Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0654

2013/654/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491) Voor de EER relevante tekst

OJ L 303, 14.11.2013, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/oj

14.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 303/48


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2013

tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/654/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (radiospectrumbeschikking) (1), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de bijlage bij Beschikking 2008/294/EG van de Commissie (2) zijn de technische en operationele voorwaarden vastgelegd waaraan moet zijn voldaan om het gebruik van gsm aan boord van vliegtuigen toe te staan.

(2)

Door de ontwikkeling van verbeterde communicatiemiddelen die worden ondersteund door de technische vooruitgang krijgen burgers de mogelijkheid om overal en altijd draadloos verbinding te hebben. Hierdoor wordt ook een bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de digitale agenda voor Europa (3) en de Europa 2020-strategie.

(3)

Ter voorbereiding op het gebruik van de meest recente beschikbare technologieën en frequenties voor het aanbieden van MCA-diensten heeft de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Beschikking nr. 676/2002/EG op 5 oktober 2011 een mandaat verstrekt aan de Europese Conferentie van PTT-administraties („de CEPT”) om te onderzoeken of het gebruik van UMTS-systemen en andere toepasselijke boordtechnologieën, zoals LTE of WiMax, aan boord van vliegtuigen op frequentiebanden als de 2 GHz- en de 2,6 GHz-band technisch verenigbaar is met radiodiensten die hierdoor kunnen worden beïnvloed.

(4)

In het kader van dit mandaat heeft de CEPT haar verslag op 8 maart 2013 ingediend. In het CEPT-verslag nr. 48 wordt geconcludeerd dat het mogelijk is om, rekening houdend met de desbetreffende technische voorwaarden, UMTS- en LTE-technologieën in te voeren op respectievelijk de 2 100 MHz- en de 1 800 MHz-band. De bijlage bij Beschikking 2008/294/EG moet daarom op basis van de resultaten van het CEPT-verslag nr. 48 worden gewijzigd teneinde deze technologieën daarin op te nemen en het gebruik ervan aan boord van vliegtuigen toe te staan.

(5)

Gezien het toenemende gebruik van LTE- en UMTS-technologieën in de Unie dient dit besluit zo spoedig mogelijk te worden toegepast.

(6)

Radiodiensten die hierdoor eventueel worden beïnvloed, dienen op passende wijze te worden beschermd door inperking van het zendvermogen van de MCA-diensten. Aangezien het gebruik van de verbeterde netwerkbesturingseenheid (NCU) voor de 2,6 GHz-band wordt uitgesteld tot de bevoegde luchtvaartcertificeringsautoriteiten overeenstemming hebben bereikt over de technische beperkingen, waarna de productie van de NCU’s kan beginnen, en tot de luchtwaardigheidscertificering voor elk type luchtvaartuig is voltooid, zou de toepassing van de NCU-parameters voor de 2,6 GHz-band kunnen worden uitgesteld tot 1 januari 2017.

(7)

De technische MCA-specificaties dienen gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang.

(8)

Beschikking 2008/294/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het radiospectrumcomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2008/294/EG wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in tabel 3 van de bijlage bij dit besluit bepaalde waarden voor de band 2 570-2 690 MHz zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3

De lidstaten stellen, zo snel mogelijk en uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, de in tabel 1 in de bijlage vermelde frequentiebanden beschikbaar voor MCA-diensten op interferentievrije en onbeschermde basis, mits deze diensten voldoen aan de in de bijlage uiteengezette voorwaarden.

Artikel 4

De lidstaten stellen de minimumhoogte boven de grond vast voor transmissie van een actief MCA-systeem in overeenstemming met deel 3 van de bijlage.

De lidstaten kunnen hogere minima opleggen voor MCA-diensten indien dit op grond van nationale topografische voorwaarden en voorwaarden voor invoering van het netwerk aan de grond wordt gerechtvaardigd. Deze informatie, voorzien van de nodige toelichting, wordt uiterlijk vier maanden na vaststelling van dit besluit meegedeeld aan de Commissie en wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 november 2013.

Voor de Commissie

Neelie KROES

Vicevoorzitter


(1)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.

(2)  Beschikking 2008/294/EG van de Commissie van 7 april 2008 betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Gemeenschap (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 19).

(3)  COM(2010) 245 final.


BIJLAGE

1.   VOOR MCA-DIENSTEN TOEGESTANE FREQUENTIEBANDEN EN SYSTEMEN

Tabel 1

Type

Frequentie

Systeem

Gsm 1 800

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

Gsm conform de door ETSI gepubliceerde gsm-normen, met name EN 301 502, EN 301 511 en EN 302 480, of equivalente specificaties

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (uplink) 2 110-2 170 MHz (downlink)

UMTS conform de door ETSI gepubliceerde UMTS-normen, met name EN 301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 en EN 301 908-11, of equivalente specificaties

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

LTE conform de door ETSI gepubliceerde LTE-normen, met name EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 en EN 301 908-15, of equivalente specificaties

2.   VOORKOMING VAN VERBINDINGEN TUSSEN MOBIELE EINDAPPARATUUR EN NETWERKEN AAN DE GROND

Tijdens de periode waarin gebruik van MCA-diensten aan boord van een vliegtuig is toegestaan, moet worden voorkomen dat mobiele eindapparatuur met een ontvangst binnen de in tabel 2 vermelde frequenties verbinding krijgt met mobiele netwerken aan de grond.

Tabel 2

Frequentieband (MHz)

Systemen aan de grond

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

Gsm, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

Gsm, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620-2 690

UMTS, LTE

3.   TECHNISCHE PARAMETERS

a)   Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.), buiten het vliegtuig, van de NCU/het vliegtuig-BTS

Tabel 3

Het totale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van de NCU/het vliegtuig-BTS/de Node B van het vliegtuig mag niet hoger zijn dan:

Hoogte boven de grond

(m)

Maximale e.i.r.p.-dichtheid die afkomstig is van NCU/vliegtuig BTS/Node B van het vliegtuig buiten het vliegtuig

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.), buiten het vliegtuig, van het eindapparaat aan boord

Tabel 4

Het e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele eindapparaat mag niet meer bedragen dan:

Hoogte boven de grond

(m)

Maximale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele gsm-eindapparaat in dBm/200 kHz

Maximale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele LTE-eindapparaat in dBm/5 MHz

Maximale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele UMTS-eindapparaat in dBm/3,84 kHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Operationele eisen

I.

De minimumhoogte boven de grond voor transmissies van een actief MCA-systeem moet 3 000 m bedragen.

II.

Het actieve vliegtuig-BTS moet het transmissievermogen van alle mobiele gsm-eindapparaten die uitzenden in de 1 800 MHz-band beperken tot een nominale waarde van 0 dBm/200 kHz in alle stadia van communicatie, inclusief de eerste toegang.

III.

De actieve Node B van het vliegtuig moet het transmissievermogen van alle mobiele LTE-eindapparaten die uitzenden in de 1 800 MHz-band beperken tot een nominale waarde van 5 dBm/5 MHz in alle stadia van communicatie.

IV.

De actieve Node B van het vliegtuig moet het transmissievermogen van alle mobiele UMTS-eindapparaten die uitzenden in de 2 100 MHz-band beperken tot een nominale waarde van – 6 dBm/3,84 MHz in alle stadia van communicatie, en het maximale aantal gebruikers mag niet groter zijn dan twintig.


Top