EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:161:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 161, 22 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 161

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
22 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 700/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година относно търговията с месо от едър рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко

1

 

 

Регламент (ЕО) № 701/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

*

Регламент (ЕО) № 702/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на зехтина и зехтина от остатъчен материал и съответните методи за анализ

11

 

*

Регламент (ЕО) № 703/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход, по отношение на дихидрострептомицин и стрептомицин (1)

28

 

*

Регламент (ЕО) № 704/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

31

 

*

Регламент (ЕО) № 705/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за определяне на размера на помощта за крушите за преработка за пазарната 2007/2008 година

32

 

*

Регламент (ЕО) № 706/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за определяне, съгласно Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на административни разпоредби за типово одобрение на ЕО на превозни средства и на хармонизирано изпитване за измерване на течове от някои климатични системи (1)

33

 

 

Регламент (ЕО) № 707/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за откриване на търг за продажба на винен спирт с цел употребата му като биоетанол в Общността

53

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/37/ЕО на Комисията oт 21 юни 2007 година за изменение на приложения I и III към Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

60

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/431/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 юни 2007 година за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията за морски труд от 2006 г. на Международната организация на труда

63

 

 

Комисия

 

 

2007/432/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юни 2007 година за продължаване на срока на валидност на Решение 2002/499/ЕО за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Република Корея и чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат (нотифицирано под номер C(2007) 2495)

65

 

 

2007/433/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юни 2007 година относно временни спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в границите на Общността на Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (нотифицирано под номер C(2007) 2496)

66

 

 

2007/434/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 юни 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5 по домашните птици в Чешката република (нотифицирано под номер C(2007) 3120)  (1)

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top