Brüssel,5.12.2018

COM(2018) 786 final

2018/0404(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses

(Väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

EMP ühiskomitee otsuse eelnõu (mis on lisatud nõukogu otsuse ettepanekule) eesmärk on muuta EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“, et inkorporeerida EMP lepingusse väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus 1 .

EMP ühiskomitee otsuste eelnõudes tehtud kohandusi ei saa pidada pelgalt tehnilisteks kohandusteks nõukogu määruse nr 2894/94 tähenduses. Seetõttu võtab liidu seisukoha vastu nõukogu.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Eelnõuna lisatud EMP ühiskomitee otsusega laiendatakse kehtivat ELi poliitikat EMP EFTA riikidele (Norra, Island ja Liechtenstein).

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

ELi õigustiku laiendamine EMP EFTA riikidele, mis toimub õigustiku EMP lepingusse inkorporeerimise teel, viiakse ellu vastavalt kõnealuse lepingu eesmärkidele ja põhimõtetele ning selle eesmärk on luua dünaamiline ja ühtne Euroopa Majanduspiirkond, mis põhineb ühistel õigusnormidel ja võrdsetel konkurentsitingimustel.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

EMP lepingusse inkorporeeritavad õigusaktid on koostatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel.

EMP lepingu rakendamise korda käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2894/94 2 artikli 1 lõikega 3 on ette nähtud, et nõukogu määrab komisjoni ettepanekul kindlaks seisukoha, mis tuleb liidu nimel EMP ühiskomitee otsuste suhtes võtta.

Euroopa välisteenistus ja komisjoni talitused esitavad nõukogule EMP ühiskomitee otsuste eelnõud, et nõukogu võtaks need vastu kui liidu seisukoha. Euroopa välisteenistus loodab, et ta saab need EMP ühiskomitees esitada esimesel võimalusel.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas alljärgneval põhjusel.

Käesoleva ettepaneku eesmärki – tagada siseturu ühtsus – ei ole võimalik piisavalt saavutada üksnes liikmesriikide tasandil ning meetme toime tõttu on eesmärk paremini saavutatav liidu tasandil.

ELi õigustik inkorporeeritakse EMP lepingusse vastavalt nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrusele (EÜ) nr 2894/94 (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta), milles kinnitatakse kasutatud lähenemisviisi.

Proportsionaalsus

Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev ettepanek nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Vahendi valik

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 on valitud vahend EMP ühiskomitee otsus. EMP ühiskomitee tagab EMP lepingu tulemusliku rakendamise ja toimimise. Selleks võtab ta EMP lepingus sätestatud juhtudel vastu otsuseid.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Ei kohaldata

4.MÕJU EELARVELE

Eespool nimetatud määruse EMP lepingusse inkorporeerimine ei tohiks eelarvet mõjutada.

5.MUU TEAVE

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Liechtensteini olukord (kohandus 3(c))

Liechtenstein ja Šveits on seotud paljude lepingutega, eelkõige 1923. aasta tollilepinguga ja 1980. aasta valuutalepinguga, mille kohaselt kuulub Liechtenstein (kelle ametlik vääring on alates 1921. aastast olnud Šveitsi frank) Šveitsi valuutapiirkonda. Valuutalepinguga on nähtud finantsteenuste sektoris ette Šveitsi teatavate õigus- ja haldusnormide otsekohaldatavus. Selle tulemusel peavad teatavad finantsvahendajad (nt pangad, investeerimisettevõtjad) täitma Šveitsi keskpanga aruandlusnõudeid, et keskpank saaks viia ellu rahapoliitikat. Tänu ühisele majandus- ja valuutapiirkonnale on kahel riigil olnud ajalooliselt tugevad majandussidemed, mis jäid püsima ka pärast seda, kui Liechtenstein ühines EMP lepinguga.

Liechtensteini finantsturg on nendel põhjustel Šveitsi finantsturutaristuga täielikult integreeritud ja sõltub sellest suurel määral. Praeguse korra häired võivad tekitada Liechtensteini finantsturu osalistele raskusi. Kohandusega 3(c) nähakse seepärast ette, et kolmandate riikide väärtpaberite keskdepositooriumidele, kes juba osutavad Liechtensteinis finantsvahendajatele väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 25 lõikes 2 osutatud teenuseid või juba on asutanud Liechtensteinis filiaali, võib anda loa jätkata artikli 25 lõikes 2 osutatud teenuste osutamist kuni viis aastat pärast lisas sisalduva EMP ühiskomitee otsuse eelnõu jõustumise kuupäeva.

2018/0404 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses

(Väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, 3 eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Euroopa Majanduspiirkonna leping 4 (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)EMP lepingu artikli 98 kohaselt võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu IX lisa, mis sisaldab finantsteenuseid käsitlevaid sätteid.

(3)EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 909/2014 5 .

(4)Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta.

(5)EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks seetõttu põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise ettepaneku suhtes põhineb EMP ühiskomitee otsuste eelnõudel, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012.
(2)    EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6–8.
(3)    EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.
(4)    EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.
(5)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012. (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

Brüssel,5.12.2018

COM(2018) 786 final

LISA

järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: nõukogu otsus

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses

(Väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus)


LISA

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS
nr [nnn/yyyy],

[kuupäev],

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 1 ning mida on parandatud ELTs L 349, 21.12.2016, lk 8.

(2)Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1.Punktidesse 16b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/26/EÜ) ja 31ba (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL) lisatakse järgmine taane:

„-32014 R 0909: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1), parandatud ELTs L 349, 21.12.2016, lk 8.“

2.Punkti 29f (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 236/2012) lisatakse järgmine tekst:

„, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

-32014 R 0909: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1), parandatud ELTs L 349, 21.12.2016, lk 8.“

3.Punkti 31bea (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 594/2014) järele lisatakse järgmine punkt:

„31bf. 32014 R 0909: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1), parandatud ELTs L 349, 21.12.2016, lk 8.

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses.

(a)Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.

(b)Viited „EKPSi liikmetele“ või „keskpankadele“ hõlmavad lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka EFTA riikide keskpankasid.

(c)Liechtenstein võib lubada kolmandate riikide väärtpaberite keskdepositooriumidel, kes juba osutavad Liechtensteinis finantsvahendajatele artikli 25 lõikes 2 osutatud teenuseid või juba on asutanud Liechtensteinis filiaali, jätkata artikli 25 lõikes 2 osutatud teenuste osutamist kuni viis aastat pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva.

(d)Artikli 1 lõikes 3 asendatakse sõnad „liidu õiguse“ sõnadega „EMP lepingu“.

(e)Artikli 12 lõikes 3 asendatakse sõnad „arveldusvaluutasid kõige olulisemana liidus“ sõnadega „EMP lepingu osalisriikide ametlikke valuutasid kõige olulisemana“.

(f)Artiklis 13 ja artikli 14 lõike 1 esimeses lõigus lisatakse sõnade „kaasatud asutused“ järele sõnad „EFTA järelevalveamet“.

(g)Artikli 19 lõikes 3, artikli 33 lõikes 3, artikli 49 lõikes 4, artikli 52 lõikes 2 ja artikli 53 lõikes 3 asendatakse vastavalt sõnad „Väärtpaberiturujärelevalvele, mis“ ja „Väärtpaberiturujärelevalvele, kes“ sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalvele. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

(h)Artikli 24 lõike 5

i)esimeses ja teises lõigus lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „ning EFTA riikide puhul EFTA järelevalveametile“;

ii)kolmandas lõigus asendatakse sõnad „Väärtpaberiturujärelevalvele, kes“ sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalvele“. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

i)Artikli 34 lõikes 8 asendatakse sõnad „liidu konkurentsieeskirjade“ sõnadega „EMP lepingu alusel kohaldatavate konkurentsieeskirjade“.

(j)Artikli 38 lõikes 5 asendatakse sõnad „17. septembril 2014“ sõnadega „EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäeval“.

(k)Artikli 49 lõikes 1 asendatakse sõnad „hiljemalt 18. detsembriks 2014“ EFTA riikide puhul sõnadega „kolme kuu jooksul alates EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäevast“.

(l)Artikli 55

i)lõikes 5 asendatakse sõnad „liidu muude õigusaktide“ sõnadega „EMP lepingu“ ja lõikes 6 asendatakse sõnad „liidu õigusega“ sõnadega „EMP lepinguga“.

ii)lõikes 6 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

(m)Artikli 58 lõikes 3 ja artikli 69 lõikes 1 asendatakse sõnad „hiljemalt 16. detsembriks 2014“ EFTA riikide puhul sõnadega „kolme kuu jooksul alates EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäevast“.

(n)Artikli 61 lõikes 1 asendatakse sõnad „hiljemalt 18. septembriks 2016“ EFTA riikide puhul sõnadega „ühe aasta jooksul alates EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäevast“.

(o)Artikli 69 lõigetes 2 ja 5 lisatakse sõna „jõustumise“ ette EFTA riikide puhul sõna „EMPs“.

(p)Artikli 76 (EFTA riikide puhul)

i)lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad „võetavate delegeeritud aktide“ sõnadega „võetavaid delegeeritud akte sisaldava EMP ühiskomitee otsuse“ ning lõikes 6 sõnad „võetava rakendusakti“ sõnadega „võetavat rakendusakti sisaldava EMP ühiskomitee otsuse“;

ii)lõikes 5 asendatakse sõnad „13. juunini 2017“ sõnadega „kuus kuud alates direktiivi 2014/65/EL ja määrust (EL) No 600/2014 sisaldava EMP ühiskomitee otsuse jõustumise kuupäevast“;

iii)lõikes 7 asendatakse sõnad „3. jaanuari 2017“ sõnadega „nende õigusaktide kohaldamist EMPs“.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 909/2014 (parandatud ELTs L 349, 21.12.2016, lk 8) islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub […], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud*.

2Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

   EMP ühiskomitee nimel

   eesistuja
   
   
   
   EMP ühiskomitee
   sekretärid
   

(1)    ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.
(2) *    [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]