EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0786

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))

COM/2018/786 final

V Bruselu dne 5.12.2018

COM(2018) 786 final

2018/0404(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby)
Dohody o EHP

(nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))

(Text s významem pro EHP)


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Cílem předlohy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (připojeného k navrhovanému rozhodnutí Rady) je změnit přílohu IX (Finanční služby) Dohody o EHP tak, aby do ní bylo začleněno nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů 1 .

Úpravy uvedené v návrzích připojených rozhodnutí Smíšeného výboru EHP překračují rámec úprav, které lze považovat za úpravy pouze technické povahy ve smyslu nařízení Rady č. 2894/94. Postoj Unie proto zaujme Rada.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Připojená předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP rozšiřuje stávající politiku EU na státy ESVO EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Soulad s ostatními politikami Unie

Rozšíření acquis EU na státy ESVO EHP jeho začleněním do Dohody o EHP probíhá v souladu s cíli a zásadami uvedené dohody, jejímž cílem je vytvoření dynamického a jednotného Evropského hospodářského prostoru založeného na společných pravidlech a rovných podmínkách hospodářské soutěže.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právní předpisy, které mají být začleněny do Dohody o EHP, jsou založeny na článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Podle čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2894/94 2 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o EHP zaujímá postoj Unie k takovým rozhodnutím Rada na návrh Komise.

Evropská služba pro vnější činnost spolu s útvary Komise předkládá návrhy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP Radě, aby je Rada přijala jako postoj Unie. Evropská služba pro vnější činnost doufá, že je bude moci předložit Smíšenému výboru EHP co nejdříve.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Návrh je v souladu se zásadou subsidiarity z tohoto důvodu:

cíle tohoto návrhu, kterým je zejména zajistit jednotnost vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu účinků lépe dosaženo na úrovni Unie.

Proces začleňování acquis EU do Dohody o EHP probíhá v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, které přijatý přístup potvrzuje.

Proporcionalita

V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje tento návrh rámec toho, co je nezbytné pro dosažení jeho cíle.

Volba nástroje

V souladu s článkem 98 Dohody o EHP je zvoleným nástrojem rozhodnutí Smíšeného výboru EHP. Smíšený výbor EHP zajišťuje účinné provádění a fungování Dohody o EHP. Za tímto účelem přijímá rozhodnutí v případech stanovených v Dohodě o EHP.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Nevztahuje se na tento návrh.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Neočekávají se žádné důsledky pro rozpočet vyplývající ze začlenění výše uvedeného nařízení do Dohody o EHP.

5.OSTATNÍ PRVKY

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Postavení Lichtenštejnska (úprava 3 písm. c))

Lichtenštejnsko a Švýcarsko jsou svázány hustou sítí smluv, mimo jiné především smlouvou o celní unii z roku 1923 a smlouvou o měnové unii z roku 1980, podle kterých je Lichtenštejnsko (používající švýcarský frank jako svou úřední měnu již od roku 1921) začleněno do měnového prostoru Švýcarska. V odvětví finančních služeb smlouva o měnové unii stanoví přímou použitelnost některých švýcarských právních a správních předpisů (viz přílohy ke smlouvě o měnové unii). V důsledku toho někteří finanční zprostředkovatelé (např. banky, investiční podniky) musí dodržovat požadavky na podávání zpráv Švýcarské národní bance (SNB), aby jí umožnily provádět měnovou politiku. Společný hospodářský a měnový prostor historicky vedl k těsnějším hospodářským vazbám mezi těmito dvěma zeměmi, které přetrvaly po přistoupení Lichtenštejnska k Dohodě o EHP.

Z těchto důvodů je lichtenštejnský finanční trh plně integrován do infrastruktur švýcarského finančního trhu a spoléhá na ně. Jakékoliv narušení stávajícího uspořádání může způsobit problémy účastníkům lichtenštejnského finančního trhu. Úprava 3 písm. c) proto stanoví, že centrální depozitáři cenných papírů třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení CSDR finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, mohou být oprávněni nadále poskytovat služby uvedené v čl. 25 odst. 2 po dobu, která nepřekročí 5 let ode dne vstupu přiložené předlohy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP v platnost.

2018/0404 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby)
Dohody o EHP


(nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru 3 , a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dohoda o Evropském hospodářském prostoru 4 (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně přílohy IX Dohody o EHP, která obsahuje ustanovení o finančních službách.

(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 5 by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP, vychází z předloh rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojených k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.
(2)    Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
(3)    Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
(4)    Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
(5)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.
Top

V Bruselu dne 5.12.2018

COM(2018) 786 final

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby)
Dohody o EHP

(nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP
č.

ze dne 0.0.0

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 1 , ve znění opravy v Úř. věst. L 349, 21.12.2016, s. 8, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:

1.V bodech 16b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES) a 31ba (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„–32014 R 0909: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 349, 21.12.2016, s. 8.“

2.V bodě 29f (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012) se doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32014 R 0909: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 349, 21.12.2016, s. 8.“

3.Za bod 31bea (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 594/2014) se doplňuje nový bod, který zní:

„31bf. 32014 R 0909: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 349, 21.12.2016, s. 8.

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to, že se „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ rozumí kromě významu stanoveného v nařízení také státy ESVO a jejich příslušné orgány.

b)Odkazy na „členy ESCB“ nebo „centrální banky“ je třeba chápat tak, že vedle významu stanoveného v nařízení zahrnují také národní centrální banky států ESVO.

c)Lichtenštejnsko může umožnit centrálním depozitářům cenných papírů ze třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, aby nadále pokračovali v poskytování služeb uvedených v čl. 25 odst. 2 po dobu, která nepřekročí 5 let od dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. ..../.... ze dne....[toto rozhodnutí] v platnost.

d)V článku 1 odst. 3 se slova „právních předpisů Unie“ nahrazují slovy „Dohody o EHP“.

e)V čl. 12 odst. 3 se slova „měny Unie“ nahrazují slovy „úřední měny smluvních stran Dohody o EHP“.

f)V článku 13 a v čl. 14 odst. 1 prvním pododstavci se za slova „dotčené orgány“ vkládají slova „Kontrolní úřad ESVO“.

g)V čl. 19 odst. 3, čl. 33 odst. 3, čl. 49 odst. 4, čl. 52 odst. 2 a čl. 53 odst. 3 se slova „ESMA“ nahrazují slovy „ESMA nebo případně Kontrolnímu úřadu ESVO“.

h)V čl. 24 odst. 5:

i)v prvním a druhém pododstavci se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo, pokud jde o stát ESVO, Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;

ii)ve třetím pododstavci se slova „ESMA“ nahrazují slovy „ESMA, nebo případně Kontrolnímu úřadu ESVO“.

i)V čl. 34 odst. 8 se slova „pravidel hospodářské soutěže Unie“ nahrazují slovy „pravidel hospodářské soutěže použitelných podle Dohody o EHP“.

j)V čl. 38 odst. 5 se slova „17. září 2014“ nahrazují slovy „vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č…/… ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“.

k)V čl. 49 odst. 1 se s ohledem na státy ESVO slova „do 18. prosince 2014“ nahrazují slovy „do tří měsíců ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/… ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“.

l)V článku 55:

i)v odstavci 5 a 6 se slova „právními předpisy Unie“ nahrazují slovy „ustanoveními Dohody o EHP“.

ii)v odstavci 6 se za slovo „ESMA“ vkládají nová slova, která znějí: „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.

m)V čl. 58 odst. 3 a v čl. 69 odst. 1 se s ohledem na státy ESVO slova „do 16. prosince 2014“ nahrazují slovy „do tří měsíců ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/… ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“.

n)V čl. 61 odst. 1 se slova „Do 18. září 2016“ s ohledem na státy ESVO nahrazují slovy „Do jednoho roku od vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/…. ze dne … [toto rozhodnutí]“.

o)V čl. 69 odst. 2 a 5 se s ohledem na státy ESVO za slova „vstupu v platnost“ vkládají nová slova, která znějí: „v EHP“.

p)V článku 76 s ohledem na státy ESVO:

i)se v odstavcích 4, 5 a 6 za slova „vstupu“ vkládají nová slova, která znějí „rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahujícího“;

ii)se v odstavci 5 slova „do 13. června 2018“ nahrazují slovy „do šesti měsíců od dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahujícího směrnici 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 v platnost“;

iii)se v odstavci 7 slova „3. ledna 2017“ nahrazují slovy „použitelnosti těchto aktů v EHP“.

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 909/2014, ve znění opravy v Úř. věst. L 349, 21.12.2016, s. 8, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem […] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP*.

2Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

   Za Smíšený výbor EHP

   předseda/předsedkyně
   
   
   
   tajemníci
   Smíšeného výboru EHP
   

(1)    Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.
(2) *    [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
Top