Elektroonilised teemaksud – riiklike süsteemide koostalitlusvõime

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2019/520 – elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta ELis

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on tõhustada ELi elektrooniliste teemaksude kogumise korda

Direktiiviga sõnastatakse uuesti ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/52/EÜ alates 20. oktoobrist 2021.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu

Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus (EETS)

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad EETSi kohta, sealhulgas järgmised:

Piiriülene teabevahetus

Direktiiviga kehtestatakse teemaksude tasumata jätmist käsitleva teabevahetuse kord, sealhulgas

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 19. oktoobrist 2019 ning see peab ELi riikides jõustuma hiljemalt 19. oktoobriks 2021.

Direktiiviga kehtestatakse mitu konkreetset tähtaega:

TAUST

EL on kehtestanud ka ELi riikide vahelise teabevahetuse korra liiklusohutusnõuete rikkumise korral.

PÕHIMÕISTED

Sõiduki seadmestik: teemaksu kogumise teenuse osana kasutatav riist- ja tarkvara tervikkomplekt, mis on sõidukisse paigaldatud või sõidukis andmete kogumise, salvestamise, töötlemise ning kaugvastuvõtmise ja -edastamise otstarbel ning mis on kas eraldi seade või juba sõidukisse integreeritud.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (ELT L 91, 29.3.2019, lk 45–76)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/413, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (ELT L 68, 13.3.2015, lk 9–25)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62–106)

Direktiivi 2014/53/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 96, 29.3.2014, lk 79–106)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.06.2019