Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 44, 15 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.044.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 44

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
15 февруари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

485-а пленарна сесия, проведена на 12 и 13 декември 2012 г.

2013/C 044/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Разработване на макрорегионална стратегия в региона на Средиземно море — ползите за островните държави членки“ (проучвателно становище по искане на кипърското председателство)

1

2013/C 044/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ относно „Свързване на енергийните острови в ЕС: растеж, конкурентоспособност, солидарност и устойчиво развитие на европейския вътрешен енергиен пазар“ (проучвателно становище по искане на кипърското председателство)

9

2013/C 044/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Тенденции и въздействие на бъдещото развитие на индустрията на персоналните социални, здравни и образователни услуги в Европейския съюз“ (становище по собствена инициатива)

16

2013/C 044/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Принципът на партньорство в усвояването на фондовете от Общата стратегическа рамка — елементи за Европейски кодекс за поведение за партньорство“ SWD(2012) 106 final (становище по собствена инициатива)

23

2013/C 044/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Прилагане и наблюдение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от страна на институциите на ЕС и ролята на ЕИСК“ (становище по собствена инициатива)

28

2013/C 044/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска година на психичното здраве — по-добра работа, по-добро качество на живот“ (становище по собствена инициатива)

36

2013/C 044/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социално селско стопанство: грижи за околната среда, социални и здравни политики“ (становище по собствена инициатива)

44

2013/C 044/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Качеството на железопътните услуги в ЕС“ (становище по собствена инициатива)

49

2013/C 044/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Проблеми при определянето на социалното жилищно настаняване като услуга от общ икономически интерес“

53

2013/C 044/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Възникване на гражданско общество в Китай; приносът на гражданското общество към Годината на междукултурния диалог ЕС — Китай и неговото трайно въздействие“

59

2013/C 044/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Рио + 20: равносметка и перспективи“ (допълнение към становище)

64


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

485-а пленарна сесия, проведена на 12 и 13 декември 2012 г.

2013/C 044/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (ЕС) № 1093/2010“COM(2012) 280 final — 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Доклад относно политиката в областта на конкуренцията 2011 г.“COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска стратегия за главните базови технологии — мост към растеж и заетост“COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество“ (преработен текст) COM(2012) 360 final — 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО“COM(2012) 369 final — 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар“COM(2012) 372 final — 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 443/2009 с оглед на определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г“. COM(2012) 393 final — 2012/0190 (COD) и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед на определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г“. COM(2012) 394 final — 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.“ COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно Европейското партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси“COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пакет за техническа изправност“, съдържащ следните документи: „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО“COM(2012) 380 final — 2012/0184 (COD),„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/ЕО относно документите за регистрация на превозни средства“, COM(2012) 381 final — 2012/0185 (COD),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО“COM(2012) 382 final — 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно широкообхватните оценки на риска и безопасността (стрес тестове) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с тях дейности“COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно Европейското партньорство за иновации в сферата на водите“COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — Действия за стабилност, растеж и работни места“COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд“COM(2012) 591 final — 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменение на предложение COM(2011) 626 final/3 на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“)“COM(2012) 535 final — 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменение на предложение на Комисията COM (2011) 625 final/3 за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика“COM(2012) 552 final — 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменение на предложение на Комисията COM(2011) 627 final/3 за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“COM(2012) 553 final — 2012/0282 (COD)

160


BG

 

Top