EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0037

Kommissionens direktiv 2007/37/EF af 21. juni 2007 om ændring af bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; stiltiende ophævelse ved 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/37/oj

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/60


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/37/EF

af 21. juni 2007

om ændring af bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (2) er et af særdirektiverne i henhold til EF-typegodkendelsesproceduren i direktiv 70/156/EØF.

(2)

I henhold til direktiv 2006/40/EF bør køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale (GWP-værdi) på mere end 150, typegodkendes for så vidt angår emissioner fra luftkonditioneringsanlægget.

(3)

Efter indførelsen af EF-typegodkendelsesproceduren og vedtagelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2007 af 21. juni 2007 om fastsættelse, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF, af administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af køretøjer og af en harmoniseret detektionsmåling af udsivning fra visse luftkonditioneringsanlæg (3), er det nødvendigt at føje en række nye elementer til listen over oplysninger i bilag I til direktiv 70/156/EØF og kravene til oplysningsskemaet med henblik på EF-typegodkendelse af køretøjer i bilag III til dette direktiv.

(4)

For at sikre sammenhængen i EF-typegodkendelsesproceduren bør de nye krav, der indføres med dette direktiv, finde anvendelse fra samme dato som de foranstaltninger, der vedtages i henhold til direktiv 2006/40/EF og forordning (EF) nr. 706/2007.

(5)

Direktiv 70/156/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og III til direktiv 70/156/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 4. januar 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 5. januar 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 81).

(2)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12.

(3)  Se side 33 i denne EUT.


BILAG

I direktiv 70/156/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes følgende:

9.10.8.   Gas anvendt som kølemiddel i luftkonditioneringsanlægget: …

9.10.8.1.   Luftkonditioneringsanlægget er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på over 150: JA/NEJ (1)

9.10.8.2.   I bekræftende fald udfyldes følgende punkter:

9.10.8.2.1.   Tegning og kort beskrivelse af luftkonditioneringsanlægget, inklusive udsivningskomponenternes reference- eller reservedelsnummer og materiale:

9.10.8.2.2.   Udsivning fra luftkonditioneringsanlægget:

9.10.8.2.3.   Ved prøvning af komponent: fortegnelse over udsivningskomponenter, med angivelse af de tilhørende reference- eller reservedelsnumre og materialeoplysninger, respektive årlige udsivninger samt oplysninger om prøvningen (f.eks. prøvningsrapportnr., godkendelsesnr.): …

9.10.8.2.4.   Ved prøvning af køretøj: fortegnelse over reference- eller reservedelsnumre og materialeoplysninger for anlæggets komponenter og oplysninger om prøvningen (f.eks. prøvningsrapportnr., godkendelsesnr.): …

9.10.8.3.   Samlet udsivning i g/år for hele anlægget: …«

2)

I bilag III indsættes følgende:

9.10.8.   Gas anvendt som kølemiddel i luftkonditioneringsanlægget: …

9.10.8.1.   Luftkonditioneringsanlægget er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på over 150: JA/NEJ (1)

I bekræftende fald: samlet udsivning i g/år for hele anlægget: …«


Top