Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 62, 01. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 62

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
1. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 212/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. marca 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa zadíženosti a finančného vylúčenia (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 216/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovoz systémov grafitových elektród s pôvodom v Indii prostredníctvom dovozu určitého umelého grafitu s pôvodom v Indii a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania vyrovnávacích opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovoz určitých systémov grafitových elektród s pôvodom v Indii prostredníctvom dovozu určitého umelého grafitu s pôvodom v Indii a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 218/2007 z 28. februára 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre víno a zabezpečuje sa správa týchto colných kvót

22

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/141/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. februára 2007, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na zásobovanie elektrickou energiou a plynom v Anglicku, Škótsku a vo Walese [oznámené pod číslom K(2007) 559]  (1)

23

 

 

2007/142/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2007, ktorým sa zriaďuje núdzový tím Spoločenstva pre oblasť veterinárnej medicíny na pomoc Komisii pri podpore členských štátov a tretích krajín v otázkach veterinárnej medicíny súvisiacich s určitými ochoreniami zvierat

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top