Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0091

Dyrektywa Komisji 2003/91/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzywTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 254, 8.10.2003, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 112 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/oj

32003L0091Dziennik Urzędowy L 254 , 08/10/2003 P. 0011 - 0013


Dyrektywa Komisji 2003/91/WE

z dnia 6 października 2003 r.

określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw [1], zmienioną dyrektywą 2003/61/WE [2], w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 72/168/EWG z dnia 14 kwietnia 1972 r. sprawie określenia cech i minimalnych warunków do celów kontroli odmian warzyw [3], zmieniona dyrektywą 2002/8/WE [4] ustanowiła, w celu urzędowego zatwierdzenia odmian w katalogach Państw Członkowskich, objęte badaniami cechy minimalne różnych gatunków, a także minimalne wymagania w celu przeprowadzania badań.

(2) Wytyczne odnoszące się do warunków badań odmian zostały wydane przez Radę Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin [5], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1650/2003 [6], w odniesieniu do niektórych gatunków.

(3) Wytyczne ustanawiające warunki dla badań odmian istnieją na poziomie międzynarodowym. Wytyczne badań opracował Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(4) Dyrektywa 72/168/EWG została zmieniona dyrektywą 2002/8/WE, w celu zapewnienia spójności między wytycznymi badań CPVO i warunkami badań odmian w celu ich zatwierdzenia w krajowych katalogach odmian Państw Członkowskich w stopniu, w jakim wytyczne badań CPVO zostały ustanowione. W międzyczasie CPVO wydał wytyczne dla pewnej liczby innych gatunków.

(5) Istnieje konieczność zapewnienia spójności między wytycznymi badań CPVO i warunkami dla badań odmian ze względu na ich zatwierdzenie w krajowych katalogach Państw Członkowskich.

(6) Właściwe jest oparcie systemu wspólnotowego na wytycznych badań UPOV, o ile CPVO nie opracował jeszcze szczególnych wytycznych. Prawo krajowe stosuje się do gatunków nie objętych niniejszą dyrektywą.

(7) Dyrektywa 72/168/EWG powinna dlatego zostać uchylona.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie uwzględnią włączenie do katalogu krajowego, w rozumieniu art. 3 ust. 2 dyrektywy 2002/55/WE, odmiany gatunków warzyw, które spełniają wymagania określone w ust. 2.

2. W odniesieniu do odrębności, trwałości i jednorodności:

a) gatunki wymienione w załączniku I odpowiadają warunkom ustanowionym w "Protokołach w sprawie badań na odrębność, jednorodność i trwałość" Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO), wymienionych w tym załączniku;

b) gatunki wymienione w załączniku II odpowiadają wytycznym w celu przeprowadzania badań na odrębność, jednorodność i trwałość Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

W wytycznych badań określonych w art. 1 ust. 2 lit b) są użyte wszystkie cechy odmianowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) oraz wszystkie cechy oznaczone gwiazdką (*), pod warunkiem że obserwacja danej cechy nie zostanie uniemożliwiona z powodu wyrazistości jakiejkolwiek innej cechy, a wyrazistość cechy nie jest zablokowana przez warunki środowiskowe, w których badanie jest przeprowadzane.

Artykuł 3

W odniesieniu do gatunków wymienionych w załącznikach I i II, Państwa Członkowskie zapewnią, że minimalne wymagania dla przeprowadzania badań w odniesieniu do planowania i warunków upraw, ustanowionych w wytycznych badań określonych w tych załącznikach, są wypełniane w czasie przeprowadzania badań.

Artykuł 4

Dyrektywa 72/168/EWG traci moc.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2004 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

1. Jeżeli z dniem wejścia w życie niniejszej dyrektywy, odmiany nie zostały zatwierdzone w celu ich włączenia do Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Warzyw, a badania urzędowe zostały rozpoczęte przed tą datą zgodnie z przepisami:

a) dyrektywy 72/168/EWG; lub

b) wytycznych CPVO wymienionych w załączniku I lub wytycznych UPOV wymienionych w załączniku II, w zależności od gatunku,

uznaje się, że dane odmiany spełniają wymagania niniejszej dyrektywy.

2. Ustęp 1 stosuje się wyłącznie, jeżeli badania prowadzą do wniosku, że odmiany odpowiadają zasadom wymienionym w:

a) dyrektywie 72/168/EWG; lub

b) wytycznym CPVO wymienionym w załączniku I lub wytycznym UPOV wymienionym w załączniku II, w zależności od gatunków.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 23.

[2] Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23.

[3] Dz.U. L 103 z 2.5.1972, str. 6.

[4] Dz.U. L 37 z 7.2.2002, str. 7.

[5] Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1.

[6] Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 28.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GATUNKÓW, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WYTYCZNYM BADAŃ CPVO

Por, protokół TP/85/1 z 15.11.2001

Szparag lekarski, protokół TP/130/1 z 27.3.2002

Kalafior, protokół TP/45/1 z 15.11.2001

Brokuł włoski, protokół TP/151/1 z 27.3.2002

Kapusta brukselska, protokół TP/54/1 z 27.3.2002

Kapusta włoska, protokół TP/48/1 z 15.11.2001

Kapusta biała, protokół TP/48/1 z 15.11.2001

Kapusta czerwona, protokół TP/48/1 z 15.11.2001

Chili/Capsicum/pieprz, protokół TP/76/1 z 27.3.2002

Cykoria jadalna, protokół TP/118/1 z 27.3.2002

Melon, protokół TP/104/1 z 27.3.2002

Ogórek/korniszon, protokół TP/61/1 z 27.3.2002

Marchew ogrodowa, protokół TP/49/6 z 27.3.2002

Sałata siewna, protokół TP/13/1 z 15.11.2001

Pomidor, protokół TP/44/2 z 15.11.2001

Fasola zwykła, protokół TP/12/1 z 15.11.2001

Rzodkiew, protokół TP/64/6 z 27.3.2002

Szpinak, protokół TP/55/6 z 27.3.2002

Roszpunka jadalna, protokół TP/75/6 z 27.3.2002

Tekst protokołów jest dostępny na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ GATUNKÓW, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WYTYCZNYM BADAŃ UPOV

Szczypiorek/Czosnek dęty, wytyczne TG/161/3 z 1.4.1998

Czosnek pospolity, wytyczne TG/162/4 z 4.4.2001

Seler zwyczajny, wytyczne TG/82/4 z 17.4.2002

Boćwina zwyczajna, wytyczne TG/106/3 z 7.10.1987

Burak ćwikłowy, wytyczne TG/60/6 z 18.10.1996

Jarmuż, wytyczne TG/90/6 z 17.4.2002

Kalarepa, wytyczne TG/65/4 z 17.4.2002

Kapusta pekińska, wytyczne TG/105/4 z 9.4.2003

Rzepa, wytyczne TG/37/10 z 4.4.2001

Endywia, wytyczne TG/173/3 z 5.4.2000

Cykoria korzeniowa, wytyczne TG/154/3 z 18.10.1996

Cykoria przemysłowa, wytyczne TG/172/3 z 4.4.2001

Arbuz, wytyczne TG/142/3 z 26.10.1993

Dynia zwyczajna/Dynia olbrzymia, wytyczne TG/155/3 z 18.10.1996

Kabaczek, wytyczne TG/119/4 z 17.4.2002

Karczoch zwyczajny, wytyczne TG/184/3 z 4.4.2001

Koper włoski, wytyczne TG/183/3 z 4.4.2001

Pietruszka zwyczajna, wytyczne TG/136/4 z 18.10.1991

Fasola wielokwiatowa, wytyczne TG/9/5 z 9.4.2003

Groch, wytyczne TG/7/9 z 4.11.1994 (i poprawka 18.10.1996)

Rabarbar, wytyczne TG/62/6 z 24.3.1999

Skorzonera/Wężymord czarny korzeń, wytyczne TG/116/3 z 21.10.198

Psianka podłużna, wytyczne TG/117/4 z 17.4.2002

Bób, wytyczne TG/206/1 z 9.4.2003

Tekst wytycznych jest dostępny na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).

--------------------------------------------------

Top