Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 44, 15. február 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.044.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 44

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
15. februára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

485. plenárne zasadnutie v dňoch 12. a 13. decembra 2012

2013/C 044/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vypracovanie makroregionálnej stratégie v oblasti Stredozemia – prínos pre ostrovné členské štáty“ (prieskumné stanovisko na žiadosť cyperského predsedníctva)

1

2013/C 044/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prepojiť ‚energetické ostrovy‘ EÚ: rast, konkurencieschopnosť, solidarita a udržateľnosť na vnútornom energetickom trhu EÚ“ (prieskumné stanovisko na žiadosť cyperského predsedníctva Rady EÚ)

9

2013/C 044/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Trendy a dôsledky budúceho vývoja v odvetví osobných sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích služieb v Európskej únii“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

16

2013/C 044/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zásada partnerstva pri uplatňovaní fondov spoločného strategického rámca – základy európskeho kódexu správania v oblasti partnerstva“SWD(2012) 106 final (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

23

2013/C 044/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Uplatňovanie a monitorovanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím inštitúciami EÚ a úloha EHSV“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

28

2013/C 044/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európsky rok duševného zdravia – lepšia práca, vyššia kvalita života“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

36

2013/C 044/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Sociálne poľnohospodárstvo – využívanie prác v poľnohospodárstve na terapeutické účely a opatrenia v sociálnej a zdravotnej oblasti“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

44

2013/C 044/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kvalita železničných služieb v EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

49

2013/C 044/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vymedzenie sociálneho bývania ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

53

2013/C 044/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rozvoj občianskej spoločnosti v Číne: prínos občianskej spoločnosti k európsko-čínskemu roku dialógu medzi kultúrami a jeho trvalému účinku“

59

2013/C 044/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rio+20: Bilancia a perspektívy“ (doplňujúce stanovisko)

64


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

485. plenárne zasadnutie v dňoch 12. a 13. decembra 2012

2013/C 044/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010“COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2011“COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti“COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia“ (prepracované znenie) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES“COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu“COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020“COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) a „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020“COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi“COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o európskom partnerstve v oblasti inovácií ‚Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť‘“COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov“COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Súbor predpisov o technických kontrolách“ ktorý obsahuje tieto tri dokumenty: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES“COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD)„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá“COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD)„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES“COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Energia z obnoviteľných zdrojov: významný aktér na európskom trhu s energiou“COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o komplexných posúdeniach rizika a bezpečnosti (‚záťažových testoch‘) vykonaných v jadrových elektrárňach v Európskej únii a o súvisiacich činnostiach“COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o európskom partnerstve v oblasti inovácií zameranom na vodné hospodárstvo“COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Opatrenia v prospech stability, rastu a zamestnanosti“COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu“COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmena a doplnenie návrhu Komisie COM(2011) 626 final/3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)“COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmena a doplnenie návrhu Komisie COM(2011) 625 final/3 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky“COM(2012) 552 final – 2012/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmena a doplnenie návrhu Komisie COM(2011) 627 final/3 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)“COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)

160


SK

 

Top