EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Електронно пътно таксуване — оперативна съвместимост на националните системи

Електронно пътно таксуване — оперативна съвместимост на националните системи

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EС) 2019/520 — за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да направи правилата за електронно пътно таксуване в ЕС по-ефективни чрез:

 • подобряване на оперативната съвместимост на системата, в която работят;
 • установяване на правно основание за трансграничния обмен на информация за превозните средства и техните собственици или държатели, които не са заплатили пътни такси в ЕС.

Директивата преработва и отменя Директива 2004/52/EО, считано от 20 октомври 2021 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Настоящата директива не се прилага за:

 • системи за пътно таксуване, в които няма електронни средства за таксуване;
 • малки, строго локални системи за пътно таксуване, за които разходите ще надхвърлят ползите.

Европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ)

 • ЕУЕПТ е начинът за постигане на оперативно съвместима система за пътно таксуване.
 • Тя дава възможност на участниците в движението да се абонират за услугата с един договор и да използват бордова апаратура* за плащане на електронни пътни такси в целия ЕС.
 • Тя е допълнителна по отношение на националните схеми за пътно таксуване.

Директивата определя правилата за ЕУЕПТ, които включват:

 • общи принципи, в това число процедурата за регистриране на доставчиците на ЕУЕПТ и правата и задълженията на доставчиците на ЕУЕПТ и на структурите, събиращи пътна такса;
 • роля на помирителния орган, създадена да посредничи между структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ;
 • предоставяне на гаранция за единна и непрекъсната услуга, т.е. след като в системата са въведени данни за превозното средство, не се изисква допълнителна намеса, независимо през коя област на доставчиците на ЕУЕПТ преминава превозното средство;
 • създаването на единна служба за контакт, ако държава от ЕС има повече от една области на ЕУЕПТ.

Трансграничен обмен на информация

Директивата определя правила за трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси, които включват:

 • процедура за обмен на информация между държавите от ЕС;
 • уведомително писмо за неплащане на пътна такса;
 • предоставяне на информация от държава от ЕС на органа, събиращ пътна такса.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 19 октомври 2019 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 19 октомври 2021 г.

Директивата обаче определя и редица конкретни крайни срокове:

 • 19 октомври 2019 г. — относно помирителния орган, актовете за изпълнение на Европейската комисия относно спецификациите за електронни интерфейси, съставни елементи на оперативна съвместимост, и делегирани актове на Комисията относно нотифицираните органи;
 • 19 октомври 2021 г. — относно наличието на национални електронни регистри;
 • 19 април 2023 г. — относно докладването на държавите от ЕС на Комисията и от Комисията на Европейския парламент и на Съвета;
 • 17 април 2024 г. — относно правомощието на Комисията да приема делегирани актове.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕС също така установи правила за споделяне на информация между държавите от ЕС в случай на пътнотранспортни нарушения.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Бордова апаратура: пълният набор от хардуерни и софтуерни компоненти, използвани като част от услугата за пътно таксуване, които са инсталирани или налични в превозното средство с цел събиране, съхраняване, обработка и дистанционно получаване/предаване на данни, или като отделно устройство или като инсталирано устройство в превозното средство.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (EС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (OВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 45—76)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (EС) 2015/413 на Европейския съвет и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9—25)

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62—106)

Последващите изменения на Директива 2014/53/EС са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработена) (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79—106)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 21.06.2019

Top