EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0654

2013/654/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) (meddelt under nummer C(2013) 7491) EØS-relevant tekst

OJ L 303, 14.11.2013, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/oj

14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. november 2013

om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

(meddelt under nummer C(2013) 7491)

(EØS-relevant tekst)

(2013/654/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til Kommissionens beslutning 2008/294/EF (2) opstilles de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er nødvendige for at gøre det muligt at anvende GSM-systemer om bord på fly.

(2)

Udviklingen af mere avancerede kommunikationsmidler på grundlag af tekniske fremskridt vil kunne forbedre borgernes muligheder for at være opkoblet overalt og til enhver tid. Den vil ligeledes kunne bidrage til at opfylde målene i den digitale dagsorden for Europa (3) og Europa 2020-strategien.

(3)

For at forberede anvendelsen af de nyeste tilgængelige teknologier og frekvenser til udbud af MCA-tjenester gav Kommissionen i medfør af artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF den 5. oktober 2011 den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at vurdere, om drift af luftbårne UMTS-systemer og andre mulige teknologier såsom LTE eller WiMax i frekvensbånd som f.eks. 2 GHz-båndet og 2,6 GHz-båndet er teknisk kompatibel med radiotjenester, der potentielt kan blive berørt heraf.

(4)

På grundlag af dette mandat forelagde CEPT en rapport den 8. marts 2013. CEPT-rapport 48 konkluderede, at det på de relevante tekniske betingelser vil være muligt at indføre UTMS og LTE i henholdsvis 2 100 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet. Derfor bør bilaget til beslutning 2008/294/EF ændres på grundlag af resultaterne i CEPT-rapport 48 for at inkludere disse teknologier og tillade, at de bliver anvendt om bord på fly.

(5)

I betragtning af den stigende brug af UMTS- og LTE-teknologier i Unionen bør nærværende afgørelse snarest muligt finde anvendelse.

(6)

Der bør ydes passende beskyttelse til allerede eksisterende radiotjenester, der risikerer at blive berørt af MCA-tjenester, ved at MCA-tjenesternes sendeeffekt begrænses. Eftersom anvendelsen af den opgraderede netkontrolenhed (NCU) til 2,6 GHz-båndet vil blive forsinket, indtil de kompetente luftfartscertificeringsmyndigheder bliver enige om de tekniske begrænsninger, hvorefter produktionen af NCU'er kan sættes i gang, og indtil certificeringen af luftdygtighed er blevet gennemført for hver enkelt flytype, kan anvendelsen af NCU-parametrene dog udskydes indtil den 1. januar 2017.

(7)

De tekniske MCA-specifikationer bør fortsat følge med den teknologiske udvikling.

(8)

Beslutning 2008/294/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2008/294/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

De værdier for frekvensbåndet 2 570-2 690 MHz, der er opstillet i tabel 3 i bilaget til denne afgørelse, finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Artikel 3

Medlemsstaterne stiller hurtigst muligt og senest seks måneder efter, at denne afgørelse er trådt i kraft, de frekvensbånd, der er opført i tabel 1 i bilaget, til rådighed for MCA-tjenester på et ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag, forudsat at disse tjenester opfylder vilkårene i bilaget.

Artikel 4

Medlemsstaterne fastsætter krav til minimumshøjden over jorden for enhver transmission fra et MCA-system i drift i overensstemmelse med afsnit 3 i bilaget.

Medlemsstaterne kan stille krav om større minimumshøjde for drift af MCA-systemer, hvor dette er berettiget på grund af nationale topografiske forhold og netudbredelsesforholdene på jorden. Oplysninger herom fremsendes sammen med en passende begrundelse til Kommissionen inden for fire måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2013.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/294/EF af 7. april 2008 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 19).

(3)  KOM(2010) 245 endelig.


BILAG

1.   FREKVENSBÅND OG SYSTEMER, DER MÅ ANVENDES TIL MCA-TJENESTER

Tabel 1

Type

Frekvens

System

GSM 1 800

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

Systemer, der er i overensstemmelse med ETSI's GSM-standarder, særlig EN 301 502, EN 301 511 og EN 302 480 eller tilsvarende specifikationer.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (uplink) 2 110-2 170 MHz (downlink)

Systemer, der er i overensstemmelse med ETSI’s UMTS-standarder, særlig EN 301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11 eller tilsvarende specifikationer

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

Systemer, der er i overensstemmelse med ETSI’s LTE-standarder, særlig EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 og EN 301 908-15 eller tilsvarende specifikationer

2.   FORHINDRING AF FORBINDELSE MELLEM MOBILTERMINALER OG MOBILNET PÅ JORDEN

I det tidsrum, hvor det er tilladt at anvende MCA-tjenester i et fly, skal det forhindres, at mobilterminaler, der modtager i de frekvensbånd, der er opført i tabel 2, forsøger at få forbindelse med mobilnet på jorden.

Tabel 2

Frekvensbånd (MHz)

Systemer på jorden

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 570-2 690

UMTS, LTE

3.   TEKNISKE PARAMETRE

a)   Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for flyet fra netkontrolenheden/flyets BTS

Tabel 3

Den samlede e.i.r.p. uden for flyet fra netkontrolenheden/flyets BTS/flyets Node B må ikke overstige:

Højde over jorden

(m)

Maksimal e.i.r.p.-tæthed uden for flyet, der frembringes af netkontrolenheden/flyets BTS/flyets Node B

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for flyet fra terminalen i flyet

Tabel 4

E.i.r.p. uden for flyet fra mobilterminalen må ikke overstige:

Højde over jorden

(m)

Maksimal e.i.r.p. uden for flyet fra en GSM-mobilterminal i dBm/200 kHz

Maksimal e.i.r.p. uden for flyet fra en LTE-mobilterminal i dBm/5 MHz

Maksimal e.i.r.p. uden for flyet fra en UMTS-mobilterminal i dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Operationelle krav

I.

Minimumshøjden over jorden for enhver transmission fra et MCA-system i drift er 3 000 m.

II.

Når flyets BTS er i drift, skal den begrænse sendeeffekten fra alle GSM-mobilterminaler, der sender i 1 800 MHz-båndet, til en nominel værdi på 0 dBm/200 kHz i alle faser af kommunikationen, inkl. den indledende etablering af forbindelsen.

III.

Når flyets Node B er i drift, skal den begrænse sendeeffekten fra alle LTE-mobilterminaler, der sender i 1 800 MHz-båndet, til en nominel værdi på 5 dBm/5 MHz i alle faser af kommunikationen.

IV.

Når flyets Node B er i drift, skal den begrænse sendeeffekten fra alle UMTS-mobilterminaler, der sender i 2 100 MHz-båndet, til en nominel værdi på – 6 dBm/3,84 MHz i alle faser af kommunikationen, og antallet af brugere må ikke overstige 20.


Top