Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0794

2013/794/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2013 om anerkendelse af Georgien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2013) 9224) EØS-relevant tekst

OJ L 349, 21.12.2013, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/794/oj

21.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/105


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2013

om anerkendelse af Georgien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

(meddelt under nummer C(2013) 9224)

(EØS-relevant tekst)

(2013/794/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte at påtegne beviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde kravene i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW-konventionen), som revideret i 1995.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/705/EU (2) blev anerkendelsen af Georgien med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af kvalifikationsbeviser, der var indrømmet i henhold til artikel 18, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF (3), inddraget. Resultatet af vurderingen af overholdelsen og gennemgangen af de oplysninger, som Georgiens myndigheder har fremlagt, viste, at Georgien ikke til fulde opfylder de relevante krav i STCW-konventionen.

(3)

Republikken Cypern anmodede ved brev af 10. september 2012 om, at Georgien anerkendes på ny. Kommissionen har efter denne anmodning foretaget en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Georgien for at kunne fastslå, om Georgien overholder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det kontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i oktober 2012 og de korrigerende foranstaltninger, som Georgiens myndigheder forelagde.

(4)

Bl.a. blev Georgiens myndigheder ved brev af 6. februar 2013 opfordret til at forelægge en frivillig korrigerende handlingsplan for at afhjælpe de påviste mangler og vedtage afhjælpende foranstaltninger.

(5)

De vigtigste mangler vedrørte manglende lovgivningsmæssige og administrative krav for fuldt ud at gennemføre STCW-konventionens bestemmelser, f.eks. var der intet krav om, at Georgiens myndigheder skulle overvåge de godkendte udenlandske maritime uddannelses- og undervisningsinstitutioner og programmer. Desuden havde de inspicerede maritime uddannelses- og undervisningsinstitutioner ikke gennemført visse bestemmelser — f.eks. bestemmelser vedrørende anvendelse af simulatorer. Endelig rådede de inspicerede institutioner ikke over specifikt udstyr til uddannelse i og bedømmelse af visse kompetencer.

(6)

Ved brev af 15. maj 2013 og 20. juli 2013 oplyste Georgien Kommissionen om, at der var truffet foranstaltninger for at afhjælpe de påviste mangler. De georgiske myndigheder oplyst bl.a., at de nationale bestemmelser var bragt i overensstemmelse med konventionen, og at de maritime uddannelses- og undervisningsinstitutioner på korrekt vis havde gennemført de relevante bestemmelser. Endelig blev det dokumenteret, at det manglende uddannelsesudstyr var anskaffet og leveret.

(7)

En udestående mangel vedrører visse uddannelsesfaciliteter i Batumi Navigation Teaching University. Navnlig er der tilsyneladende behov for en yderligere opgradering af det elektriske prøvningslaboratorium og den redningsbåd, der står til rådighed for uddannelse i betjening af redningsbåde og -flåder. Georgien blev derfor opfordret til at gennemføre yderligere korrigerende foranstaltninger på dette område. Denne mangel berettiger dog ikke til at sætte spørgsmålstegn ved, om Georgiens ordninger for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende generelt overholder STCW-konventionen.

(8)

Resultaterne af vurderingen viser, at Georgien opfylder kravene i STCW-konventionen og har truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(9)

Kommissionen fremsendte en rapport til medlemsstaterne om resultaterne af vurderingen.

(10)

Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Georgien anerkendes i henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2013.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.

(2)  EUT L 306 af 23.11.2010, s. 78.

(3)  EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17.


Top