Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0520

2001/520/EF: Kommissionens beslutning af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1772)

OJ L 187, 10.7.2001, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/520/oj

32001D0520

2001/520/EF: Kommissionens beslutning af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1772)

EF-Tidende nr. L 187 af 10/07/2001 s. 0047 - 0048


Kommissionens beslutning

af 9. juli 2001

om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

(meddelt under nummer K(2001) 1772)

(EØS-relevant tekst)

(2001/520/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/36/EF(2), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/1999(4), særlig artikel 7, stk. 3A, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF skal Kommissionen udarbejde et arbejdsprogram for undersøgelse af de aktive stoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler, som allerede var på markedet den 15. juli 1993. Der blev fastsat nærmere bestemmelser for udarbejdelsen af dette program i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(2) I Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), blev der udpeget de aktive stoffer, som bør vurderes i henhold til forordning (EØF) nr. 3600/92, samt udpeget rapporterende medlemsstater for vurderingen af de enkelte stoffer og identificeret de producenter af de enkelte aktive stoffer, som havde indgivet en rettidig anmeldelse, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(3) Parathion er et af de 90 aktive stoffer, der er udpeget i forordning (EF) nr. 933/94.

(4) I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92 forelagde Italien, der er rapporterende medlemsstat, den 30. november 1998 Kommissionen en rapport om sin vurdering af de oplysninger, anmelderne havde fremlagt efter artikel 6, stk. 1, i samme forordning.

(5) Efter at have modtaget rapporten fra den rapporterende medlemsstat foranstaltede Kommissionen høringer af eksperter fra medlemsstaterne og af hovedanmelderen (Cheminova) som fastsat i artikel 7, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(6) Italiens rapport om vurderingen er blevet gennemgået af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed. Gennemgangen blev afsluttet den 12. december 2000 i form af Kommissionens revisionsrapport om parathion i henhold til artikel 7, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(7) De vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger, har ikke påvist forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder parathion, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til sikkerheden for brugere, der potentielt udsættes for parathion, og med hensyn til stoffets skæbne og opførsel i miljøet og dets mulige indvirkning på organismer uden for målgruppen.

(8) Hovedanmelderen meddelte Kommissionen og den rapporterende medlemsstat, at den ikke længere ønskede at deltage i arbejdsprogrammet for dette aktive stof, og der vil således ikke blive indgivet yderligere oplysninger.

(9) Det er derfor ikke muligt at indsætte dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(10) Enhver begrænset frist til at bortskaffe, opbevare, afsætte eller anvende bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder parathion, og som er godkendt af medlemsstaterne, jf. artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes i en yderligere vækstsæson.

(11) Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktive stof under Rådets direktiv 79/117/EØF(7).

(12) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Parathion indsættes ikke som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for, at:

1) godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder parathion, tilbagekaldes senest seks måneder fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning

2) der fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder parathion, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Enhver begrænset frist, som medlemsstaterne giver i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så kort som mulig og højst 18 måneder fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 164 af 20.6.2001, s. 1.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 244 af 16.9.1999, s. 41.

(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.

(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.

(7) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.

Top