Briselē, 5.12.2018

COM(2018) 786 final

2018/0404(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma
IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)

Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekta (pievienots Padomes lēmuma priekšlikumam) mērķis ir grozīt EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi), lai iekļautu EEZ līgumā Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulu 1 .

Pielāgojumi, kas izklāstīti pievienoto EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projektos, pārsniedz to, ko var uzskatīt tikai par tehniskiem pielāgojumiem Padomes Regulas Nr. 2894/94 nozīmē. Tādējādi Savienības nostāju nosaka Padome.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Pievienotajā EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektā jau spēkā esošās ES politikas darbības joma paplašināta, aptverot arī EEZ EBTA valstis (Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu).

Saskanība ar citām Savienības politikas jomām

ES acquis piemērošanas paplašināšana, iekļaujot to EEZ līgumā, lai attiecinātu to arī uz EEZ EBTA valstīm, tiek veikta saskaņā ar minētā līguma mērķiem un principiem, cenšoties izveidot dinamisku un viendabīgu Eiropas Ekonomikas zonu, kas balstās uz kopīgiem noteikumiem un vienādiem konkurences nosacījumiem.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

EEZ līgumā iekļaujamie tiesību akti ir balstīti uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu.

Padomes Regulas (EK) Nr. 2894/94 2 par EEZ līguma īstenošanas kārtību 1. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma nosaka nostāju, kas par šādiem lēmumiem ir jāpieņem Savienības vārdā.

EĀDD sadarbībā ar Komisijas dienestiem iesniedz EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projektus, lai Padome tos pieņemtu kā Savienības nostāju. EĀDD cer pēc iespējas drīz iesniegt EEZ Apvienotajai komitejai minētos dokumentus.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Priekšlikums ir saskaņā ar subsidiaritātes principu šāda iemesla dēļ.

Šā priekšlikuma mērķi, proti, nodrošināt iekšējā tirgus viendabīgumu, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, bet tā ietekmes dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī.

Process ES acquis iekļaušanai EEZ līgumā tiek veikts saskaņā ar 1994. gada 28. novembra Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību, kas apstiprina šo pieeju.

Proporcionalitāte

Saskaņā ar proporcionalitātes principu šajā priekšlikumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Instrumenta izvēle

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu izvēlētais juridiskais instruments ir EEZ Apvienotās komitejas lēmums. EEZ Apvienotā komiteja nodrošina EEZ līguma faktisko īstenošanu un darbību. Lai sasniegtu šo mērķi, tā pieņem lēmumus EEZ līgumā paredzētajos gadījumos.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Neattiecas.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Iepriekš minētās regulas iekļaušanai EEZ līgumā nav paredzama ietekme uz budžetu.

5.CITI ELEMENTI

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Lihtenšteinas situācija (3. panta c) punkta) pielāgojums)

Lihtenšteina un Šveice ir saistītas ar blīvu līgumu tīklu, proti, 1923. gada muitas līgumu un 1980. gada monetāro līgumu, kurā noteikts, ka Lihtenšteina (kas jau izmanto Šveices franku kā oficiālo valūtu kopš 1921. gada) ir iekļauta Šveices valūtas zonā. Finanšu pakalpojumu nozarē monetārais līgums paredz dažu Šveices juridisku un administratīvu noteikumu tiešu piemērojamību (skatīt monetārā līguma pielikumus). Tādēļ atsevišķiem finanšu starpniekiem (piemēram, bankām, ieguldījumu uzņēmumiem) ir jāievēro Šveices valsts bankas (Swiss National Bank) ziņošanas prasības, lai tā varētu īstenot monetāro politiku. Kopējā ekonomikas un valūtas zona vēsturiski ir radījusi ciešas ekonomiskās saites starp abām valstīm, kas turpinājās pēc Lihtenšteinas pievienošanās EEZ līgumam.

Šo iemeslu dēļ Lihtenšteinas finanšu tirgus ir pilnībā integrēts un lielā mērā atkarīgs no Šveices finanšu tirgus infrastruktūrām. Jebkurš pašreizējās struktūras traucējums var radīt problēmas Lihtenšteinas finanšu tirgus dalībniekiem. Tāpēc 3. panta c) punkta pielāgojumā paredzēts, ka trešo valstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas jau sniedz CVDR regulas 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, var atļaut turpināt sniegt 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus pēc dienas, kad stājas spēkā pievienotais EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts.

2018/0404 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma
IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)


Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību 3 un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu 4 (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja cita starpā var lemt par EEZ līguma IX pielikuma, kurā ietverti noteikumi par finanšu pakalpojumiem, grozīšanu.

(3)EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 5 .

(4)Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma IX pielikums.

(5)Tādēļ Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz ierosināto grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi), pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projekti, kas pievienoti šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012.
(2)    OV L 305, 30.11.1994., 6.–8. lpp.
(3)    OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.
(4)    OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.
(5)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

Briselē, 5.12.2018

COM(2018) 786 final

PIELIKUMS

Priekšlikums Padomes lēmumam

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma
IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)

(Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula)


PIELIKUMS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS
Nr.

(XXX),

ar kuru groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 1 , kas labota ar OV L 349, 21.12.2016., 8. lpp., ir jāiekļauj EEZ līgumā.

(2)Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikumu groza šādi:

1.nodaļas 16.b punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK) un 31.ba punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES) pievieno šādu ievilkumu:

“-32014 R 0909: Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.), kas labota ar OV L 349, 21.12.2016., 8. lpp.”

2.minētā pielikuma 29.f punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

-32014 R 0909: Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.), kas labota ar OV L 349, 21.12.2016., 8. lpp.”

3.aiz 31.bea punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 594/2014) pievieno šādu punktu:

“31.bf 32014 R 0909: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.), kas labota ar OV L 349, 21.12.2016., 8. lpp.

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus lasa ar šādiem pielāgojumiem:

a)neatkarīgi no šā līguma 1. protokola noteikumiem un ja šajā līgumā nav teikts citādi, termins “dalībvalsts(-is)” un “kompetentās iestādes” papildus tā nozīmei, kas sniegta regulā, ietver arī attiecīgi EBTA valstis un to kompetentās iestādes.

b)uzskata, ka termini “ECBS dalībnieki” vai “centrālās bankas” papildus nozīmei, kas sniegta regulā, ietver arī EBTA valstu centrālās bankas.

c)Lihtenšteina var pieļaut, ka trešo valstu CVD, kas Lihtenšteinā jau sniedz 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, turpina sniegt 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus pēc dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas... Lēmums Nr..../... [šis lēmums].

d)3. panta 1. punktā vārdus “Savienības tiesību akti” aizstāj ar vārdiem “EEZ līgums”.

e)12. Panta 3. punktā vārdus “Savienības valūtas” aizstāj ar vārdiem “EEZ līguma līgumslēdzēju pušu oficiālās valūtas”.

f)13. panta un 14. panta 1. punkta pirmajā daļā pēc vārdiem “attiecīgās iestādes” iekļauj vārdus “EBTA Uzraudzības iestāde”.

g)regulas 19. panta 3. punktā, 33. panta 3. punktā, 49. panta 4. punktā, 52. panta 2. punktā un 53. panta 3. punktā vārdus “EVTI, kas” aizstāj ar vārdiem “EVTI. EVTI vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde”.

h)regulas 24. panta 5. punkta:

i)pirmajā un otrajā daļā pēc vārda “EVTI” iekļauj vārdus “vai — attiecībā uz EBTA valstīm — EBTA Uzraudzības iestāde”;

ii)trešajā daļā vārdus “EVTI, kas” aizstāj ar vārdiem “EVTI. EVTI vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde”.

i)regulas 34. panta 8. punktā vārdus “Savienības konkurences noteikumi” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar EEZ līgumu piemērojamie konkurences noteikumi”.

j)regulas 38. panta 5. punktā vārdus “2014. gada 17. septembrī” aizstāj ar vārdiem “dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. …/… [šis lēmums]”.

k)regulas 49. panta 1. punktā vārdus “līdz 2014. gada 18. decembrim” attiecībā uz EBTA valstīm lasa “trīs mēnešu laikā pēc datuma, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas [datums] Lēmums Nr. …/… [šis lēmums]”.

l)regulas 55. pantā:

i)5.  un 6. punktā vārdus “Savienības tiesību akti” aizstāj ar vārdiem “EEZ līgums”;

ii)panta 6. punktā aiz vārda “EVTI” iekļauj vārdus “vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde”;

(m)regulas 58. panta 3. punktā un 69. panta 1. punktā vārdus “līdz 2014. gada 16. decembrim” attiecībā uz EBTA valstīm lasa “trīs mēnešu laikā pēc datuma, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas [datums] Lēmums Nr. …/… [šis lēmums]”;

n)regulas 61. panta 1. punktā vārdus “līdz 2016. gada 18. septembrim” aizstāj ar vārdiem “gada laikā no datuma, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas [datums] Lēmums Nr. …/… [šis lēmums]”;

o)regulas 69. panta 2. un 5 punktā attiecībā uz EBTA valstīm aiz vārdiem “stājas spēkā” iekļauj vārdu “EEZ”;

p)regulas 76. pantā attiecībā uz EBTA valstīm:

i)4., 5. un 6. punktā attiecībā uz EBTA valstīm aiz vārdiem “stājas spēkā” iekļauj vārdus “EEZ Apvienotās komitejas lēmums, kurā ir”;

ii)5. punktā vārdus “līdz 2017. gada 13. jūnijam” aizstāj ar vārdiem “sešos mēnešos no dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums, kurā iekļauta Direktīva 2014/65/ES un Regula (ES) Nr. 600/2014”;

iii)7. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāris” aizstāj ar vārdiem “šos tiesību aktus piemēro EEZ”.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 909/2014, kas labota ar OV L 349, 21.12.2016., 8. lpp., teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā […], ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu 2*.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

   EEZ Apvienotās komitejas vārdā,

   priekšsēdētājs
   
   
   
   EEZ Apvienotās komitejas
   sekretāri
   

(1)    OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.
(2) *    [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]