EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektroniske vejafgifter — interoperabilitet af nationale systemer

Elektroniske vejafgifter — interoperabilitet af nationale systemer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2019/520 — om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Den har til formål at gøre EU’s regler om elektroniske vejafgifter mere effektive ved at:

 • forberede systemets interoperabiliteten, under hvilke de drives
 • oprette et retsgrundlag for grænseoverskridende udveksling af oplysninger om køretøjer og disses ejere og brugere, der mangler at betale vejafgifter i EU.

Direktivet omarbejder og ophæver direktiv 2004/52/EF af 29. April 2004.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • ikkeelektroniske bompengesystemer
 • mindre, rent lokale vejafgiftssystemer, hvor omkostningerne står i et rimeligt forhold til fordelene.

Den europæiske bompengetjeneste (EETS)

 • EETS er en måde at opnå et interoperabelt vejafgiftssystem på.
 • Det gør det muligt for brugere at indgå en enkelt kontrakt og benytte køretøjsudstyr* til at betale elektronisk vejafgift i hele EU.
 • Det er et supplement til de nationale vejafgiftsordninger.

Direktivet fastsætter reglerne for EETS herunder:

 • de generelle principper, herunder procedurer for registrering af EETS-udbydere, samt rettigheder og pligter for EETS-udbydere og vejafgiftsopkræverne
 • den rolle forligsorganet, der er oprettet for at mægle mellem vejafgiftsopkræverne og EETS-udbyderne, har
 • bestemmelser til at sikre en sammenhængende ensartet tjeneste, dvs. at når oplysningerne om et køretøj er lagt ind i systemet, skal der ikke foretages yderligere, uanset hvilken EETS-udbyders område, køretøjet kører igennem
 • oprettelse af et enkelt kontraktkonto, hvis et EU-land har mere end ét EETS-område.

Grænseoverskridende udveksling af oplysninger

Direktivet fastlægger reglerne for udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter, herunder:

 • proceduren for udveksling af oplysninger mellem EU-landene
 • meddelelse om manglende betaling af en vejafgift
 • et EU-lands underretning til organer, der opkræver vejafgifter.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 19. oktober 2019, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 19. oktober 2021.

Direktivet fastsætter også en række specifikke frister:

 • 19. oktober 2019 — om den judicielle myndighed, Europa-Kommissionens gennemførelsesretsakter om de specifikke elektroniske grænseflader, interoperabilitetskomponenterne samt Kommissionens delegerede retsakter om bemyndigede organer
 • 19. oktober 2021 — om tilgængeligheden af nationale, elektroniske registre
 • 19. april 2023 — om EU-landenes rapportering til Kommissionen og fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
 • 17. april 2024 — om Kommissionens beføjelser til at gennemføre delegerede retsakter.

BAGGRUND

EU har ligeledes fastlagt regler omkring udveksling af oplysninger mellem EU-landene i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven.

VIGTIGE BEGREBER

Køretøjsudstyr: et komplet sæt hardware- og softwarekomponenter, der anvendes som en del af vejafgiftstjenesten, og som installeres eller medbringes i køretøjet med henblik på indsamling, lagring, behandling og fjernmodtagelse/-overførsel af data, enten som en enkelt anordning eller som et integreret system i køretøjet.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/520 af 19. Marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 45-76).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 9-25).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62-106).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/53/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 79-106).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.06.2019

Top