EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 44, 15. februar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.044.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 44

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
15. februar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

485. plenarmøde den 12. og 13. december 2012

2013/C 044/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om udvikling af en makroregional strategi i Middelhavsområdet — fordelene for østater i EU (sonderende udtalelse efter anmodning fra det cypriotiske formandskab)

1

2013/C 044/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om sammenkobling af energienklaver i EU: vækst, konkurrenceevne, solidaritet og bæredygtighed i EU's indre energimarked (sonderende udtalelse på anmodning af det cypriotiske formandskab)

9

2013/C 044/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den fremtidige udvikling i sektoren for personrelaterede tjenesteydelser på social-, sundheds- og uddannelsesområdet i Den Europæiske Union: tendenser og konsekvenser (initiativudtalelse)

16

2013/C 044/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om partnerskabsprincippet i gennemførelsen af fondene under den fælles strategiske ramme — elementer til en europæisk adfærdskodeks for partnerskab — SWD(2012) 106 final (initiativudtalelse)

23

2013/C 044/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU-institutionernes gennemførelse og overvågning af FN's konvention om handicappedes rettigheder og EØSU's rolle i den forbindelse (initiativudtalelse)

28

2013/C 044/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Det europæiske år for mental sundhed — for bedre arbejde og højere livskvalitet« (initiativudtalelse)

36

2013/C 044/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om socialt landbrug: Grøn omsorg og social- og sundhedspolitik (initiativudtalelse)

44

2013/C 044/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om jernbanetjenesternes kvalitet i EU (initiativudtalelse)

49

2013/C 044/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om konsekvenser af en definition af socialt boligbyggeri som tjenesteydelse af almen økonomisk interesse (initiativudtalelse)

53

2013/C 044/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kinas spirende civilsamfund — Civilsamfundets bidrag til året for interkulturel dialog mellem EU og Kina og den vedvarende effekt (initiativudtalelse)

59

2013/C 044/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Rio+20: status og perspektiver« (tillægsudtalelse)

64


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

485. plenarmøde den 12. og 13. december 2012

2013/C 044/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 82/891/EØF, 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EU og af forordning (EU) nr. 1093/2010 — COM(2012) 280 final — 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 — COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Beretning om konkurrencepolitikken 2011 — COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En europæisk strategi for centrale støtteteknologier — En bro til vækst og job — COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning) — COM(2012) 360 final — 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF — COM(2012) 369 final — 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked — COM(2012) 372 final — 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner — COM(2012) 393 final — 2012/0190 (COD) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner — COM(2012) 394 final — 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016 — COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed — COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande — COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om køretøjssikkerhedspakken bestående af følgende tre dokumenter: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF — COM(2012) 380 final — 2012/0184 (COD), forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer — COM(2012) 381 final — 2012/0185 (COD) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF — COM(2012) 382 final — 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Vedvarende energi: en stor aktør på det europæiske energimarked — COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om den omfattende risiko- og sikkerhedsvurdering (»stresstest«) af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter — COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det europæiske innovationspartnerskab vedrørende vand — COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank — For stabilitet, vækst og beskæftigelse — COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger — COM(2012) 591 final — 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 626 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) — COM(2012) 535 final — 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 625 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik — COM(2012) 552 final — 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændring af Kommissionens forslag KOM(2011) 627 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) — COM(2012) 553 final — 2012/0282 (COD)

160


DA

 

Top