EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_009_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1990

L 276

37

 

 

31990D0495

 

 

 

Решение на Съвета от 24 септември 1990 година относно въвеждане на финансова мярка на Общността с оглед ликвидирането на инфекциозната хемопоетична некроза по пъстървовите риби в Общността

3

1990

L 279

22

 

 

31990R2921

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2921/90 на Комисията от 10 октомври 1990 година относно предоставянето на помощ за производството на казеин и казеинати от обезмаслено мляко

6

1990

L 286

29

 

 

31990D0514

 

 

 

Решение на Комисията от 25 септември 1990 година относно признаването, че схемата за медицински преглед на персонала, представена от Дания, предлага еквивалентни гаранции

13

1990

L 296

63

 

 

31990L0533

 

 

 

Директива на Съвета от 15 октомври 1990 година за изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

17

1990

L 302

52

 

 

31990R3151

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3151/90 на Съвета от 29 октомври 1990 година относно засилените проверки в Португалия на разходите, които са за сметка на секция Гарантиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА)

18

1990

L 303

6

 

 

31990L0539

 

 

 

Директива на Съвета от 15 октомври 1990 година относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене

20

1990

L 317

24

 

 

31990R3301

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3301/90 на Комисията от 15 ноември 1990 година за изменение на Регламент (EИO) № 429/90 на Комисията относно предоставянето чрез тръжна процедура на помощ за концентрирано масло, предназначено за пряка консумация в Общността

44

1990

L 333

22

 

 

31990R3444

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3444/90 на Комисията от 27 ноември 1990 година относно определяне на подробни правила за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо

45

1990

L 333

39

 

 

31990R3446

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3446/90 на Комисията от 27 ноември 1990 година относно определяне на подробни правила за предоставяне на помощи за частно складиране за овче и козе месо

54

1990

L 333

46

 

 

31990R3447

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3447/90 на Комисията от 28 ноември 1990 година относно специални условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месо

62

1990

L 333

65

 

 

31990L0623

 

 

 

Директива на Комисията от 7 ноември 1990 година за изменение на приложение II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури

64

1990

L 337

1

 

 

31990R3491

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета oт 26 ноември 1990 година относно вноса на ориз с произход от Бангладеш

65

1990

L 347

23

 

 

31990D0637

 

 

 

Решение на Съвета от 22 октомври 1990 година относно сключването на протокол за подновяване на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Тайланд за производството, пускането на пазара и търговията с маниока

67

1990

L 347

27

 

 

31990D0638

 

 

 

Решение на Съвета от 27 ноември 1990 година относно определяне на критериите на Общността, приложими към действията по ликвидиране и мониторинг на някои болести по животните

68

1990

L 350

71

 

 

31990L0642

 

 

 

Директива на Съвета от 27 ноември 1990 година относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци

71

1990

L 353

23

 

 

31990R3577

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3577/90 на Съвета от 4 декември 1990 година относно преходните мерки и изменения в селскостопанския сектор в резултат от обединението на Германия

80

1990

L 358

29

 

 

31990R3713

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3713/90 на Комисията от 19 декември 1990 година относно реда и условията за изпълнение на решенията за отпускане на помощи от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Ориентиране, за проекти за подобряване на условията за преработка и за пускане на пазара на продуктите от риболов, предмет на Регламент (ЕИО) № 355/77 на Съвета

104

1990

L 362

35

 

 

31990R3657

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3657/90 на Съвета от 11 декември 1990 година относно приложението в Португалия на общата цена на кланичните трупове на свине

111

1991

L 009

15

 

 

31991R0075

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 75/91 на Комисията от 11 януари 1991 година относно процедурите и условията за пускане в продажба на неолющен ориз от интервенционните агенции

112

1991

L 012

21

 

 

31991R0104

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 104/91 на Комисията от 16 януари 1991 година относно вноса в Общността на определени видовe маслини

117

1991

L 014

29

 

 

31991R0128

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 128/91 на Комисията от 18 януари 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3792/90 на Комисията относно специалните условия за предоставяне на помощи за частно складиране на свинско месо

119

1991

L 023

29

 

 

31991D0042

 

 

 

Решение на Комисията от 8 януари 1991 година за определяне на критериите, приложими при изготвянето на планове за овладяване на извънредни ситуации при борбата с болестта шап, в приложение на член 5 от Директива 90/423/ЕИО на Съвета

121

1991

L 041

15

 

 

31991R0344

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 344/91 на Комисията от 13 февруари 1991 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1186/90 на Съвета относно разширяване на приложното поле на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда

123

1991

L 046

1

 

 

31991L0067

 

 

 

Директива на Съвета от 28 януари 1991 година за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях

126

1991

L 046

19

 

 

31991L0068

 

 

 

Директива на Съвета от 28 януари 1991 година относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността

144

1991

L 062

26

 

 

31991R0560

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 560/91 на Комисията от 7 март 1991 година за изменението на някои регламенти в сектора на зърнените култури и ориза в резултат от присъединяването на Португалия

163

1991

L 066

18

 

 

31991D0133

 

 

 

Решение на Съвета от 4 март 1991 година за изменение на Решение 90/424/ЕИО относно разходите във ветеринарната област

165

1991

L 067

11

 

 

31991R0595

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета от 4 март 1991 година относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационната система в тази област, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 283/72

166

1991

L 085

15

 

 

31991R0837

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 837/91 на Комисията от 4 април 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2742/90 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2204/90 на Съвета

171

1991

L 085

37

 

 

31991L0174

 

 

 

Директива на Съвета от 25 март 1991 година за определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за търговията с чистопородни животни и за изменение на Директиви 77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО

172

1991

L 088

7

 

 

31991R0862

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 862/91 на Комисията от 8 април 1991 година за определяне на подробни правила за приложението на Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета относно

174

1991

L 092

42

 

 

31991L0188

 

 

 

Директива на Комисията от 19 март 1991 година за изменение за пети път на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

178

1991

L 093

1

 

 

31991D0180

 

 

 

Решение на Комисията от 14 февруари 1991 година за определяне на някои методи за анализ и изследване на суровото и топлинно обработеното мляко

179

1991

L 100

35

 

 

31991D0229

 

 

 

Решение на Комисията от 20 март 1991 година относно заявленията за възстановяване на помощите, предоставени от държавите-членки на организации на производители на черупкови плодове и/или рожкови

227

1991

L 106

2

 

 

31991R1026

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1026/91 на Съвета от 22 април 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1208/81 за определяне на скала на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда

233

1991

L 107

11

 

 

31991R1057

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1057/91 на Комисията от 26 април 1991 година за изменение на определени регламенти и директиви на Съвета относно земеделската статистика във връзка с обединението на Германия

235

1991

L 115

5

 

 

31991R1180

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1180/91 на Комисията от 6 май 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1014/90 за установяване на подробни правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки

237

1991

L 115

15

 

 

31991R1184

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1184/1991 на Комисията от 6 май 1991 година относно определяне на подробни правила за прилагането на схемата за помощи за португалските производители на зърнени култури

240

1991

L 120

15

 

 

31991R1258

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1258/1991 на Комисията от 14 май 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3446/90 относно определяне на подробни правила за предоставяне на помощи за частно складиране на овче и козе месо и на Регламент (ЕИО) № 3447/90 относно специални условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месо

242

1991

L 123

27

 

 

31991R1304

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1304/91 на Комисията от 17 май 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2159/89 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагането на специфичните мерки за черупкови плодове и рожкови, предвидени в дял IIа от Регламент (ЕИО) № 1035/72 на Съвета

244

1991

L 126

22

 

 

31991D0261

 

 

 

Решение на Комисията от 2 май 1991 година за признаване на Австралия за свободна от наличието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

246

1991

L 140

19

 

 

31991R1497

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1497/91 на Комисията от 3 юни 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2191/81 за предоставяне на помощ за закупуването на масло от институции и организации с нестопанска дейност

247

1991

L 143

11

 

 

31991R1538

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1538/91 на Комисията от 5 юни 1991 година за въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за търговията с птиче месо

248

1991

L 144

40

 

 

31991R1559

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1559/91 на Комисията от 7 юни 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2077/85 относно подробни правила за прилагане на системата на помощи при производството на консерви от ананас

261

1991

L 149

1

 

 

31991R1601

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 година относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

262

1991

L 149

14

 

 

31991R1605

 

 

 

Регламент (EИО) № 1605/91 на Съвета от 10 юни 1991 година за изменение на Регламент (EИО) № 1784/77 относно сертифицирането на хмела

272

1991

L 158

49

 

 

31991R1768

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1768/91 на Комисията от 21 юни 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2921/90 относно предоставянето на помощ за производството на казеин и казеинати от обезмаслено мляко

273

1991

L 160

5

 

 

31991R1781

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1781/91 на Комисията от 19 юни 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1014/90 за установяване на подробни правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки

275

Top