platformatholdige fraktion. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12(primært C8) og kan indeholde ikke-aromatiske carbonhydrider, begge med kogeinterval omtrent fra 130 °C til 200 °C (266 °F til 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzin, C5-11, højoktan stabiliseret reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat højoktanblanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk dehydrogenering af en overvejende naphthenisk naphtha. Den består overvejende af aromater og ikke-aromater, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 45 °C til 185 °C (113 °F til 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Carbonhydrider, C7-12-, C >9-aromatrige, reformering, tung fraktion;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separation fra den platformatholdige fraktion. Den består overvejende af ikke-aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval 120 °C til 210 °C (248 °F til 380 °F), samt C9 og højere aromatiske carbonhydrider.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Carbonhydrider, C5-11-, ikke-aromatrige, reformering, let fraktion;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separation fra den platformatholdige fraktion. Den består overvejende af ikke-aromatiske carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 125 °C (94 °F til 257 °F), samt benzen og toluen.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Naphtha (råolie), let termisk krakket;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C4 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra – 10 °C til 130 °C (14 °F til 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Naphtha (råolie), tung termisk krakket;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 220 °C (148 °F til 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destillater (råolie), tunge aromatiske;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkterne fra den termiske krakning af ethan og propan. Denne højerekogende fraktion består overvejende af aromatiske C5-7-carbonhydrider med nogle umættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C5. Denne strøm kan indeholde benzen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destillater (råolie), lette aromatiske;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkterne fra den termiske krakning af ethan og propan. Denne laverekogende fraktion består overvejende af aromatiske C5-7-carbonhydrider med nogle umættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C5. Denne strøm kan indeholde benzen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destillater (råolie), naphtha- og raffinatpyrolysatafledte, benzinblanding;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået ved pyrolysefraktionering ved 816 °C (1 500 °F) af naphtha og raffinat. Den består overvejende af C9-carbonhydrider og koger omtrent ved 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatiske carbonhydrider, C6-8-, naphtha- og raffinatpyrolysatafledte;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringspyrolyse ved 816 °C (1 500 °F) af naphtha og raffinat. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C6 til og med C8, herunder benzen.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destillater (råolie), termisk krakket naphtha og gasolie;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af termisk krakket naphtha og/eller gasolie. Den består overvejende af olefincarbonhydrider, C5, med kogeinterval omtrent fra 33 °C til 60 °C (91 °F til 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destillater (råolie), termisk krakket naphtha og gasolie, C5-dimer-holdige;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den ekstraktive destillation af termisk krakket naphtha og/eller gasolie. Den består overvejende af C5-carbonhydrider med nogle dimeriserede C5-olefiner, og har kogeinterval omtrent fra 33 °C til 184 °C (91 °F til 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destillater (råolie), termisk krakket naphtha og gasolie, ekstraktive;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den ekstraktive destillation af termisk krakket naphtha og/eller gasolie. Den består af paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende isoamylener, såsom 2-methyl-1-buten og 2-methyl-2-buten, med kogeinterval omtrent fra 31 °C til 40 °C (88 °F til 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destillater (råolie), lette termisk krakkede, debutaniserede aromatiske;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, primært benzen.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Naphtha (råolie), let termisk krakket sweetenet;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et råoliedestillat fra højtemperaturtermisk krakning af tunge oliefraktioner en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner. Den består overvejende af aromater, olefiner og mættede carbonhydrider med kogeinterval omtrent fra 20 °C til 100 °C (68 °F til 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C13, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 230 °C (149 °F til 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C4til og med C11, med kogeinterval omtrent fra -20 °C til 190 °C (– 4 °F til 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra en katalytisk hydroafsvovlingsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 190 °C (– 4 °F til 370 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra en katalytisk hydroafsvovlingsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 230 °C (194 °F til 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge, intermediært kogende;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkter fra en hydrogenbehandlingsproces af middeltunge destillater. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 127 °C til 188 °C (262 °F til 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destillater (råolie), let destillat hydrogenbehandlingsproces-, lavtkogende;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkter fra hydrogenbehandlingsprocessen af et let destillat. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C9, med kogeinterval omtrent fra 3 °C til 194 °C (37 °F til 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destillater (råolie), hydrogenbehandlet tung naphtha, deisohexanizer-topfraktioner;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra en hydrogenbehandlingsproces af tung naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra – 49 °C til 68 °C (– 57 °F til 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventnaphtha (råolie), let aromatisk, hydrogenbehandlet;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C8 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 135 °C til 210 °C (275 °F til 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet termisk krakket let;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af et hydroafsvovlet termisk krakket destillat. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 23 °C til 195 °C (73 °F til 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let, cycloalkanholdig;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af en råoliefraktion. Den består overvejende af alkaner og cycloalkaner med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 190 °C (– 4 °F til 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Naphtha (råolie), tung dampkrakket, hydrogeneret;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet full-range;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra en katalytisk hydroafsvovlingsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 250 °C (86 °F til 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let dampkrakket;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion, fremkommet ved en pyrolyseproces, med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 190 °C (95 °F til 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Carbonhydrider, C4-12-, naphtha-krakning, hydrogenbehandelede;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produktet fra en naphtha-dampkrakningsproces og efterfølgende selektiv katalytisk hydrogenering af gummidannere. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 230 °C (86 °F til 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventnaphtha (råolie), hydrogenbehandlet let naphthen-;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af cycloparaffincarbonhydrider, overvejende C6 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra 73 °C til 85 °C (163 °F til 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Naphtha (råolie), let dampkrakket, hydrogeneret;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved separation og efterfølgende hydrogenering af produkterne fra en dampkrakningsproces til fremstilling af ethylen. Den består overvejende af mættede og umættede paraffiner, cycliske paraffiner og cycliske aromatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 50 °C til 200 °C (122 °F til 392 °F). Andelen af benzencarbonhydrider kan være på til 30 vægtprocent, og strømmen kan også indeholde mindre mængder svovlforbindelser og oxygenerede forbindelser.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Carbonhydrider, C6-11-, hydrogenbehandlede, dearomatiserede;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som solventer, der har været underkastet hydrogenbehandling for at omdanne aromater til naphthener ved katalytisk hydrogenering.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Carbonhydrider, C9-12-, hydrogenbehandlede, dearomatiserede;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som solventer, der har været underkastet hydrogenbehandling for at omdanne aromater til naphthener ved katalytisk hydrogenering.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Mineralsk terpentin;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[Et farveløst, raffineret råoliedestillat, der er fri for harske eller frastødende lugte, med kogeinterval omtrent fra 148,8 °C til 204,4 °C (300 °F til 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Naturgaskondensater (råolie);

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider adskilt som en væske fra naturgas i en overfladeseparator ved retrograd kondensation. Den består hovedsagelig af carbonhydrider, overvejende C2 til C20. Den er en væske ved atmosfærisk temperatur og tryk.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Naturgas (råolie), rå væskeblanding;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider adskilt som en væske fra naturgas i et gasgenanvendelsesanlæg ved sådanne processer som køling eller absorption. Den består hovedsagelig af mættede, aliphatiske carbonhydrider, C2 til og med C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Naphtha (råolie), let hydrokrakket;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillation af produkterne fra en hydrokrakningsproces. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C4 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 180 °C (– 4 °F til 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Naphtha (råolie), tung hydrokrakket;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillation af produkterne fra en hydrokrakningsproces. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 230 °C (148 °F til 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Naphtha (råolie), sweetenet;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en råolienaphtha en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra – 10 °C til 230 °C (14 °F til 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Naphtha (råolie), syrebehandlet;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som et raffinat fra en svovlsyrebehandlingsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 230 °C (194 °F til 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Naphtha (råolie), kemisk neutraliseret tung;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved en behandlingsproces til fjernelse af sure materialer. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 230 °C (149 °F til 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Naphtha (råolie), kemisk neutraliseret let;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved en behandlingsproces til fjernelse af sure materialer. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 190 °C (262 °F til 370 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Naphtha (råolie), katalytisk afvokset;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk afvoksning af en råoliefraktion. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 230 °C (95 °F til 176 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Naphtha (råolie), let dampkrakket;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 190 °C (– 4 °F til 374 °F). Denne strøm indeholder sædvanligvis 10 volumenprocent, eller mere, benzen.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventnaphtha (råolie), let aromatisk;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af aromatiske strømme. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C8 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 135 °C til 210 °C (275 °F til 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatiske carbonhydrider, C6-10-, syrebehandlede, neutraliserede;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destillater (råolie), C3-5-, 2-methyl-2-butenrige;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5, overvejende isopentan og 3-methyl-1-buten. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende 2-methyl-2-buten.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destillater (råolie), polymeriserede dampkrakkede råoliedestillater, C5-12-fraktion;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af polymeriseret dampkrakket råoliedestillat. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destillater (råolie), dampkrakkede, C5-12-fraktion;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser opnået ved destillationen af produkter fra en dampkrakningsproces. Den består af umættede carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destillater (råolie), dampkrakkede, C5-10-fraktion, blandet med let dampkrakket råolienaphtha-C5-fraktion;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Ekstrakter (råolie), koldsyre-, C4-6;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser, fremstillet ved koldsyre-enhedsekstraktion af mættede og umættede, aliphatiske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6, overvejende pentaner og amylener. Den består overvejende af mættede og umættede carbonhydrider, C4 til og med C6, overvejende C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destillater (råolie), depentanizer-topfraktioner;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra en katalytisk krakket gasstrøm. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Rester (råolie), butansplitter-bundfraktioner;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat remanens fra destillationen af butanstrøm. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Restolier (råolie), deisobutanizertårn-;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat remanens fra den atmosfæriske destillation af butan-butylenstrømmen. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Naphtha (råolie), full-range coker-;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en væske-coker. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C4 til og med C15, med kogeinterval omtrent fra 43 °C til 250 °C (110 °F til 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Naphtha (råolie), dampkrakket middeltung aromatisk;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 130 °C til 220 °C (266 °F til 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Naphtha (råolie), lerbehandlet full-range straight-run;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremkommet ved behandling af full-range straight-run naphtha med naturligt eller modificeret ler, sædvanligvis i en perkoleringsproces til fjernelse af spormængderne af polære forbindelser og urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 220 °C (– 4 °F til 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Naphtha (råolie), lerbehandlet let straight-run;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremkommet ved behandling af let straight-run naphtha med naturligt eller modificeret ler, sædvanligvis i en perkoleringsproces til fjernelse af spormængderne af polære forbindelser og urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 93 °C til 180 °C (200 °F til 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Naphtha (råolie), let dampkrakket aromatisk;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C9, med kogeinterval omtrent fra 110 °C til 165 °C (230 °F til 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Naphtha (råolie), let dampkrakket, afbenzeneret;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 80 °C til 218 °C (176 °F til 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Naphtha (råolie), aromatholdig;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzin, pyrolyse-, debutanizer-bundfraktioner;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af depropanizer-bundfraktioner. Den består af carbonhydrider, overvejende større end C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Naphtha (råolie), let sweetenet;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et råoliedestillat en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af mættede og umættede carbonhydrider, overvejende C3 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra – 20 °C til 100 °C (– 4 °F til 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Naturgaskondensater;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, som er separeret og/eller kondenseret fra naturgas under transport, og som opsamles ved borehullet og/eller fra produktions-, opsamlings-, transmissions- og distributionspipelines i undergrunden, skrubbere etc. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destillater (råolie), naphthaunifiner stripper-;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved stripning af produkterne fra naphthaunifineren. Den består af mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Naphtha (råolie), katalytisk reformeret let, aromatfri fraktion;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider tilbageblevet efter fjernelse af aromatiske forbindelser fra katalytisk reformeret let naphta i en selektiv absorptionsproces. Den består overvejende af paraffiniske og cycliske forbindelser, overvejende C5 til C8, med kogeinterval omtrent fra 66 °C til 121 °C (151 °F til 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzin;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider bestående primært af paraffiner, cycloparaffiner, aromatiske og olefiniske carbonhydrider, overvejende større end C3, og med kogeinterval fra 30 °C til 260 °C (86 °F til 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatiske carbonhydrider, C7-8-, dealkyleringsprodukter, destillationsrester;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Carbonhydrider, C4-6-, depentanizer lette, aromatisk hydrogenbehandling;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som det første gennemløb fra depentanizerkolonnen før hydrogenbehandling af de aromatiske charger. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C6, overvejende pentaner og pentener, med kogeinterval omtrent fra 25 °C til 40 °C (77 °F til 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destillater (råolie), varmeudblødt dampkrakket naphtha, C5-rige

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af varmeudblødt dampkrakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C4 til og med C6, overvejende C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Ekstrakter (råolie), katalytisk reformeret let naphtha solvent-;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som ekstraktet fra solventekstraktionen af en katalytisk reformeret råoliefraktion. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra 100 °C til 200 °C (212 °F til 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af hydroafsvovlede og dearomatiserede lette råoliefraktioner. Den består overvejende af C7-paraffiner og -cycloparaffiner med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 100 °C (194 °F til 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Naphtha (råolie), let, C5-rig, sweetenet;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en råolienaphtha en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C5, overvejende C5, med kogeinterval omtrent fra – 10 °C til 35 °C (14 °F til 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Carbonhydrider, C8-11-, naphthakrakning, toluenfraktion;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation fra præhydrogeneret, krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 130 °C til 205 °C (266 °F til 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Carbonhydrider, C4-11-, naphtha-krakning, aromatfrie;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra præhydrogeneret, krakket naphtha efter destillativ separation af benzen- og toluenholdige carbonhydridfraktioner og en højerekogende fraktion. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 205 °C (86 °F til 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Naphtha (råolie), let varmeudblødt, dampkrakket;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af dampkrakket naphtha efter genindvinding fra en varmeudblødningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra 0 °C til 80 °C (32 °F til 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destillater (råolie), C6-rige;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af råolieføde. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C7, rig på C6, med kogeinterval omtrent fra 60 °C til 70 °C (140 °F til 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzin, pyrolyse-, hydrogeneret;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En destillationsfraktion fra hydrogeneringen af pyrolysebenzin med kogeinterval omtrent fra 20 °C til 200 °C (68 °F til 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destillater (råolie), dampkrakkede, C8-12-fraktion, polymeriserede, lette destillationsfraktioner;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af den polymeriserede C8 til og med C12-fraktion fra dampkrakkede råoliedestillater. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Ekstrakter (råolie), tunge naphthasolvent-, lerbehandlede;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved behandlingen af tung naphthasolventråolieekstrakt med blegejord. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 80 °C til 180 °C (175 °F til 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Naphtha (råolie), let dampkrakket, debenzeneret, termisk behandlet;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved behandling og destillation af debenzeneret, let dampkrakket råolienaphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 95 °C til 200 °C (203 °F til 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Naphtha (råolie), let dampkrakket, termisk behandlet;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved behandling og destillation af let dampkrakket råolienaphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra 35 °C til 80 °C (95 °F til 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destillater (råolie), C7-9-, C8-rige, hydroafsvovlede dearomatiserede;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af en let råoliefraktion, hydroafsvovlet og dearomatiseret. Den består overvejende af carbonhydrider, C7 til og med C9, overvejende C8 paraffiner og cycloparaffiner, med kogeinterval omtrent fra 120 °C til 130 °C (248 °F til 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Carbonhydrider, C6-8-, hydrogenerede sorption-dearomatiserede, toluenraffinering;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået under sorptionen af toluen fra en carbonhydridfraktion fra krakket benzin, der er behandlet med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra 80 °C til 135 °C (176 °F til 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Naphtha (råolie), hydroafsvovlet full-range coker-;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af hydroafsvovlet cokerdestillat. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 23 °C til 196 °C (73 °F til 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Naphtha (råolie), sweetenet let;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en råolienaphtha en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra 20 °C til 130 °C (68 °F til 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Carbonhydrider, C3-6-, C5-rige, dampkrakket naphtha;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af dampkrakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Carbonhydrider, C5-rige, dicyclopentadienholdige;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af, C5-carbonhydrider og dicyclopentadien, med kogeinterval omtrent fra 30 °C til 170 °C (86 °F til 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Rester (råolie), dampkrakkede lette, aromatiske;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra dampkrakning eller lignende processer, efter fjernelse af de meget lette produkter, resulterende i en rest begyndende med C> 5-carbonhydrider. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, større end C5, med kogepunkt over omtrent 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Carbonhydrider, C≥ 5, C5-6-rige;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Carbonhydrider, C5-rige;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatiske carbonhydrider, C8-10;

Lavtkogende uspecificeret nafta;

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

c)

Følgende numre 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X affattes således:

»Natriumdichromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Carbonhydrider, C1-4, sweetenede;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste carbonhydrider en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra – 164 °C til – 0.5 °C (– 263 °F til 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Raffinater (råolie), dampkrakket C4-fraktion, kobberammoniumacetatekstraktion, C3-5 og C3-5-umættede, butadienfrie;

Kulbrintegasser

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Råolieprodukter, raffinaderigasser;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding, som primært består af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

6)

I tillæg 5 foretages følgende ændringer i tabellen:

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tillæg 5 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006:

»Mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse, renset for kobber;

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Kiselsyre, blynikkelsalt

028-050-00-9

68130-19-8«

 

7)

I tillæg 6 foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Følgende nummer slettes: 024-004-01-4;

b)

Følgende numre indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tillæg 6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006:

»Dibutyltinhydrogenborat

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Borsyre; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Borsyre, rå, naturlig med et indhold af H3B03 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Dibortrioxid;

Boroxid

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatriumtetraborat, vandfrit;

005-011-00-4

 

 

 

Borsyre, dinatriumsalt; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Orthoborsyre, natriumsalt; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatriumtetraboratdecahydrat;

Borax decahydrat

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatriumtetraborat pentahydrat;

Borax pentahydrat

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natriumperborat; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoxometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoxoborat;

[indeholdende < 0,1 % vægtprocent partikler med en aerodynamisk diameter på under 50 μm]

 

 

Natriumperborat; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoxometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoxoborat;

[indeholdende ≥ 0,1 % vægtprocent af partikler med en aerodynamisk diameter på under 50 μm]

 

 

Perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt-trihydrat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perborsyre, natriumsalt; tetrahydrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoxoborat-hexahydrat;

[indeholdende < 0,1 % vægtprocent partikler med en aerodynamisk diameter på under 50 μm]

 

 

Perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt, trihydrat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoxoborat-hexahydrat;

[indeholdende ≥ 0,1 % vægtprocent af partikler med en aerodynamisk diameter på under 50 μm]

 

 

Perborsyre, natriumsalt; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt, monohydrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoxoborat;

[indeholdende < 0,1 % vægtprocent partikler med en aerodynamisk diameter på under 50 μm]

 

 

Perborsyre, natriumsalt; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt, monohydrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoxoborat;

[indeholdende ≥ 0,1 % vægtprocent af partikler med en aerodynamisk diameter på under 50 μm]

 

 

(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-chlorethyl)phosphat

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Ammoniumglufosinat (ISO);

Ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrat

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Cobaltdichlorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Cobaltsulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Cobaltacetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Cobaltnitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Cobaltcarbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikkeldihydroxid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelhydroxid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelsulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelcarbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Basisk nikkelcarbonat;

 

 

Kulsyre, nikkel(2+)-salt; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Kulsyre, nikkelsalt; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O′]]-dihydroxytrinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[carbonato(2-)]-tetrahydroxytrinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkeldichlorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkeldinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Salpetersyre, nikkelsalt; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse, renset for kobber, nikkelsulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikkeldiperchlorat;

Perchlorsyre, nikkel(II)salt

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Dikaliumnikkelbis(sulfat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnikkelbis(sulfat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelbis(sulfamidat);

Nikkelsulfamat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelbis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkeldiformat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Myresyre, nikkelsalt; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Myresyre, kobbernikkelsalt; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkeldi(acetat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkelacetat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkeldibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelbis(4-cyclohexylbutyrat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel(II)stearat;

Nikkel(II)octadecanoat;

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkeldilactat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel(II)octanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkeldifluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkeldibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkeldiiodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkelkaliumfluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkelhexafluorsilicat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkelselenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkeldithiocyanat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkeldichromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkeldichlorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkeldibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethylhydrogensulfat, nikkel(II)salt; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)trifluoracetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel(II)propionat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelbis(benzensulfonat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel(II)hydrogencitrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronsyre, ammoniumnikkelsalt; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronsyre, nikkelsalt; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelbis(2-ethylhexanoat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-ethylhexansyre, nikkelsalt; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexansyre, nikkelsalt; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel(II)isooctanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkelbis(isooctanoat); [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelbis(isononanoat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel(II)neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel(II)isodecanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel(II)neodecanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodecansyre, nikkelsalt; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel(II)neoundecanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-gluconato-O1,O2)nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel(II)palmitat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Fedtsyrer, C6-19-forgrenede, nikkelsalte; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Fedtsyrer, C8-18 og C18-umættede, nikkelsalte; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naphthalendisulfonsyre, nikkel(II)salt; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutyltindichlorid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Kviksølv

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoethylamino)ethanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-diethoxyethan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methyl-2-pyrrolidon

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Cyclisk 3-(1,2-ethandiylacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-benzendicarboxylsyre;

Di-C6-8-forgrenede og lineære alkylestere, C7-rige

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diisobutylphthalat

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluoroctansulfonsyre;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadecafluoroctan-1-sulfonsyre; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kaliumperfluoroctansulfonat;

 

 

Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Diethanolaminperfluoroctansulfonat; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Ammoniumperfluoroctansulfonat;

 

 

Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Lithiumperfluoroctansulfonat;

 

 

Lithiumheptadecafluoroctansulfonat; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Chlor-N,N-dimethylformiminiumchlorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on;

[indeholdende ≥ 0,5 % formamid (EF-nr. 200-842-0) ]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketoconazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalium-1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

[indeholdende ≥ 0,5 % N,N -dimethylformamid (EF-nr. 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimethylamino)thioacetamidhydrochlorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9«

 

c)

Følgende numre 024-004-00-7; 609-023-00-6 affattes således:

»Natriumdichromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinocap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-octylphenylcrotonater og (RS)-2,4-dinitro-6-octylphenylcrotonater, hvori »octyl« er en blanding af 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- og 1-propylpentylgrupper

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3«

 

8)

Følgende indsættes som tillæg 11:

»Tillæg 11

Nr. 28-30 — Undtagelser for visse stoffer

Stoffer

Undtagelser

1.

a)

Natriumperborat; perborsyre, natriumsalt; perborsyre, natriumsalt, monohydrat; natriumperoxometaborat; perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat; natriumperoxoborat

CAS-nr. 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EF-nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt-trihydrat; perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; natriumperoxoborat-hexahydrat;

CAS-nr. 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EF-nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Vaske- og rengøringsmidler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (1). Denne undtagelse gælder indtil 1. juni 2013.


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1


Top