EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0575

Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler EØS-relevant tekst

OJ L 159, 17.6.2011, p. 25–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; ophævet ved 32013R0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/575/oj

17.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 575/2011

af 16. juni 2011

om fortegnelsen over fodermidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 26, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 242/2010 af 19. marts 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over fodermidler (2) blev den første udgave af fortegnelsen udarbejdet. Den består af listen over fodermidler, som allerede er opført i del B i bilaget til direktiv 96/25/EF, og spalte 2, 3 og 4 i bilaget til direktiv 82/471/EØF og en ordliste, der afløser punkt IV i del A i bilaget til direktiv 96/25/EF.

(2)

De relevante repræsentanter for de europæiske foderstofbrancher har i samråd med andre interesserede parter, i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder og under hensyntagen til erfaringerne fra udtalelser afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet samt til den videnskabelige og teknologiske udvikling udarbejdet ændringer til forordning (EU) nr. 242/2010. Disse ændringer vedrører nye angivelser og forbedringer af eksisterende angivelser.

(3)

Kommissionen har vurderet de forelagte ændringer, kontrolleret, at proceduren og betingelserne i artikel 26 i forordning (EF) nr. 767/2009 er henholdvis fulgt og opfyldt, og er enig i ændringerne som ændret under vurderingen.

(4)

Som følge af det meget store antal ændringer af forordning (EU) nr. 242/2010 bør forordningen af hensyn til sammenhæng, klarhed og forenkling ophæves og afløses.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den i artikel 24 i forordning (EF) nr. 767/2009 omhandlede fortegnelse over fodermidler udarbejdes som fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 242/2010 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 24.3.2010, s. 17.


BILAG

FORTEGNELSE OVER FODERMIDLER

DEL A

Generelle bestemmelser

1)

Foderstofvirksomhedslederes brug af denne fortegnelse er frivillig. Det navn på et fodermiddel, der er opført i del C, må imidlertid kun anvendes for et fodermiddel, der opfylder alle krav i den pågældende angivelse.

2)

Alle angivelserne i fortegnelsen over fodermidler i del C skal overholde restriktionerne vedrørende anvendelse af fodermidler i henhold til de relevante EU-bestemmelser. Foderstofvirksomhedsledere, der anvender et fodermiddel, der er opført i fortegnelsen, skal sikre, at det opfylder kravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009.

3)

I overensstemmelse med god praksis som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005 skal fodermidler være frie for kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer, medmindre der er fastsat en maksimumsgrænse for indholdet heraf i fortegnelsen.

4)

Et fodermiddels botaniske renhed må ikke være mindre end 95 %. Indholdet af botaniske urenheder såsom rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces må dog ikke overstige 0,5 % for hver type olieholdige frø eller frugter. Fraviges disse generelle regler, skal der fastsættes et specifikt niveau i listen over fodermidler i del C.

5)

Det almindelige navn eller udtryk for en eller flere af processerne, som er opført i sidste spalte i ordlisten over processer i del B, kan føjes til fodermidlets navn for at vise, at det har undergået den eller de pågældende processer.

6)

Hvis fremstillingsprocessen for et fodermiddel adskiller sig fra beskrivelsen af den pågældende proces som anført i ordlisten over processer i del B, skal fremstillingsprocessen fremgå af beskrivelsen af det pågældende fodermiddel.

7)

For en række fodermidler kan der anvendes synonymer. Disse synonymer er anført i skarpe parenteser i spalten »navn« for angivelsen vedrørende det pågældende fodermidler i listen over fodermidler i del C.

8)

I beskrivelsen af fodermidler i listen over fodermidler i del C anvendes ordet »produkt« i stedet for »biprodukt« for at afspejle markedssituationen og sprogbrugen hos fodervirksomhedslederne og fremhæve fodermidlernes kommercielle værdi.

9)

En plantes botaniske navn er kun medtaget i beskrivelsen i den første angivelse på listen over fodermidler i del C vedrørende den pågældende plante.

10)

Det grundlæggende princip for den obligatoriske mærkning af analytiske bestanddele af visse fodermidler i fortegnelsen er, om et bestemt produkt indeholder høje koncentrationer af en særlig bestanddel, eller om fremstillingsprocessen har ændret produktets ernæringsmæssige egenskaber.

11)

I artikel 15, litra g), i forordning (EF) nr. 767/2009 sammenholdt med punkt 6 i bilag I til samme forordning fastsættes mærkningskrav for så vidt angår vandindhold. I artikel 16, stk. 1, litra b), i forordningen sammenholdt med bilag V til samme forordning fastsættes mærkningskrav for så vidt angår andre analytiske bestanddele. I henhold til punkt 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009 skal indholdet af aske, der er uopløselig i saltsyre, desuden angives, hvis indholdet overstiger 2,2 % generelt, eller for visse fodermidler, hvis det overstiger det indhold, der er fastsat i det relevante afsnit i bilag V til forordningen. Nogle af angivelserne i listen over fodermidler i del C afviger imidlertid fra disse regler:

a)

De obligatoriske angivelser vedrørende analytiske bestanddele i listen over fodermidler i del C erstatter de obligatoriske angivelser, der er fastlagt i det relevante afsnit i bilag V til forordning (EF) nr. 767/2009.

b)

Hvis der i spalten vedrørende obligatoriske angivelser i listen over fodermidler i del C ikke angives analytiske bestanddele, som skulle være angivet i overensstemmelse med det relevante afsnit i bilag i V til forordning (EF) nr. 767/2009, er det ikke nødvendigt at angive disse bestanddele. Hvis der for aske, der er uopløselig i saltsyre, ikke er fastsat et indhold i listen over fodermidler i del C, skal indholdet dog angives, hvis det overstiger 2,2 %.

c)

Hvis en eller flere specifikke værdier for vandindhold er fastsat i spalten »obligatoriske angivelser« i listen over fodermidler i del C, gælder disse værdier i stedet for værdierne i punkt 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009. Hvis vandindholdet er under 14 %, er en angivelse heraf ikke obligatorisk. Hvis der ikke er fastsat et specifikt vandindhold i denne spalte, finder punkt 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009 anvendelse.

12)

»Teknisk kvalitet« betyder, at et stof er fremstillet i en kontrolleret kemisk eller fysisk proces, der opfylder de relevante krav i henhold til Unionens foderstoflovgivning.

13)

En foderstofvirksomhedsleder, der gør gældende, at et fodermiddel har flere egenskaber end dem, der er angivet i spalten »beskrivelse« i listen over fodermidler i del C, skal opfylde betingelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 767/2009. Fodermidler kan desuden opfylde et særligt ernæringsbehov, jf. artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 767/2009.

DEL B

Ordliste over processer

 

Proces

Definition

Almindeligt navn/udtryk

1

Luftseparering

Adskillelse af partikler ved hjælp af en luftstrøm

Luftsepareret

2

Aspiration

Proces, som fra korn –ved hjælp af en luftstrøm - fjerner støv, fine partikler og andre kornpartikler, der holdes svævende

Aspireret

3

Blanchering

En proces, der består af varmebehandling af et organisk stof ved kogning eller dampning for at denaturere naturlige enzymer, blødgøre vævet og fjerne den rå aroma, efterfulgt af nedsænkning i koldt vand for at standse kogeprocessen

Blancheret

4

Blegning

Fjernelse af den naturligt forekommende farve

Bleget

5

Nedkøling

Sænkning af temperaturen til under omgivelsestemperaturen men over frysepunktet for at fremme konserveringen

Nedkølet

6

Hakning

Reduktion af partikelstørrelse ved hjælp af en eller flere knive

Hakket

7

Rensning

Fjernelse af genstande (urenheder, f.eks. sten) eller vegetative dele af planten, f.eks. løse stråpartikler og skaller eller ukrudt

Renset/sorteret

8

Koncentrering (1)

Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand eller andre bestanddele

Koncentreret/koncentrat

9

Kondensering

Et stofs overgang fra luftformig til flydende tilstand

Kondenseret

10

Kogning

Ændring af fodermidlers kemiske egenskaber ved tilførsel af varme

Kogt

11

Knusning

Mekanisk reduktion af partikelstørrelse

Knust

12

Krystallisering

Rensning ved dannelse af faste krystaller ud af en flydende opløsning. Urenheder i væsken bindes normalt ikke til krystallets gitterstruktur

Krystalliseret

13

Afskalning (2)

Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, frugter, nødder mv.

Afskallet, delvist afskallet

14

Bælgning/afskalning

Fjernelse af bælge af bønner eller af de ydre lag fra korn eller af skaldele af frø ad fysisk vej

Bælget eller afskallet

15

Afpektinering

Ekstraktion af pektiner fra et fodermiddel

Afpektineret

16

Udtørring

Proces hvorved fugt trækkes ud

Udtørret

17

Afslimning

Fjernelse af overfladens slimlag

Afslimet

18

Afsukring

Hel eller delvis ekstraktion ved kemiske eller fysiske processer af mono- og disaccharider af melasse og andre stoffer, der indeholder sukker.

Afsukret, delvist afsukret

19

Afgiftning

Proces, hvorved toksiske stoffer ødelægges, eller koncentrationen heraf reduceres

Afgiftet

20

Destillation

Fraktionering af væsker ved kogning og opsamling af den kondenserede damp i en separat beholder

Destilleret

21

Tørring

Naturlig eller kunstig tørring

Tørret (soltørret eller kunsttørret)

22

Ensilering

Opbevaring af fodermidler i en silo evt. med tilsætning af konserveringsmidler eller under anaerobe betingelser evt. med ensileringstilsætningsstoffer

Ensileret

23

Afdampning

Reducering af vandindhold

Afdampet

24

Ekspansion

Termisk proces, hvor kraftig fordampning af vandindholdet i et produkt fører til en opsplitning af produktet

Ekspanderet

25

Olieudvinding ved presning

Fjernelse af olie/fedt ved presning

Expeller/kage og olie/fedt

26

Ekstraktion

Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller fjernelse af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af et vandigt opløsningsmiddel.

Ekstraheret/mel/skrå og fedt/olie, melasse/pulp og sukker eller andre vandopløselige bestanddele

27

Ekstrudering

Termisk proces, hvor kraftig fordampning af vandindholdet i et produkt fører til en opsplitning af produktet, samtidig med at produktet formgives ved passage gennem en dyse

Ekstruderet

28

Fermentering

Proces, hvorunder mikroorganismer, f.eks. bakterier, svampe eller gær, fremstilles eller anvendes til at ændre materialers kemiske sammensætning/egenskaber

Fermenteret

29

Filtrering

Adskillelse af en blanding af faste og flydende materialer ved at lade væsken løbe igennem et porøst medium eller en porøs membran

Filtreret

30

Flagefremstilling

Valsning af dampbehandlet vare

Flager

31

Melfremstilling

Fysisk bearbejdning af tørret korn for at reducere partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, som kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel)

Mel, klid, strømel (3), fodermel

32

Fraktionering

Adskillelse af fragmenter af fodermidler ved sigtning og/eller adskillelse ved hjælp af en luftstrøm, der fjerner de lette skaldele

Fraktioneret

33

Fragmentering

Opdeling af fodermidler i fragmenter

Fragmenteret

34

Stegning

Stegning af fodermidler i olie eller fedt

Stegt

35

Gelering

Dannelse af en gel, et fast gelélignende materiale, der kan have egenskaber, der varierer fra blød og tynd til hård og sej, normalt ved hjælp af geleringsmidler

Geleret

36

Granulering

Behandling af fodermidler for at opnå en specifik partikelstørrelse og konsistens

Granuleret

37

Formaling

Reduktion af faste fodermidlers partikelstørrelse ved tør- eller vådbehandling

Formalet

38

Varmebehandling

Varmebehandling, der foretages under bestemte betingelser

Varmebehandlet

39

Hydrogenering

Omdannelse - ved hjælp af en katalysator - af umættede glycerider til mættede glycerider (olie og fedtstoffer) eller frie fedtsyrer eller af reducerende sukker til de tilsvarende polyoler

Hydrogeneret, delvist hydrogeneret

40

Hydrolyse

Reduktion af molekylestørrelsen ved passende behandling med vand og enten enzymer eller syre/lud

Hydrolyseret

41

Flydendegørelse

Omdannelse af et fast eller gasformigt stof til en væske

Flydendegjort

42

Maceration

Mekanisk reduktion af fodermidlernes størrelse ofte under tilsætning af vand eller andre væsker

Macereret

43

Maltning

Korn bringes til spiring for at aktivere de naturligt forekommende enzymer, der kan nedbryde stivelse til forgærbare kulhydrater og proteiner til aminosyrer og peptider

Maltet

44

Smeltning

Omdannelse fra fast til flydende form under tilførsel af varme

Smeltet

45

Mikronisering

Formindskelse af et fast stofs gennemsnitlige partikelstørrelse til mikrometerstørrelse

Mikroniseret

46

Parboiling

Give et opkog i kort tid

Parboiled

47

Pasteurisering

Opvarmning til en bestemt temperatur i et nærmere fastsat tidsrum for at eliminere skadelige organismer

Pasteuriseret

48

Skrælning

Fjernelse af skræl/skal fra frugt og grønsager

Skrællet

49

Pelletering

Presning gennem en matrice

Piller, pelleteret

50

Polering

Polering af afskallet korn, f.eks. ris, ved rotering i tromle, hvilket gør kornet lyst og blankt

Poleret

51

Prægelatinering

Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre kvældningsegenskaber i koldt vand

Prægelatineret (4), puffed

52

Presning (5)

Fysisk fjernelse af væsker som fedt, olie, vand eller saft fra faste stoffer

Expeller/kage (olieholdige plantematerialer)

Kvas (frugt mv.)

Pressede roesnitter (sukkerroer)

53

Raffinering

Hel eller delvis fjernelse af urenheder og uønskede bestanddele ved kemisk/fysisk behandling

Raffineret, delvist raffineret

54

Ristning

Opvarmning af fodermidler i tør tilstand for at opnå en bedre fordøjelighed, øge farven og/eller reducere naturligt forekommende næringshæmmende faktorer

Ristet

55

Valsning

Reduktion af partikelstørrelsen ved at lade fodermidlet, f.eks. korn, passere gennem valsepar

Valset

56

Vombeskyttelse

Proces, der ved en fysisk behandling under anvendelse af varme, tryk, damp eller en kombination heraf og/eller ved hjælp af tekniske hjælpestoffer beskytter næringsstoffer mod nedbrydning i vommen

Vombeskyttet

57

Sigtning

Adskillelse af partikler af forskellig størrelse ved at lade fodermidler passere gennem en eller flere sigter, mens de strømmer henover og rystes

Sigtet

58

Skumning

Mekanisk fjernelse af det øverste flydende lag af en væske, f.eks. mælkefedt

Skummet

59

Skiveskæring/snitning

Skæring af fodermidler i flade stykker

Skiveskåret/snittet

60

Udblødning

Fugtning og blødgøring af fodermidler, som regel frø, for at reducere kogetiden, lette fjernelse af frøskaller, fremme vandoptaget for at aktivere spiringsprocessen eller reducere koncentrationen af naturligt forekommende næringshæmmende faktorer

Udblødt

61

Spraytørring

Mindskelse af en fodermiddelholdig væskes vandindhold ved at forstøve den ind i en varm luftstrøm. Ved forstøvningen øges overfladen i forhold til vægten.

Spraytørret

62

Dampbehandling

Anvendelse af damp under tryk til opvarmning og kogning for at forbedre fordøjeligheden

Dampet

63

Toastning

Opvarmning ved tør varme, anvendes normalt til olieholdige frø, f.eks. for at reducere eller fjerne naturligt forekommende næringshæmmende faktorer

Toastet

64

Ultrafiltrering

Filtrering af væsker gennem en membran, der kun er gennemtrængelig for små molekyler

Ultrafiltreret

DEL C

Liste over fodermidler

1.   Korn og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

1.1.1

Byg

Korn af Hordeum vulgare L. Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.1.2

Byg, puffed

Produkt fremkommet ved behandling af formalet eller knækket byg under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.1.3

Byg, ristet

Produkt fremkommet ved ristning af byg. Varen er delvist ristet og har en lys farve.

Stivelse, hvis > 10 %

Råprotein, hvis > 15 %

1.1.4

Dampvalset byg

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet byg. Varen kan have et ringe indhold af skaldele Produktet kan være vombeskyttet

Stivelse

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.1.5

Bygfibre

Produkt fra fremstilling af bygstivelse. Varen består af dele af endosperm og hovedsagelig af fibre

Træstof

Råprotein, hvis > 10 %

1.1.6

Bygskaller

Produkt fra fremstilling af ethanol af stivelse efter tørformaling, rensning og afskalning af bygkorn

Træstof

Råprotein, hvis > 10 %

1.1.7

Bygfodermel

Produkt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet byg. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornpartikler

Træstof

Stivelse

1.1.8

Bygprotein

Bygprodukt fremkommet efter udskillelse af stivelse og klid. Varen består hovedsagelig af protein

Råprotein

Stivelse

1.1.9

Bygproteinfoder

Bygprodukt fremkommet efter udskillelse af stivelse. Varen består hovedsagelig af protein og dele af endosperm. Varen kan være tørret

Vand, hvis < 45 % eller > 60 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

Stivelse

1.1.10

Bygpulp

Bygprodukt fremkommet efter våd ekstraktion af stivelse og klid

Råprotein

1.1.11

Bygklid

Produkt fra melfremstilling af renset korn af afskallet byg. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.1.12

Flydende bygstivelse

Sekundær stivelsesfraktion fra fremstilling af stivelse af byg

Hvis vand < 50 %:

Stivelse

1.1.13

Maltbygsigterest

Produkt fra rensning af maltbyg bestående af små maltbygkorn og fraktioner af knuste maltbygkorn, der er adskilt inden maltning

Træstof

Råaske, hvis > 2,2 %

1.1.14

Maltafrens

Kornpartikler, der er aspireret under håndtering af korn

Træstof

1.1.15

Maltbygskaller

Produkt fra rensning af maltbyg bestående af fraktioner af skaller og andre fine kornpartikler

Træstof

1.1.16

Bygbærme, fast

Produkt fra fremstilling af ethanol af byg. Varen indeholder fast foderfraktion fra destillering

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.1.17

Bygbærme, flydende

Produkt fra fremstilling af ethanol af byg. Varen indeholder opløselig foderfraktion fra destillering

Vand, hvis < 45 % eller > 70 %

Hvis vand < 45 %

Råprotein

1.1.18

Malt (6)

Spiret korn, som er tørret, formalet og/eller ekstraheret

 

1.1.19

Maltspirer (6)

Produkt fra spiring af maltkorn og rensning af malt. Varen består af rodspirer, fine kornpartikler, skaller og små maltede kornstykker. Varen kan være formalet

 

1.2.1

Majs (7)

Korn af Zea mays L. ssp. mays. Produktet kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.2.2

Majsflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet majs. Varen kan have et ringe indhold af skaldele

Stivelse

1.2.3

Majsfodermel

Produkt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for majsklids vedkommende

Træstof

Stivelse

1.2.4

Majsklid

Produkt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af majskim samt en mindre mængde af endospermen

Træstof

1.2.5

Kolbemajs [CCM-majs]

Den kødfulde del af et majsaks. Varen omfatter skaft, kerner og svøb

Træstof

Stivelse

1.2.6

Majssigterest

Majsfraktion, der er tilbage efter sigtning

 

1.2.7

Majsfibre

Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består hovedsagelig af fibre

Vand, hvis < 50 % eller > 70 %

Hvis vand < 50 %:

Træstof

1.2.8

Majsgluten

Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

Vand, hvis < 70 % eller > 90 %

1.2.9

Majsglutenfoder

Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består af klid og vandopløselige rester fra bearbejdningen af majs. Varen kan desuden indeholde knækket majs og rester fra ekstraktion af olie af majskim. Andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelse kan tilsættes. Varen kan være tørret.

Vand, hvis < 40 % eller > 65 %

Hvis vand < 40 %:

Råprotein

Træstof

Stivelse

Råfedt

1.2.10

Majskim

Produkt fra fremstilling af gryn, mel eller stivelse af majs. Varen består hovedsagelig af majskim, skaldele og dele af endosperm.

Vand, hvis < 40 % eller > 60 %

Hvis vand < 40 %:

Råprotein

Råfedt

1.2.11

Majskimkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af forarbejdet majskim, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

1.2.12

Majskimskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af forarbejdet majskim

Råprotein

1.2.13

Rå majskimolie

Produkt fremstillet af majskim

Råfedt

1.2.14

Majs, puffed

Produkt fremstillet af formalet eller knækket majs ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.2.15

Majskvældevand

Flydende koncentreret fraktion fra iblødsætning af majskerner

Vand, hvis < 45 % eller > 65 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

1.2.16

Sukkermajsensilage

Biprodukt fra sukkermajsforarbejdningsindustrien bestående af majskolber og svøb, der er snittet og drænet eller presset. Fremkommet ved snitning af kolber, svøb, blade og kerner fra sukkermajs

Træstof

1.3.1

Hirse

Korn af Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Havre

Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.4.2

Afskallet havre

Afskallet korn af havre. Varen kan være dampbehandlet.

 

1.4.3

Havreflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele

Stivelse

1.4.4

Havrefodermel

Produkt fremkommet ved fremstilling af havregryn og -mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm

Træstof

Stivelse

1.4.5

Havreklid

Produkt fra melfremstilling af rensede kerner af afskallet havre. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.4.6

Havreskaller

Produkt fra afskalning af havrekorn

Træstof

1.4.7

Havre, puffed

Produkt fremstillet af formalet eller knækket havre ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.4.8

Havregryn

Renset havre befriet for skaller

Træstof

Stivelse

1.4.9

Havremel

Produkt fremkommet ved formaling af havrekerner

Træstof

Stivelse

1.4.10

Havrestrømel

Havreprodukt med stort indhold af stivelse, efter afskalning

Træstof

1.4.11

Havreskalmel

Produkt fremkommet ved fremstilling af havregryn og -mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm

Træstof

1.5.1

Quinoaskrå

Rensede hele frø af quinoaplanten (Chenopodium quinoa Willd.), hvorfra saponinen i frøenes ydre lag er fjernet.

 

1.6.1

Brudris

Produkt fra slibning af ris (Oryza sativa L.) hovedsagelig bestående af små og/eller brudte korn

Stivelse

1.6.2

Ris, sleben

Afskallet ris, hvor kliden og kimen er helt eller delvist fjernet ved slibning

Stivelse

1.6.3

Ris, prægelatineret

Produkt fremstillet af formalet ris eller brudris ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.6.4

Ris, ekstruderet

Produkt fremstillet ved ekstrudering af rismel

Stivelse

1.6.5

Risflager,

prægelatineret

Produkt fremkommet ved flagefremstilling af prægelatineret ris eller brudris

Stivelse

1.6.6

Ris, afskallet/hinderis

Ris, hvorfra kun skallerne er fjernet.

Stivelse

Træstof

1.6.7

Foderris, formalet

Produkt fremstillet ved formaling af foderris, der enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Stivelse

1.6.8

Rismel

Produkt fremstillet ved formaling af sleben ris

Stivelse

1.6.9

Brunt rismel

Produkt fremstillet ved formaling af hinderis

Træstof

Stivelse

1.6.10

Risklid

Produkt fra slibning af afskallet ris bestående af de ydre lag af kornet (sølvhinder, frøskal, endosperm, aleuronlag) og med en del af kimen

Træstof

1.6.11

Risfodermel med calciumcarbonat

Produkt fra polering af afskallet ris hovedsagelig bestående af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder af calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen

Træstof

Calciumcarbonat

1.6.12

Affedtet risklid

Risklid fra udvinding af olie

Træstof

1.6.13

Risklidolie

Olie, der er ekstraheret af stabiliseret risklid

Råfedt

1.6.14

Risfodermel

Produkt fra fremstilling af rismel og -stivelse ved tør- eller vådformaling og sigtning. Varen består hovedsagelig af stivelse, protein, fedt og fibre.

Stivelse, hvis > 20 %

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

1.6.15

Fodermel af parboiled ris

Produkt fra polering af afskallet parboiled ris hovedsagelig bestående af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder af calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen

Træstof

Calciumcarbonat

1.6.16

Risgrits

De mindste knuste fragmenter fra slibning af ris. Længden er normalt en fjerdedel af et helt korns længde

Stivelse

1.6.17

Riskim

Produkt, som hovedsagelig består af kimen, der er fjernet ved slibning af risen og adskilt fra kliden

Råfedt

Råprotein

1.6.18

Riskimkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af riskim og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

Træstof

1.6.19

Riskimskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af riskim og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

1.6.20

Risprotein

Produkt fra fremstilling af risstivelse af brudris ved vådformaling, sigtning, udskillelse, koncentrering og tørring

Råprotein

1.6.21

Ris-solubles [Risvand]

Koncentreret flydende produkt af vådformalet, sigtet ris

Stivelse

1.7.1

Rug

Korn af Secale cereale L.

 

1.7.2

Rugstrømel

Produkt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm og finere skaldele samt forskellige kornbestanddele

Stivelse

Træstof

1.7.3

Rugklid, fine

Produkt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre kornbestanddele, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for rugklids vedkommende

Stivelse

Træstof

1.7.4

Rugklid

Produkt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre kornbestanddele, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet

Stivelse

Træstof

1.8.1

Almindelig durra; [Milokorn]

Korn/frø af Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Durra, hvid

Korn af hvid durra

 

1.8.3

Durraglutenfoder

Tørret produkt fremkommet ved udskillelse af stivelse fra durra. Varen består hovedsagelig af klid og en mindre mængde af gluten. Varen kan også indeholde tørrede rester af macerationsvandet, og der kan tilsættes kim

Råprotein

1.9.1

Spelt

Korn af spelt Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.9.2

Speltklid

Produkt fra fremstilling af speltmel. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af speltkim samt en mindre mængde af endospermen

Træstof

1.9.3

Speltskaller

Produkt fra afskalning af speltkorn

Træstof

1.9.4

Speltfodermel

Produkt fremkommet ved fremstilling af speltmel af renset, afskallet spelt. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele

Træstof

Stivelse

1.10.1

Triticale

Korn af hybrid af Triticum X Secale cereale L.

 

1.11.1

Hvede

Korn af Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. samt andre dyrkede arter af hvede. Produktet kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.11.2

Hvedespirer

Produkt fra spiring af malthvede og rensning af malt. Varen består af rodspirer, fine kornpartikler, skaller og små, knækkede, maltede hvedekorn.

 

1.11.3

Hvede, prægelatineret

Produkt fremstillet af formalet eller knækket hvede ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.11.4

Hvedestrømel

Produkt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele

Træstof

Stivelse

1.11.5

Dampvalset hvede

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet hvede. Varen kan have et ringe indhold af skaldele. Produktet kan være vombeskyttet

Træstof

Stivelse

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.11.6

Hvedeklid, fine

Produkt fra melfremstilling eller maltning af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endosperm end for hvedeklids vedkommende

Træstof

1.11.7

Hvedeklid (8)

Produkt fra melfremstilling eller maltning af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.11.8

Hvedebærme

Produkt fremstillet ved en proces, der kombinerer maltning og fermentering af hvede og hvedeklid. Produktet bliver derefter tørret og malet.

Stivelse

Træstof

1.11.10

Hvedefibre

Produkt fra forarbejdning af hvede. Varen består hovedsagelig af fibre

Vand, hvis < 60 % eller > 80 %

Hvis vand < 60 %:

Træstof

1.11.11

Hvedekim

Produkt fra melfremstilling bestående hovedsagelig af hvedekim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller

Råprotein

Råfedt

1.11.12

Hvedekim, fermenteret

Produkt fra fermentering af hvedekim, med inaktiverede mikroorganismer

Råprotein

Råfedt

1.11.13

Hvedekimkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hvedekim (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. og andre dyrkede arter af hvede og afskallet spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskal

Råprotein

1.11.15

Hvedeprotein

Hvedeprotein udvundet ved fremstilling af stivelse eller ethanol. Varen kan være delvist hydrolyseret

Råprotein

1.11.16

Hvedeglutenfoder

Produkt fra fremstilling af hvedestivelse og hvedegluten. Varen består af klid, hvorfra kimen kan være delvist fjernet. Vandopløselige rester fra bearbejdningen af hvede, knust hvede og andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering af stivelsesprodukter kan tilsættes.

Vand, hvis < 45 % eller > 60 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

Stivelse

1.11.18

Hvedegluten

Hvedeprotein kendetegnet ved en høj viskoelasticitet, når det er hydreret, med mindst 80 % protein (Nx6.25) og højst 2 % aske i tørstof.

Råprotein

1.11.19

Flydende hvedestivelse

Produkt fra fremstilling af stivelse/glukose og gluten af hvede

Vand, hvis < 65 % eller > 85 %

Hvis vand < 65 %:

Stivelse

1.11.20

Delvist afsukret hvedestivelse med protein

Produkt fra fremstilling af hvedestivelse hovedsagelig bestående af delvist afsukret stivelse, de opløselige proteiner og andre opløselige dele af endospermen

Råprotein

Stivelse

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

1.11.21

Hvedepulp

Produkt af hvede fremkommet efter vådekstraktion af stivelse og klid. Kan være hydrolyseret

Vand, hvis < 55 % eller > 85 %

Hvis vand < 55 %:

Råprotein

1.11.22

Hvedebærme

Vådt biprodukt, der udskilles efter fermentering af hvedestivelse til fremstilling af alkohol

Vand, hvis < 60 % eller > 80 %

Hvis vand < 60 %:

Råprotein

1.11.23

Malthvedesigterest

Produkt fra sigtning af malthvede, der består af små korn af malthvede og fraktioner af knækkede korn af malthvede, der er udskilt inden maltning

Træstof

1.11.24

Kornafrens

Kornpartikler, der er aspireret under håndtering af korn

Træstof

1.11.25

Malthvedeskaller

Produkt fra rensning af malthvede bestående af fraktioner af skaller og andre fine maltpartikler

Træstof

1.12.2

Mel (9)

Mel fra formaling af korn

Stivelse

Træstof

1.12.3

Kornproteinkoncentrat (9)

Koncentreret og tørret produkt af korn, der er fremkommet ved fermentering med gær efter fjernelse af stivelsen

Råprotein

1.12.4

Kornsigterest (9)

Rester fra sigtning af korn og malt

Træstof

1.12.5

Kornkim (9)

Produkt fra melfremstilling og fremstilling af stivelse bestående hovedsagelig af kornkim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og skaldele

Råprotein

Råfedt

1.12.6

Kornbærmesirup (9)

Kornprodukt fremkommet ved afdampning af koncentratet af kvældevandet fra fermentering og destillering af korn, der anvendes til fremstilling af kornspiritus

Vand, hvis < 45 % eller > 70 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

1.12.7

Kornbærme, våd (9)

Våd, fast fraktion, fremkommet ved centrifugering af og/eller ved filtrering af kvældevandet fra fermenteret og destilleret korn, der anvendes til fremstilling af kornspiritus

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.8

Kornbærme, flydende (9)

Fugtigt produkt fra fremstilling af alkohol ved destillering af mæsk af hvede og sukkersirup efter adskillelse af klid og gluten

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein, hvis > 10 %

1.12.9

Kornbærme (9)

Produkt fra fremstilling af alkohol ved destillering af mæsk af korn og/eller andre stivelses- eller sukkerholdige produkter. Produktet kan være vombeskyttet

Vand, hvis < 60 % eller > 80 %

Hvis vand < 60 %:

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.12.10

Kornbærme, tørret (9)

Produkt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.12.11

Kornbærme, tørret, tilsat kornbærmesirup (9)

Produkt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn, hvortil er tilsat kornbærmesirup. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

1.12.12

Mask fra ølfremstilling

Produkt fra ølbrygning, der består af rester af maltet og umaltet korn og andre stivelsesprodukter, som kan indeholde humle. Markedsføres typisk i våd form, men sælges også i tørret form.

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.13

Maltwhiskymask

Fast produkt fra fremstilling af maltwhisky. Varen består af rester fra varmtvandsekstraktion af maltbyg. Markedsføres typisk i våd form, efter at ekstrakten er fjernet ved hjælp af tyngdekraften.

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.14

Mask

Fast produkt fra fremstilling af øl, maltekstrakt og whisky. Det består af rester fra varmtvandsekstraktion af malet malt og evt. anden sukker- eller stivelsesrig råfrugt. Markedsføres typisk i våd form, efter at ekstrakten er fjernet ved presning.

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.15

Pot ale

Det produkt, der er tilbage i kedlen efter første destillering i et maltdestilleri

Råprotein, hvis > 10 %

1.12.16

Pot ale-sirup

Produkt fra første destillering i et maltdestilleri fremstillet ved at inddampe den pot ale, der er tilbage i kedlen

Vand, hvis < 45 % eller > 70 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein


2.   Olieholdige frø og frugter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

2.1.1

Babassukage

Produkt fra olieudvinding ved presning af nødder fra babassupalmen og andre Orbignya-arter

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.2.1

Sæddodderfrø

Frø af Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Sæddodderkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af sæddodderfrø

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.2.3

Sæddodderskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af sæddodderfrøkage

Råprotein

2.3.1

Kakaoskaller

Tørrede, ristede skaller af kakaobønner (Theobroma cacao L.)

Træstof

2.3.2

Kakaofrugtskal

Produkt fremkommet ved forarbejdning af kakaobønner

Træstof

Råprotein

2.3.3

Kakaoskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af tørrede, ristede kakaobønner (Theobroma cacao L.), hvorfra en del af skallerne er fjernet

Råprotein

Træstof

2.4.1

Kokoskage

Produkt fra olieudvinding ved presning af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen Cocos nucifera L.

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.4.2

Kokoskage, hydrolyseret

Produkt fra olieudvinding ved presning og enzymatisk hydrolysering af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen (Cocos nucifera L.)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.4.3

Kokosskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen

Råprotein

2.5.1

Bomuldsfrø

Frø af bomuldsplanten (Gossypium ssp.), hvorfra frøulden er fjernet. Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.5.2

Bomuldsfrøskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra frøulden og en del af skallerne er fjernet

(Maksimumsindhold af træstof: 22,5 % i tørstof). Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.5.3

Bomuldsfrøkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden er fjernet

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.6.1

Jordnødkage, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved presning af delvist afskallede jordnødder (Arachis hypogaea L. og andre Arachis-arter)

(MMakksiimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.6.2

Jordnødskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvist afskallet jordnødkage

(Maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.6.3

Jordnødkage, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.6.4

Jordnødskrå, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af jordnødkage, afskallet

Råprotein

Træstof

2.7.1

Kapokkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af kapokfrø (Ceiba pentadra L. Gaertn.)

Råprotein

Træstof

2.8.1

Hørfrø

Frø af hør (Linum usitatissimum L.) (Mindste botaniske renhed 93 %), som hele, valsede eller formalede hørfrø. Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.8.2

Hørfrøkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hørfrø (Mindste botaniske renhed 93 %)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.8.3

Hørfrøskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af hørfrøkage.

Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.9.1

Sennepsskaller

Produkt fra fremstilling af sennep (Brassica juncea L.). Varen består af skaldele og dele af frø

Træstof

2.9.2

Sennepsskrå

Produkt fra ekstraktion af flygtig sennepsolie fra sennepsfrø.

Råprotein

2.10.1

Nigerfrø

Frø af nigerplanten Guizotia abyssinica L.F. Cass.

 

2.10.2

Nigerkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af nigerplanten (Aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 3,4 %)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.11.1

Olivenkvas

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion efter presning af oliven (Olea europaea L.), der så vidt muligt er befriet for kernedele

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.12.1

Palmekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af oliepalmearterne Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.). Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.12.2

Palmeskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af frø af oliepalmer. Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

2.13.1

Græskarkerner

Frø af Cucurbita pepo L. og andre planter af slægten Cucurbita

 

2.13.2

Græskarkernekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af Cucurbita pepo L. og andre planter af slægten Cucurbita

Råprotein

Råfedt

2.14.1

Rapsfrø (10)

Frø af raps Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., af indisk raps Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz og af rybs Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Mindste botaniske renhed 94 %). Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.14.2

Rapskage

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af rapsfrø. Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

Træstof

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.14.3

Rapsskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af rapskage. Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.14.4

Rapsfrø, ekstruderet

Produkt fremstillet af hel raps. Ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk øges gelatineringen af stivelsen. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.14.5

Rapsfrøproteinkoncentrat

Produkt fra olieudvinding ved udskillelse af proteindelen af rapskager eller rapsfrø

Råprotein

2.15.1

Saflorfrø

Frø af saflor Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Saflorskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvist afskallede frø af saflor

Råprotein

Træstof

2.15.3

Saflorskaller

Produkt fremkommet ved afskalning af frø af Saflor

Træstof

2.16.1

Sesamfrø

Frø af Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Sesamfrø, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding fremkommet ved delvis fjernelse af skallerne

Råprotein

Træstof

2.17.2

Sesamskaller

Produkt fremkommet ved afskalning af sesamfrø

Træstof

2.17.3

Sesamkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af sesamfrø (Aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 5 %)

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.18.1

Soja(bønner), toastet

Sojabønner (Glycine max L. Merr.), som er passende varmebehandlet (Ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g × min.). Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.18.2

Soja(bønne)kage

Produkt fra olieudvinding ved presning af sojabønner

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.18.3

Soja(bønne)skrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og passende varmebehandling (Ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g × min.).

Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

hvis > 8 % i tørstof

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.18.4

Soja(bønne)skrå, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og passende varmebehandling. Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces (Ureaseaktivitet maksimalt 0,5 mg N/g × min). Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.18.5

Soja(bønne)skaller

Produkt fremkommet ved afskalning af sojabønner

Træstof

2.18.6

Sojabønner, ekstruderet

Produkt fremstillet af sojabønner. Ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk øges gelatineringen af stivelsen. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.18.7

Soja(bønne)proteinkoncentrat

Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner, der er fermenteret eller er ekstraheret anden gang for at reducere indholdet af kvælstoffri ekstrakt.

Råprotein

2.18.8

Sojabønnepulp; [Sojabønnepasta]

Produkt fremkommet ved ekstraktion af sojabønner til fødevarer

Råprotein

2.18.9

Sojabønnemelasse

Produkt fremkommet ved forarbejdning af sojabønner

Råprotein

Råfedt

2.18.10

Biprodukt fra forarbejdning af sojabønner

Produkt fremkommet ved forarbejdning af sojabønner til fødevarer med indhold af sojabønner

Råprotein

2.19.1

Solsikkefrø

Frø af solsikkeplanten (Helianthus annuus L.). Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.19.2

Solsikkekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af solsikkefrø

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.19.3

Solsikkeskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekage. Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces. Varen kan være vombeskyttet

Råprotein

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

2.19.4

Solsikkeskrå, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekage, hvorfra skaller er helt eller delvist fjernet. Kan indeholde op til højst 1 % blegejord fra integrerede knusnings- og raffineringsanlæg eller filtreringsproces

(Maksimumsindhold af træstof: 27,5 % i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.19.5

Solsikkefrøskaller

Produkt fremkommet ved afskalning af solsikkefrø

Træstof

2.20.1

Vegetabilsk olie og fedtstof (11)

Olie og fedtstoffer fra planter (undtagen ricinusolie). Varen kan være afslimet, raffineret og/eller hydrogeneret

Vand, hvis > 1 %

2.21.1

Lecithin

Phospholipider fremkommet ved afslimning af rå olie fra olieholdige frø og frugter

 

2.22.1

Hampefrø

Kontrollerede hampefrø fra Cannabis sativa L. med et maksimumsindhold af THC i henhold til EU-lovgivningen

 

2.22.2

Hampekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hampefrø

Råprotein

Træstof

2.22.3

Hampeolie

Produkt fra olieudvinding ved presning af hampeplante og -frø

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.23.1

Valmuefrø

Frø af Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Valmueskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af valmuefrøkage

Råprotein


3.   Bælgplantefrø og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

3.1.1

Bønner, toastet

Frø af Phaseolus spp. eller Vigna spp., der har gennemgået en passende varmebehandling. Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

3.1.2

Bønneproteinkoncentrat

Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte bønnefrugtvand

Råprotein

3.2.1

Johannesbrød, tørret

Tørrede frugter af johannesbrødtræet Ceratonia siliqua L.

Træstof

3.2.3

Johannesbrødbælge, tørrede

Produkt fremkommet ved formaling af tørrede frugter (bælge) af johannesbrødtræet, hvorfra kernerne er fjernet

Træstof

3.2.4

Johannesbrødsmel, tørret, mikroniseret

Produkt fremkommet ved mikronisering af tørrede frugter af johannesbrødtræet, hvorfra kernerne er fjernet

Træstof

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

3.2.5

Johannesbrødkim

Kim af kerner af johannesbrødtræet

Råprotein

3.2.6

Johannesbrødkimkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af johannesbrødkim

Råprotein

3.2.7

Johannesbrødkerner (frø)

Kerner af johannesbrødtræet

Træstof

3.3.1

Kikærter

Frø af Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Perlebælg

Frø af Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Bukkehornsfrø

Frø af bukkehorn (Trigonella foenum-graecum)

 

3.6.1

Guarmel

Produkt fra udvinding af guargummi fra frø af Cyamopsis tetragonoloba (L) Taub.

Råprotein

3.6.2

Guarkimmel

Produkt fra udvinding af guargummi fra kimen af guarfrø.

Råprotein

3.7.1

Hestebønner

Frø af Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta. (Alef.)

 

3.7.2

Hestebønneflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallede hestebønner.

Stivelse

Råprotein

3.7.3

Hestebønneskaller

Produkt fra afskalning af hestebønner hovedsagelig bestående af skaller

Træstof

Råprotein

3.7.4

Hestebønner, afskallede

Produkt fra afskalning af hestebønner hovedsagelig bestående af hestebønnekerner

Råprotein

Træstof

3.7.5

Hestebønneprotein

Produkt fremkommet ved formaling og luftseparering af hestebønner

Råprotein

3.8.1

Linser

Frø af Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Linseskaller

Produkt fra afskalning af linsefrø

Træstof

3.9.1

Sødlupiner

Frø af Lupinus ssp., med lavt indhold af bitre frø

 

3.9.2

Sødlupiner, afskallede

Afskallede lupinfrø

Råprotein

3.9.3

Lupinskaller

Produkt fra afskalning af lupinfrø hovedsagelig bestående af skaller

Råprotein

Træstof

3.9.4

Lupinpulp

Produkt fra ekstraktion af lupinbestanddele

Træstof

3.9.5

Lupinfodermel

Produkt fra fremstilling af lupinmel af lupin. Varen består hovedsagelig af dele af kimbladene og enkelte skaldele

Råprotein

Træstof

3.9.6

Lupinprotein

Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte lupinfrugtvand eller efter formaling og luftseparering

Råprotein

3.9.7

Lupinproteinmel

Produkt fra forarbejdning af lupin med henblik på fremstilling af mel med højt proteinindhold

Råprotein

3.10.1

Mungbønner

Bønner af Vigna radiata L.

 

3.11.1

Ærter

Frø af Pisum spp. Varen kan være vombeskyttet

Vombeskyttelsesmetode, hvis det er relevant

3.11.2

Ærteklid

Produkt fra fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter

Træstof

3.11.3

Ærteflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallede ærtefrø

Stivelse

3.11.4

Ærtemel

Produkt fremkommet ved formaling af ærter

Råprotein

3.11.5

Ærteskaller

Produkt fra fremstilling af ærtemel af ærter. Varen består hovedsagelig af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter og i mindre omfang af endosperm

Træstof

3.11.6

Ærter, afskallet

Afskallede ærter

Råprotein

Træstof

3.11.7

Ærtefodermel

Produkt fra fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af dele af kimbladene og enkelte skaldele

Råprotein

Træstof

3.11.8

Ærtesigterest

Ærtefraktion efter sigtning

Træstof

3.11.9

Ærteprotein

Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte ærtefrugtvand eller efter formaling og luftseparering

Råprotein

3.11.10

Ærtepulp

Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein af ærter. Varen består hovedsagelig af indre fibre og stivelse.

Vand, hvis < 70 % eller > 85 %

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

3.11.11

Ærterester, vandopløselige

Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Varen består hovedsagelig af opløseligt protein og oligosaccharider.

Vand, hvis < 60 % eller > 85 %

Samlet sukkerindhold

Råprotein

3.11.12

Ærtefibre

Produkt fremkommet ved ekstraktion efter formaling og sigtning af afskallede ærter

Træstof

3.12.1

Vikker

Frø af Vicia sativa L. var. sativa og andre arter

 

3.13.1

Fladbælg (12)

Frø af Lathyrus sativus L., der har gennemgået passende varmebehandling

 

3.14.1

Linsevikke

Frø af Vicia monanthos Desf.

 


4.   Knolde, rodfrugter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

4.1.1

Sukkerroer

Rod af Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Sukkerroetoppe og –rødder

Frisk produkt fra sukkerfremstilling, som hovedsagelig består af rensede stykker af sukkerroer med eller uden dele af roeblade

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis > 50 %

4.1.3

Roe(sukker); [saccharose]

Sukker ekstraheret fra sukkerroer ved hjælp af vand

Saccharose

4.1.4

(Sukker)roemelasse

Sirupsagtigt produkt fra fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerroer

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 28 %

4.1.5

(Sukker)roemelasse, delvist afsukret og/eller uden betain

Produkt fra yderligere ekstrakation af saccharose og/eller betain fra sukkerroemelasse ved hjælp af vand

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 28 %

4.1.6

Isomaltulosemelasse

Ikke-krystalliseret fraktion fra fremstilling af isomaltulose ved enzymatisk omdannelse af saccharose fra sukkerroer

Vand, hvis > 40 %

4.1.7

Våde (sukker)roesnitter

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af vandekstraherede snitter af sukkerroer. Vandindhold: minimum 82 %. Sukkerindholdet er lavt og nærmer sig nul som følge af (mælkesyre)fermentering

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 82 % eller > 92 %

4.1.8

Pressede (sukker)roesnitter

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af vandekstraherede og mekanisk pressede snitter af sukkerroer. Maksimalt vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er lavt og nærmer sig nul som følge af (mælkesyre)fermentering

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 65 % eller > 82 %

4.1.9

Pressede (sukker)roesnitter, tilsat melasse

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af vandekstraherede og mekanisk pressede snitter af sukkerroer, hvortil der er tilsat melasse. Maksimalt vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er faldende som følge af (mælkesyre)fermentering

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 65 % eller > 82 %

4.1.10

Tørrede (sukker)roesnitter

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af vandekstraherede og tørrede snitter af sukkerroer

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose, hvis >10,5 %

4.1.11

Tørrede (sukker)roesnitter, tilsat melasse

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af vandekstraherede og tørrede snitter af sukkerroer, hvortil der er tilsat melasse

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

4.1.12

Sukkersirup

Produkt fremkommet ved forarbejdning af sukker og/eller melasse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 35 %

4.1.13

(Sukker)roestykker, kogte

Produkt fra fremstilling af sirup til konsum fra sukkerroer. Varen kan være presset eller tørret.

Hvis tørret:

indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Hvis presset:

 

indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

 

Vand, hvis < 50 %

4.1.14

Fructo-oligosaccharider

Produkt fremstillet ved en enzymatisk proces af sukker fra sukkerroer

Vand, hvis > 28 %

4.2.1

Rødbedesaft

Saft fra presning af rødbeder (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), der efterfølgende er koncentreret og pasteuriseret, hvorved den typiske grønsagsagtige smag og aroma bevares

Vand, hvis < 50 % eller > 60 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.3.1

Gulerødder

Rødder af gule eller røde gulerødder Daucus carota L.

 

4.3.2

Gulerodsskræller, dampede

Fugtigt produkt fra gulerodsforarbejdningsindustrien bestående af skræller, der med damp er fjernet fra gulerødderne, og hvortil der kan tilsættes gelatinøs gulerodsstivelse. Maksimalt vandindhold: 97 %.

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis < 87 % eller > 97 %

4.3.3

Gulerodsafskrab

Fugtigt produkt, der adskilles mekanisk ved forarbejdning af gulerødder, og som næsten udelukkende består af tørrede gulerødder og gulerodsrester. Varen kan være varmebehandlet. Maksimalt vandindhold: 97 %.

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis < 87 % eller > 97 %

4.3.4

Gulerodsflager

Produkt fremkommet ved at skære rødder af gule eller røde gulerødder i flager, som efterfølgende tørres

 

4.3.5

Gulerødder, tørrede

Tørrede rødder af gule eller røde gulerødder, uanset præsentationsform

Træstof

4.3.6

Gulerodsfoder, tørrede

Produkt, der består af gulerodskvas og ydre lag, der er tørret

Træstof

4.4.1

Cikorierødder

Rødder af Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Cikorietoppe- og rødder

Frisk produkt fra forarbejdning af cikorier. Varen består hovedsagelig af rensede stykker af cikorie og dele af bladene.

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis < 50 %

4.4.3

Cikoriefrø

Frø af Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Presset cikoriekvas

Produkt fra fremstilling af inulin fra rødder af Cichorium intybus L. bestående af ekstraherede og mekanisk pressede snitter af cikorie. De (opløselige) cikoriekulhydrater og vand er delvist fjernet

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis < 65 % eller > 82 %

4.4.5

Tørret cikoriekvas

Produkt fra fremstilling af inulin fra rødder af Cichorium intybus L. bestående af ekstraherede og mekanisk pressede snitter af cikorie, der efterfølgende er tørret. De (opløselige) cikoriekulhydrater er delvist ekstraheret.

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.4.6

Pulver af cikorierødder

Produkt fremkommet ved snitning, tørring og formaling af cikorierødder

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.4.7

Cikoriemelasse

Produkt fra forarbejdning af cikorie, fremkommet ved fremstilling af inulin og oligofructose

Råprotein

Vand, hvis < 20 % eller > 30 %

4.4.8

Cikorievinasse

Produkt fra forarbejdning af cikorie, fremkommet ved raffinering af inulin og oligofructose

Råprotein

Vand, hvis < 30 % eller > 40 %

4.4.9

Cikorieinulin

Inulin er et fructan, der er ekstraheret fra rødderne af Cichorium intybus L.

 

4.4.10

Oligofructosesirup

Produkt fremkommet ved delvis hydrolyse af inulin fra Cichorium intybus L.

Vand, hvis < 20 % eller > 30 %

4.4.11

Oligofructose, tørret

Produkt fremkommet ved delvis hydrolyse af inulin fra Cichorium intybus L. og efterfølgende tørring

 

4.5.1

Hvidløg, tørret

Hvidt til gulligt pulver af rent, formalet hvidløg Allium sativum L

 

4.6.1

Maniok; [tapioka]; [kassava]

Rødder af Manihot esculenta Crantz, uanset præsentationsform

Vand, hvis < 60 % eller > 70 %

4.6.2

Maniok, tørret

Tørrede rødder af maniok, uanset præsentationsform

Stivelse

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.7.1

Løgkvas

Fugtigt produkt, der udskilles ved forarbejdning af løg (slægten Allium), bestående af både skaller og hele løg. Hvis produktet stammer fra fremstilling af løgolie, består det mest af kogte løgrester

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.7.2

Løg, stegt

Afskallede løgstykker, der er vendt i rasp og stegt

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Råfedt

4.8.1

Kartofler

Knolde af Solanum tuberosum L.

Vand, hvis < 72 % eller > 88 %

4.8.2

Kartofler, skrællede

Kartofler, hvor skrællen er fjernet med damp.

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.3

Kartoffelskræller, dampede

Fugtigt produkt fra kartoffelforarbejdningsindustrien bestående af skræller, der med damp er fjernet fra kartoflerne, og hvortil der kan være tilsat gelatinøs kartoffelstivelse. Varen kan være moset

Vand, hvis < 82 % eller > 93 %

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.4

Kartoffelstykker, rå

Produkt fra tilberedning af kartoffelprodukter til konsum. Kartoflerne kan være skrællet.

Vand, hvis < 72 % eller > 88 %

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.5

Kartoffelafskrab

Produkt, der adskilles mekanisk ved forarbejdning af kartofler, og som næsten udelukkende består af tørrede kartofler og kartoffelrester. Varen kan være varmebehandlet

Vand, hvis < 82 % eller > 93 %

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.6

Kartofler, moset

Produkt af kartofler, der er blancheret eller kogt og derefter moset

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.7

Kartoffelflager

Produkt fremkommet ved tromletørring af vaskede, skrællede eller uskrællede dampbehandlede kartofler

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.8

Kartoffelkvas

Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler

Vand, hvis < 77 % eller > 88 %

4.8.9

Kartoffelkvas, tørret

Tørret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler

 

4.8.10

Kartoffelprotein

Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse. Varen består hovedsagelig af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

4.8.11

Kartoffelprotein, hydrolyseret

Produkt fremkommet ved en kontrolleret enzymatisk hydrolyse af kartoffelprotein

Råprotein

4.8.12

Kartoffelprotein, fermenteret

Produkt fremkommet ved fermentering af kartoffelprotein og efterfølgende spraytørring

Råprotein

4.8.13

Kartoffelprotein, fermenteret, flydende

Flydende produkt fremkommet ved fermentering af kartoffelprotein

Råprotein

4.8.14

Kartoffelsaft, koncentreret

Koncentreret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af restsubstansen efter delvis fjernelse af fibre, protein og stivelse fra kartoffelkvaset og afdampning af en del af vandet

Vand, hvis < 50 % eller > 60 %

Hvis vand < 50 %:

Råprotein

Råaske

4.8.15

Kartoffelgranulat

Tørrede kartofler (kartofler efter vask, skrælning, findeling - i stykker eller i flager mv. - og fjernelse af vandindholdet)

 

4.9.1

Batat

Knolde af Ipomoea batatas L. uanset præsentationsform

Vand, hvis < 57 % eller > 78 %

4.10.1

Jordskokker; [Topinambur]

Knolde af Helianthus tuberosus L. uanset præsentationsform

Vand, hvis < 75 % eller > 80 %


5.   Andre frø og frugter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

5.1.1

Agern

Hele frugter af stilkeg Quercus robur L., vintereg Quercus petraea (Matt.) Liebl., korkeg Quercus suber L., eller andre egearter

 

5.1.2

Agern, afskallet

Produkt fremkommet ved afskalning af agern

Råprotein

Træstof

5.2.1

Mandler

Hel eller knækket frugt af Prunus dulcis, med eller uden skaller

 

5.2.2

Mandelskaller

Malede mandelskaller fra afskallede mandelfrø efter mekanisk adskillelse fra kernen

Træstof

5.3.1

Anisfrø

Frø af Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Æblekvas, tørret

Produkt fra fremstilling af æblesaft af Malus domestica eller fra fremstilling af æblecider. Varen består hovedsagelig af frugtkød og skræller, der er tørret. Varen kan være afpektineret

Træstof

5.4.2

Æblekvas, presset

Fugtigt produkt fra fremstilling af æblesaft eller –cider. Varen består hovedsagelig af frugtkød og skræller, der er presset. Varen kan være afpektineret.

Træstof

5.4.3

Æblemelasse

Produkt fremkommet ved fremstilling af pektin fra æblepulp. Varen kan være afpektineret.

Råprotein

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

5.5.1

Sukkerroefrø

Frø af sukkeroer

 

5.6.1

Boghvede

Frø af Fagopyrum esculentum

 

5.6.2

Boghvedeskalmel

Produkt fremkommet ved formaling af boghvedekerner

Træstof

5.6.3

Boghvedefodermel

Produkt fra melfremstilling af renset boghvede. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm og finere skaldele samt forskellige kornbestanddele. Varen må højst indeholde 10 % træstof.

Træstof

Stivelse

5.7.1

Rødkålsfrø

Frø af Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Kanariegræsfrø

Frø af Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Kommenfrø

Frø af Carum carvi L.

 

5.12.1

Knækkede kastanjer

Produkt fra fremstilling af kastanjemel hovedsagelig bestående af dele af endosperm med finere skaldele og få rester af kastanje (Castanea spp.).

Råprotein

Træstof

5.13.1

Citruskvas

Produkt fremkommet ved presning af citrusfrugter Citrus (L.) spp. eller ved fremstilling af citronsaft. Varen kan være afpektineret

Træstof

5.13.2

Citruskvas, tørret

Produkt fremkommet ved presning af citrusfrugter eller ved fremstilling af citronsaft med efterfølgende tørring. Varen kan være afpektineret

Træstof

5.14.1

Rødkløverfrø

Frø af Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Hvidkløverfrø

Frø af Trifolium repens L.

 

5.15.1

Kaffefrøskaller

Produkt af afskallede frø af Coffea-planten

Træstof

5.16.1

Kornblomstfrø

Frø af Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Agurkefrø

Frø af Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Cypresfrø

Frø af Cupressus L.

 

5.19.1

Dadler

Frugter af Phoenix dactylifera L. Varen kan være tørret.

 

5.19.2

Daddelfrø

Hele frø af daddelplanten

Træstof

5.20.1

Fennikelfrø

Frø af Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Figner

Frugter af Ficus carica L. Varen kan være tørret

 

5.22.1

Frugtkerner (13)

Produkt bestående af de indre spiselige frø af en nød eller frugtsten

 

5.22.2

Frugtkvas (13)

Produkt fra fremstilling af frugtsaft eller frugtpuré. Varen kan være afpektineret.

Træstof

5.22.3

Frugtkvas, tørret (13)

Produkt fra fremstilling af frugtsaft eller frugtpuré med efterfølgende tørring. Varen kan være afpektineret

Træstof

5.23.1

Havekarse

Frø af Lepidium sativum L.

Træstof

5.24.1

Græsfrø

Frø af familierne Poaceae, Cyperaceae og Juncaceae

 

5.25.1

Druekerner

Kerner, der er adskilt fra druekvas, ikke-affedtet

Råfedt

Træstof

5.25.2

Druekerneskrå

Produkt fra ekstraktion af olie fra druekerner

Træstof

5.25.3

Druekvas [presserester fra druer]

Presserester fra vindruer, tørret hurtigt efter alkoholudvinding og i størst mulig omfang fri for druestilke og -kerner

Træstof

5.26.1

Hasselnødder

Hel eller knækket frugt af Corylus (L.) spp., med eller uden skaller

 

5.27.1

Pektin

Pektin ekstraheret fra egnet plantemateriale

 

5.28.1

Bladmyntefrø

Frø af Perilla frutescens L. og formalede produkter heraf

 

5.29.1

Pinjekerner

Frø af Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistacienødder

Frugt af Pistacia vera L.

 

5.31.1

Vejbredfrø

Frø af Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Radisefrø

Frø af Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Spinatfrø

Frø af Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Almindelig marietidselfrø

Frø af Carduus marianus L.

 

5.35.1

Tomatkvas [tomatpresserest]

Produkt fremkommet ved presning af tomater Solanum lycopersicum L. ved fremstilling af tomatsaft. Varen består hovedsagelig af tomatskaller og -frø

Træstof

5.36.1

Røllikefrø

Frø af Achillea millefolium L.

 


6.   Tørrede planteprodukter og grovfoder og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

6.1.1

Roeblade

Blade af Beta spp.

 

6.2.1

Kornplanter (14)

Hele kornplanter eller dele heraf. Varen kan være tørret, frisk eller ensileret.

 

6.3.1

Kornhalm (14)

Halm af korn

 

6.3.2

Kornhalm, ludet (14)  (15)

Produkt fremkommet ved ludning af kornhalm

Natrium ved behandling med NaOH

6.4.1

Kløvergrønmel

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af kløver Trifolium spp. Varen kan indeholde op til 20 % lucerne (Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn) eller andre foderafgrøder, der er tørret og formalet sammen med kløveren.

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.5.1

Græsgrønmel (16); [Grønmel] (16)

Produkt fremstillet ved tørring, formaling og i nogle tilfælde sammenpresning af foderplanter

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.6.1

Græs, marktørret, [hø]

Alle græsarter, marktørret

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.6.2

Græs, tørret ved høj temperatur

Produkt fremkommet af græs (alle sorter), som er kunsttørret (alle former)

Råprotein

Fiber

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.6.3

Græs, urter, bælgplanter, [grønfoder]

Friske, ensilerede eller tørrede markafgrøder bestående af græs, bælgplanter eller urter, der ofte benævnes ensilage, græsensilage, hø eller grønfoder

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.7.1

Hampemel

Mel af formalede tørrede blade af Cannabis sativa L.

Råprotein

6.7.2

Hampefibre

Produkt fremkommet ved fremstilling af hamp, grønt, tørret, fiberrigt

 

6.8.1

Hestebønnehalm

Halm af hestebønner

 

6.9.1

Hørhalm

Halm af hør (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Lucerne; [Alfalfa]

Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn eller dele heraf

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.2

Lucerne, marktørret; [Alfalfa, marktørret]

Lucerne, marktørret

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.3

Lucerne, tørret ved høj temperatur [Alfalfa, tørret ved høj temperatur]

Lucerne, kunsttørret, alle former

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.4

Lucerne, ekstruderet; [Alfalfa, ekstruderet]

Lucernepiller, der er blevet ekstruderet

 

6.10.5

Lucernegrønmel [Alfalfagrønmel] (17)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af lucerne. Varen kan indeholde op til 20 % kløver eller andre foderafgrøder, der er tørret og formalet sammen med lucernen

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.6

Lucernepresserest [Alfalfapresserest]

Produkt fremkommet ved presning af saft af lucerne

Råprotein

Træstof

6.10.7

Lucerneproteinkoncentrat; [Alfalfaproteinkoncentrat]

Produkt fremkommet ved kunsttørring af fraktioner af lucernepressesaft efter centrifugering og varmebehandling med henblik på udfældning af proteiner

Råprotein

Karoten

6.10.8

Lucernesaftrest

Produkt fremkommet efter ekstraktion af protein fra lucernesaft. Varen kan være tørret.

Råprotein

6.11.1

Majsensilage

Ensilerede planter af Zea mays L. ssp. mays eller dele heraf

 

6.12.1

Ærtehalm

Halm af Pisum spp.

 


7.   Andre planter, alger og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

7.1.1

Alger (18)

Alger, levende eller forarbejdede, uanset præsentationsform, herunder friske, kølede eller frosne alger

Råprotein

Råfedt

Råaske

7.1.2

Tørrede alger (18)

Produkt fremkommet ved tørring af alger. Varen kan være vasket for at reducere jodindholdet

Råprotein

Råfedt

Råaske

7.1.3

Algeskrå (18)

Produkt fra udvinding af algeolie ved ekstraktion af alger

Råprotein

Råfedt

Råaske

7.1.4

Algeolie (18)

Produkt fra udvinding af olie fra alger ved ekstraktion

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

7.1.5

Algeekstrakt (18); [Algefraktion] (18)

Vandigt eller alkoholisk ekstrakt af alger, der hovedsagelig indeholder kulhydrater

 

7.2.6

Tangmel

Produkt fremkommet ved tørring og knusning af makroalger, især brunalger. Varen kan være vasket for at reducere jodindholdet

Råaske

7.3.1

Bark (11)

Renset og tørret bark fra træer og buske

Træstof

7.4.1

Blomster (11), tørrede

Alle dele af tørrede blomster af spiselige planter og fraktioner heraf

Træstof

7.5.1

Broccoli, tørret

Produkt fremkommet ved tørring af planten Brassica oleracea L. efter vask, findeling (i stykker eller flager mv.) og fjernelse af vandindhold

 

7.6.1

Sukkerrørsmelasse Rørmelasse

Sirupsagtigt produkt fra fremstilling eller raffinering af sukker fra Saccharum L.

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 30 %

7.6.2

Sukkerrørsmelasse,delvist afsukret

Rørmelasse, delvist afsukret

Produkt fra yderligere ekstraktion af saccharose fra sukkerrørsmelasse ved hjælp af vand

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 28 %

7.6.3

(Rør)sukker [saccharose]

Sukker ekstraheret fra sukkerrør ved hjælp af vand

Saccharose

7.6.4

Bagasse

Produkt fra ekstraktion af sukker fra sukkerrør ved hjælp af vand. Varen består hovedsagelig af fibre.

Træstof

7.7.1

Blade, tørrede (11)

Tørrede blade af spiselige planter og fraktioner heraf

Træstof

7.8.1

Lignocellulose (11)

Produkt, som er fremkommet ved mekanisk forarbejdning af ubehandlet naturtørret træ, og som hovedsagelig består af lignocellulose

Træstof

7.9.1

Lakridsrod

Rod af Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mynte

Produkt fremkommet ved tørring af de overjordiske plantedele af planterne Mentha apicata, Mentha piperita eller Mentha viridis (L.), uanset præsentationsform

 

7.11.1

Spinat, tørret

Produkt fremkommet ved tørring af planten Spinacia oleracea L., uanset præsentationsform

 

7.12.1

Yucca shidegera

Pulveriseret Yucca schidigera Roezl.

Træstof

7.13.1

Vegetabilsk kul; [trækul]

Produkt fremkommet ved karbonisering af vegetabilsk materiale

Træstof

7.14.1

Træ (11)

Kemisk ubehandlet udvokset træ eller træfibre

Træstof


8.   Mejeriprodukter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

8.1.1

Smør og smørprodukter

Smør og produkter fremkommet ved fremstilling eller forarbejdning af smør (f.eks. smørserum), medmindre disse produkter er opført særskilt

Råprotein

Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6 %

8.2.1

Kærnemælk/kærnemælkskoncentrat/kærnemælkspulver (19)

Produkt fremkommet ved at kærne smør af fløde eller lignende processer.

Koncentrering eller tørring kan anvendes

Råprotein

Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6 %

8.3.1

Kasein

Produkt fremstillet af skummetmælk eller kærnemælk ved tørring af mælkekasein udfældet ved hjælp af syre eller løbe

Råprotein

Vand, hvis > 10 %

8.4.1

Kaseinat

Produkt udskilt fra ostemasse eller kasein ved hjælp af neutraliserende stoffer og tørring

Råprotein

Vand, hvis > 10 %

8.5.1

Ost og osteprodukter

Ost og produkter fremstillet af ost og af mælkebaserede produkter

Råprotein

Råfedt

8.6.1

Råmælk

Væske, der udskilles fra mælkeproducerende dyrs mælkekirtler i op til 5 dage efter fødsel.

Råprotein

8.7.1

Mejeribiprodukter

Produkt fra fremstilling af mejeriprodukter (herunder, men ikke begrænset til: tidligere mejerifremstillede fødevarer, centrifuge- og separatorslam, skyllemælk, mælkemineraler)

Vandindhold

Råprotein

Råfedt

Samlet sukkerindhold

8.8.1

Fermenterede mejeriprodukter

Produkter fremstillet ved fermentering af mælk (f.eks. yoghurt mv.).

Råprotein

Råfedt

8.9.1

Lactose

Sukker udskilt af mælk eller valle ved udfældning og tørring

Lactose

Vand, hvis > 5 %

8.10.1

Mælk/Mælkekoncentrat/mælkepulver (19)

Normal yversekretion opnået ved en eller flere malkninger. Koncentrering eller tørring kan anvendes

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

8.11.1

Skummetmælk/Skummetmælkskoncentrat/Skummetmælkspulver (19)

Mælk, hvis fedtindhold er blevet reduceret ved udskilning.

Koncentrering eller tørring kan anvendes

Råprotein

Vand, hvis > 5 %

8.12.1

Mælkefedt

Produkt fremkommet ved skumning af mælk

Råfedt

8.13.1

Mælkeproteinpulver

Produkt fremkommet ved tørring af proteinforbindelser udskilt af mælk ved kemisk eller fysisk behandling

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

8.14.1

Kondenseret og inddampet mælk og produkter heraf

Kondenseret og inddampet mælk og produkter fremkommet ved fremstilling eller forarbejdning af disse produkter

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

8.15.1

Mælkepermeat/mælkepermeatpulver (19)

Produkt fremkommet ved (ultra-, nano- eller mikro-) filtrering af mælk (der har passeret en membran), og hvor lactosen kan være delvist fjernet.

Omvendt osmose og tørring kan anvendes

Råaske

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

8.16.1

Mælkeretentat/mælkeretentatpulver (19)

Produkt fremstillet ved (ultra-, nano- eller mikro-) filtrering af mælk (tilbageholdt af membranen).

Tørring kan anvendes

Råprotein

Råaske

Lactose

Vand, hvis > 8 %

8.17.1

Valle/vallekoncentrat/vallepulver (19)

Produkt fra fremstilling af ost, kvark eller kasein eller lignende.

Koncentrering eller tørring kan anvendes

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

Råaske

8.18.1

Laktosereduceret valle/laktosereduceret vallepulver (19)

Valle, hvorfra lactosen er delvist fjernet.

Tørring kan anvendes

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

Råaske

8.19.1

Valleprotein/valleproteinpulver (19)

Produkt fremkommet ved tørring af valleproteinforbindelser udskilt af valle ved kemisk eller fysisk behandling. Tørring kan anvendes

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

8.20.1

Demineraliseret, laktosereduceret valle/demineraliseret, laktosereduceret vallepulver (19)

Valle, hvorfra lactose og mineraler er delvist fjernet.

Tørring kan anvendes

Råprotein

Lactose

Råaske

Vand, hvis > 8 %

8.21.1

Vallepermeat/vallepermeatpulver (19)

Produkt, der er fremstillet ved (ultra-, nano- eller mikro-) filtrering af valle (der har passeret igennem en membran), og hvor laktosen kan være delvist fjernet.

Omvendt osmose og tørring kan anvendes

Råaske

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

8.22.1

Valleretentat/valleretentatpulver (19)

Produkt fremstillet ved (ultra-, nano- eller mikro-) filtrering af valle (tilbageholdt af membranen).

Tørring kan anvendes

Råprotein

Råaske

Lactose

Vand, hvis > 8 %


9.   Produkter af landdyr og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

9.1.1

Animalske biprodukter (20)

Hele eller dele af varmblodede landdyr, fersk, frosset, kogt, syrebehandlet eller tørret

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 8 %

9.2.1

Animalsk fedtstof (20)

Produkt bestående af fedt fra varmblodede landdyr

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

9.3.1

Biprodukter fra biavl

Honning, bivoks, gelée royale, propolis, pollen, forarbejdet eller uforarbejdet

Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose

9.4.1

Forarbejdet animalsk protein (20)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af slagtede varmblodede landdyr, eventuelt delvist affedtet ad fysisk eller kemisk vej

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.5.1

Proteiner fra gelatinefremstilling (20)

Tørrede animalske proteiner af konsumkvalitet fra fremstilling af gelatine

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.6.1

Hydrolyseret animalsk protein (20)

Hydrolyseret protein fremkommet ved kemisk, mikrobiologisk eller enzymatisk hydrolyse af animalsk protein

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.7.1

Blodmel (20)

Produkt fremstillet ved varmebehandling af blod fra slagtede varmblodede dyr

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.8.1

Blodprodukter (20)

Produkter fremstillet af blod eller blodfraktioner fra slagtede varmblodede dyr. Produkterne omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf og blandinger

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.9.1

Genanvendt køkken- og madaffald

Alle affaldsfødevarer med materiale af animalsk oprindelse, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.10.1

Kollagen (20)

Proteinbaseret fremstillet af knogler, huder, skind og sener fra dyr

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.11.1

Fjermel

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af fjer fra slagtede dyr. Varen kan være hydrolyseret

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.12.1

Gelatine (20)

Naturligt, opløseligt protein, også geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder og skind og sener fra dyr

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.13.1

Grever (20)

Produkt fra fremstilling af talg, svinefedt eller andet fedtvæv af animalsk oprindelse, hvorfra fedtet er ekstraheret eller fjernet fysisk, ferskt, frossent eller tørret

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.14.1

Produkter af animalsk oprindelse (20)

Produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden; forarbejdede eller uforarbejdede, f.eks. ferske, frosne, tørrede

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 8 %

9.15.1

Æg

Hele æg af Gallus gallus L. med eller uden skaller

 

9.15.2

Æggehvide

Produkt fremkommet efter adskillelse af skaller og blommer fra æg, pasteuriseret og evt. denatureret

Råprotein

Denatureringsmetode, hvis det er relevant

9.15.3

Ægprodukter, tørrede

Produkter bestående af pasteuriserede tørrede æg uden skaller eller af en blanding med forskellige mængder af tørret æggehvide og tørret æggeblomme

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

9.15.4

Æggepulver, sukret

Tørrede hele æg eller dele heraf, hvortil der er tilsat sukker

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

9.15.5

Æggeskaller, tørrede

Produkt fra æg af fjerkræ, efter at indholdet (blomme og hvide) er fjernet. Skallerne er tørret

Råaske

9.16.1

Hvirvelløse landdyr (20)

Hele eller dele af hvirvelløse landdyr, uanset udviklingstrin; forarbejdede eller uforarbejdede, f.eks. ferske, frosne, tørrede, bortset fra arter, der er patogene for mennesker eller dyr

 


10.   Fiske, andre vanddyr og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

10.1.1

Hvirvelløse vanddyr (21)

Hele hvirvelløse vanddyr eller dele heraf, uanset udviklingstrin; forarbejdede eller uforarbejdede, f.eks. ferske, frosne, tørrede, bortset fra arter, der er patogene for mennesker eller dyr

 

10.2.1

Biprodukter fra vanddyr (21)

Med oprindelse på virksomheder eller anlæg, der forbereder eller fremstiller produkter til konsum; forarbejdede eller uforarbejdede, f.eks. ferske, frosne, tørrede

Råprotein

Råfedt

Råaske

10.3.1

Krebsdyrmel

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af hele krebsdyr eller dele heraf, herunder vilde og opdrættede rejer

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.4.1

Fisk (22)

Hele fisk eller dele heraf: ferske, frosne, kogte, syrebehandlede eller tørrede

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

10.4.2

Fiskemel (22)

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af hele fisk eller dele heraf, hvortil der før tørring kan være gentilsat fiskesolubel

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.4.3

Fiskesolubel

Kondenseret produkt, der er fremkommet ved fremstilling af fiskemel, og som er blevet udskilt og stabiliseret ved syrning eller tørring

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

10.4.4

Fiskeprotein, hydrolyseret

Produkt fremstillet ved syrehydrolyse af hele fisk eller dele heraf og ofte koncentreret ved tørring

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.4.5

Fiskebensmel

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af dele af fisk. Varen består hovedsagelig af fiskeben

Råaske

10.4.6

Fiskeolie

Olie, som er fremstillet af fisk eller dele heraf, og som centrifugeres for at fjerne vandindholdet (evt. med oplysninger om dyreart, f.eks. torskeleverolie)

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

10.4.7

Fiskeolie, hydrogeneret

Olie fremstillet ved hydrogenering af fiskeolie

Vand, hvis > 1 %

10.5.1

Krillolie

Olie fremstillet af kogt og presset marint plankton krill, der centrifugeres for at fjerne vandindholdet

Vand, hvis > 1 %

10.5.2

Krillproteinkoncentrat, hydrolyseret

Produkt, der er fremstillet ved enzymatisk hydrolyse af krill eller krilldele, og som ofte er koncentreret ved tørring

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.6.1

Mel af marine ledorme

Produkt fremstillet ved opvarmning og tørring af hele marine ledorme eller dele heraf, herunder Nereis virens. M. Sars.

Fedt

Aske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.7.1

Mel af marint dyreplankton

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af marint dyreplankton, f.eks. krill

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.7.2

Olie af marint dyreplankton

Olie fremstillet af kogt og presset marint dyreplankton, der centrifugeres for at fjerne vandindholdet

Vand, hvis > 1 %

10.8.1

Bløddyrmel

Produkt fremstillet ved opvarmning og tørring af hele bløddyr eller dele heraf, herunder blæksprutter og toskallede bløddyr

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.9.1

Blækspruttemel

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af blæksprutter eller blækspruttedele

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %


11.   Mineralstoffer og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

11.1.1

Calciumcarbonat (23); [Kalksten]; [Kridt]

Produkt fremstillet ved formaling af f.eks. kalksten eller ved udfældning fra syreopløsning

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.2

Kalkholdige marine skaller

Naturligt forekommende produkt af marine skaller, formalet eller granuleret, f.eks. østers- eller muslingeskaller

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.3

Calciummagnesiumcarbonat

Naturlig forbindelse af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

Calcium Magnesium, indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.4

Kulsur algekalk

Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formalet eller granuleret

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.5

Lithothamnium

Naturligt forekommende produkt af koralskorpealger (Phymatolithon calcareum (Pall.)), formalet eller granuleret

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.6

Calciumklorid

Calciumklorid, teknisk kvalitet

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.7

Calciumhydroxid

Calciumhydroxid, teknisk kvalitet

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.8

Calciumsulfat, vandfrit

Vandfrit calciumsulfat, teknisk kvalitet, fremkommet ved formaling af vandfrit calciumsulfat eller vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.9

Calciumsulfathemihydrat

Calciumsulfathemihydrat, teknisk rent, fremkommet ved delvis vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.10

Calciumsulfatdihydrat

Calciumsulfatdihydrat, teknisk kvalitet, fremstillet ved formaling af calciumsulfatdihydrat eller vandtilførsel til calciumsulfathemihydrat

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.11

Calciumsalte af organiske syrer (24)

Calciumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Calcium Organisk syre

11.1.12

Calciumoxid

Calciumoxid, teknisk kvalitet, fremstillet ved opvarmning af naturligt forekommende kalksten

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.13

Calciumgluconat

Calciumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som Ca(C6H11O7)2 og hydratformer heraf

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.15

Calciumsulfat/carbonat

Produkt fremkommet ved fremstilling af natriumcarbonat

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.16

Calciumpidolat

L-calciumpidolat, teknisk kvalitet

Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.2.1

Magnesiumoxid

Kalcineret magnesiumoxid (MgO) mindst 70 % MgO

Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %

11.2.2

Magnesiumsulfatheptahydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × 7 H2O), teknisk kvalitet

Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %

11.2.3

Mangansulfatmonohydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × H2O), teknisk kvalitet

Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %

11.2.4

Magnesiumsulfat, vandfrit

Vandfrit magnesiumsulfat (MgSO4), teknisk kvalitet

Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.5

Magnesiumpropionat

Magnesiumpropionat, teknisk kvalitet

Magnesium

11.2.6

Magnesiumklorid

Magnesiumklorid, teknisk kvalitet, eller opløsning, der er fremkommet ved naturlig koncentrering af havvand efter aflejring af natriumklorid

Magnesium Klor Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.7

Magnesiumcarbonat

Naturligt magnesiumcarbonat

Magnesium, indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.8

Magnesiumhydroxid

Magnesiumhydroxid, teknisk kvalitet

Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.9

Kaliummagnesiumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat, teknisk kvalitet

Magnesium Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.10

Magnesiumsalte af organiske syrer (24)

Magnesiumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Magnesium Organisk syre

11.3.1

Dicalciumfosfat (25) [Calciumhydrogenorthofosfat]

Calciummonohydrogenfosfat, teknisk kvalitet, fra ben eller af uorganisk oprindelse (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1,2

Calcium, Samlet fosforindhold Indhold af fosfor der er uopløselig i 2 % citronsyre, hvis > 10 %, aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.3.2

Monodicalciumfosfat

Kemisk fremstillet produkt, som består af dicalciumfosfat og monocalciumfosfat (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8 < Ca/P < 1,3

Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.3

Monocalciumfosfat; [Calciumtetrahydrogendiorthofosfat]

Calciumbisdihydrogenfosfat (Ca(H2PO4)2 × H2O), teknisk kvalitet

Ca/P < 0,9

Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.4

Tricalciumfosfat; [Tricalciumorthofosfat]

Tricalciumfosfat, teknisk kvalitet, fra ben eller af uorganisk oprindelse (Ca3(PO4)2 × H2O)

Ca/P > 1,3

Calcium Samlet fosforindhold, Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.5

Calciummagnesiumfosfat

Calciummagnesiumfosfat, teknisk kvalitet

Calcium Magnesium Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.6

Defluoriseret fosfat

Naturligt fosfat, brændt eller varmebehandlet på en mere omfattende måde end nødvendig for fjernelse af urenheder

Samlet fosforindhold Calcium Natrium Indhold af fosfor der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %, aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.3.7

Dicalciumpyrofosfat; [Dicalciumdifosfat]

Dicalciumpyrofosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.8

Magnesiumfosfat

Monobasisk og/eller dibasisk og/eller tribasisk magnesiumfosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Magnesium Indhold af fosfor der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %, aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.3.9

Natriumcalciummagnesiumfosfat

Natriumcalciummagnesiumfosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Magnesium Calcium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.10

Mononatriumfosfat; [Natriumdihydrogenorthofosfat]

Mononatirumfosfat

(NaH2PO4 × H2O), teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Natrium, indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.11

Dinatriumfosfat; [Dinatriumhydrogenorthofosfat]

Dinatriumfosfat (Na2HPO4 × H2O), teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.12

Trinatriumfosfat; [Trinatriumorthofosfat]

Trinatriumfosfat (Na3PO4)

Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.13

Natriumpyrofosfat; [Tetranatriumdifosfat]

Natriumpyrofosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.14

Monokaliumfosfat; [Kaliumdihydrogenorthofosfat]

Monokaliumfosfat (KH2PO4 × H2O), teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.15

Dikaliumfosfat; [Dikaliumhydrogenorthofosfat]

Dikaliumfosfat (K2HPO4 × H2O), teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.16

Calciumnatriumfosfat

Calciumnatriumfosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Calcium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.17

Monoammoniumfosfat [Ammoniumdihydrogenorthofosfat]

Monoammoniumfosfat (NH4H2PO4), teknisk kvalitet

Samlet kvælstofindhold Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.18

Diammoniumfosfat; [Diammoniumhydrogenorthofosfat]

Diammoniumfosfat ((NH4)2HPO4), teknisk kvalitet

Samlet kvælstofindhold

Samlet fosforindhold

Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.19

Natriumtripolyfosfat; [Pentanatriumtrifosfat]

Natriumtripolyfosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold

Natrium

Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.20

Natriummagnesiumfosfat

Natriummagnesiumfosfat, teknisk kvalitet

Samlet fosforindhold Magnesium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.21

Magnesiumhypofosfit

Magnesiumhypopfosfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O), teknisk kvalitet

Magnesium

Samlet fosforindhold

Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.22

Benmel, aflimet

Aflimede, autoklaverede og formalede ben, hvorfra fedtet er fjernet

Samlet fosforindhold Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.3.23

Benaske

Mineralrester fra forbrænding, brænding eller forgasning af animalske biprodukter

Samlet fosforindhold Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.1

Natriumklorid (23)

Natriumklorid, teknisk kvalitet, eller produkt fremkommet ved fordampning og udkrystallisering af saltlage (vakuumsalt), afdampning af havvand (havsalt) eller formaling af stensalt

Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.2

Natriumbicarbonat [Natriumhydrogencarbonat]

Natriumbicarbonat (NaHCO3), teknisk kvalitet

Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.3

Natrium/ammonium(bi)carbonat [Natrium/ammonium(hydrogen)carbonat]

Produkt fra fremstilling af natriumcarbonat og natriumbicarbonat, med spor af ammoniumbicarbonat (ammoniumbicarbonat højst 5 %).

Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.4

Natriumcarbonat

Natriumcarbonat (Na2CO3), teknisk kvalitet

Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.5

Natriumsesquicarbonat [Trinatriumhydrogendicarbonat]

Natriumsesquicarbonat (Na3H(CO3)2), teknisk kvalitet

Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.6

Natriumsulfat

Natriumsulphat, teknisk kvalitet

Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.7

Natriumsalte af organiske syrer

Natriumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Natrium Organisk syre

11.5.1

Kaliumklorid

Kaliumklorid, teknisk kvalitet, eller produkt fremstillet ved formaling af naturligt forekommende kaliumklorid.

Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.2

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat (K2SO4), teknisk kvalitet

Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.3

Kaliumcarbonat

Kaliumcarbonat (K2CO3), teknisk kvalitet

Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.4

Kaliumbicarbonat [Kaliumhydrogencarbonat]

Kaliumbicarbonat (KHCO3), teknisk kvalitet

Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.5

Kaliumsalte af organiske syrer (24)

Kaliumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Kalium, organisk syre

11.6.1

Svovlblomme

Pulver, teknisk kvalitet, fra naturlige forekomster af mineralet. Også et produkt fra olieraffinering foretaget af svovlproducenter.

Svovl

11.7.1

Attapulgit

Naturligt forekommende mineral indeholdende magnesium, aluminium og silicium

Magnesium

11.7.2

Kvarts

Naturligt forekommende mineral fremstillet ved formaling af kvartsholdige kilder

 

11.7.3

Cristobalit

Siliciumdioxid fra rekrystallisering af kvarts

 

11.8.1

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4), teknisk kvalitet, fremstillet ved kemisk syntese

Kvælstof udtrykt som råprotein, svovl

11.8.2

Ammoniumsulfatopløsning

Ammoniumsulfat i vandig opløsning, indeholder mindst 35 % ammoniumsulfat

Kvælstof udtrykt som råprotein

11.8.3

Ammoniumsalte af organiske syrer

Ammoniumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Kvælstof udtrykt som råprotein, organisk syre

11.8.4

Ammoniumlactat

Ammoniumlactat (CH3CHOHCOONH4), omfatter ammoniumlactat fremstillet ved fermentering af valle med Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, indeholder mindst 44 % kvælstof udtrykt som råprotein

Kvælstof udtrykt som råprotein, svovl, råaske

11.8.5

Ammoniumacetat

Ammoniumacetat (CH3COONH4) i vandig opløsning, indeholder mindst 55 % ammoniumsulfat

Kvælstof udtrykt som råprotein


12.   Gærings(bi)produkter fra mikroorganismer, hvis celler er blevet inaktiveret eller dræbt

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

12.1

Produkter fremstillet af biomassen af særlige mikroorganismer, der dyrkes på visse substrater

12.1.1

Protein fra Methylophilus methylotrophus

Proteinholdigt gæringsprodukt, der er fremstillet ved dyrkning af Methylophilus methylotrophus (stamme NCIMB 10.515) på methanol, indholdet af råprotein er mindst 68 % og reflektionstallet mindst 50.

Råprotein

Råaske

Råfedt

12.1.2

Protein fra Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis og Bacillus firmus

Proteinholdigt gæringsprodukt, der er fremstillet ved dyrkning på naturgas (ca. 91 % methan, 5 % ethan, 2 % propan, 0,5 % isobutan og 0,5 % n-butan), ammoniak og mineralsalte af: Methylococcus capsulatus (Bath) (stamme NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (stamme NCIMB 12387), Bacillus brevis (stamme NCIMB 13288) og Bacillus firmus (stamme NCIMB 13280), hvorefter cellerne er dræbt; indholdet af råprotein er mindst 65 %

Råprotein

Råaske

Råfedt

12.1.3

Bakterielt protein fra Escherichia coli

Proteinholdigt produkt, biprodukt fra fremstilling af aminosyrer ved dyrkning af Escherichia coli K12 på substrater af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte. Varen kan være hydrolyseret

Råprotein

12.1.4

Bakterielt protein fra Corynebacterium glutamicum

Proteinholdigt produkt, biprodukt fra fremstilling af aminosyrer ved dyrkning af Corynebacterium glutamicum på substrater af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte. Varen kan være hydrolyseret

Råprotein

12.1.5

Gær og lignende produkter [Ølgær] [Gærprodukt]

Alle gærsorter og dele heraf fremstillet på grundlag af Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Brettanomyces ssp. (26), der er dyrket på substrater hovedsagelig af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolysen af vegetabilske fibre og gæringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte

Vand, hvis < 75 % eller > 97 %

Hvis vand < 75 %:

Råprotein

12.1.6

Ensilage af mycelium frembragt ved fremstillingen af penicillin

Mycelium (kvælstofforbindelser), vådt biprodukt fra fremstillingen af penicillin fremstillet ved dyrkning af Penicillium chrysogenum (stamme ATCC 48271) på forskellige kulhydrater og hydrolysater heraf, varmebehandlet og ensileret ved hjælp af Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collenoid og Streptoccocus lactis for at inaktivere penicillinet; kvælstof udtrykt som råprotein mindst 7 %

Kvælstof udtrykt som råprotein

Råaske

12.2

Andre gæringsbiprodukter

12.2.1

Vinasse

Biprodukter fra industriel forarbejdning af most/urt fra gæringsprocesser som f.eks. fremstilling af alkohol, organiske syrer og gær. De består af den flydende/pastaagtige fraktion fremkommet ved udskillelse af gæringsmosten/urten.De kan også omfatte døde celler og/eller dele fra de mikroorganismer, der er anvendt ved gæringen. Substraterne er hovedsagelig af vegetabilsk oprindelse, f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolysen af vegetabilske fibre og gæringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte

Råprotein

Substrat og angivelse af fremstillingsproces, hvis det er relevant

12.2.2

Biprodukter fra fremstilling af L-glutaminsyre

Flydende koncentrerede biprodukter fra fremstilling af L-glutaminsyre ved fermentering med Corynebacterium melassecola af saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf, ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Råprotein

12.2.3

Biprodukter fra fremstilling af L-lysinmonohydroklorid med Brevibacterium lactofermentum

Flydende koncentrerede biprodukter fra fremstilling af L-Lysin-monohydroklorid ved fermentering med Brevibacterium lactofermentum af saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf, ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Råprotein

12.2.4

Biprodukter fra fremstilling af aminosyrer med Corynbacterium glutamicum

Flydende biprodukter fra fremstilling af aminosyrer ved fermentering med Corynbacterium glutamicum af substrater af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte

Råprotein

Råaske

12.2.5

Biprodukter fra fremstilling af aminosyrer med Escherichia coli K12

Flydende biprodukter fra fremstilling af aminosyrer ved fermentering med Escherichia coli K12 af substrater af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte

Råprotein

Råaske

12.2.6

Biprodukt fra enzymfremstilling med Aspergillus niger

Biprodukt fra fermentering af hvede og malt med Aspergillus niger til enzymfremstilling

Råprotein


13.   Diverse produkter

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

13.1.1

Produkter fra bageri- og pastaindustrien

Produkter fremkommet ved og under fremstilling af brød, kiks, vafler og pastaprodukter. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt, hvis > 5 %

13.1.2

Produkter fra kageindustrien

Produkter fremkommet ved og under fremstilling af wienerbrød og kager. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt, hvis > 5 %

13.1.3

Produkter fra fremstilling af morgenmadscerealier

Stoffer eller produkter, som uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Produkterne kan være tørrede

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose, hvis >10 %

13.1.4

Produkter fra konfektureindustrien

Produkter, som er fremkommet ved og under fremstilling af sukkervarer, herunder chokolade. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Råfedt, hvis > 5 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.1.5

Produkter fra iscremeindustrien

Produkter fremkommet ved fremstilling af iscreme. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt

13.1.6

Produkter og biprodukter fra forarbejdning af friske frugter og grøntsager (27)

Produkter fra forarbejdning af friske frugter og grønsager (herunder skræl, hele stykker frugt/grønsager og blandinger heraf). Produkterne kan være tørrede eller frosne

Stivelse

Træstof

Råfedt, hvis > 5 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 %

13.1.7

Produkter fra forarbejdning af planter (27)

Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af hele planter eller dele heraf

Træstof

13.1.8

Produkter fra forarbejdning af krydderier og krydderiblandinger (27)

Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af krydderier og krydderiblandinger eller dele heraf

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose, hvis >10 %

13.1.9

Produkter fra forarbejdning af urter (27)

Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af hele urter eller dele heraf

Træstof

13.1.10

Produkter fra kartoffelforarbejdningsindustrien

Produkter fremkommet ved forarbejdning af kartofler. Produkterne kan være tørrede eller frosne

Stivelse

Træstof

Råfedt, hvis > 5 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 %

13.1.11

Produkter og biprodukter fra fremstilling af sovs

Stoffer fra sovsefremstilling, som uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Produkterne kan være tørrede

Råfedt

13.1.12

Produkter og biprodukter fra snackindustrien

Produkter og biprodukter fra snackindustrien fremkommet ved og under fremstilling af snacks - kartoffelchips, snacks på basis af kartofler og/eller korn (direkte ekstruderet, på dejbasis og pelleteret) og nødder

Råfedt

13.1.13

Produkter fra fremstilling af spiseklare fødevarer

Produkter fremkommet ved fremstilling af spiseklare fødevarer. Produkterne kan være tørrede

Råfedt, hvis > 5 %

13.1.14

Plantebiprodukter fra spiritusfremstilling

Faste produkter af planter (herunder bær og frø, f.eks. anis) fremkommet efter disse planters maceration i en alkoholisk opløsning eller efter afdampning/destillering af alkohol eller begge dele ved udvikling af aromaer til spiritusfremstilling. Disse produkter skal destilleres for at fjerne alkoholresterne

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

13.1.15

Foderøl

Produkt fra ølbrygning, som ikke kan sælges som drikkevarer til mennesker

Alkoholindhold

13.2.1

Karamelliseret sukker

Produkt fremkommet ved kontrolleret opvarmning af sukker

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.2.2

Dextrose

Produkt fremkommet ved hydrolyse af stivelse, og som består af renset, krystalliseret glucose med eller uden krystalvand

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.2.3

Fructose

Fructose som renset krystallinsk pulver. Det er fremstillet af glucose i glucosesirup ved hjælp af glucoseisomerase og inversion af saccharose

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.2.4

Glucosesirup

Glucosesirup er en renset og koncentreret vandig opløsning af saccharider til fødevarer fremkommet ved hydrolyse af stivelse

Samlet sukkerindhold

Vand, hvis > 30 %

13.2.5

Glucosemelasse

Produkt fra raffinering af glucosesirup

Samlet sukkerindhold

13.2.6

Xylose

Sukker ekstraheret fra træ

 

13.2.7

Lactulose

Semisyntetisk disaccharid (disaccharid (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose), som er fremstillet af lactose ved isomerisering af glucose til fruktose. Forekommer i varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkeprodukter

Lactulose

13.2.8

Glucosamin (chitosamin)

Aminosukker (monosaccharid) som en bestanddel af polysacchariderne chitosan og chitin. Det er fremstillet ved hydrolyse af krebsdyr og andre leddyrs exoskeletter eller ved fermentering af korn, f.eks. majs eller hvede

Natrium eller kalium, alt efter hvad der er relevant

13.3.1

Stivelse (28)

Stivelse, teknisk kvalitet

Stivelse

13.3.2

Stivelse (28), prægelatineret

Produkt, der består af stivelse, som er opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

13.3.3

Stivelsesblanding (28)

Produkt, der består af naturlig og/eller modificeret stivelse fra forskellige botaniske kilder

Stivelse

13.3.4

Stivelseshydrolysater (28), kage

Produkt fra hydrolyse af stivelse. Det består af protein, fedt og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, træfibre).

Vand, hvis < 25 % eller > 45 %

Hvis vand < 25 %:

Råfedt

Råprotein

13.3.5

Dextrin

Dextrin er delvist syrehydrolyseret stivelse

 

13.3.6

Maltodextrin

Maltodextrin er delvist hydrolyseret stivelse.

 

13.4.1

Polydextrose

Vilkårligt sammenbundne glucosepolymerer fremstillet ved termisk polymerisation af D-glucose

 

13.5.1

Polyoler

Produkt fremkommet ved hydrogenering eller fermentering. Det består af reducerede mono-, di- eller oligosaccharider eller polysaccharider

 

13.5.2

Isomalt

Sukkeralkohol fremkommet ved enzymatisk omdannelse og hydrogenering af saccharose

 

13.5.3

Mannitol

Produkt fremkommet ved hydrogenering eller fermentering. Det består af reduceret glucose og/eller fructose

 

13.5.4

Xylitol

Produkt fremkommet ved hydrogenering og fermentering af xylose

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt fremkommet ved hydrogenering af glucose

 

13.6.1

Fedtsyrer (29)

Produkt fremstillet ved neutralisering med lud eller ved destillering af olie og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse uden nærmere angivelse. Fremstilles også af fedtsyreproducenter ved forskellige forarbejdningsmetoder af fedtstoffer og olie

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

13.6.2

Fedtsyrer esterificeret med glycerol (29)

Glycerider fremkommet ved esterificering af glycerol af vegetabilsk oprindelse med fedtsyrer

Vand, hvis > 1 %

Råfedt

13.6.3

Mono- og diglycerider af fedtsyrer (29)

Mono- og diglycerider af spisefedtsyrer består af blandinger af mono-, di- og triestere af glycerol og fedtsyrer, der forekommer i spiseolier og spisefedt.

De kan indeholde små mængde frie fedtsyrer og glycerol

Råfedt

13.6.4

Salte af fedtsyrer (29)

Produkt fremkommet ved reaktion af fedtsyrer med mindst fire kulstofatomer med calcium-, magnesium, natrium- eller kaliumforbindelser.

Råfedt (efter hydrolyse)

Vandindhold

Ca eller Na eller K eller Mg (alt efter omstændighederne)

13.7.1

Chondroitinsulfat

Produkt fremkommet ved ekstraktion fra sener, knogler og andet dyrevæv, der indeholder brusk og blødt bindevæv

Natrium

13.8.1

Glycerin, rå

Produkt fra biodieselproduktion (methyl- eller ethylestere af fedtsyrer) fremkommet ved omesterificering af olie og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse uden nærmere angivelse. Der kan stadig være mineralske eller organiske salte i glycerinen. (Maksimumindhold af methanol: 0,2 %).

Også et produkt fra den oliekemiske forarbejdning af mineralsk fedt og olie, herunder omesterificering, hydrolyse eller forsæbning

Glycerol

Kalium

Natrium

13.8.2

Glycerin

Produkt fra biodieselproduktion (methyl- eller ethylestere af fedtsyrer) fremkommet ved omesterificering af olie og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse uden nærmere angivelse med efterfølgende raffinering af glycerinen. (Minimumsindhold af glycerol: 99 % i tørstof).

Også et produkt fra den oliekemiske forarbejdning af mineralsk fedt og olie, herunder omesterificering, hydrolyse eller forsæbning

Glycerol

Kalium

Natrium

13.9.1

Methylsulfonylmethan

Organisk svovlforbindelse ((CH3)2SO2), som er syntetisk fremstillet og identisk med naturligt forekommende methylsulfonylmethan i planter.

Svovl

13.10.1

Tørv

Produkt fra naturlig nedbrydning af planter (hovedsagelig spagnum) i anaerobt og oligotroft miljø

Træstof

13.11.1

Propylenglycol

En organisk forbindelse (en diol eller divalent alkohol) med formlen C3H8O2, kaldes også 1,2-propandiol eller propan-1,2-diol Det er en tyktflydende, svagt sødelig væske, som er hygroskopisk og blandbar med vand, acetone og kloroform.

Propylenglycol


(1)  I den tyske udgave kan »Konzentrieren« ændres til »Eindicken«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindelige udtryk skal i så fald være »eingedickt«.

(2)  »Afskalning« kan ændres til »skrælning«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindelige udtryk skal i så fald være »skrællet«.

(3)  I den franske udgave kan udtrykket »issues« anvendes.

(4)  I den tyske udgave kan udtrykket »aufgeschlossen« og navnet »Quellwasser« (i forbindelse med stivelse) anvendes. I den danske udgave kan udtrykket »kvældning« og navnet »kvældet« (i forbindelse med stivelse) anvendes.

(5)  I den franske udgave kan »Pressage« ændres til »Extraction mécanique«, hvor dette er hensigtsmæssigt.

(6)  Navnet kan suppleres med kornarten.

(7)  Bemærk, at varen også kan benævnes »corn«. Dette gælder for alle produkter af majs.

(8)  Såfremt varen har været underkastet en finere formaling, kan ordet »fine« føjes til varens navn eller erstattes af en tilsvarende benævnelse.

(9)  Varens navn kan suppleres med kornarten.

(10)  Benævnelsen kan eventuel suppleres med »lavt glukosinatindhold«. Lavt glukosatindhold er defineret i EU-retsforskrifterne. Dette gælder for alle produkter af rapsfrø.

(11)  Navnet skal suppleres med plantearten.

(12)  Det skal tilføjes, hvilken varmebehandling der er anvendt.

(13)  Navnet skal suppleres med en nærmere beskrivelse af frugten.

(14)  Plantearten skal angives.

(15)  Det skal tilføjes, hvilken behandling der er anvendt.

(16)  Navnet kan suppleres med foderplantearten.

(17)  Varen kan benævnes »piller« i stedet for »mel«. Desuden kan navnet suppleres med tørringsmetoden.

(18)  Navnet skal suppleres med arten.

(19)  Betegnelserne er ikke synonyme, forskellen går hovedsagelig på vandindholdet. Valg af betegnelse afhænger af sammenhængen.

(20)  Navnet skal suppleres med

dyrearten og/eller

delen af det animalske produkter og/eller

den forarbejdede dyreart (f.eks. svin, drøvtygger, fjerkræ), og/eller

navnet på den dyreart, der ikke er forarbejdet på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art (f.eks. indeholder ikke fjerkræ), og/eller

det forarbejdede materiale (f.eks. ben, med lavt eller højt askeindhold) og/eller den anvendte proces (f.eks. affedtet, raffineret).

(21)  Navnet skal suppleres med arten.

(22)  Arten skal tilføjes, hvis det drejer sig om opdrættede fisk.

(23)  Navnet kan erstattes af eller suppleres med angivelse af produktets oprindelse.

(24)  Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken organisk syre det drejer sig om.

(25)  Fremstillingsmåden kan angives i benævnelsen.

(26)  De almindeligt anvendte navne for gærstammerne kan afvige fra den videnskabelige taksonomi, derfor kan synonymer for de anførte gærstamme også bruges.

(27)  Navnet skal suppleres med angivelse af frugtens, grønsagens, plantens, krydderiets eller urtens art.

(28)  Navnet skal suppleres med angivelse af botanisk oprindelse.

(29)  Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilke fedtsyrer det drejer sig om.


Top