EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0037

Richtlijn 2007/37/EG van de Commissie van 21 juni 2007 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; stilzwijgende opheffing door 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/37/oj

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/60


RICHTLIJN 2007/37/EG VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2007

tot wijziging van de bijlagen I en III bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (1), en met name op artikel 13, lid 2, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (2) is een van de bijzondere richtlijnen van de bij Richtlijn 70/156/EEG vastgestelde EG-typegoedkeuringsprocedure.

(2)

In Richtlijn 2006/40/EG is bepaald dat voor voertuigen met klimaatregelingsapparatuur die is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, typegoedkeuring moet worden verleend wat de emissies van de klimaatregelingsapparatuur betreft.

(3)

In verband met de invoering van die EG-typegoedkeuringsprocedure en de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 706/2007 van de Commissie van 21 juni 2007 tot vaststelling, krachtens Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad, van administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen, en van een geharmoniseerde test voor het meten van lekkagewaarden van bepaalde klimaatregelingsapparatuur (3), moeten nieuwe elementen worden toegevoegd aan de lijst met gegevens in bijlage I bij Richtlijn 70/156/EEG en aan het inlichtingenformulier voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen in bijlage III bij die richtlijn.

(4)

Omwille van de coherentie van de EG-typegoedkeuringsprocedure moeten de bij deze richtlijn ingevoerde nieuwe voorschriften vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als de maatregelen die bij Richtlijn 2006/40/EG en Verordening (EG) nr. 706/2007 zijn goedgekeurd.

(5)

Richtlijn 70/156/EEG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en III bij Richtlijn 70/156/EEG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 4 januari 2008 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 5 januari 2008.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter


(1)  PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/96/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 81).

(2)  PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12.

(3)  Zie bladzijde 33 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

Richtlijn 70/156/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I worden de volgende punten ingevoegd:

9.10.8.   Gas dat als koelmiddel in de klimaatregelingsapparatuur wordt gebruikt: …

9.10.8.1.   De klimaatregelingsapparatuur is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150: JA/NEEN (1)

9.10.8.2.   Indien hierboven JA is geantwoord, ook de volgende punten invullen:

9.10.8.2.1.   Tekening en beknopte beschrijving van de klimaatregelingsapparatuur, inclusief referentie of onderdeelnummer en materiaal van de lekgevoelige onderdelen:

9.10.8.2.2.   Lekkage van de klimaatregelingsapparatuur:

9.10.8.2.3.   Indien onderdelen zijn getest: lijst van lekgevoelige onderdelen, inclusief referentie of onderdeelnummer en materiaal, met jaarlijkse lekkage en informatie over de test (bv. nummer testrapport, goedkeuringsnummer enz.): …

9.10.8.2.4.   Indien het voertuig is getest: referentie of onderdeelnummer en materiaal van de onderdelen van de apparatuur en informatie over de test (bv. nummer testrapport, goedkeuringsnummer enz.): …

9.10.8.3.   Totale lekkage in g/jaar van de volledige apparatuur: …”.

2)

In bijlage III worden de volgende punten ingevoegd:

9.10.8.   Gas dat als koelmiddel in de klimaatregelingsapparatuur wordt gebruikt: …

9.10.8.1.   De klimaatregelingsapparatuur is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150: JA/NEEN (1)

Zo ja, totale lekkage in g/jaar van de volledige apparatuur: …”.


Top