EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0786

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)]

COM/2018/786 final

Bruxelles, 5.12.2018

COM(2018) 786 final

2018/0404(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

[Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)]

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXT

Motivele și obiectivele propunerii

Proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE (atașat la propunerea de decizie a Consiliului) vizează modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE în vederea încorporării Regulamentului privind depozitarii centrali de titluri de valoare în Acordul privind SEE 1 .

Adaptările prevăzute în proiectele atașate de decizii ale Comitetului mixt al SEE depășesc ceea ce se poate considera a fi simple adaptări tehnice în sensul Regulamentului nr. 2894/94 al Consiliului. Prin urmare, poziția Uniunii trebuie să fie stabilită de Consiliu.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Proiectul atașat de decizie a Comitetului mixt al SEE extinde politica deja existentă a UE la statele AELS care fac parte din SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii

Extinderea acquis-ului UE la statele AELS care fac parte din SEE, prin încorporarea acestuia în Acordul privind SEE, se realizează în conformitate cu obiectivele și principiile acestui acord, care vizează instituirea unui Spațiu Economic European dinamic și omogen, bazat pe norme comune și pe condiții egale în materie de concurență.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temei juridic

Actele legislative care urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE se întemeiază pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului privind normele de punere în aplicare a Acordului privind SEE 2 prevede stabilirea de către Consiliu, pe baza unei propuneri a Comisiei, a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la astfel de decizii.

SEAE, în cooperare cu serviciile Comisiei, prezintă proiectele de decizii ale Comitetului mixt al SEE în vederea adoptării de către Consiliu ca poziție a Uniunii. SEAE speră să le poată prezenta în cel mai scurt timp posibil în cadrul Comitetului mixt al SEE.

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

Propunerea respectă principiul subsidiarității din motivul expus mai jos.

Obiectivul prezentei propuneri, și anume asigurarea omogenității pieței interne, nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre și, prin urmare, având în vedere efectele sale, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii.

Procesul de încorporare a acquis-ului UE în Acordul privind SEE se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 referitor la normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European, care confirmă abordarea adoptată.

Proporționalitate

În conformitate cu principiul proporționalității, prezenta propunere nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului propus.

Alegerea instrumentului

În conformitate cu articolul 98 din Acordul privind SEE, instrumentul ales este o decizie a Comitetului mixt al SEE. Comitetul mixt al SEE asigură punerea în aplicare și funcționarea eficace a Acordului privind SEE. În acest scop, acesta ia decizii în cazurile prevăzute de Acordul privind SEE.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRII PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Nu se aplică.

4.IMPLICAȚIILE BUDGETARE

Nu există implicații bugetare preconizate ca urmare a încorporării regulamentului menționat anterior în Acordul privind SEE.

5.ALTE ELEMENTE

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Situația Liechtensteinului [adaptarea 3 litera (c)]

Liechtenstein și Elveția sunt legate printr-o rețea densă de tratate, în special prin Tratatul vamal din 1923 și prin Tratatul monetar din 1980, în temeiul căruia Liechtenstein (care utilizează deja din 1921 francul elvețian drept monedă oficială) este inclus în zona monetară a Elveției. În sectorul serviciilor financiare, Tratatul monetar prevede aplicabilitatea directă a anumitor norme juridice și administrative elvețiene (a se vedea anexele la Tratatul monetar). Drept urmare, anumiți intermediari financiari (de exemplu băncile, întreprinderile de investiții) trebuie să respecte cerințele de raportare ale Băncii Naționale a Elveției (SNB) pentru a putea conduce politica monetară. Zona monetară și economică comună a dus în trecut la crearea unor relații economice solide între cele două țări, care au persistat și după aderarea Liechtensteinului la Acordul privind SEE.

Din aceste motive, piața financiară a Liechtensteinului este pe deplin integrată cu infrastructurile pieței financiare elvețiene și se bazează în mare măsură pe acestea. Orice perturbare a configurației actuale îi poate afecta pe participanții la piața financiară a Liechtensteinului. Adaptarea 3 litera (c) prevede, așadar, că depozitarilor centrali de titluri de valoare din țările terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul CSDR sau care au înființat deja o filială în Liechtenstein li se poate permite în continuare să furnizeze serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a proiectului de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat.

2018/0404 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

[Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European 3 , în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Acordul privind Spațiul Economic European 4 („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX la Acordul privind SEE, care conține dispoziții referitoare la serviciile financiare.

(3)Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 5 trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător.

(5)În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectele de decizii ale Comitetului mixt al SEE atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.
(2)    JO L 305, 30.11.1994, p. 6-8.
(3)    JO L 305, 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 1, 3.1.1994, p. 3.
(5)    Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, JO L 257, 28.8.2014, p. 1.
Top

Bruxelles, 5.12.2018

COM(2018) 786 final

ANEXĂ

la Propunerea de decizie a Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

[Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)]


ANEXĂ

DECIZIA NR. A COMITETULUI MIXT AL SEE

din

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 1 , astfel cum a fost rectificat în JO L 349, 21.12.2016, p. 8, trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.La punctele 16b (Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului) și 31ba (Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„-32014 R 0909: Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1), astfel cum a fost rectificat în JO L 349, 21.12.2016, p. 8.”

2.La punctul 29f [Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

-32014 R 0909: Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1), astfel cum a fost rectificat în JO L 349, 21.12.2016, p. 8.”

3.După punctul 31bea [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 594/2014 al Comisiei], se inserează următorul punct:

„31bf. 32014 R 0909: Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1), astfel cum a fost rectificat în JO L 349, 21.12.2016, p. 8.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a)Fără a se aduce atingere dispozițiilor din Protocolul 1 la prezentul acord și, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest acord, termenii «stat membru (state membre)» și «autorități competente» se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, statele AELS și, respectiv, autoritățile lor competente.

(b)Trimiterile la „membrii SEBC” sau la „bănci centrale” se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, băncile centrale naționale din statele AELS.

(c)Liechtenstein le poate permite depozitarilor centrali de titluri de valoare din țările terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul CSDR sau care au înființat deja o filială în Liechtenstein să continue să furnizeze serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie].

(d)La articolul 1 alineatul (3), cuvintele «dreptului Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «Acordului privind SEE».

(e)La articolul 12 alineatul (3), cuvintele «monedele Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «monedele oficiale ale părților contractante la Acordul privind SEE».

(f)La articolul 13 și la articolul 14 alineatul (1) primul paragraf, după cuvintele «autorități relevante» se introduc cuvintele «Autoritatea AELS de Supraveghere».

(g)La articolul 19 alineatul (3), la articolul 33 alineatul (3), la articolul 49 alineatul (4), la articolul 52 alineatul (2) și la articolul 53 alineatul (3), cuvintele «AEVMP, care» se înlocuiesc cu cuvintele «AEVMP. AEVMP sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere».

(h)La articolul 24 alineatul (5):

(i)în primul și al doilea paragraf, după cuvântul «AEVMP» se introduc cuvintele «și, în cazurile care privesc un stat AELS, la cunoștința Autorității AELS de Supraveghere»;

(ii)în al treilea paragraf, cuvintele «AEVMP, care» se înlocuiesc cu cuvintele «AEVMP. AEVMP sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere».

(i)La articolul 34 alineatul (8) cuvintele «normelor Uniunii în materie de concurență» se înlocuiesc cu cuvintele «normelor în materie de concurență aplicabile în temeiul Acordului privind SEE».

(j)La articolul 38 alineatul (5), cuvintele „17 septembrie 2014” se înlocuiesc cu cuvintele «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]».

(k)La articolul 49 alineatul (1), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «până la 18 decembrie 2014» se citesc «în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]».

(l)La articolul 55:

(i)la alineatele (5) și (6), cuvintele «dreptul Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «Acordul privind SEE»;

(ii)la alineatul (6), după cuvântul «AEVMP» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,».

(m)La articolul 58 alineatul (3) și la articolul 69 alineatul (1), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «până la 16 decembrie 2014» se citesc «în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]».

(n)La articolul 61 alineatul (1), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele „Până la 18 septembrie 2016” se citesc „În termen de un an de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie]”.

(o)La articolul 69 alineatele (2) și (5), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «în SEE a» se introduc după cuvintele «data intrării în vigoare».

(p)La articolul 76, în ceea ce privește statele AELS:

(i)la punctele 4, 5 și 6, cuvintele «data de intrare în vigoare a actului» se înlocuiesc cu cuvintele «data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care conține actul»”;

(ii)la punctul 5, cuvintele «până la 13 iunie 2017» se înlocuiesc cu cuvintele «în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a deciziei Comitetului Mixt al SEE care conține Directiva 2014/65/UE și Regulamentul (UE) nr. 600/2014»;

(iii)la punctul 7, cuvintele «3 ianuarie 2017» se citesc «actele respective se aplică în SEE”.

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) nr. 909/2014, astfel cum a fost rectificat în JO L 349, 21.12.2016, p. 8, în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la […], cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE*.

2Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Comitetul mixt al SEE,

   Președintele
   
   
   
   Secretarii
   Comitetului mixt al SEE
   

(1)    JO L 257, 28.8.2014, p. 1.
(2) *    [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]
Top