EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1258

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1258/91 af 14. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 3446/90 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød og af forordning (EØF) nr. 3447/90 om de særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød

OJ L 120, 15.5.1991, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 129 - 130
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 129 - 130
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 247 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 242 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 242 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1258/oj

31991R1258

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1258/91 af 14. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 3446/90 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød og af forordning (EØF) nr. 3447/90 om de særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød

EF-Tidende nr. L 120 af 15/05/1991 s. 0015 - 0016
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 37 s. 0129
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 37 s. 0129


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1258/91 af 14 . maj 1991 om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 3446/90 om gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende stoette til privat oplagring af faare - og gedekoed og af forordning ( EOEF ) nr . 3447/90 om de saerlige betingelser for ydelse af stoette til privat oplagring af faare - og gedekoed

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3013/89 af 25 . september 1989 om den faelles markedsordning for faare - og gedekoed ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3577/90 ( 2 ), saerlig artikel 7, stk . 5, og

ud fra foelgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3446/90 ( 3 ) er der fastlagt gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende stoette til privat oplagring af faare - og gedekoed;

erfaringen har vist, at der boer aabnes mulighed for udbening i forbindelse med indlagringen; forordning ( EOEF ) nr . 3446/90 boer derfor aendres;

Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3447/90 ( 4 ), aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 273/91 ( 5 ), fastsaetter saerlige betingelser for ydelse af stoette til privat oplagring af faare - og gedekoed; for at lette udlagringen af det udbenede produkt er det hensigtsmaessigt at justere den minimumsmaengde, der skal udlagres; forordning ( EOEF ) nr . 3447/90 boer derfor aendres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Faare - og Gedekoed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

Artikel 4, stk . 2 og 3, i forordning ( EOEF ) nr . 3446/90 affattes saaledes :

»2 . Kontrahenten kan i indlagringsperioden under interventionsorganets permanente tilsyn foretage opskaering og hel eller delvis udbening af de paagaeldende varer paa betingelse af, at der anvendes en tilstraekkelig maengde slagtekroppe for at opnaa den maengde, for hvilken kontrakten er indgaaet, og at alle de varer, der fremkommer ved opskaeringen eller udbeningen, oplagres . Senest ved indlagringens begyndelse angiver den erhvervsdrivende, at han har til hensigt at goere brug af denne mulighed . Interventionsorganet kan dog kraeve, at denne angivelse foretages mindst to arbejdsdage inden indlagringen af det enkelte parti .

Store sener, brusk, knogler, fedtstykker og anden afpudsning hidroerende fra opskaeringen eller den hele eller delvise udbening maa ikke oplagres .

3 . Indlagringen begynder for hvert parti af den kontraktlige maengde den dag, hvor partiet undergives interventionsorganets kontrol .

Denne dag er den dag, paa hvilken nettovaegten af det ferske eller nedkoelede koed konstateres :

- paa oplagringsstedet, saafremt koedet indfryses paa stedet,

- paa indfrysningsstedet, saafremt koedet indfryses i et saerligt anlaeg uden for oplagringsstedet .

For koed, der indlagres efter opskaering og hel eller delvis udbening, foretages vejningen af de produkter, der rent faktisk indlagres, og kan ske paa det sted, hvor opskaeringen eller den hele eller delvise udbening foretages .

Vaegten af produkter, der skal indlagres, fastslaas ikke foer indgaaelsen af en kontrakt .« Artikel 2 Artikel 3b i forordning ( EOEF ) nr . 3447/90 affattes saaledes :

»Artikel 3a

Minimumsmaengden for hver udlagring er paa 4 tons udtrykt som produktvaegt pr . lager og pr . kontrahent . Det er dog tilladt at foretage endnu en udlagring af restmaengden eller en del deraf, naar den fortsat oplagrede maengde paa et lager er mindre end minimumsmaengden .

Hvis de i ovenstaaende stykke omhandlede udlagringsbetingelser ikke overholdes :

- beregnes stoetten for den udlagrede maengde efter artikel 6, stk . 3, i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3446/90, og

- 15 % af den i artikel 4 omhandlede sikkerhedsstillelse inddrages for den udlagrede maengde .« Artikel 3 Denne forordning traeder i kraft den 15 . maj 1991 .

Den finder anvendelse paa privat oplagring, der indledes fra naevnte dato . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14 . maj 1991 . Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen ( 1 ) EFT nr . L 289 af 7 . 10 . 1989, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 353 af 17 . 12 . 1990, s . 23 . ( 3 ) EFT nr . L 333 af 30 . 11 . 1990, s . 39 . ( 4 ) EFT nr . L 333 af 30 . 11 . 1990, s . 46 . ( 5 ) EFT nr . L 28 af 2 . 2 . 1991, s . 28 .

Top