EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:201:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 201, 26 юли 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.201.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 201

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
26 юли 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/42/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

1

 

*

Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами

4

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Колумбия на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна

7

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 713/2013 на Съвета от 23 юли 2013 година за определяне на възможностите за риболов на хамсия в Бискайския залив за риболовен сезон 2013—2014 г.

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 714/2013 на Съвета от 25 юли 2013 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1169/2012

10

 

*

Регламент (ЕС) № 715/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за установяване на критерии, определящи кога меден скрап престава да бъде отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

21

 

*

Регламент (ЕС) № 717/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на полетата, посветени на хуманитарното отношение към животните в някои образци на здравни сертификати (1)

31

 

*

Регламент (ЕС) № 718/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 608/2004 относно етикетирането на храни и съставки на храните с добавени фитостероли, фитостеролови естери, фитостаноли и/или фитостанолови естери (1)

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 719/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

51

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 720/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец юли 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/395/ОВППС на Съвета от 25 юли 2013 година за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение 2012/765/ОВППС

57

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2013/396/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 11 юни 2013 година за общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение в държавите членки, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз

60

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2013/397/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 май 2009 година за одобряване от името на Европейската общност на изменения в приложение V към Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада относно санитарните мерки за защитата на общественото здраве и здравето на животните, приложими в търговията с живи животни и с продукти от животински произход (1)

66

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г.) (Поправена версия в ОВ L 220, 21.6.2004 г.) (Специално издание на български език 2007 г., глава 07, том 14)

75

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top