EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0917

Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství

OJ L 163, 30.4.2004, p. 83–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 207 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 207 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 124 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; Zrušeno 32015R1366 . Latest consolidated version: 01/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/917/oj

32004R0917Úřední věstník L 163 , 30/04/2004 S. 0083 - 0087


Nařízení Komise (ES) č. 917/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh [1], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 797/2004, kterým se nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 1221/97 [2], stanoví opatření ke zlepšení podmínek, za kterých se produkují a uvádějí na trh včelařské produkty. V zájmu jasnosti by mělo být zrušeno nařízení Komise (ES) č. 2300/97 ze dne 20. listopadu 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh [3], a mělo by být nahrazeno novým nařízením.

(2) Článek 1 nařízení (ES) č. 797/2004 stanoví, že členské státy mohou vypracovat včelařské programy. Je nezbytné specifikovat základní prvky, které tyto programy musí obsahovat, a lhůtu pro jejich předání Komisi.

(3) Finanční příspěvek Společenství na národní programy by měl být omezen s přihlédnutím k podílu, který má každý členský stát na celkovém počtu včelstev ve Společenství.

(4) Členské státy musí provádět kontroly programů prováděných na základě tohoto nařízení. Tato kontrolní opatření se musí oznámit Komisi.

(5) Během provádění programů musí být zajištěn soulad opatření včelařských programů a jiných opatření v rámci různých politik Společenství. Zejména je třeba se vyhnout každé nadměrné kompenzaci plynoucí z kombinace podpor a jakémukoli jinému nesouladu v definici opatření.

(6) S cílem umožnit určitou pružnost v provádění programu se finanční omezení oznámená pro každé opatření mohou o určité procento lišit, aniž by však překročila celkový strop pro roční program. Pokud se při provádění programu využije povolené pružnosti, finanční příspěvek Společenství nesmí překročit omezení 50 % výdajů, které skutečně nese dotyčný členský stát.

(7) S cílem umožnit větší pružnost při provádění programu se opatření programů mohou při jejich provádění upravit, upravená opatření však musí být stejná jako opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 797/2004.

(8) Měla by se stanovit pravidla pro stanovení přepočítacích koeficientů, které se mají používat na financování národních programů.

(9) S cílem zajistit jednotné provádění a aktualizaci studie uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 797/2004 by měla být stanovena pravidla ohledně jejího obsahu.

(10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Národní programy uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 797/2004 (dále jen "včelařské programy") obsahují zejména:

a) popis situace v odvětví, čímž umožňují pravidelnou aktualizaci strukturálních údajů ve studii uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 797/2004;

b) cíle včelařských programů;

c) podrobný popis dotyčných opatření, kde je to vhodné, s uvedením jednotkových nákladů;

d) odhad nákladů a plán financování rozepsané ročně na národní a regionální úrovni;

e) odkaz na příslušné právní a správní předpisy;

f) seznam zastupujících organizací a včelařských družstev, které spolupracovaly při vypracovávání včelařských programů;

g) způsob provádění kontroly a posuzování včelařského programu.

Článek 2

1. Členské státy oznamují své včelařské programy Komisi před 15. dubnem prvního roku tříletého období, na něž se program vztahuje.

Pro rok 2004 však členské státy oznámí své včelařské programy nejpozději do 15. května 2004.

2. Roční rozpočtové období včelařského programu je stanoveno na období od 16. října každého roku do 15. října následujícího roku.

3. Opatření včelařského programu stanovená pro každý rok tříletého období se zcela provedou před 31. srpnem následujícího roku. Platby se provádějí během rozpočtového období.

Článek 3

Účast Společenství na financování včelařských programů je u každého členského státu omezena na částku odpovídající jeho podílu na celkovém počtu včelstev ve Společenství, jak je uvedeno v příloze I.

Pokud však jeden nebo více členských států neoznámí svůj včelařský program ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 1 nebo nevyužije zcela finanční částku uvedenou v prvním odstavci, mohou být podíly ostatních členských států zvýšeny v poměru jejich podílů.

Článek 4

Členské státy zasílají Komisi společně se svými včelařskými programy dokumenty specifikující, jakým způsobem se mají programy kontrolovat.

Kontroly jsou plánovány s cílem ověřit shodu s podmínkami, za kterých se v rámci národních programů poskytuje podpora. Sestávají z administrativních kontrol a z kontrol na místě.

Platební agentury musí uchovávat dostatečné důkazy o těchto kontrolách.

Článek 5

1. Členské státy sdělují Komisi seznam včelařských opatření zahrnutých do národních operačních programů podle cílů 1 a 2 stanovených nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 [4] před datem uvedeným v čl. 2 odst. 1.

2. Pro totéž opatření nelze poskytnout platby podle nařízení (ES) č. 797/2004 a zároveň podle jiného programu podpory Společenství, zejména pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 [5].

Článek 6

Finanční omezení pro každé opatření se mohou zvýšit nebo snížit nejvýše o 20 % za předpokladu, že není překročen celkový strop pro roční program a příspěvek Společenství na financování včelařského programu nepřesahuje 50 % výdajů hrazených dotyčným členským státem.

Článek 7

Opatření včelařských programů mohou být během ročního rozpočtového období přizpůsobena, musí však být v souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 797/2004 a schválena v souladu s článkem 5 téhož nařízení.

Článek 8

Přepočítacím koeficientem použitelným u částky uvedené v článku 3 je koeficient platný dne 1. května roku, ve kterém je program oznámen.

Článek 9

Studie uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 1221/97 obsahuje body uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 2300/97 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze III.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 1.

[2] Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 319, 21.11.1997, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1387/2003 (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 22).

[4] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

[5] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Členský stát | Sčítání včel Počet včelstev |

BE | 100000 |

DK | 155000 |

DE | 893000 |

EL | 1380000 |

ES | 2397840 |

FR | 1150000 |

IE | 20000 |

IT | 1100000 |

LU | 10213 |

NL | 80000 |

AT | 336139 |

PT | 590000 |

FI | 47000 |

SE | 145000 |

UK | 274000 |

Celkem | 8678192 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2300/97 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

čl. 2 odst. 1 | čl. 2 odst. 1 |

| čl. 2 odst. 2 |

čl. 2 odst. 2 | čl. 2 odst. 3 |

Článek 3 | Článek 3 |

čl. 4 odst. 1 | čl. 4 první a druhý pododstavec |

čl. 4 odst. 2 | čl. 5 odst. 1 |

čl. 4 odst. 3 | čl. 5 odst. 2 |

Článek 4a | Článek 6 |

| Článek 7 |

Článek 5 | Článek 8 |

Článek 6 | Článek 9 |

| Článek 10 |

Článek 7 | Článek 11 |

příloha I | Příloha I |

příloha II | Příloha II |

- | Příloha III |

--------------------------------------------------

Top