EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0364

Kommissionens forordning (EU) nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 for så vidt angår programmer for bekæmpelse af salmonella i visse typer fjerkræ og æg i Kroatien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 og (EU) nr. 955/2010 EØS-relevant tekst

OJ L 100, 14.4.2011, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 233 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/364/oj

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 364/2011

af 13. april 2011

om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 for så vidt angår programmer for bekæmpelse af salmonella i visse typer fjerkræ og æg i Kroatien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 og (EU) nr. 955/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 9, stk. 2, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (2), særlig artikel 10, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (3), særlig artikel 23, stk. 1, og artikel 26, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (4) er der fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit gennem Unionen af disse varer. I henhold til nævnte forordning må varer, der er omfattet af forordningen, kun importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Definitionen af æg, jf. punkt 5.1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (5), omfatter ikke kogte æg, mens definitionen af ægprodukter, jf. punkt 7.3 i bilag I til nævnte forordning, omfatter kogte æg. Derfor bør den relevante HS-kode fra Verdenstoldorganisationen for kogte æg, nemlig 04.07, også være anført i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(3)

Ved import til Unionen af ægprodukter omfattet af HS-kode 04.07 og med oprindelse i et område, der er underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner, kræves det, at disse produkter har gennemgået en hensigtsmæssig behandling til inaktivering af sygdomsagenser. Til dette formål bør visse behandlinger af ægprodukter, som er anbefalet i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), tages i betragtning og medtages i dyresundhedserklæringen i del II i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter.

(4)

Standardveterinærcertifikatet for ægprodukter, jf. del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er der fastsat bestemmelser om bekæmpelse af salmonella hos forskellige fjerkræpopulationer i Unionen. Heri fastsættes, at et tredjeland for at blive optaget eller forblive på listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til EU-lovgivningen har tilladelse til at importere disse dyr eller rugeæg, der er omfattet af forordningen, for den relevante art eller kategori skal forelægge Kommissionen et salmonellabekæmpelsesprogram med garantier, som svarer til dem i medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af salmonella.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, om en liste over overvågningsprogrammer for aviær influenza i visse tredjelande og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 (6) godkendes de bekæmpelsesprogrammer, der blev forelagt af Kroatien den 11. marts 2008 for så vidt angår salmonella hos alvsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg heraf, æglæggende høner af Gallus gallus, konsumæg heraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl eller æglægning.

(7)

De bekæmpelsesprogrammer, der blev forelagt af Kroatien den 11. marts 2008, indeholder ligeledes de garantier, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til bekæmpelse af salmonella i alle andre flokke af Gallus gallus. Disse programmer bør derfor også godkendes. Forordning (EF) nr. 1291/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Oplysningerne vedrørende Kroatien i listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ændres, så der tages højde for godkendelsen af programmerne for bekæmpelse af salmonella for alle flokke af Gallus gallus.

(9)

Ved Kommissionens beslutning 2007/843/EF af 11. december 2007 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsflokke af Gallus gallus i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om ændring af beslutning 2006/696/EF for så vidt angår visse folkesundhedskrav ved import af fjerkræ og rugeæg (7) godkendes det bekæmpelsesprogram, som er forelagt af Tunesien vedrørende salmonella hos avlshønseflokke i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003. Programmet, som blev forelagt af Tunesien, er udgået af denne beslutning, som ændret ved Kommissionens afgørelse 2011/238/PE-2011-2410/EU (8), eftersom dette tredjeland har standset programmet. Oplysningerne vedrørende Tunesien i listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ændres, så der tages højde for, at programmet er udgået.

(10)

Forordning (EF) nr. 798/2008 og (EF) nr. 1291/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 af 15. oktober 2010 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår transit af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Rusland gennem Unionen (9) er behæftet med en åbenlys fejl i oplysningerne om Israel (IL-2) i kolonne 7 i skemaet i bilag II til nævnte forordning, som bør rettes. Den berigtigede forordning bør anvendes fra datoen for forordningens ikrafttræden.

(12)

Kommissionens forordning (EU) nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner mod Newcastle disease (10) indeholder en fejl i standardveterinærcertifikatet for fjerkrækød (POU) i bilaget til nævnte forordning. Fejlen vedrører angivelsen »Type behandling«, der ved en fejltagelse blev medtaget i del I (Nærmere oplysninger om sendingen) under rubrik I.28 i dette certifikat. Angivelsen »Type behandling« er ikke relevant for fjerkrækød og bør derfor udgå af standardcertifikatet. Denne fejl bør rettes.

(13)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, så medlemsstaterne og erhvervslivet har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at overholde kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat som følge af berigtigelsen af forordning (EU) nr. 955/2010.

(14)

Forordning (EF) nr. 925/2010 og forordning (EU) nr. 955/2010 bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 798/2008

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1291/2008

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 1291/2008 affattes således:

»Artikel 1

De bekæmpelsesprogrammer, Kroatien forelagde Kommissionen den 11. marts 2008 i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, godkendes for så vidt angår salmonella i alle flokke af Gallus gallus.«

Artikel 3

Berigtigelse til forordning (EU) nr. 925/2010

I bilag II til forordning (EU) nr. 925/2010 berigtiges oplysningerne vedrørende Israel (IL-2) i kolonne 7 således:

a)

I linjen for standardveterinærcertifikaterne »BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP« erstattes datoen »1.5.2010« med bogstavet »A«.

b)

I linjen for standardveterinærcertifikatet »WGM« udgår »A«.

Artikel 4

Berigtigelse til forordning (EU) nr. 955/2010

I bilaget til forordning (EU) nr. 955/2010 udgår ordene »Type behandling« under rubrik I.28, del I, punkt a), i standardveterinærcertifikatet for fjerkrækød (POU).

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2011.

Artikel 3 anvendes dog fra den 5. november 2010, og artikel 4 fra den 1. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(4)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 22.

(7)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 81.

(8)  Se side 73 i denne EUT.

(9)  EUT L 272 af 16.10.2010, s. 1.

(10)  EUT L 279 af 23.10.2010, s. 3.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om Kroatien affattes således:

»R — Kroatien

HR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0«

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

Oplysningerne om Tunesien affattes således:

»TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4«

b)

I del 2 affattes standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) således:

»Standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP)

Image

Image

Image


Top