Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:303:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 303, 14. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.303.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 303

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
14. novembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie Európskej únie Švajčiarskej konfederácii o technickej zmene z dôvodu pristúpenia Chorvátska v prílohe I k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1139/2013 z 11. novembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v nórskych vodách južne od 62 s. z. š.

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1140/2013 z 12. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Riz de Camargue (CHZO)]

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2013 z 12. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (CHOP)]

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1142/2013 z 12. novembra 2013, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Chaource (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1143/2013 z 13. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, najmä s cieľom zaradiť aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Nemecko, do prílohy (1)

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1144/2013 z 13. novembra 2013, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Tepertős pogácsa (ZTŠ)]

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1145/2013 z 13. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/652/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2013 o monitorovaní a ohlasovaní antimikrobiálnej rezistencie u zoonotických a komenzálnych baktérií [oznámené pod číslom C(2013) 7145]  (1)

26

 

 

2013/653/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2013 o finančnej pomoci Únie na koordinovaný plán kontrol zameraný na monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie u pôvodcov zoonóz v roku 2014 [oznámené pod číslom C(2013) 7289]

40

 

 

2013/654/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/294/ES tak, aby obsahovalo dodatočné prístupové technológie a frekvenčné pásma pre služby mobilnej komunikácie v lietadlách (služby MCA) [oznámené pod číslom C(2013) 7491]  (1)

48

 

 

2013/655/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2013, ktorým sa od 1. augusta 2012 do 1. júna 2013 mesačne upravujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

52

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 311/13/COL zo 17. júla 2013, ktorým sa mení zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych výrobkov z tretích krajín a ktorým sa ruší rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 131/13/COL

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top