03/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

242


31991R1258


L 120/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1258/1991 НА КОМИСИЯТА

от 14 май 1991 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3446/90 относно определяне на подробни правила за предоставяне на помощи за частно складиране на овче и козе месо и на Регламент (ЕИО) № 3447/90 относно специални условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета от 25 септември 1989 г. относно общата организация на пазара на овче и козе месо (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3577/90 (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3446/90 на Комисията (3), определи подробните правила за предоставяне на помощи за частно складиране на овче и козе месо;

като има предвид, че опитът показва, че следва да се предвидят разпоредби, които да разрешават обезкостяване на месото по време на съхранението в склада; като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3446/90 следва да бъде изменен за целта;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3447/90 (4), изменен с Регламент 273/91 (5), определя специалните условия за предоставяне на помощи за частно складиране на овче и козе месо; като има предвид, че за да се облекчи изваждането от склада на обезкостените продукти, е необходимо да се уточнят минималните количества, които могат да бъдат изваждани от склада; като има предвид, че за целта Регламент (ЕИО) № 3447/90 следва да бъде изменен;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по овцете и козите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 4 от Регламент (ЕИО) № 3446/90 текстовете на параграфи 2 и 3 се изменят, както следва:

„2.   Под постоянния контрол на интервенционната агенция и по време на внасянето на склад, контрагентите могат да разфасоват, частично да обезкостят или да обезкостят част или цялото количество продукти, при условие че се внася на склад достатъчно количество от кланични трупове, за да се осигури тонажът, за който е сключен договорът и че всички продукти, резултат от операциите по разфасоване, частично обезкостяване или обезкостяване, са на склад. Операторът съобщава за намерението си да се възползва от тази възможност, не по-късно от деня на започване на внасянето на склад. Въпреки това, интервенционната агенция може да изиска съобщаването да се извърши поне два работни дни преди внасянето на склад на всяка индивидуална партида.

Големите хрущяли, сухожилия, кости, лой и други обрезки в резултат на разфасоването и частичното или цялостно обезкостяване не могат да бъдат складирани.

3.   Внасянето на склад започва за всяка индивидуална партида от договореното количество, в деня, в който тази партида се поставя под контрола на интервенционната агенция.

За такъв ден се приема денят, в който се определя нетното тегло на пресния или охладен продукт:

в мястото на съхранение, когато месото се замразява на това място,

в мястото на замразяване, когато месото се замразява в подходящи съоръжения извън мястото на съхранение.

В случаите, в които месото, което е внесено на склад след разфасоване, частично или пълно обезкостяване, претеглянето може да се извършва спрямо продуктите, действително внесени на склад. Претеглянето може да се извършва и в мястото на разфасоване, частично или пълно обезкостяване.

Определянето на теглото на продукта, който следва да се внесе на склад, не може да се извършва преди сключване на договора.“

Член 2

Член 3а от Регламент (ЕИО) № 3447/90 се заменя със следното:

„Член 3а

Минималното количество за всяко изваждане от склад се фиксира на четири тона, изразено в тегло на продукта, на склад и на контрагент. Въпреки това, ако останалото количество от продукта в склада е по-малко от това количество, се разрешава една допълнителна операция по изваждане на остатъчното количество или на част от него.

Когато условията, предвидени в предходната алинея, не са изпълнени:

размерът на помощта за изваденото количество се изчислява в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3446/90, и

15 % от гаранцията, посочена в член 4, се задържа по отношение на изваденото количество.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 15 май 1991 г.

Прилага се за частното складиране от тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 1991 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 289, 7.10.1989 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 333, 30.11.1990 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 333, 30.11.1990 г., стр. 46.

(5)  ОВ L 28, 2.2.1991 г., стр. 28.