Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0091

Komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, 6. oktoober 2003, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osasEMPs kohaldatav tekst

OJ L 254, 8.10.2003, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 112 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/oj

32003L0091Euroopa Liidu Teataja L 254 , 08/10/2003 Lk 0011 - 0013


Komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ,

6. oktoober 2003,

millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, [1] muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ, [2] eriti selle artikli 7 lõike 2 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 14. aprilli 1972. aasta direktiivis 72/168/EMÜ, milles määratakse kindlaks tunnused ja miinimumtingimused köögiviljasortide kontrollimiseks, [3] viimati muudetud direktiiviga 2002/8/EÜ, [4] sätestatakse kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ja kontrollimise miinimumtingimused sortide liikmesriikide kataloogidesse ametlikuks vastuvõtmiseks.

(2) Sortide kontrollimise tingimuste suunised teatavate liikide jaoks on andnud välja ühenduse sordiameti (CPVO) haldusnõukogu, mis on asutatud nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1650/2003. [6]

(3) Rahvusvahelisel tasemel on olemas sortide kontrollimise tingimuste suunised. Kontrollisuunised on välja töötanud Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit (UPOV).

(4) Direktiivi 71/168/EMÜ muudeti direktiiviga 2002/8/EÜ, et tagada järjepidevus CPVO kontrollisuuniste ja sortide kontrollitingimuste vahel ulatuses, mil CPVO on kontrollisuunised kehtestanud, ning võttes arvesse sortide vastuvõtmist liikmesriikide ametlikesse sordikataloogidesse. CPVO on sellest ajast alates välja andnud suuniseid mitmete teiste liikide kohta.

(5) On asjakohane tagada CPVO kontrollisuuniste ja sortide kontrollitingimuste vaheline järjepidevus, võttes arvesse sortide vastuvõtmist liikmesriikide ametlikesse kataloogidesse.

(6) Kui CPVO ei ole veel välja töötanud erisuuniseid, on asjakohane, et ühenduse süsteem põhineks UPOV kontrollisuunistel. Käesoleva direktiiviga hõlmamata liikide suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust.

(7) Direktiiv 72/168/EMÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(8) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Liikmesriigid võtavad riiklikku kataloogi direktiivi 2002/55/EÜ artikli 3 lõike 2 tähenduses köögiviljasordid, mis vastavad lõike 2 tingimustele.

2. Eristatavuse, püsivuse ja ühtlikkuse osas kehtivad järgmised tingimused:

a) I lisas loetletud liigid vastavad selles lisas loetletud ühenduse sordiameti (CPVO) haldusnõukogu "Eristatavuse, püsivuse ja ühtlikkuse protokollides" sätestatud tingimustele;

b) II lisas loetletud liigid vastavad selles lisas loetletud Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu (UPOV) eristatavuse, püsivuse ja ühtlikkuse kontrolli läbiviimise suunistele.

Artikkel 2

Kasutatakse kõiki sorditunnuseid artikli 1 lõike 2 punkti a mõistes ja kõiki tunnuseid, mis on artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud kontrollisuunistes tähistatud tärniga (*), eeldusel et tunnuse jälgimine ei ole muutunud võimatuks mõne muu tunnuse avaldumise tõttu ja et keskkonnatingimused, milles kontroll läbi viiakse, ei takista tunnuse avaldumist.

Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et I ja II lisas loetletud liikide kontrollimise ajal täidetakse kontrollide läbiviimise miinimumnõudeid katsete kavandamise ja kasvutingimuste osas, nagu on sätestatud nendes lisades osutatud suunistes.

Artikkel 4

Direktiiv 72/168/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2004. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 6

1. Kui sorte ei ole ühises köögiviljasortide kataloogis käesoleva direktiivi jõustumise hetkeks heaks kiidetud ning ametlikke kontrolle alustati enne seda kuupäeva vastavalt:

a) direktiivile 72/168/EMÜ või,

b) sõltuvalt liigist, I lisas loetletud CPVO suuniste või II lisas loetletud UPOV suunistele,

loetakse asjaomased sordid käesoleva direktiivi nõuetele vastavaks.

2. Lõiget 1 kohaldatakse üksnes siis, kui katsest selgub, et sordid vastavad eeskirjadele, mis on kehtestatud kas:

a) direktiivis 72/168/EMÜ või,

b) sõltuvalt liigist, I lisas loetletud CPVO suunistes või II lisas loetletud UPOV suunistes.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. oktoober 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 193, 20.7.2002, lk 23.

[2] ELT L 165, 3.7.2003, lk 23.

[3] EÜT L 103, 2.5.1972, lk 6.

[4] EÜT L 37, 7.2.2002, lk 7.

[5] EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

[6] ELT L 245, 29.9.2003, lk 28.

--------------------------------------------------

I LISA

LIIKIDE LOETELU, MIS PEAVAD VASTAMA CPVO KONTROLLISUUNISTELE

Porrulauk, protokoll TP/85/1, 15.11.2001

Spargel, protokoll TP/130/1, 27.3.2002

Lillkapsas, protokoll TP/45/1, 15.11.2001

Asparkapsas, protokoll TP/151/1, 27.3.2002

Rooskapsas, protokoll TP/54/1, 27.3.2002

Kähar peakapsas, protokoll TP/48/1, 15.11.2001

Peakapsas, protokoll TP/48/1, 15.11.2001

Punane peakapsas, protokoll TP/48/1, 15.11.2001

Paprika, protokoll TP/76/1, 27.3.2002

Endiivia, protokoll TP/118/1, 27.3.2002

Melon, protokoll TP/104/1, 27.3.2002

Kurk/kornišon, protokoll TP/61/1, 27.3.2002

Porgand, protokoll TP/49/6, 27.3.2002

Salat, protokoll TP/13/1, 15.11.2001

Tomat, protokoll TP/44/2, 15.11.2001

Aeduba, protokoll TP/12/1, 15.11.2001

Redis, protokoll TP/64/6, 27.3.2002

Spinat, protokoll TP/55/6, 27.3.2002

Põldkännak, protokoll TP/75/6, 27.3.2002

Nimetatud protokollide tekst on CPVO koduleheküljel (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

II LISA

LIIKIDE LOETELU, MIS PEAVAD VASTAMA UPOV KONTROLLISUUNISTELE

Murulauk/talisibul, suunis TG/161/3, 1.4.1998

Küüslauk, suunis TG/162/4, 4.4.2001

Seller, suunis TG/82/4, 17.4.2002

Lehtpeet, suunis TG/106/3, 7.10.1987

Punapeet, suunis TG/60/6, 18.10.1996

Lehtkapsas, suunis TG/90/6, 17.4.2002

Nuikapsas, suunis TG/65/4, 17.4.2002

Hiina kapsas, suunis TG/105/4, 9.4.2003

Naeris, suunis TG/37/10, 4.4.2001

Salatsigur, suunis TG/173/3, 5.4.2000

Lehtsigur, suunis TG/154/3, 18.10.1996

Tööstuslik sigur, suunis TG/172/3, 4.4.2001

Arbuus, suunis TG/142/3, 26.10.1993

Kõrvits, suunis TG/155/3, 18.10.1996

Kabatšokk, suunis TG/119/4, 17.4.2002

Artišokk, suunis TG/184/3, 4.4.2001

Apteegitill, suunis TG/183/3, 4.4.2001

Petersell, suunis TG/136/4, 18.10.1991

Õisuba, suunis TG/9/5, 9.4.2003

Hernes, suunis TG/7/9, 4.11.1994 (ja 18.10.1996 parandus)

Rabarber, suunis TG/62/6, 24.3.1999

Mustjuur, suunis TG/116/3, 21.10.1988

Baklažaan, suunis TG/117/4, 17.4.2002

Põlduba, suunis TG/206/1, 9.4.2003

Nimetatud suuniste tekst on UPOV koduleheküljel (www.upov.int).

--------------------------------------------------

Top