Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 44, 15 februari 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.044.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 44

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
15 februari 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

485:e plenarsessionen den 12 och 13 december 2012

2013/C 044/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utveckla en makroregional strategi för Medelhavsområdet – fördelar för ömedlemsstater” (förberedande yttrande på begäran av Cyperns ordförandeskap)

1

2013/C 044/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Integrering av EU:s energiöar: tillväxt, konkurrenskraft, solidaritet och hållbarhet inom EU:s inre energimarknad” (förberedande yttrande på begäran av Cyperns rådsordförandeskap)

9

2013/C 044/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den framtida utvecklingen inom sektorn för personanknutna sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och utbildningstjänster i Europeiska unionen – tendenser och konsekvenser” (yttrande på eget initiativ)

16

2013/C 044/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Partnerskapsprincipen vid genomförandet av de gemensamma strategiska ramfonderna – aspekter av en europeisk uppförandekod för partnerskap” (yttrande på eget initiativ)

23

2013/C 044/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU-institutionernas genomförande och uppföljning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EESK:s roll i detta sammanhang” (yttrande på eget initiativ)

28

2013/C 044/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaåret för psykisk hälsa – för ett bättre arbete och en högre livskvalitet” (yttrande på eget initiativ)

36

2013/C 044/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Socialt hållbart jordbruk: grön omsorg samt social- och hälsopolitiken” (yttrande på eget initiativ)

44

2013/C 044/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kvaliteten på järnvägstjänster inom EU” (yttrande på eget initiativ)

49

2013/C 044/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Frågeställningar som uppstår då subventionerat boende definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” (yttrande på eget initiativ)

53

2013/C 044/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets framväxt i Kina: det civila samhällets bidrag till året för interkulturell dialog mellan EU och Kina och dess varaktiga resultat”

59

2013/C 044/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rio+20: utvärdering och framtidsutsikter” (tilläggsyttrande)

64


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

485:e plenarsessionen den 12 och 13 december 2012

2013/C 044/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EEG och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EU samt förordning (EU) nr 1093/2012”COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006”COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Rapport om konkurrenspolitiken 2011”COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb”COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling” (omarbetning) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG”COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden”COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar”COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon”COM(2012) 394 final – 2012/0190 (COD)

109

2013/C 044/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016”COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket”COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden”COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Trafiksäkerhetspaketet” bestående av följande tre dokument: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG”COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon”COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG”COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Förnybar energi: en viktig faktor på den europeiska energimarknaden”COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om de omfattande risk- och säkerhetsbedömningarna (’stresstester’) av kärnkraftverk i Europeiska unionen och därmed förbunden verksamhet”COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om det europeiska innovationspartnerskapet om vatten”COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund”COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändring av kommissionens förslag COM(2011) 626 final/3 till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning)”COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändring av kommissionens förslag COM(2011) 625 final/3 till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken”COM(2012) 552 final – 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändring av kommissionens förslag COM(2011) 627 final/3 till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)”COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)

160


SV

 

Top