EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0037

2007 m. birželio 21 d. Komisijos direktyva 2007/37/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo I ir III priedus (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; netiesiogiai panaikino 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/37/oj

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/60


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/37/EB

2007 m. birželio 21 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo I ir III priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (1), ypač į jos 13 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (2) – tai viena iš EB tipo patvirtinimo procedūros, nustatytos Direktyvoje 70/156/EEB, atskirųjų direktyvų.

(2)

Direktyva 2006/40/EB reikalaujama, kad būtų suteiktas transporto priemonių su oro kondicionavimo sistemomis, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas yra didesnis negu 150, tipo patvirtinimas atsižvelgiant į dujas, išmetamas iš oro kondicionavimo sistemų.

(3)

Nustačius EB tipo patvirtinimo procedūrą ir priėmus 2007 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 706/2007, nustatantį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/40/EB transporto priemonių EB tipo patvirtinimo administracines nuostatas ir suderintą tam tikrų oro kondicionavimo sistemų nuotėkio kiekio matavimo bandymą (3), būtina papildyti naujais elementais Direktyvos 70/156/EEB I priede pateiktą informacijos sąrašą ir tos direktyvos III priede pateikto informacinio dokumento transporto priemonės EB tipo patvirtinimui gauti reikalavimus.

(4)

Siekiant užtikrinti EB tipo patvirtinimo procedūros darnumą, šioje direktyvoje nustatyti nauji reikalavimai turėtų būti taikomi nuo tos pačios dienos kaip ir pagal Direktyvą 2006/40/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 706/2007 priimtos priemonės.

(5)

Todėl Direktyva 70/156/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(6)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 70/156/EEB I ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 4 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2008 m. sausio 5 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

(2)  OL L 161, 2006 6 14, p. 12.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 33.


PRIEDAS

Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

I priede įterpiami šie punktai:

9.10.8.   Dujos, naudojamos kaip šaltnešis oro kondicionavimo sistemoje …

9.10.8.1.   Oro kondicionavimo sistemoje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas didesnis negu 150: TAIP/NE (1)

9.10.8.2.   Jeigu TAIP, užpildyti tolesnes skiltis

9.10.8.2.1.   Oro kondicionavimo sistemos brėžinys ir trumpas aprašymas, įskaitant nuorodos arba detalės numerį ir nesandarių sudėtinių dalių medžiagą:

9.10.8.2.2.   Oro kondicionavimo sistemos nuotėkis:

9.10.8.2.3.   Atliekant nesandarių sudėtinių dalių bandymą: nesandarių sudėtinių dalių sąrašas, įskaitant atitinkamą nuorodos ir detalės numerį bei medžiagą, nurodant jų metinio nuotėkio vertes ir informaciją apie bandymą (pvz., bandymo ataskaitos Nr., patvirtinimo Nr. ir pan.): …

9.10.8.2.4.   Atliekant transporto priemonės bandymus: sistemos sudėtinių dalių nuorodos ir detalės numeris, medžiaga ir informacija apie bandymus (pvz., bandymo ataskaitos Nr., patvirtinimo Nr. ir pan.): …

9.10.8.3.   Bendras visos sistemos nuotėkis g/per metus: …“

2)

III priede įterpiami šie punktai:

9.10.8.   Dujos, naudojamos kaip šaltnešis oro kondicionavimo sistemoje …

9.10.8.1.   Oro kondicionavimo sistemoje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas didesnis negu 150: TAIP/NE (1)

Jeigu TAIP, bendras visos sistemos nuotėkis g/per metus: …“


Top