31991R1258Úřední věstník L 120 , 15/05/1991 S. 0015 - 0016
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 37 S. 0129
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 37 S. 0129


Nařízení Komise (EHS) č. 1258/91

ze dne 14. května 1991,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3446/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa, a nařízení (EHS) č. 3447/90 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3013/89 ze dne 25. září 1989 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3577/90 [2], a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 3446/90 [3] stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa;

vzhledem k tomu, že dosavadní zkušenosti ukázaly, že je nutné přijmout ustanovení, která by umožnila provádět vykostění během uskladnění; že nařízení (EHS) č. 3446/90 by proto mělo být změněno;

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 3447/90 [4] ve znění nařízení (EHS) č. 273/91 [5] stanoví zvláštní podmínky pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa; že s cílem usnadnit vyskladnění vykostěných produktů je třeba stanovit minimální množství, které má být vyskladněno; že nařízení (EHS) č. 3447/90 by proto mělo být změněno;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovce a kozy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Znění odstavců 2 a 3 v článku 4 nařízení (EHS) č. 3446/90 se mění takto:

"2. Během uskladňování mohou smluvní strany pod stálým dohledem intervenční agentury dělit, částečně vykosťovat nebo vykosťovat všechny nebo část produktů za předpokladu, že k tomuto účelu použijí dostatečné množství jatečně upravených těl, aby byl skladován příslušný objem v tunách, na který byla uzavřena smlouva, a že se všechno maso takto upravené uskladní. Smluvní strana musí svůj záměr využít této možnosti oznámit nejpozději v den uskladnění; intervenční agentura však může požadovat, aby jí tato informace byla poskytnuta nejméně dva pracovní dny před uskladněním každé jednotlivé šarže.

Velké šlachy, chrupavky, kusy tuku a ostatní odřezky vzniklé bouráním jatečně upravených těl nesmějí být skladovány.

3. Uskladnění každé jednotlivé šarže z celkového smluvního množství začíná dnem, kdy příslušná šarže přechází pod kontrolu intervenční agentury.

Tímto dnem je den, kdy je stanovena čistá hmotnost čerstvého nebo chlazeného produktu:

- v místě skladování, pokud se v něm maso zmrazí,

- na místě zmrazení masa, pokud je zmrazení provedeno ve vhodném zařízení mimo místo skladování.

V případě, kdy se maso uskladňuje po bourání, částečném vykostění nebo vykostění, může být vážení prováděno v místě, kde dochází k bourání, částečnému vykostění nebo vykostění.

Stanovení hmotnosti produktů určených k uskladnění se neprovádí před uzavřením smlouvy."

Článek 2

Článek 3b nařízení (EHS) č. 3447/90 se nahrazuje tímto:

"Článek 3b

Minimální množství pro každý odběr ze skladu činí čtyři tuny, vyjádřeno jako hmotnost produktu na sklad a smluvní stranu. Je-li však množství zbývající na skladě menší než uvedené množství, povolí se jeden další odběr zbývajícího množství nebo jeho části.

Pokud nejsou plněny podmínky pro odběr uvedené v předchozím odstavci:

- vypočítá se částka podpory pro vyskladněné množství podle čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 3446/90 a

- propadne 15 % jistoty podle článku 4 odpovídající odebranému množství."

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. května 1991.

Použije se na soukromé skladování zahájené k uvedenému dni.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 1991.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 289, 7.10.1989, s. 1.

[2] Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23.

[3] Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 39.

[4] Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 46.

[5] Úř. věst. L 28, 2.2.1991, s. 28.

--------------------------------------------------