EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0786

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen (Forordningen om værdipapircentraler)

COM/2018/786 final

Bruxelles, den 5.12.2018

COM(2018) 786 final

2018/0404(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser)
til EØS-aftalen

(Forordningen om værdipapircentraler)

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse (der er knyttet som bilag til forslaget til Rådets afgørelse) har til formål at ændre bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen med henblik på at indarbejde forordningen om værdipapircentraler 1 i EØS-aftalen.

Tilpasningerne i det vedlagte udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse er mere vidtgående, end hvad der kan anses for at være rent tekniske tilpasninger som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94. Unionens holdning skal derfor fastsættes af Rådet.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Vedlagte udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse udvider den allerede eksisterende EU-politik til EØS-EFTA-staterne (Norge, Island og Liechtenstein).

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Udvidelsen af den gældende EU-ret til at omfatte EØS-EFTA-staterne ved indarbejdelse heraf i EØS-aftalen gennemføres i overensstemmelse med målene og principperne i aftalen, der har til formål at oprette et dynamisk og ensartet europæisk økonomisk samarbejdsområde, som skal bygge på fælles regler og lige konkurrencevilkår.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Den lovgivning, der skal indarbejdes i EØS-aftalen, bygger på artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

I henhold til artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 2 om visse gennemførelsesbestemmelser til EØS-aftalen fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen den holdning, som skal indtages på Unionens vegne til de afgørelser, som omhandles i nævnte stk. 3.

EU-Udenrigstjenesten forelægger i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser til vedtagelse i Rådet som Unionens holdning. EU-Udenrigstjenesten håber snarest muligt at kunne forelægge forslagene i Det Blandede EØS-Udvalg.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet af følgende grund:

Målet med dette forslag, nemlig at sikre ensartethed i det indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens virkninger bedre nås på EU-plan.

Indarbejdelsen af gældende EU-ret i EØS-aftalen foretages i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der bekræfter den valgte tilgang.

Proportionalitetsprincippet

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går dette forslag ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet.

Valg af retsakt

I overensstemmelse med artikel 98 i EØS-aftalen er reguleringsmidlet Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse. Det Blandede EØS-Udvalg sikrer en effektiv gennemførelse og anvendelse af EØS-aftalen. Det træffer med henblik herpå afgørelser i de i EØS-aftalen fastsatte tilfælde.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Ikke relevant

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Indarbejdelsen af ovennævnte retsakter i EØS-aftalen forventes ikke at få virkninger for budgettet.

5.ANDRE FORHOLD

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Liechtensteins situation (tilpasning 3c))

Liechtenstein og Schweiz er forbundet med hinanden gennem et tæt netværk af traktater, herunder især toldaftalen fra 1923 og valutaaftalen fra 1980, ifølge hvilken Liechtenstein (der allerede siden 1921 har anvendt den schweiziske franc som sin officielle valuta) indgår i Schweiz’ valutaområde. Inden for finanssektoren indebærer valutaaftalen, at visse schweiziske retlige og administrative regler (se bilagene til valutaaftalen) finder umiddelbar anvendelse. Det betyder, at visse finansielle formidlere (f.eks. banker og investeringsvirksomheder) skal opfylde de rapporteringskrav, som den schweiziske centralbank (SNB) stiller for at kunne føre sin pengepolitik. Det fælles økonomiske område og det fælles valutaområde har historisk ført til stærke økonomiske bånd mellem de to lande, der bestod efter Liechtensteins tiltrædelse af EØS-aftalen.

Af disse årsager er Liechtensteins finansmarked fuldt integreret med og bygger i stor udstrækning på det schweiziske finansmarkeds infrastrukturer. Enhver uorden i det nuværende system kan medføre udfordringer for aktørerne på Liechtensteins finansmarked. Tilpasning 3 c) bestemmer derfor, at værdipapircentraler, der allerede leverer de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordningen om værdipapircentraler, til finansielle formidlere i Liechtenstein, eller allerede har etableret en filial i Liechtenstein kan få tilladelse til at fortsætte med at levere de i artikel 25, stk. 2, omhandlede tjenesteydelser i en periode på højst fem år efter ikrafttrædelsen af vedlagte udkast til afgørelse fra Det Blandede EØS-Udvalg.

2018/0404 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser)
til EØS-aftalen


(Forordningen om værdipapircentraler)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 3 , særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 4 ("EØS-aftalen") trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-Udvalg beslutte at ændre blandt andet bilag IX til EØS-aftalen, der indeholder bestemmelser om finansielle tjenesteydelser.

(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 5 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres.

(5)Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012.
(2)    EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
(3)    EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
(4)    EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
Top

Bruxelles, den 5.12.2018

COM(2018) 786 final

BILAG

til forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser)
til EØS-aftalen

(Forordningen om værdipapircentraler)


BILAG

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr.

af 0.0.0

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 1 (som berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1.Følgende led tilføjes i punkt 16b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF) og 31ba (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EF):

'-32014 R 0909: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1), berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8.'

2.Følgende tilføjes i punkt 29f (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012):

', som ændret ved:

-32014 R 0909: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1), berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8.'

3.Følgende punkt indsættes efter punkt 31bea (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 594/2014):

'31bf. 32014 R 0909: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1), berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasninger:

a)Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale, og medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal udtrykkene "medlemsstat(er)" og "kompetente myndigheder" forstås således, at de, ud over deres betydning i forordningen, også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.

b)Henvisninger til "medlemmer af ESCB" eller til "centralbanker" skal forstås således, at de ud over deres betydning i forordningen også omfatter EFTA-staternes nationale centralbanker.

c)Liechtenstein kan tillade værdipapircentraler fra tredjelande, der allerede leverer de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, til finansielle formidlere i Liechtenstein eller allerede har etableret en filial i Liechtenstein at fortsætte med at levere de i artikel 25, stk. 2, omhandlede tjenesteydelser i en periode på højst fem år efter ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af [denne afgørelse].

d)I artikel 1, stk. 3, erstattes ordet "EU-retten" af ordet "EØS-aftalen".

e)I artikel 12, stk. 3, erstattes ordet "EU-valutaer" af ordene "officielle valutaer i de kontraherende parter i EØS-aftalen".

f)I artikel 13 og i artikel 14, stk. 1, første afsnit, indsættes ordet ", EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordene "relevante myndigheder".

g)I artikel 19, stk. 3, artikel 33, stk. 3, artikel 49, stk. 4, artikel 52, stk. 2, og artikel 53, stk. 3, erstattes ordene "ESMA, som" af ordene "ESMA. ESMA eller, alt efter omstændighederne, EFTA-Tilsynsmyndigheden".

h)I artikel 24, stk. 5:

i)i første og andet afsnit, indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA"

ii)i tredje afsnit erstattes ordene "ESMA, som" af ordene "ESMA. ESMA eller, alt efter omstændighederne, EFTA-Tilsynsmyndigheden".

i)I artikel 34, stk. 8, erstattes ordene "Unionens konkurrenceregler" af ordene "konkurrenceregler, der finder anvendelse i henhold til EØS-aftalen".

j)I artikel 38, stk. 5, erstattes ordene "den 17. september 2014" af ordene "på datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af [denne afgørelse]".

k)I artikel 49, stk. 1, læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "senest den 18. december 2014" som "inden for tre måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … [denne afgørelse]".

l)I artikel 55:

i)I stk. 5 og 6 erstattes ordet "EU-retten" af ordet "EØS-aftalen".

ii)I stk. 6 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

m)I artikel 58, stk. 3, og artikel 69, stk. 1, læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "senest den 16. december 2014" som "inden for tre måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … [denne afgørelse]".

n)I artikel 61, stk. 1, læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "den 18. september 2016" som "inden for et år fra datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … [denne afgørelse]".

o)I artikel 69, stk. 2 og 5, indsættes for så vidt angår EFTA-staterne ordene "i EØS" efter ordet "ikrafttrædelsen".

p)I artikel 76 for så vidt angår EFTA-staterne:

i)i stk. 5 og 4 indsættes ordene "Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser indeholdende" efter ordene "træder i kraft"

ii)i stk. 5 erstattes ordene "indtil den 13. juni 2017" af ordene "senest seks måneder fra datoen for ikrafttrædelsen af en afgørelse vedtaget af Det Blandede EØS-Udvalg indeholdende direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014"

iii)i stk. 7 læses ordene "3. januar 2017" som "disse retsakter finder anvendelse i EØS".

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 909/2014, som berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den […], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1*.

2 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

   På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

   Formand
   
   
   
   Sekretærer for
   Det Blandede EØS-Udvalg
   

(1)    EUT L 257 af 21.3.2014, s. 1.
(2)    *[Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]
Top