31991R1258Euroopa Liidu Teataja L 120 , 15/05/1991 Lk 0015 - 0016
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 37 Lk 0129
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 37 Lk 0129


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1258/91,

14. mai 1991,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3446/90, millega sätestatakse lamba- ja kitseliha jaoks eraladustusabi andmise üksikasjalikud eeskirjad, ja määrust (EMÜ) nr 3447/90 lamba- ja kitseliha jaoks eraladustusabi andmise eritingimuste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta määrust (EMÜ) nr 3013/89 lamba- ja kitselihaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3577/90, [2] eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades, et:

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3446/90 [3] kehtestatakse lamba- ja kitseliha jaoks eraladustusabi andmise üksikasjalikud eeskirjad;

kogemused on näidanud, et sätestada tuleks konditustamise lubamine lattu toomise ajal; seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 3446/90 muuta;

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3447/90 [4] (muudetud määrusega (EMÜ) nr 273/91 [5]) nähakse ette eraladustusabi andmise eritingimused lamba- ja kitseliha puhul; konditustatud toodete laost väljaviimise hõlbustamiseks tuleks kohandada väljaviidavate toodete miinimumkogust; seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 3447/90 muuta;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas lamba- ja kitselihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 3446/90 artikli 4 lõikeid 2 ja 3 muudetakse järgmiselt:

"2. Lepingupooled võivad sekkumisameti pideva järelevalve all ja lattu paigutamise ajal tükeldada ja osaliselt või täielikult konditustada kõik tooted või osa nendest, tingimusel et sõlmitud lepinguga hõlmatud koguste ladustamise tagamiseks kasutatakse piisavat arvu rümpasid ja et nende toimingute tulemusel saadud liha paigutatakse lattu. Soovist kõnealust võimalust kasutada tuleb teatada hiljemalt lattu paigutamise alguspäeval; sekkumisamet võib siiski nõuda, et selline teatamine toimuks vähemalt kaks tööpäeva enne iga üksikpartii lattupaigutamist.

Suuri kõõluseid, kõhri, luid, pekitükke ja muid tükeldamisel või osalisel või täielikul konditustamisel tekkinud jäätmeid ei tohi ladustada.

3. Lepingulise koguse iga üksikpartii lattupaigutamine algab päeval, mil asjaomane partii läheb sekkumisameti kontrolli alla.

Selle päeva all mõistetakse päeva, mil värske jahutatud toote netokaal määratakse:

- ladustamiskohas, kui liha külmutatakse seal,

- külmutamiskohas, kui liha külmutatakse nõuetekohaselt väljaspool ladustamiskohta.

Pärast tükeldamist või osalist või täielikku konditustamist lattu paigutatava liha puhul kaalutakse tegelikult ladustatud tooteid ning see võib toimuda tükeldamise või osalise või täieliku konditustamise kohas.

Lattu paigutatavate toodete kaalumine ei tohi toimuda enne lepingu sõlmimist."

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 3447/90 artikkel 3b asendatakse järgmisega:

"Artikkel 3a

Iga laost väljaviimise puhul määratakse miinimumkoguseks neli tonni, mis on väljendatud toote massina lao ja töövõtja kohta. Kui lattu jäetav kogus on nimetatud kogusest väiksem, lubatakse lattu jäänud kogus või osa sellest veel ühe toiminguga välja viia.

Kui eelmises lõigus osutatud väljaviimise tingimusi ei järgita:

- arvutatakse toetuse suurus väljaviidava koguse jaoks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 3446/90 artikli 6 lõikele 3 ja

- kuulutatakse 15 % artiklis 4 osutatud tagatisest väljaviidud koguse osas kaotatuks."

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 15. mail 1991.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates kõnealusest kuupäevast alustatud eraladustamise suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. mai 1991

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 289, 7.10.1989, lk 1.

[2] EÜT L 353, 17.12.1990, lk 23.

[3] EÜT L 333, 30.11.1990, lk 39.

[4] EÜT L 333, 30.11.1990, lk 46.

[5] EÜT L 28, 2.2.1991, lk 28.

--------------------------------------------------