EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 62, 01 mars 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 62

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
1 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 212/2007 av den 28 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 213/2007 av den 28 februari 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 mars 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 214/2007 av den 28 februari 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 215/2007 av den 28 februari 2007 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) när det gäller förteckningen över sekundära målvariabler för överskuldsättning och ekonomisk utslagning (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 216/2007 av den 28 februari 2007 om inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1629/2004 för import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien genom att det importeras viss konstgjord grafit med ursprung i Republiken Indien, och om registrering av sådan import

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 217/2007 av den 28 februari 2007 om inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1628/2004 för import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien genom att det importeras viss konstgjord grafit med ursprung i Republiken Indien, och om registrering av sådan import

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 218/2007 av den 28 februari 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vin

22

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/141/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 februari 2007 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är tillämplig på leverans av el och gas i England, Skottland och Wales [delgivet med nr K(2007) 559]  (1)

23

 

 

2007/142/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 februari 2007 om inrättande av ett gemenskapsteam för akuta veterinärmedicinska frågor som skall bistå kommissionen med att ge medlemsstater och tredjeländer stöd i veterinärmedicinska frågor då det gäller vissa djursjukdomar

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top