EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0885

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla Text s významem pro EHP

OJ L 247, 18.9.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/885/oj

18.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 885/2013

ze dne 15. května 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (1), a zejména na čl. 3 písm. e) a čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 písm. e) směrnice 2010/40/EU se stanoví prioritní akce týkající se poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla.

(2)

Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2010/40/EU se vyžaduje, aby Komise přijala specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti, pokud jde o zavádění a provozní využití inteligentních dopravních systémů (ITS) týkajících se informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa. Cílem tohoto nařízení je optimalizovat využívání parkovacích míst a usnadnit prostřednictvím zavedení informačních služeb rozhodování pro řidiče či dopravní společnosti o tom, kdy a kde parkovat.

(3)

Usnesení Rady (2) o boji proti trestné činnosti v silniční nákladní dopravě, o předcházení této trestné činnosti a o zajištění zabezpečených odstavných parkovišť pro nákladní vozidla zdůrazňuje potřebu zlepšení bezpečnosti a ochrany pro řidiče nákladních vozidel a možností parkování.

(4)

Povinný odpočinek a přestávky v jízdě mohou ovlivňovat chování řidičů, pokud jde o výběr parkovacího místa. Cílem tohoto nařízení je optimalizovat prostřednictvím zavedení informačních služeb využívání parkovacích míst a usnadnit řidičům či dopravním společnostem rozhodování o tom, kdy a kde parkovat.

(5)

V zájmu zajištění interoperability a kontinuity služby v celé Unii, jakož i úplného zohlednění požadavků na ochranu údajů je důležité, aby všechny členské státy rozvinuly harmonizovaný a návazný přístup, pokud jde o poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla v rámci celé Unie. Za tímto účelem se mohou členské státy opírat o technická řešení a normy, které poskytnou zejména evropské a/nebo mezinárodní organizace pro normalizaci a/nebo sdružení v zájmu zajištění interoperability a kontinuity služeb v rámci celé EU, přičemž plně zohlední požadavky na ochranu údajů.

(6)

Poskytování informací týkajících se bezpečnosti a vybavenosti pomáhá řidičům při jejich rozhodování o určitém prostoru pro parkování. Pomocné informace lze poskytnout zobrazením úrovně ochrany, bezpečnosti a služeb poskytovaných na parkovištích.

(7)

V případě zvláštní trvalé značné poptávky po bezpečných a chráněných parkovištích v některých oblastech by řidiči nákladních vozidel měli být přesměrováni z obsazených parkovišť do jiného místa v prioritní zóně, v němž jsou k dispozici bezpečná a chráněná místa, aby se zabránilo nevhodnému parkování, a členské státy by proto měly vymezit „prioritní zóny“.

(8)

Jsou-li k označení bezpečných a chráněných parkovišť použita pevná označení, měla by splňovat ustanovení Úmluvy OSN z 8. listopadu 1968 o systémech dopravního značení a signalizace, je-li členský stát její smluvní stranou.

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (3) stanovuje minimální pravidla pro opakované použití informací veřejného sektoru v rámci Evropské unie. Vychází ze dvou základních pilířů vnitřního trhu, jimiž je transparentnost a spravedlivá hospodářská soutěž, a vybízí členské státy k tomu, aby překročily rámec minimálních standardů pro opakované použití informací veřejného sektoru a přijaly politiky umožňující v souvislosti s tímto nařízením široké využívání dokumentů či údajů v držení subjektů veřejného sektoru. V některých případech se opakované použití údajů uskuteční, aniž by byla smluvena licence. V jiných případech bude vydána licence, jež uloží podmínky pro opětovné využití držitelem licence a bude upravovat otázky ve vztahu k odpovědnosti, řádnému nakládání s údaji, zárukám v souladu s požadavky na ochranu údajů, nezměnitelnosti údajů a uvedení pramene. Nesmí být dotčena práva duševního vlastnictví třetích stran.

(10)

Zpětnou vazbou od uživatelů jsou informace, jež jsou poskytovány uživateli parkovišť za účelem sdělení osobních a anonymních zkušeností ve prospěch budoucích uživatelů parkovišť a provozovatelů parkovacích ploch. Tyto informace lze využít pro účely kontroly řízení kvality informačních služeb a pro příslušná hodnocení. Anonymita zpětné vazby by měla být zaručena.

(11)

Zavádění aplikací a služeb ITS by mohlo vyžadovat zpracovávání osobních údajů, jež by mělo probíhat v souladu s právem Unie, jak je stanoveno zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (4) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (5). Vzhledem k tomu by se na aplikace ITS měly uplatnit zásady omezení účelu a minimalizace údajů.

(12)

Zavádění a používání aplikací a služeb ITS stanovené ve specifikacích přijatých v souladu s článkem 6 směrnice 2010/40/EU je upraveno v souladu s právem Unie, zejména se směrnicí Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (6), jakož i v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

(13)

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanovuje specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a kontinuity za účelem zavádění a provozního využívání informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla na úrovni Unie v souladu se směrnicí 2010/40/EU.

Použije se při poskytování informačních služeb v souvislosti s transevropskou silniční sítí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„bezpečným a chráněným parkovacím místem“ parkovací místo pro komerční uživatele, jež jim umožní vyhnout se nevhodnému parkování a přispěje k bezpečnosti řidičů a nákladu;

2)

„uživatelem“ jakýkoli řidič nákladního či užitkového vozidla, odesílatel, dopravce, orgán řízení provozu či jiné subjekty, jako jsou např. vlastníci nákladu, pojišťovací společnosti, orgány silničního provozu, policie. Uživatelé by měli získávat informace od poskytovatelů služeb;

3)

„poskytovatelem služeb“ jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, jenž uživatelům poskytuje informační službu;

4)

„údaji“ informace poskytované provozovatelem parkoviště nákladních vozidel, které popisují parkovací plochu pro nákladní vozidla;

5)

„informacemi“ jakékoli shromážděné, zpracované a/nebo extrahované údaje nabízené poskytovatelem služby uživatelům prostřednictvím různých zdrojů;

6)

„informační službou“ jakákoli služba, jež svým uživatelům poskytuje poradenství, čímž jim umožňuje dodržovat povinné přestávky v jízdě a doby odpočinku, snižuje četnost nevhodného parkování a optimalizuje využívání parkovacích míst;

7)

„zpětnou vazbou od uživatelů“ informace, jež poskytují uživatelé parkovacích míst za účelem anonymního sdělení svých osobních zkušeností a rad, které jsou určeny budoucím uživatelům parkovišť a provozovatelům parkovacích ploch;

8)

„dynamickými informacemi“ informace, které v každém okamžiku udávají dostupnou parkovací kapacitu, jež je k dispozici pro příslušnou parkovací plochu nebo její aktuální stav (volná/obsazená/uzavřená);

9)

„statickými informacemi“ informace poskytované provozovatelem parkovací plochy, jež se týká jejího popisu;

10)

„spolehlivostí informací“ přesnost poskytnuté informační služby oproti skutečnému stavu;

11)

„nevhodným parkováním“ zastavení či parkování těžkých nákladních vozidel mimo bezpečná a chráněná parkovací místa na dálnicích či koridorech, na zpevněných krajnicích či na přeplněných parkovištích;

12)

„přístupovým bodem“ elektronický přístupový bod, v němž jsou shromažďovány a zpracovávány informace o parkovacích místech, jež jsou zpřístupňovány k jejich dalšímu šíření. Tento přístupový bod umožní přeshraniční šíření těchto informačních služeb;

13)

„prioritní zónou“ oblast vymezená vnitrostátními orgány s nedostatkem ploch na jednom či více z bezpečných a chráněných parkovacích míst, který lze odstranit informováním o jiných nevyužitých kapacitách parkovišť ve stejné zóně.

Článek 3

Požadavky týkající se poskytování informačních služeb

1.   Členské státy určí oblasti, které z důvodu dopravní a bezpečnostní situace vyžadují zavedení informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech.

Rovněž vymezí prioritní zóny, v nichž budou poskytovány dynamické informace.

2.   Při poskytování informačních služeb musí být splněny požadavky stanovené v článcích 4 až 7.

Článek 4

Sběr údajů

Údaje o bezpečných a chráněných veřejných a soukromých parkovacích plochách, jež mají být poskytovány uživatelům, shromažďují a dodávají veřejní či soukromí provozovatelé parkovišť a poskytovatelé služeb. Údaje, jež mají být shromažďovány, musí být v takové podobě, jež umožňuje jejich jednoduché poskytování, včetně poskytování na dálku, veškerými příslušnými prostředky, tak aby byl všem provozovatelům parkovišť usnadněn jejich sběr na dálku. K zajištění interoperability informačních služeb v rámci Unie používají veřejní či soukromí provozovatelé parkovišť a poskytovatelé služeb profily DATEX II (7) nebo jiné mezinárodně kompatibilní formáty.

Budou sbírány tyto údaje:

1.

Statické údaje týkající se parkovacích ploch včetně (je-li to vhodné):

Identifikačních informací parkovací plochy (název a adresa parkovací plochy pro nákladní vozidla [maximálně 200 znaků],

informací o umístění příjezdového bodu parkovací plochy (zeměpisná šířka/délka) [20 + 20 znaků],

identifikátoru hlavní silnice 1/směr [20 znaků/20 znaků] Identifikátor hlavní silnice 2/směr [20 znaků/20 znaků], je-li na stejné parkoviště možný přístup ze dvou různých silnic,

případného uvedení výjezdu (je-li to zapotřebí), jenž se má použít [maximálně 100 znaků]/vzdálenost od hlavní silnice [třímístné celé číslo] v km nebo mílích,

celkového počtu volných parkovacích míst pro nákladní vozidla [třímístné celé číslo],

ceny za parkovací místa a měny [300 znaků].

2.

Informace o bezpečnosti a vybavení parkovací plochy:

popis vybavení parkoviště, pokud jde o bezpečnost, ochranu a vybavení, včetně vnitrostátní klasifikace, pokud se uplatní [500 znaků],

počet parkovacích míst pro chladící nákladní vozidla [čtyřmístné číslo],

informace o zvláštním vybavení či službách pro zvláštní nákladní vozidla a jiné [300 znaků].

Kontaktní údaje provozovatele parkoviště:

jméno a příjmení/název [maximálně 100 znaků],

telefon [maximálně 20 znaků],

e-mail [maximálně 50 znaků],

souhlas provozovatele se zveřejněním svých kontaktních údajů [Ano/Ne].

3.

Dynamické údaje o dostupnosti parkovacích míst, včetně uvedení, je-li parkoviště obsazené, uzavřené nebo počtu volných míst k dispozici.

Článek 5

Sdílení a výměna údajů

1.   Provozovatelé veřejných či soukromých parkovišť a poskytovatelé služeb sdílejí a provádějí výměnu údajů, na něž odkazuje čl. 4 odst. 1. K tomuto účelu používají formát DATEX II (CEN/TS 16157) nebo jakýkoli jiný mezinárodní strojově čitelný formát kompatibilní s formátem DATEX II. Za účelem výměny a opakovaného použití údajů k nim musí mít v souladu se zásadou zákazu diskriminace přístup jakýkoli veřejný či soukromý poskytovatel informačních služeb a/nebo provozovatel parkoviště, přičemž takový přístup musí být v souladu s právy k přístupu a postupy stanovenými ve směrnici 2003/98/ES.

2.   Statické údaje se zpřístupňují prostřednictvím národního či mezinárodního přístupového bodu.

3.   V případě dynamických údajů odpovídají členské státy (nebo vnitrostátní orgány) za zřízení a správu centrálního vnitrostátního či mezinárodního přístupového bodu, jež na jejich území v zájmu uživatelů odkazuje na veškeré jednotlivé přístupové body veškerých provozovatelů parkovišť nákladních vozidel a/nebo poskytovatelů služeb.

4.   Členské státy mohou přispívat mezinárodnímu přístupovému bodu poskytováním údajů a zajistit, aby odpovídal z kvalitativního hlediska požadavkům podle článku 7.

5.   Poplatky za přístup k veřejným či soukromým dynamickým údajům, jejich výměnu a opětovné použití musí být přiměřené v souladu s ustanoveními směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

6.   Veřejní či soukromí provozovatelé parkovišť a/nebo poskytovatelé služeb zasílají pravidelně jimi shromážděné statické údaje vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu přístupovému bodu prostřednictvím vhodných elektronických prostředků, přičemž statické údaje, na které odkazuje čl. 4 odst. 1, se zasílají minimálně jednou ročně.

V případě dynamických údajů aktualizují veřejní a soukromí provozovatelé a/nebo poskytovatelé služeb informace uvedené v čl. 4 odst. 3 minimálně každých 15 minut.

Článek 6

Šíření informací

Poskytovatelé služeb provádějící sběr informací týkajících se určitého místa zobrazují:

přinejmenším dvě nejbližší bezpečná a chráněná parkovací místa u koridoru v rámci přibližně 100 km,

dostupnost parkovacích míst v prioritní zóně alespoň u dvou nejbližších parkovacích ploch v rámci přibližně 100 km.

Šíření informací se provádí v souladu s Vídeňskou úmluvou, je-li členský stát její smluvní stranou. Aplikace ve vozidlech by měly mít dostatečně robustní přístrojové rozhraní pro řidiče, aby nedocházelo k odvádění pozornosti a únavě řidiče.

Provozovatelé parkovišť a/nebo poskytovatelé služeb informují uživatele o zprovoznění veškerých nových informačních služeb týkajících se bezpečného a chráněného parkování veškerými vhodnými komunikačními prostředky.

Článek 7

Řízení jakosti

Veřejní a soukromí provozovatelé parkovišť oznamují veškeré změny stavu parkoviště, včetně jeho uzavření, vnitrostátním nebo mezinárodním přístupovým bodům a vnitrostátním orgánům.

Všichni veřejní či soukromí provozovatelé parkovacích míst musí v případě nové prioritní zóny zajistit spolehlivost příslušných informací. K těmto účelům provádějí pravidelné kontroly zařízení pro detekci, včetně zjišťování rozdílů mezi zobrazovanými údaji a skutečnou dostupností parkovacích míst. Tyto informace se posuzují podle článku 8.

Článek 8

Posouzení souladu s požadavky

1.   Členské státy určí vnitrostátní subjekt s příslušností pro posuzování splnění požadavků stanovených v článcích 4 až 7 ze strany poskytovatelů služeb, provozovatelů parkovišť a silnic. Tento subjekt musí být nestranný a nezávislý ve vztahu k posledně jmenovaným.

Dva nebo více členských států mohou určit společný regionální subjekt s příslušností pro posuzování těchto požadavků na svých územích.

Členské státy oznámí určené subjekty Komisi.

2.   Všichni poskytovatelé služeb musí předložit určeným subjektům prohlášení o tom, že splňují požadavky stanovené v článcích 4 až 7.

Prohlášení musí obsahovat tyto náležitosti:

a)

sbírané údaje podle článku 4, jež se týkají bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla, včetně procentního podílu parkovacích míst registrovaných informační službou;

b)

způsob šíření informačních služeb mezi uživatele;

c)

pokrytí dynamických informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst;

d)

kvalitu a dostupnost poskytovaných informací, bod přístupu k informacím a formát, v němž jsou uvedené informace poskytovány.

3.   Určené subjekty náhodně prověří správnost prohlášení u určitého počtu veřejných a soukromých poskytovatelů služeb a provozovatelů parkovišť a vyžádají si prokázání souladu s požadavky stanovenými v článcích 4 až 7.

Kvalitu služeb lze rovněž posuzovat s využitím připomínek uživatelů.

Určené subjekty každoročně podávají příslušným vnitrostátním orgánům zprávu o obdržených prohlášeních a o výsledcích svých náhodných kontrol.

Článek 9

Následná opatření

1.   Členské státy poskytnou Komisi nejpozději do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost tyto informace:

a)

příslušné subjekty určené pro posuzování souladu s požadavky stanovenými v článcích 4 až 7;

b)

popis národního přístupového bodu, použije-li se.

2.   Členské státy poskytnou Komisi nejpozději do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost a dále za každý další kalendářní rok tyto informace:

a)

počet jednotlivých parkovacích míst a ploch na svém území;

b)

procentní podíl parkovacích míst registrovaných informační službou;

c)

procentní podíl parkovacích míst poskytujících dynamické informace o dostupnosti parkovacích míst a prioritních zónách.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se:

od dne 1. října 2015 v případě poskytování služeb, které již byly zavedeny ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost,

od dne 1. října 2013 v případě poskytování služeb, které mají být zaváděny po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  SN 15504/10, 27.10.2010.

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

(6)  Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29.

(7)  CEN/TS 16157.


Top