Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_038_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 38

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 038

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

L 156

9

 

 

32001R1148

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1148/2001 на Комисията от 12 юни 2001 година относно проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци

3

2001

L 162

5

 

 

32001R1192

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1192/2001 на Комисията от 18 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2219/92 относно определяне на подробни правила за прилагането на специфичния режим за доставка на млечни продукти за островите Мадейра и за извършването на прогнозен баланс на снабдяването

15

2001

L 164

1

 

 

32001L0036

 

 

 

Директива 2001/36/ЕО на Комисията от 16 май 2001 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

17

2001

L 165

48

 

 

32001D0471

 

 

 

Решение на Комисията от 8 юни 2001 година за установяване на правила за редовни проверки на общата хигиена, осъществявани от операторите в предприятията съгласно Директива 64/433/ЕИО относно условията за производството и пускането на пазара на прясно месо и Директива 71/118/ЕИО относно здравните проблеми, засягащи производството и търговията с прясно птиче месо (нотифицирано под номер С (2001) 1561) (1)

55

2001

L 168

17

 

 

32001R1235

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1235/2001 на Комисията от 22 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1529/2000 относно създаване на списък със сортове на Cannabis sativa L., допустими за помощ съгласно Регламент (ЕИО) № 2358/71 на Съвета

61

2001

L 171

1

 

 

32001R1239

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1239/2001 на Съвета от 19 юни 2001 година за внасяне на поправка в Регламент (ЕО) № 2201/96 относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци

62

2001

L 173

12

 

 

32001R1248

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1248/2001 на Комисията от 22 юни 2001 година за изменение на приложения III, Х и ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно епидемиологично наблюдение и изследване на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии

64

2001

L 173

31

 

 

32001R1253

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1253/2001 на Комисията от 26 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1227/2000 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на производствения потенциал

76

2001

L 175

9

 

 

32001R1271

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1271/2001 на Комисията от 27 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1443/98 относно установяване на баланс на снабдяването за Канарските острови в сектора на оризовите продукти

78

2001

L 175

14

 

 

32001R1274

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1274/2001 на Комисията от 27 юни 2001 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

80

2001

L 175

21

 

 

32001L0047

 

 

 

Директива 2001/47/ЕО на Комисията от 25 юни 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита по отношение на включването на активното вещество Paecilomyces fumosoroseus (разновидност Apopka 97, PFR 97 или CG 170, ATCC20874)

82

2001

L 176

14

 

 

32001R1282

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1282/2001 на Комисията от 28 юни 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на създаването на информационна система за идентифициране на лозаро-винарските продукти и за контрола им на пазара и за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000

85

2001

L 176

27

 

 

32001R1285

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1285/2001 на Комисията от 28 юни 2001 година за отхвърляне на списък с молби за регистрация на наименования, за които е съобщено съгласно член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти

95

2001

L 176

61

 

 

32001L0049

 

 

 

Директива 2001/49/ЕО на Комисията от 28 юни 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъде вписано активното вещество DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил)

98

2001

L 177

41

 

 

32001R1318

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1318/2001 на Комисията от 29 юни 2001 година относно приемане на баланса и определяне на помощите за снабдяване на Канарските острови с продукти от секторите яйца и птиче месо в рамките на режима, предвиден в членове 2, 3 и 4 от Регламент (ЕИО) № 1601/92 на Съвета

101

2001

L 177

52

 

 

32001R1322

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1322/2001 на Комисията от 29 юни 2001 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

106

2001

L 177

60

 

 

32001R1326

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1326/2001 на Комисията от 29 юни 2001 година за определяне на преходни мерки, позволяващи преминаване към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и за изменение на приложения VII и IХ към посочения регламент

109

2001

L 180

18

 

 

32001R1334

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1334/2001 на Комисията от 2 юли 2001 година относно временното разрешение за нова добавка към храните за животни (1)

118

2001

L 180

26

 

 

32001L0048

 

 

 

Директива 2001/48/ЕО на Комисията от 28 юни 2001 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО и 90/642/ЕЕО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди, съответно във и върху зърнените култури и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

120

2001

L 182

3

 

 

32001R1347

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1347/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията относно регистрацията на географските указания и наименованията за произход на основание процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета

128

2001

L 182

25

 

 

32001R1356

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1356/2001 на Комисията от 4 юли 2001 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистър на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти

131

2001

L 187

47

 

 

32001D0520

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 2001 година относно невключване на parathion в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешителните за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество (нотифицирано под номер С (2001) 1772) (1)

133

2001

L 190

24

 

 

32001D0525

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юни 2001 година за изменение на Решение 2000/680/ЕО за одобряване на планове за действие в извънредни ситуации за борба с инфлуенцата по птиците и Нюкасълската болест (нотифицирано под номер С(2001) 1685) (1)

135

2001

L 191

8

 

 

32001R1413

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1413/2001 на Комисията от 12 юли 2001 година относно шесто изменение на Регламент (ЕО) № 785/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 603/95 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

137

2001

L 195

32

 

 

32001R1478

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1478/2001 на Комисията от 18 юли 2001 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

138

2001

L 196

9

 

 

32001R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/2001 на Комисията от 19 юли 2001 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета по отношение на поставянето на определени количества основни продукти от приложение I към Договора под режим на активно усъвършенстване без предварително разглеждане на икономическите условия

142

2001

L 198

11

 

 

32001R1452

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1452/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година относно определяне на специфични мерки за някои земеделски продукти за френските отвъдморски департаменти и за изменение на Директива 72/462/ЕИО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 525/77 и (ЕИО) № 3763/91 (Poseidom)

150

2001

L 198

26

 

 

32001R1453

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1453/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година относно определяне на специфични мерки за някои земеделски продукти за Азорските острови и островите Мадейра и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1600/92 (Poseima)

165

2001

L 198

45

 

 

32001R1454

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1454/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година относно въвеждане на специфични мерки за някои селскостопански продукти в полза на Канарските острови и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/92 (Poseican)

184

2001

L 198

58

 

 

32001R1455

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1455/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1245/1999 относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо

197

2001

L 200

14

 

 

32001R1508

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1508/2001 на Комисията от 24 юли 2001 година за определяне на стандартите за търговия със зрял кромид лук и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2213/83

200

2001

L 200

23

 

 

32001D0556

 

 

 

Решение на Комисията от 11 юли 2001 година за изготвяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на желатин, предназначен за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2001) 1788) (1)

205

2001

L 201

1

 

 

32001R1512

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1512/2001 на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1254/1999 относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо

210

2001

L 203

9

 

 

32001R1543

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1543/2001 на Комисията от 27 юли 2001 година относно определяне на стандартите за търговия със салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия

213

2001

L 203

16

 

 

32001D0572

 

 

 

Решение на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Решение 90/424/ЕИО относно разходите във ветеринарната област

217

2001

L 203

27

 

 

32001D0577

 

 

 

Решение на Комисията от 25 юли 2001 година за определяне на датата, на която по силата на член 22, параграф 2 от Решение 2001/376/ЕО може да започне експедирането на животински продукти от рода на едрия рогат добитък от Португалия в рамките на основаната на датата схема за износ (нотифицирано под номер С(2001) 2363) (1)

219

2001

L 205

16

 

 

32001R1553

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1553/2001 на Комисията от 30 юли 2001 година за изменение на приложениe I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

220

2001

L 205

18

 

 

32001R1554

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1554/2001 на Комисията от 30 юли 2001 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета относно търговията със захар, произведена във френските отвъдморски департаменти, и изравняването на ценовите условия с преференциалната сурова захар

222

2001

L 205

21

 

 

32001R1555

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1555/2001 на Комисията от 30 юли 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1859/82 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

225

2001

L 208

14

 

 

32001R1564

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1564/2001 на Комисията от 31 юли 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2000 по отношение на вакуумното опаковане на някои разфасовки от говеждо и телешко месо при интервенция и за поправяне на Регламент (ЕО) № 1209/2000

227

2001

L 208

36

 

 

32001L0057

 

 

 

Директива 2001/57/ЕО на Комисията от 25 юли 2001 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнени култури, храни от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

228

2001

L 209

13

 

 

32001R1578

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1578/2001 на Комисията от 1 август 2001 година относно определяне на чувствителните производствени области и/или групите висококачествени сортове, освободени от прилагане на квотата по програмата за обратно изкупуване на суров тютюн

236

2001

L 210

18

 

 

32001R1592

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1592/2001 на Комисията от 2 август 2001 година за поправяне на Регламенти (ЕО) № 562/2000 и (ЕО) № 690/2001 в сектора на говеждото и телешкото месо

237

2001

L 210

37

 

 

32001D0598

 

 

 

Решение на Комисията от 11 юли 2001 година за изменение на Решение 94/984/ЕО относно определяне на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при вноса на прясно месо от домашни птици от някои трети страни, както и за отмяна на Решения 96/181/ЕО, 96/387/ЕО, 96/712/ЕО и 97/593/ЕО (нотифицирано под номер С(2001) 1841) (1)

238

2001

L 214

19

 

 

32001R1613

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1613/2001 на Комисията от 7 август 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 896/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета по отношение на режима на внос на банани в Общността

247

2001

L 214

20

 

 

32001R1614

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1614/2001 на Комисията от 7 август 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2771/1999 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно интервенцията на пазара на масло и сметана

248

2001

L 214

21

 

 

32001R1615

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1615/2001 на Комисията от 7 август 2001 година относно определяне на стандартите за търговия с пъпеши и за изменение на Регламент (ЕО) № 1093/97

249

2001

L 214

45

 

 

32001D0610

 

 

 

Решение на Комисията от 18 юли 2001 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ (нотифицирано под номер С(2001) 1953) (1)

254

2001

L 214

49

 

 

32001D0611

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юли 2001 година за изменение на Решение 92/160/ЕИО относно регионализацията на Мексико, за изменение на Решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО по отношение на вноса на еднокопитни животни от Мексико и за отмяна на Решения 95/392/ЕО и 96/486/ЕО (нотифицирано под номер С(2001) 2214) (1)

258

2001

L 215

48

 

 

32001D0618

 

 

 

Решение на Комисията от 23 юли 2001 година за допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността, по отношение на болестта на Ауески, за критериите за предоставяне на информация за тази болест и за отмяна на Решения 93/24/ЕИО и 93/244/ЕИО (нотифицирано под номер С(2001) 2236) (1)

260

2001

L 215

55

 

 

32001D0619

 

 

 

Решение на Комисията от 25 юли 2001 година за изменение на Решения 92/160/ЕИО, 92/260/ЕИО и 93/197/ЕИО по отношение вноса на регистрирани коне от определени части на Перу (нотифицирано под номер С(2001) 2314) (1)

268

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top