EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0091

Kommissionens direktiv 2003/91/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af sorter af grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

OJ L 254, 8.10.2003, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 112 - 114

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/oj

32003L0091

Kommissionens direktiv 2003/91/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af sorter af grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 254 af 08/10/2003 s. 0011 - 0013


Kommissionens direktiv 2003/91/EF

af 6. oktober 2003

om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af sorter af grøntsagsarter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø(1), ændret ved direktiv 2003/61/EF(2), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens direktiv 72/168/EØF af 14. april 1972 om fastsættelse af kendetegn og mindstekrav for afprøvning af grøntsagsarternes sorter/stammer(3), ændret ved direktiv 2002/8/EF(4), fastsættes det, hvilke kendetegn de officielle afprøvninger af de forskellige arter mindst skal omfatte, og hvilke mindstekrav der skal opfyldes ved afprøvningerne, for at sorterne kan blive optaget på medlemsstaternes sortslister.

(2) Administrationsrådet under EF-Sortsmyndigheden, som er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1650/2003(6), har udstedt vejledende principper for afprøvning af bestemte arter.

(3) Internationalt findes der vejledende principper for afprøvning af sorter. Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) har udarbejdet vejledende principper for afprøvninger.

(4) Direktiv 72/168/EØF blev ændret ved direktiv 2002/8/EF for at skabe sammenhæng mellem EF-Sortsmyndighedens vejledende principper og kravene til afprøvning af sorter med henblik på optagelse af dem i medlemsstaternes nationale sortslister, i det omfang EF-Sortsmyndigheden havde fastsat vejledende principper. EF-Sortsmyndigheden har siden udstedt vejledende principper for andre arter.

(5) Der bør skabes sammenhæng mellem EF-Sortsmyndighedens vejledende principper og kravene til sorterne med henblik optagelse af dem i medlemsstaternes nationale sortslister.

(6) EF-systemet bør baseres på UPOV's vejledende principper, hvis EF-Sortsmyndigheden endnu ikke har udarbejdet særlige principper. National lov finder anvendelse på de arter, der ikke er omfattet af dette direktiv.

(7) Direktiv 72/168/EØF bør derfor ophæves.

(8) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne optager sorter af grøntsagsarter, der opfylder kravene i stk. 2, i en national sortsliste som nævnt i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2002/55/EF.

2. Hvad angår selvstændighed, stabilitet og ensartethed:

a) skal de arter, der står i bilag I, opfylde betingelserne i de protokoller for afprøvning af selvstændighed, ensartethed og stabilitet, der er udarbejdet af Administrationsrådet under EF-Sortsmyndigheden og nævnt i samme bilag

b) skal de arter, der står i bilag II, være i overensstemmelse med de vejledende principper for afprøvning af selvstændighed, ensartethed og stabilitet, der er udarbejdet af Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) og nævnt i samme bilag.

Artikel 2

Alle sortskendetegn, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), og alle kendetegn, der er markeret med en asterisk (*) i de vejledende principper i henhold til artikel 1, stk. 2, litra b), skal undersøges, forudsat at iagttagelsen af et kendetegn ikke umuliggøres af andre kendetegn, og forudsat at iagttagelsen af et kendetegn ikke hindres af de miljøvilkår, som afprøvningen udføres under.

Artikel 3

Medlemsstaterne sørger for så vidt angår de arter, der står i bilag I og II, for, at mindstekravene til gennemførelse af afprøvningen med hensyn til forsøgsdesign og vækstbetingelser, der er fastsat i de vejledende principper, som er nævnt i disse bilag, opfyldes på afprøvningstidspunktet.

Artikel 4

Direktiv 72/168/EØF ophæves.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2004. De underretter straks Kommissionen derom.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

1. Hvis sorter ved direktivets ikrafttræden ikke er blevet godkendt til optagelse i den fælles sortsliste over grøntsagsplantearter, og de officielle afprøvninger er indledt inden denne dato i overensstemmelse med bestemmelserne i

a) direktiv 72/168/EØF, eller

b) EF-Sortsmyndighedens principper i bilag I, eller UPOV's principper i bilag II, alt efter arterne

anses de pågældende sorter for at opfylde kravene i nærværende direktiv.

2. Stk. 1 gælder kun, hvis afprøvningerne fører til den konklusion, at sorterne er i overensstemmelse med bestemmelserne i

a) i direktiv 72/168/EØF, eller

b) EF-Sortsmyndighedens principper i bilag I, eller UPOV's principper i bilag II, alt efter arterne.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 23.

(2) EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23.

(3) EFT L 103 af 2.5.1972, s. 6.

(4) EFT L 37 af 7.2.2002, s. 7.

(5) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(6) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 28.

BILAG I

LISTE OVER ARTER, SOM SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED EF-SORTSMYNDIGHEDENS VEJLEDENDE PRINCIPPER

Porre, protokol TP/85/1 af 15.11.2001

Asparges, protokol TP/130/1 af 27.3.2002

Blomkål, protokol TP/45/1 af 15.11.2001

Broccoli, protokol TP/151/1 af 27.3.2002

Rosenkål, protokol TP/54/1 af 27.3.2002

Savoykål, protokol TP/48/1 af 15.11.2001

Hvidkål/spidskål, protokol TP/48/1 af 15.11.2001

Rødkål, protokol TP/48/1 af 15.11.2001

Paprika, protokol TP/76/1 af 27.3.2002

Endivie, protokol TP/118/1 af 27.3.2002

Melon, protokol TP/104/1 af 27.3.2002

Agurk, protokol TP/61/1 af 27.3.2002

Gulerod, protokol TP/49/6 af 27.3.2002

Salat, protokol TP/13/1 af 15.11.2001

Tomat, protokol TP/44/2 af 15.11.2001

Bønne, protokol TP/12/1 af 15.11.2001

Radise/ræddike, protokol TP/64/6 af 27.3.2002

Spinat, protokol TP/55/6 af 27.3.2002

Vårsalat, protokol TP/75/6 af 27.3.2002

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.eu.int).

BILAG II

LISTE OVER ARTER, SOM SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED UPOV'S VEJLEDENDE PRINCIPPER

Pibeløg, vejledende princip TG/161/3 af 1.4.1998

Hvidløg, vejledende princip TG/162/4 af 4.4.2001

Selleri, vejledende princip TG/82/4 af 17.4.2002

Bladbede, vejledende princip TG/106/3 af 7.10.1987

Rødbede, vejledende princip TG/60/6 af 18.10.1996

Grønkål, vejledende princip TG/90/6 af 17.4.2002

Kålrabi, vejledende princip TG/65/4 af 17.4.2002

Kinakål, vejledende princip TG/105/4 af 9.4.2003

Majroe/høstroe, vejledende princip TG/37/10 af 4.4.2001

Cikorie, vejledende princip TG/173/3 af 5.4.2000

Bladcikorie, vejledende princip TG/154/3 af 18.10.1996

Cikorierod, vejledende princip TG/172/3 af 4.4.2001

Vandmelon, vejledende princip TG/142/3 af 26.10.1993

Centnergræskar, vejledende princip TG/155/3 af 18.10.1996

Græskar, vejledende princip TG/119/4 af 17.4.2002

Artiskok, vejledende princip TG/184/3 af 4.4.2001

Fennikel, vejledende princip TG/183/3 af 4.4.2001

Persille, vejledende princip TG/136/4 af 18.10.1991

Pralbønne, vejledende princip TG/9/5 af 9.4.2003

Ært, vejledende princip TG/7/9 af 4.11.1994 (og berigtigelse af 18.10.1996)

Rabarber, vejledende princip TG/62/6 af 24.3.1999

Skorzoner, vejledende princip TG/116/3 af 21.10.1988

Aubergine/ægfrugt, vejledende princip TG/117/4 af 17.4.2002

Valsk bønne, vejledende princip TG/206/1 af 9.4.2003

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

Top