EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1895

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1895 af 28. oktober 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/7879

OJ L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

29.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/112


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1895

af 28. oktober 2021

om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af de restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2)

Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, når Kommissionen vurderer, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses for at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 (2) skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens i denne afgørelse finde anvendelse på covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der er udstedt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Den 28. juli 2021 forelagde Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater i henhold til det fælles »UK COVID Certificates«-system. Dette system består af fire komponenter for England, Wales og Isle of Man; Jersey og Guernsey; Skotland samt Nordirland benævnt henholdsvis »Covid Pass«, »2D Barcode API«, »NHS Scotland Covid Status« og »COVIDCert«. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte Kommissionen, at dets covid-19-certifikater ifølge Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i overensstemmelse med det fælles »UK COVID Certificates«-system, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte også Kommissionen, at det accepterer vaccinationscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-landene i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte desuden Kommissionen, at det vil behandle indehavere af EU's digitale covidvaccinations-, restitutions- og testcertifikater på lige fod med indehavere af certifikater udstedt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bemærkede, at alle rejsende, som er færdigvaccinerede med en vaccine, der er anerkendt af Det Forenede Kongerige, eller med en vaccine, der har modtaget en EU-dækkende godkendelse, er undtaget fra karantæne og fra kravet om en test på dag otte, hvis de ankommer fra lande klassificeret med koden »orange« afhængigt af den epidemiologiske situation i de pågældende lande. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland præciserede også, at negative test og naturlig immunitet efter en positiv test ikke er en del af dets politik om at undtage personer fra karantæne.

(5)

Efter anmodning fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland gennemførte Kommissionen den 4. oktober 2021 tekniske test, som viste, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udsteder covid-19-vaccinations-, og restitutionscertifikater i overensstemmelse med det fælles »UK COVID Certificates«-system, idet hvert af de fire komponenter er interoperable med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i overensstemmelse med hver komponent af det fælles »UK COVID Certificates«-system, indeholder de nødvendige data. Kommissionens vurdering er blevet bekræftet ved en supplerende meddelelse indgivet af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland den 14. oktober 2021.

(6)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte desuden Kommissionen, at det udsteder interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse vacciner omfatter i øjeblikket Comirnaty, Janssen (Covid-19 Vaccine), Spikevax og Vaxzevria. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte desuden, at det udsteder vaccinationscertifikater for kandidatvacciner til deltagere i kliniske forsøg, hvori der indgår kandidatvacciner. Dette gælder på nuværende tidspunkt for en kandidatvaccine, der udvikles af Novavax CZ AS.

(7)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte også Kommissionen, at det vil udstede interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest, men ikke for hurtige antigentest.

(8)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte desuden Kommissionen, at det udsteder interoperable restitutionscertifikater. Disse certifikater er gyldige i højst 180 dage efter datoen for den første positive test.

(9)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations-, test- eller restitutionsstatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(10)

De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i overensstemmelse med det fælles »UK COVID Certificates«-system skal anses for at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, foreligger således.

(11)

Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i overensstemmelse med det fælles »UK COVID Certificates«-system accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 8, i forordning (EU) 2021/953.

(12)

For at denne afgørelse kan træde i kraft, bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(13)

For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(14)

Med henblik på hurtigst muligt at forbinde Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i overensstemmelse med det fælles »UK COVID Certificates«-system, anses med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen for at svare til dem, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2021..

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 24).


Top