Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0604

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/604 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъците на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (нотифицирано под номер C(2019) 2838) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2838

OJ L 103, 12.4.2019, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/604/oj

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/604 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъците на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите

(нотифицирано под номер C(2019) 2838)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 17, параграф 2, буква б), член 17 параграф 3, член 18, параграф 1, първо тире и член 19, буква б), уводното изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложението I към Решение 2010/472/ЕС на Комисията (3) се съдържа списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на сперма от животни от рода на овцете и козите, а в приложение III към същото решение — списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение 2010/472/ЕС относно въвеждането в Съюза на пратки със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместените в приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС списъци на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите.

(5)

Поради това приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС се изменят, както следва:

(1)

Таблицата в приложение I към Решение 2010/472/ЕС се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

 

GG

Гърнзи“

 

 

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси“

 

 

(2)

Таблицата в приложение III към Решение 2010/472/ЕС се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

 

GG

Гърнзи“

 

 

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси“

 

 


Top