EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0142

2007/142/EF: Kommissionens afgørelse af 28. februar 2007 om oprettelse af et EF-veterinærberedskabsteam, som skal bistå Kommissionen med at yde medlemsstaterne og tredjelande støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresygdomme

OJ L 62, 1.3.2007, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 305–307 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 203 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/142(1)/oj

1.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/27


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. februar 2007

om oprettelse af et EF-veterinærberedskabsteam, som skal bistå Kommissionen med at yde medlemsstaterne og tredjelande støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresygdomme

(2007/142/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved udbrud eller mistanke om udbrud af visse dyresygdomme skal Kommissionen bistå medlemsstaterne og tredjelande med højt kvalificeret ekspertise inden for veterinærepidemiologi. Tilrådighedsstillelse og brug af veterinæreksperter har også været på dagsordenen i Rådet (landbrug og fiskeri).

(2)

Kommissionen kan kun leve op til dette ansvar, hvis den har mulighed for at mobilisere pålidelig teknisk ekspertise på veterinærområdet med meget kort varsel, især i forbindelse med større udbrud af de pågældende dyresygdomme.

(3)

Ekspertise og støtte kan ydes mest effektivt af et specialiseret ekspertteam, som f.eks. et EF-veterinærberedskabsteam, hvis medlemmer stiller sig til rådighed på Kommissionens anmodning. Der bør oprettes et sådant team, samtidig med at teamets rolle og opgaver fastlægges.

(4)

For at EF-veterinærberedskabsteamet skal kunne yde Kommissionen den nødvendige tekniske bistand på veterinærområdet, kan det være nødvendigt at sende teamets medlemmer til de berørte medlemsstater eller tredjelande. I sådanne situationer bør teamets medlemmer samarbejde med medlemsstatens eller tredjelandets kompetente myndigheder.

(5)

EF-veterinærberedskabsteamet bør i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt, arbejde tæt sammen med andre internationale ekspertgrupper såsom Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE), De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), så det sikres, at den tilgængelige ekspertise udnyttes optimalt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der oprettes et EF-veterinærberedskabsteam af eksperter (herefter »teamet«), som yder teknisk bistand på veterinærområdet vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af de anmeldelsespligtige sygdomme i bilag I til Rådets direktiv 82/894/EØF (1) (herefter »sygdommene«).

2.   Teamets medlemmer udpeges blandt eksperter i veterinærepidemiologi, virologi, vilde dyr og planter, forvaltning af udryddelsesprogrammer, laboratoriediagnostik, veterinærtjenesternes struktur og lovgivningsmæssige rammer, risikokommunikation, ledelse/styring og andre fagområder af relevans for bekæmpelse af dyresygdomme.

Artikel 2

1.   Teamet bistår Kommissionen i veterinære anliggender af teknisk karakter vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af dyresygdomme, som skal gennemføres i tilfælde af udbrud eller mistanke om udbrud af sygdommene.

Denne bistand omfatter navnlig:

a)

videnskabelig, teknisk og administrativ bistand på stedet i forbindelse med overvågning af og kontrol med samt bekæmpelse og udryddelse af sygdommene i tæt samarbejde med medlemsstatens eller tredjelandets kompetente myndigheder i tilfælde af udbrud eller mistanke om udbrud af sygdommene

b)

specifik videnskabelig rådgivning om hensigtsmæssige diagnosticeringsmetoder og epidemiologiske undersøgelser, idet denne rådgivning koordineres med det relevante EF-referencelaboratorium, jf. bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2), og med andre referencelaboratorier, hvis det er relevant

c)

specifik bistand til koordineringen mellem medlemsstaternes og tredjelandes veterinærtjenester og med det relevante EF-referencelaboratorium, jf. bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, og med andre referencelaboratorier, hvis det er relevant.

2.   Kommissionen kan på sit websted offentliggøre en sammenfattende rapport om teamets aktiviteter samt konklusioner eller arbejdsdokumenter, som disse aktiviteter måtte udmønte sig i.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne forelægger senest den 1. juni hvert år Kommissionen en liste over eksperter, som de foreslår udnævnt til medlemmer af teamet for det efterfølgende kalenderår; den første liste forelægges dog senest 30 dage efter offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Medlemsstaterne fremlægger i den forbindelse alle relevante oplysninger om faglige kvalifikationer og kompetenceområde for hver af de foreslåede eksperter.

2.   Teamets medlemmer udnævnes af Kommissionen blandt de eksperter, medlemsstaterne har foreslået.

Kommissionen forelægger senest den 1. november hvert år i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed medlemsstaterne en ajourført liste over teamets medlemmer.

Kommissionen offentliggør den ajourførte liste på sit websted.

Medlemmernes navne indhentes, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (3).

Medlemmer, som ikke længere kan bidrage effektivt til teamets aktiviteter, som træder tilbage, eller som ikke overholder bestemmelserne i denne afgørelses artikel 4 eller i artikel 287 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, kan udskiftes.

Artikel 4

Teamet skal overholde bestemmelserne i den forretningsorden, der fastlægges af Kommissionen på grundlag af standardforretningsordenen for ekspertgrupper.

Forretningsordenen offentliggøres på Kommissionens websted.

Artikel 5

Teamets medlemmer

a)

skal på Kommissionens anmodning stille sig til rådighed med kort varsel

b)

må ikke videregive oplysninger, som arbejdet i teamet giver dem kendskab til, når de er blevet gjort opmærksomme på, at de pågældende oplysninger skal behandles fortroligt.

Artikel 6

Teamets medlemmer er berettigede til diæter i forbindelse med deltagelse i teamets aktiviteter på stedet eller varetagelse af hvervet som teamleder eller referent for særlige spørgsmål vedrørende besøg i medlemsstater eller tredjelande, jf. bilaget til denne afgørelse.

Rejse- og opholdsudgifter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de regler for godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter og andre udgifter for eksterne eksperter, der anvendes af Europa-Kommissionens Forvaltnings- og Lønudbetalingskontor, »Experts Section«.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

DIÆTER

Teamets medlemmer er berettigede til diæter i forbindelse med deltagelse i teamets aktiviteter, jf. følgende princip:

 

For deltagelse i teamets aktiviteter på stedet:

300 EUR for en hel dags deltagelse eller 150 EUR for deltagelse i et formiddags- eller et eftermiddagsmøde eller et eksternt møde som led i teamets arbejde.

 

For varetagelse af hvervet som teamleder eller referent for aktiviteter, der kræver mindst én dags arbejde, efter forudgående skriftlig godkendelse fra Kommissionen:

300 EUR.


Top