Elektroniske vejafgifter — interoperabilitet af nationale systemer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2019/520 — om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Den har til formål at gøre EU’s regler om elektroniske vejafgifter mere effektive ved at:

Direktivet omarbejder og ophæver direktiv 2004/52/EF af 29. April 2004.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder ikke anvendelse på:

Den europæiske bompengetjeneste (EETS)

Direktivet fastsætter reglerne for EETS herunder:

Grænseoverskridende udveksling af oplysninger

Direktivet fastlægger reglerne for udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter, herunder:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 19. oktober 2019, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 19. oktober 2021.

Direktivet fastsætter også en række specifikke frister:

BAGGRUND

EU har ligeledes fastlagt regler omkring udveksling af oplysninger mellem EU-landene i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven.

VIGTIGE BEGREBER

Køretøjsudstyr: et komplet sæt hardware- og softwarekomponenter, der anvendes som en del af vejafgiftstjenesten, og som installeres eller medbringes i køretøjet med henblik på indsamling, lagring, behandling og fjernmodtagelse/-overførsel af data, enten som en enkelt anordning eller som et integreret system i køretøjet.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/520 af 19. Marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 45-76).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 9-25).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62-106).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/53/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 79-106).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.06.2019