EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006SC0786

sdělení komise Radě - Hodnocení opatření Portugalska přijatých na základě doporučení Rady ze dne 20. září 2005 s cílem ukončit situaci nadměrného schodku veřejných financí

/* SEK/2006/0786 konecném znení */

52006SC0786

Sdělení Komise Radě - Hodnocení opatření Portugalska přijatých na základě doporučení Rady ze dne 20. září 2005 s cílem ukončit situaci nadměrného schodku veřejných financí /* SEK/2006/0786 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu 21.6.2006

SEK(2006) 786 v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Hodnocení opatření Portugalska přijatých na základě doporučení Rady ze dne 20. září 2005 s cílem ukončit situaci nadměrného schodku veřejných financí

1. postup při nadměrném schodku pro portugalsko

V devadesátých letech minulého století bylo Portugalsko při zlepšování své rozpočtové situace úspěšné. Na pozadí přetrvávajícího ekonomického růstu v polovině tohoto desetiletí byl schodek veřejných financí postupně snížen pod 3 % HDP a koncem devadesátých let se míra veřejného zadlužení začala snižovat k 50 % HDP.

Od roku 2000 se však ekonomická a fiskální situace Portugalska začala zhoršovat. Míra hospodářského růstu významně poklesla v reakci na nepříznivé cyklické podmínky i na přetrvávající strukturální nedostatky ekonomiky. Toto zpomalení bylo doprovázeno rychlým strukturálním zhoršováním veřejných financí a v roce 2001 schodek veřejných financí přesáhl 4 % HDP. Dne 5. listopadu 2002 Rada rozhodla o existenci nadměrného schodku[1] a podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy předložila Portugalsku doporučení k odstranění schodku nejpozději do roku 2003[2]. V následujícím roce byla fiskální politika utužena a schodek veřejných financí snížen těsně pod 3 % HDP, i když za pomoci rozsáhlých jednorázových operací. V květnu roku 2004 dospěla Rada k názoru, že Portugalsko vyhovělo jejímu doporučení a rozhodla se odvolat své rozhodnutí z listopadu roku 2002, čímž uzavřela postup při nadměrném schodku[3]. Při rozhodování o odvolání svého rozhodnutí z roku 2002 vzala Rada v úvahu závazek portugalských orgánů provést nezbytná opatření pro udržení schodku pod doporučovanou hodnotou v roce 2004 a dále.

Bez ohledu na tato konsolidační úsilí zůstaly veřejné finance mimořádně nestabilní a plány pro udržení schodku pod doporučovanou hodnotou 3 % HDP se stále opíraly o velká jednorázová opatření.

V červnu roku 2005 – po všeobecných volbách na jaře roku 2005 a následné změně vlády – předložilo Portugalsko aktualizovaný stabilizační program, v němž oznámilo změnu finanční strategie a odhalilo plány na snížení schodku veřejných financí pod 3 % HDP v roce 2008. Schodek měl v letech 2005 až 2007 zůstat v přesahu 3 % HDP, převážně v důsledku rozhodnutí přestat se spoléhat na jednorázová opatření a přehodnotit růst veřejného dluhu. Pro toto období bylo veřejné zadlužení zvažováno ve výši nad 60 % HDP a do roku 2007 se mělo dále zvyšovat. Dne 20. září 2005 Rada na základě příslušného doporučení Komise rozhodla, že v Portugalsku existuje nadměrný schodek[4], a v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy předložila Portugalsku doporučení, aby ve střednědobém horizontu přijalo taková opatření, aby bylo možné nejpozději do roku 2008 důvěryhodným a udržitelným způsobem snížit schodek veřejných financí pod úroveň 3 %[5].

Rada stanovila datum 19. března 2006 jako lhůtu, do které má Portugalsko přijmout účinná opatření ke snížení schodku veřejných financí. Konkrétně Rada po Portugalsku požadovala „ omezit zhoršování fiskální situace v roce 2005 důsledným prováděním oznámených nápravných opatření“ a „ důsledně provádět opatření potřebná k zajištění trvalé a výrazné nápravy cyklicky očištěného schodku bez jednorázových a dočasných opatření s tím, že v roce 2006 bude učiněn významný krok spočívající ve snížení schodku o přibližně 1,5 % HDP, po němž by mělo následovat výrazné snížení o téměř 0,75 % HDP ročně ve dvou příštích letech “, a rovněž „rychle provést reformy s cílem omezit a snížit výdaje v příštích letech ; využít každé příležitosti k urychlení snižování rozpočtového schodku a být připraveno přijmout případná další opatření nezbytná pro dosažení nápravy nadměrného schodku do roku 2008 “. Současně bylo Portugalsko vyzváno, aby „ vzalo v úvahu ambicióznější nápravná opatření, pokud se to bude jevit jako nezbytné pro zajištění splnění cílů stanovených pro nápravu nadměrného schodku “. Kromě toho byl portugalským orgánům předložen požadavek, aby „ zajistily, aby se míra hrubého veřejného zadlužení dostatečně snižovala a blížila se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě, a to zajištěním toho, aby vývoj zadlužení odrážel pokrok ve snižování schodku, upuštěním od finančních transakcí zvyšujících zadlužení a pečlivým zvážením možných dopadů hlavních vládních investičních projektů, včetně projektů v partnerství se soukromým sektorem, na zadlužení “. Rada také vyzvala portugalské orgány, aby „ dále zlepšily shromažďování a zpracování údajů o veřejných financích “. Závěrem byly portugalské orgány naléhavě požádány, aby „ zajistily, že rozpočtová konsolidace směřující ke střednědobému cíli téměř vyrovnaného nebo přebytkového stavu veřejných financí zůstane zachována i po odstranění nadměrného schodku tím, že se bude cyklicky očištěný schodek bez jednorázových a jiných dočasných opatření každým rokem snižovat o nejméně 0,5 % HDP “.

V souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady 1467/97, ve znění nařízení Rady 1056/2005[6], který stanoví, že po uplynutí lhůty stanovené pro členský stát k přijetí opatření na základě doporučení čl. 104 odst.7 „ …uvědomí Komise Radu o tom, zda považuje přijatá opatření za dostačující k zajištění patřičného pokroku při odstraňování nadměrného schodku ve lhůtách stanovených Radou, za předpokladu, že se tato opatření plně provádějí a že hospodářský vývoj odpovídá prognózám “, toto sdělení hodnotí opatření přijatá Portugalskem na základě doporučení Rady.

2. Opatření přijatá Portugalskem na základě doporučení Rady

2.1 Rovnováha veřejného rozpočtu a reforma výdajů

Rozpočtové saldo v roce 2005

Zákon o rozpočtu pro rok 2005, přijatý v prosinci roku 2004, stanovil jako cíl pro rok 2005 schodek veřejných financí ve výši 2,8 % HDP, a to na základě reálného růstu HDP předpokládaného ve výši 2,4 %. K dosažení tohoto cíle rozpočet pro rok 2005 předpokládal, mimo jiné, provedení jednorázových opatření v hodnotě 1,4 % HDP. Po všeobecných volbách na jaře roku 2005 a následné změně vlády byl tento cíl revidován na 6,2 % HDP, jak bylo oznámeno v aktualizovaném portugalském stabilizačním programu v červnu roku 2005 a potvrzeno v dodatečném rozpočtu schváleném parlamentem v červenci roku 2005. Důvodem rozsahu této revize bylo přehodnocení růstu veřejných výdajů a přijetí nové fiskální strategie, přičemž jedním z jejích pilířů bylo rozhodnutí neuchylovat se k rozsáhlým jednorázovým opatřením. Revidovaný cíl schodku již odrážel soubor nápravných opatření v hodnotě přibližně 0,6 % HDP, přijatý v polovině roku 2005, přičemž nejrozsáhlejší z jeho opatření bylo zvýšení běžné sazby DPH z 19 na 21 % a pozastavení automatického služebního postupu státních úředníků. Aktualizovaný stabilizační program v roce 2005 stanovil za cíl schodek veřejných financí ve výši 6,0 % HDP[7].

Rozpočtové saldo v roce 2006

Zákon o rozpočtu na rok 2006 byl schválen portugalským parlamentem 30. listopadu 2005, s cílovým schodkem veřejných financí 4,6 % HDP. Tento rozpočet je postaven na finanční strategii navržené v aktualizovaném stabilizačním programu v červnu roku 2005 a dosažení cílového schodku spočívá ve velkém počtu nápravných opatření na straně výdajů i výnosů. Z hlediska fiskálního úsilí rozpočet na rok 2006 počítá se snížením veřejného strukturálního salda (tj. cyklicky očištěného salda bez jednorázových a jiných dočasných opatření) o 1,6 % HDP.

V roce 2006 převážná část cílové finanční konsolidace pochází z dodatečných daňových výnosů. Pro poměr daň – HDP se předpokládá zvýšení přibližně o 1 procentní bod ve srovnání s výnosem v roce 2005. Tyto dodatečné výnosy pocházejí ze zvýšení DPH, které vstoupilo v platnost v červenci roku 2005 a zvýšené daně z nafty a tabákových výrobků. Zákon o rozpočtu na rok 2006 také zavedl další pásmo pro daň z příjmu osob s vyšší daňovou sazbou pro roční příjmy přesahující 60 000 eur, při současném snížení daňových srážek pro důchodce. Posílení výnosů se dále očekává od omezení daňových výhod – z nichž některé byly zavedeny rozpočtem pro rok 2005 – a zlepšení výběru příjmů. V roce 2005 byl rovněž zvýšen minimální daňový základ pro sociální pojištění OSVČ z 1,0 na 1,5 násobek minimální mzdy.

Na straně výdajů je zákon o rozpočtu zaměřen na stabilizaci běžných výdajů v reálných hodnotách se zadržováním růstu výdajů rozloženým v různých oblastech a pododvětvích veřejné správy. Mezi příklady důležitých opatření zavedených zákonem o rozpočtu patří pozastavení nominálních převodů z centrálních na krajské a místní úřady, které rovněž nemohou zvýšit své zadlužení z úrovní konce roku 2005, a povinnost místní správy udržet trvale (mzdové) výdaje na zaměstnance na nominální úrovni roku 2005. Zároveň vstoupila v platnost přísnější pravidla pro zaměstnávání nových pracovníků, konkrétně pouze částečné nahrazování (v průměru jen 50 %) pracovníků opouštějících státní službu v ústředních institucích státní správy[8] a povinnost požádat ministra financí o schválení přijímání nových státních úředníků. Současně bylo prodlouženo dočasné pozastavení automatického služebního postupu, které bylo zavedeno v polovině roku 2005. Celkově je podle rozpočtu ve vztahu k výnosům roku 2005 poměr primárních výdajů k HDP snížen o 0,5 procentního bodu. S cílem zajistit dohled nad dodržováním rozpočtu takovým způsobem, aby nedocházelo k odchylování od jeho cílů, působí od minulého února na každém ministerstvu finanční kontroloři. Rozpočet pro rok 2006 dále obsahuje mechanismy hlášení výdajů pro pododvětví veřejné správy a jejich nedodržování může být penalizováno.

Vedle nápravných opatření, která stanoví sám zákon o rozpočtu pro rok 2006, byla od poloviny roku 2005 přijata strukturální opatření zaměřená na trvalejší omezení a snížení výdajů, která měla tudíž v následných letech vliv na snižování rozpočtu a která podporují finanční konsolidaci ve střednědobém výhledu (viz Tabulka 1). Některá z těchto opatření byla přijata podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy ještě před doporučením Rady ze září roku 2005. Především byly zavedeny změny v důchodových systémech: postupné rušení důchodového systému státních úředníků a jeho integrace do (méně štědrého) veřejného důchodového systému bylo urychleno postupným zvyšováním zákonného důchodového věku a prodlužováním odpracované doby nezbytné pro vznik nároku od roku 2006 do roku 2015, stejně tak jako změnou ve výpočtu výše důchodu; kromě toho byla zpřísněna pravidla pro odchod do důchodu u některých kategorií státních úředníků, obzvláště zpřísněním kritérií pro získání nároku na penzi v případě kratší odpracované doby; a konečně ve veřejném penzijním systému byla snížena výhodnost podmínek pro předčasný odchod do důchodu. Byla také zavedena opatření snižující výdaje v oblasti zdravotní péče. Konkrétně v srpnu roku 2005 byly sníženy sazby na proplácení léků; byla zpřísněna pravidla zvláštních systémů zdravotní pomoci pro některé skupiny státních zaměstnanců; započal přezkum smluv o nákupu služeb státní zdravotní péčí od soukromých dodavatelů; a koncem roku 2005 byly další státní nemocnice převedeny na státem vlastněné společnosti se zvýšenou úrovní podnikatelské autonomie. Probíhá také reorganizace zdravotnických služeb, v jejímž rámci přestává být poskytována řada služeb.

S ohledem na posouzení kompatibility významnějších veřejných investičních projektů se záměry finanční konsolidace byl v roce 2005 přijat rámec pro meziministerské monitorování finančních důsledků investičních projektů přesahujících hranici 250 milionů eur (zhruba 0,2 % HDP).

Tabulka č. 1: Rozpočtový dopad hlavních změn politiky

podle stabilizačního programu z prosince 2005

Souhrnné hodnoty, % HDP, ceny 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Opatření ke zvýšení příjmů |

Daň z příjmu a majetku | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

DPH | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Daň z ropných produktů | – | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Spotřební daň z tabákových výrobků | – | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

Sociální příspěvky | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Celkové příjmy | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |

Opatření ke snížení výdajů |

Reforma veřejné správy (včetně personální agendy) | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |

Sociální zabezpečení a zdravotnictví |

Pracovníci v soukromém sektoru | – | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Státní zaměstnanci | – | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |

Platby za léky | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Celkové výdaje | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |

Celkový dopad na bilanci veřejných financí | 0,6 | 2,3 | 3,3 | 4,1 | 4,7 |

Poznámka: součet hodnot nemusí souhlasit vzhledem na zaokrouhlení Zdroj: Stabilizační program z prosince 2005 (SP); výpočty útvarů Komise |

Rozpočtové saldo v roce 2007 a dále

Podle aktualizovaného stabilizačního programu z prosince roku 2005 plánuje Portugalsko pro rok 2007 schodek veřejných financí ve výši 3,7 % HDP a snížení schodku pod 3 % HDP do roku 2008. Počítá také se snahou o konsolidaci financí v následných letech směrem ke střednědobému záměru (MTO) rozpočtové situace vyváženého rozpočtu ve strukturálním smyslu, jak konkrétně stanoví Smlouva o stabilitě a růstu.

Pro roky 2007 – 2009 se má finanční konsolidace ve zvyšující míře opírat o omezení primárních výdajů současně s postupně klesajícím, stále však kladným příspěvkem z daňových příjmů (viz Tabulka 1). Toho bude dosaženo prostřednictvím dalších ročních zvýšení daní na výrobky z ropy a na tabákové výrobky. K omezení růstu výdajů v těchto letech bude docházet v důsledku nápravných opatření v systému zdravotní péče a v důchodovém systému, jak je popsáno výše. Dále má být dosaženo úspor v oblasti veřejné správy na základě kombinace výsledků reformy ústřední správy, zavedení nových kariérních a platových stupnic od ledna roku 2007 a posílení interního přemísťování pracovníků podle potřeby s cílem zdokonalit řízení lidských zdrojů. Podle oznámení portugalských orgánů budou tato opatření přijata v roce 2006 a provedena brzy poté[9].

2.2 Veřejné zadlužení

Na konci roku 2005 dosáhlo veřejné zadlužení 63,9 % HDP a aktualizovaný portugalský stabilizační program z prosince roku 2005 předpokládá, že poměr zadlužení k HDP se bude v letech 2006 a 2007 dále zvyšovat. Celkově to naznačuje pokračování rostoucího trendu, který byl pozorován od roku 2001 a jehož kořeny spočívaly ve vysokých primárních schodcích, nízkém nominálním růstu HDP a rozsáhlých úpravách majetkového toku zvyšujících zadlužení. U míry veřejného zadlužení se předpokládá kulminace v hodnotě mírně přes 69 % HDP v roce 2007 a následný pokles, způsobený návratem k primárním rozpočtovým přebytkům, zrychlením nominálního růstu HDP a ukončením úprav majetkového toku zvyšujících dluh. K tomuto ukončení značně přispějí výnosy z privatizace, které dosáhnou 1,1 % HDP v roce 2006 a přibližně 0,5 % HDP v letech 2007 a 2008. Dopad finančních transakcí zvyšujících dluh (kromě výnosů privatizace) činil 1,2 HDP v roce 2005 a podle aktualizovaného portugalského stabilizačního programu z prosince roku 2005 je v roce 2006 plánován zhruba na 0,5 % HDP a v letech 2007–2008 má dále klesat přibližně na 0,5 % HDP, pravděpodobně v souvislosti s omezením kapitálových injekcí do státem vlastněných společností. Dále se očekává pokles dopadu rozdílu mezi hotovostními a kumulovanými (časově rozlišenými) schodky na zadlužení z přibližně 1 % HDP v roce 2006 (po 0,7 % HDP v roce 2005) na méně než 0,25 % HDP v letech 2007–2009.

2.3 Shromažďování a zpracovávání údajů o veřejných financích

Portugalsko nedávno přijalo opatření týkající se shromažďování a zpracování údajů o veřejných financích. V lednu roku 2006 byl podepsán protokol mezi státním statistickým úřadem (INE), ministerstvem financí a bankou Banco de Portugal s cílem vyjasnění odpovědnosti různých institucí při sestavování statistik veřejných financí a prohloubení vzájemné spolupráce. Na podporu shromažďování údajů o veřejných financích rozpočet na rok 2006 předpokládá penalizaci za zpoždění v poskytování údajů o výdajích pro pododvětví veřejné správy a databázi lidských zdrojů veřejné správy. Odpovědnost za konsolidaci informací a zlepšování kvality finančních informací a transparentnost účetnictví nesou také finanční kontroloři, kteří jsou umísťováni na každé ministerstvo.

3. HODNOCENÍ OPATřENÍ PORTUGALSKA PřIJATÝCH NA ZÁKLADě DOPORUčENÍ RADY

Hodnocení souladu výše uvedených opatření s doporučením Rady podle čl. 104 odst. 7 se provádí na základě ekonomické prognózy útvarů Komise z jara roku 2006, zákona o rozpočtu na rok 2006 a aktualizovaného portugalského stabilizačního programu z prosince roku 2005.

Na základě reálného růstu HDP o 0,3 % v roce 2005 makroekonomický scénář, z kterého vychází aktualizovaný stabilizační program, předpokládá zvýšený růst HDP o 1,1 % v roce 2006, o 1,8 % v roce 2007, 2,4 % v roce 2008 a konečně o 3 % v roce 2009. Tento scénář je opatrnější než scénář, na kterém je založeno doporučení Rady ze září roku 2005 v souladu s čl. 104 odst. 7. S ohledem na další oslabení hospodářských vyhlídek prognóza útvarů Komise z jara roku 2006 předpokládá míry růstu HDP 0,9 % pro rok 2006 a o 1,1 % pro rok 2007.

3.1 Rovnováha veřejného rozpočtu a reforma výdajů

Rozpočtové saldo v roce 2005

Doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 požadovalo omezení zhoršování fiskální situace v roce 2005 zajištěním důsledného provedení oznámených nápravných opatření. Dne 1. dubna portugalské orgány skutečně oznámily pro rok 2005 schodek veřejných financí 6,0 % HDP – méně, než byl plánovaný schodek 6,2 % HDP, uvedený v aktualizovaném portugalském stabilizačním programu z června roku 2005, který byl implicitně zachován pro doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7, a v souladu s cílovou hodnotou 6,0 % HDP uvedenou v aktualizovaném stabilizačním programu z prosince roku 2005[10]. Plánovaný schodek byl dodržen bez ohledu na vyšší než plánovanou úroveň výdajů, protože byl plně kompenzován vyššími příjmy[11].

Rozpočtové saldo v roce 2006

Kompletní provedení rozpočtu na rok 2006 by bylo v souladu se zlepšením HDP o 1,5 % ve strukturální veřejné bilanci (tj. změně v cyklicky očištěném schodku bez jednorázových a jiných dočasných opatření) požadovaným Radou pro rok 2006 za předpokladu, že reálný růst DPH se bude odvíjet zhruba v souladu s plány.

Na základě obezřetného hodnocení těch opatření, která byla oznámena v rozpočtu na rok 2006 a v aktualizovaném stabilizačním programu z prosince roku 2005 dostatečně podrobně, aby mohla být náležitě vyhodnocena, ekonomická prognóza útvarů Komise na jaře roku 2006 předpokládala pro rok 2006 schodek HDP ve výši 5 %, tj. vyšší než oficiální cíl 4,6 % HDP. Podle výpočtů Komise by korekce strukturálního schodku v období mezi roky 2005 a 2006 obsažená v ekonomické předpovědi útvarů Komise z jara roku 2006 v hodnotě mírně přesahující 1 % HDP stále nedosahovala minima doporučeného Radou.

Rozdíl mezi výhledem Komise a oficiálním cílem odráží řadu nejistot týkajících se rozpočtového výsledku za rok 2006 ve vztahu k různým opatřením zaměřeným na omezení zvyšování výdajů a účinnost mechanismů k posílení kontroly výdajů a není ještě ověřen[12]. Je pravdou, že předběžné údaje k provádění rozpočtu na hotovostním základě pro začátek roku 2006 naznačují, že celkově byly rozpočtové plány pro prvních několik měsíců roku 2006 v širším kontextu dodrženy, zejména ve státním pododvětví. Přetrvává však nejistota, obzvláště z hlediska toho, zda bude možné dosáhnout všech plánovaných omezení výdajů, především výdajů na sociální převody jiné než naturální, jejichž výsledek za rok 2005 přesahoval prognózu, na které byly založeny rozpočtové plány pro rok 2006[13], stejně tak jako výdaje na zdravotnictví a regionální a místní správu. Kromě toho u ostatních opatření zaměřených na omezení výdajů může trvat déle, než se očekávalo, než budou účinné. Skluzy výdajů ve výše zmíněných oblastech, popřípadě provázené některými jinými menšími skluzy, by mohly vést ke schodku bližšímu 5 % HDP než k oficiálnímu cíli 4,6 % HDP. Současně je na straně příjmů možné, i když by se mohla projevit určitá poklesová rizika ekonomické činnosti, že se zlepšení ve výběru daní pozorované v roce 2004 a v roce 2005 může přenést do současného roku. Předběžné údaje naznačují, že tomu tak opravdu může být, například v případě sociálních příspěvků.

Tabulka č. 2: Rozpočtová salda a zadlužení

V % HDP | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Rozpočtové saldo v roce 2007 a dále

Za předpokladu že budou splněny všechny plány navržené v obrysech v aktualizovaném portugalském stabilizačním programu z prosince roku 2005, by dosažení plánovaného schodku pro rok 2007 v hodnotě 3,7 % HDP naznačovalo snížení cyklicky očištěného schodku bez jednorázových a dočasných opatření přibližně o 0,75 % HDP (viz Tabulka 2). S dalším fiskálním úsilím při zhruba 0,75 % HDP by bylo v roce 2008 dosaženo schodku pod 3 % HDP, což by bylo v souladu s doporučením Rady. Po roce 2008 je průběh úpravy směrem k MTO uvedený v programu v souladu s minimálním ročním zlepšením ve strukturální rovnováze o 0,5 % HDP požadovaným Radou, třebaže MTO nebude do roku 2009 dosaženo.

Za obvyklého předpokladu, že nedojde ke změnám politiky, ekonomická prognóza útvarů Komise z jara roku 2006 předpokládá schodek veřejných financí v roce 2007 ve výši 4,9 % HDP na základě míry růstu pro HDP ve výši 1,1 %. To by naznačovalo, že finanční konsolidace se v důsledku přetrvávajícího tlaku na růst výdajů v budoucnosti téměř zastaví. Tento výhled však zohledňuje faktory založené na možnosti (i) ekonomického růstu slabšího než očekávaného, a (ii) skutečnosti, že i když byla oznámena řada dodatečných opatření k řízení výdajů, obzvláště v oblasti veřejné správy, stále se čeká na přijetí příslušných právních předpisů v průběhu tohoto roku[14]. Například podle aktualizovaného stabilizačního programu z prosince roku 2005 by změny ve státních organizacích měly v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 přinést úspory přibližně 0,5 % HDP[15]. Celkově dosažení plánovaného schodku závisí na komplexní realizaci opatření navržených ve stabilizačním programu, která budou muset být náležitě posílena nebo doplněna dalšími opatřeními, pokud nebudou zcela splněna.

3.2 Veřejné zadlužení

Plánované snížení poměru dluh – HDP po roce 2007, pokud ho bude dosaženo, by rovněž bylo v souladu s doporučeními Rady v tom smyslu, že se u dluhového vývoje očekává, že bude odrážet pokrok ve snižování schodku a ubývání finančních operací zvyšujících dluh. Podle ekonomické prognózy útvarů Komise z jara roku 2006 je poměr veřejného dluhu předvídán ve výši 68,4 % HDP v roce 2006 a 70,6 % HDP v roce 2007. Pokud jde o průběh snižování dluhu, existují značné nejistoty, protože je podmíněn dosažením ambiciózních cílů snížení schodku, realizací velkých privatizačních plánů a účinným omezením rozsahu finančních operací zvyšujících dluh – obzvláště kapitálových injekcí do státem vlastněných nefinančních korporací – což by představovalo odklon od nedávné minulosti. Nejistotu zvyšují rizika poklesu profilu růstu HDP.

3.3 Shromažďování a zpracovávání údajů o veřejných financích

Kvalita údajů o veřejných financích se zlepšila. Obzvláště se rozšířila dostupnost meziročních účtů pro různá pododvětví veřejné správy na hotovostním základě. Dne 24. dubna 2006, po ohlášení úrovní schodku veřejných financí a zadlužení ze dne 1. dubna, stáhl Eurostat své výhrady týkající se portugalských údajů[16]. Nicméně úpravy číselných údajů schodku veřejných financí od poloviny roku 2005 – částečně související se snahou zlepšit kvalitu statistik – jsou poměrně velké[17]; povaha těchto úprav navíc stále ukazuje na nedostatky ve shromažďování údajů o očekávaných výdajových platbách.

4. ZÁVěRY

Na základě současných informací se zdá, že Portugalsko přijalo opatření představující přiměřený pokrok směrem k nápravě nadměrného schodku ve lhůtách stanovených Radou. Portugalsko zejména:

- dosáhlo výsledku schodku veřejných financí pro rok 2005 v souladu s plány;

- od poloviny roku 2005 přijalo komplexní soubor nápravných opatření, včetně zákona o rozpočtu pro rok 2006, který by, jestliže bude kompletně provedený a účinný, dosáhl v roce 2006 snížení cyklicky očištěného schodku bez jednorázových a jiných dočasných opatření, který je v souladu s doporučením Rady;

- stanovilo pro rok 2008 cílový nominální schodek veřejných financí pod 3 % a plánuje postupně snížit cyklicky očištěný schodek pro roky 2007–2008 bez jednorázových a jiných dočasných opatření v souladu s doporučením Rady;

- zavedlo nebo iniciovalo řadu opatření trvalé povahy s cílem omezit a snížit výdaje a dodrželo oznámené fiskální cíle bez ohledu na obezřetnější přehodnocení vyhlídek na růst HDP;

- plánuje od roku 2008 dosáhnout klesání míry veřejného dluhu prostřednictvím předpokládaného návratu k primárním přebytkům, přílivu velkých výtěžků z privatizace a omezením rozsahu finančních operací zvyšujících dluh;

- zlepšilo kvalitu údajů o veřejných financích.

Náprava nadměrného schodku ve lhůtě do roku 2008 a snížení míry veřejného dluhu jsou však vystaveny značným rizikům a nejistotám. Obzvláště, jak je zdůrazněno v prognóze útvarů Komise z jara roku 2006, omezení výdajů v roce 2006 nemusí být splněno podle plánů, přičemž dosažení cílových schodků pro rok 2007 a v následujícím období závisí rozhodujícím způsobem na rychlém začlenění do právních předpisů a účinném provedení všech oznámených nápravných opatření. Pokud opatření nebudou důsledně provedena, nebo se ukáží jako neúčinná, nebo se projeví poklesová rizika plánovaného ekonomického scénáře, bylo by pro dosažení fiskálních cílů zapotřebí dalších nápravných opatření.

Důsledné dodržení rozpočtu pro rok 2006 a nekompromisní rozpočet pro rok 2007 plně v souladu s doporučením Rady by byly klíčem k udržení nápravy nadměrného schodku ve správném směru.

Z hlediska výše uvedeného hodnocení Komise zastává názor, že v současné době nejsou v postupu při nadměrném schodku Portugalska zapotřebí žádné další kroky. Komise bude pokračovat v podrobném sledování rozpočtového vývoje v Portugalsku v souladu se Smlouvou a Paktem o stabilitě a růstu, obzvláště z hlediska nestabilní situace veřejných financí.

[1] Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 30.

[2] http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st13/13531-r2en2.pdf#page=2

[3] Úř. věst. L 47, 18.02.2005, s. 24.

[4] Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 91.

[5] http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st12/st12401.en05.pdf#page=2

[6] Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997 a Úř. věst. L 174 ze dne 7.7.2005.

[7] V porovnání se stabilizačním programem z června 2005 byla nominální veřejná salda „mechanicky“ snížena přibližně o Ľ procentního bodu HDP, výlučně na základě významné úpravy řady HDP směrem nahoru, v souvislosti s úpravou srovnávacích ukazatelů státních účtů provedenou v mnoha členských státech EU, přibližně o 4,5 %, provedené v srpnu 2005. Cíle z prosince 2005 byly upraveny odpovídajícím způsobem. Další úprava řady HDP v březnu roku 2006 vedla ke korekci úrovně směrem nahoru přibližně o 1,5 %. Tato úprava byla způsobena změnou v účetním postupu pro FISIM, ke které přistoupily všechny členské státy EU.

[8] Dne 3. května 2006 bylo zaměstnávání nových pracovníků na úrovni ústřední správy po zbytek roku znovu omezeno na polovinu.

[9] Mimo to v dubnu minulého roku předložily portugalské orgány parlamentu principy reformy veřejného důchodového systému. Připravuje se podrobný legislativní návrh obsahující prováděcí pravidla k předpokládaným změnám.

[10] Viz poznámka 7.

[11] Číselný údaj pro celkové výdaje uvedený v předběžných státních účtech pro rok 2005 naznačuje, že překročil svou úroveň přibližně o 2%, což vede k poměru mezi celkovými výdaji a HDP vyššímu přibližně o 0,5 procentního bodu než prognózy aktualizovaného stabilizačního programu z prosince roku 2005. Část tohoto zvýšení však byla způsobena jednorázovým příspěvkem pro EU ve výši přibližně 0,15 HDP v důsledku revize série portugalského GNI (hrubý národní důchod) směrem nahoru v srpnu roku 2005.

[12] Je třeba také uvést, že přidělení části příjmů z DPH důchodovému systému státních zaměstnanců (CGA) od července roku 2005 (1 % ze standardní výše daně 21 %) vedlo ke snížení sociálního příspěvku placeného státem ve prospěch CGA. Bez tohoto přidělení by veřejné výdaje i poměry příjmů byly v roce 2005 vyšší o téměř 0,1 % DPH a přibližně o 0,3 % HDP v roce 2006 (a neměly by tak dopad na saldo veřejných financí).

[13] Tuto nejistotu navíc prohlubují zjevné změny v chování při odchodu do důchodu po oznámení změn pravidel odchodu do důchodu, konkrétně prudký nárůst žádostí o odchod do důchodu.

[14] Na základě obvyklého předpokladu, že nedojde ke změně politiky, opatření, která byla navržena, ale neobsahovala dostatek podrobných údajů, aby mohla být odpovídajícím způsobem vyhodnocena, nebyla zahrnuta do prognózy útvarů Komise.

[15] Tento stabilizační program neuvádí žádné informace o tom, jaké by bylo schéma růstu výdajů ve scénáři bez změny politiky.

[16] Tiskové prohlášení Eurostatu č. 48/2006.

[17] V ohlášení ze září roku 2005 byly číselné údaje schodku za rok 2002 a 2004 upraveny směrem nahoru přibližně o 0,2 % HDP ročně s cílem zahrnout nedoplatky výdajů, které nebyly zahrnuty v předchozích hlášeních. V ohlášení z dubna roku 2006 byl schodek z roku 2004 dále upravován směrem nahoru zhruba o 0,25 % HDP na 3,2 % HDP převážně na základě úplnějších informací z místní správy a změny klasifikace půjček jako kapitálových výdajů. Dopad těchto úprav na poměr schodek – HDP byl ve skutečnosti poněkud menší, než bylo původně uváděno, se zřetelem na úpravy číselných údajů schodku řady HDP směrem nahoru (viz poznámka 7).

Top