ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.201.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 201

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
26. heinäkuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/42/EU, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta

1

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/43/EU, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta

4

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Kolumbian välillä

7

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 713/2013, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2013, Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2013/2014

8

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 714/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1169/2012 kumoamisesta

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 715/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 716/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä

21

 

*

Komission asetus (EU) N:o 717/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten hyvinvointia koskevista kohdista tietyissä terveystodistusten malleissa ( 1 )

31

 

*

Komission asetus (EU) N:o 718/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 608/2004 muuttamisesta ( 1 )

49

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 719/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

51

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 720/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2013 osakaudella

53

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/395/YUTP, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta ja muuttamisesta sekä päätöksen 2012/765/YUTP kumoamisesta

57

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2013/396/EU

 

*

Komission suositus, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013, unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksiin perustuvia kieltokanteita ja vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin jäsenvaltioiden kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin sovellettavista yhteisistä periaatteista

60

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2013/397/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä toukokuuta 2009, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen liitteeseen V tehtyjen tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta ( 1 )

66

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/1


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/42/EU,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Arvonlisäveroon liittyvät veropetokset johtavat merkittäviin verotulojen menetyksiin ja vaikuttavat kilpailuolosuhteisiin ja näin myös sisämarkkinoiden toimintaan. Viime aikoina on ilmennyt äkillisesti eräitä erittäin laaja-alaisia veropetostyyppejä, jotka perustuvat etenkin nopeaa ja laaja-alaista laitonta kauppaa helpottavien sähköisten välineiden käyttöön.

(2)

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (3) mukaan jäsenvaltiot voivat hakea poikkeusta direktiivin säännöksistä tietyntyyppisten veropetosten tai veronkierron estämiseksi.

(3)

Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että direktiivin 2006/112/EY 395 artiklassa säädetyllä menettelyllä ei voida vastata riittävän nopeasti jäsenvaltioiden pyyntöihin kiireellisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

(4)

Kokemukset ovat myös osoittaneet, että vastaanottajan nimeäminen veronmaksuvelvolliseksi (käännetty verovelvollisuus) on tietyissä tapauksissa tehokas toimenpide, jolla voidaan lopettaa arvonlisäveropetokset tietyillä aloilla.

(5)

Direktiivin 2006/112/EY 199 ja 199 a artiklassa olevien käännettyä verovelvollisuutta koskevien säännösten nojalla jäsenvaltioilla ei ole joustavuutta vastata nopeasti äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin sellaisten tavara- ja palveluluokkien osalta, jotka eivät kuulu kyseisten artiklojen soveltamisalaan. Näin ollen on toteutettava erityisiä järjestelyjä näiden tilanteiden käsittelemiseksi.

(6)

Ottaen huomioon ilmenneet laaja-alaiset petokset tulevaisuudessa äkillisesti ilmenevien petosten johdosta toteutettavat nopeat ja poikkeukselliset vastatoimet voidaan taata parhaiten nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteellä, joka mahdollistaa sen, että käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa lyhyen ajan sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on antanut asianmukaisen ilmoituksen. Jotta voidaan varmistaa, että tämän mahdollisuuden käyttäminen on oikeassa suhteessa ongelmaan nähden, komissiolla olisi asiaankuuluvien tietojen saamisen jälkeen oltava käytettävissään lyhyt aika, jolloin se arvioi ilmoitusta ja vahvistaa, vastustaako se nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus siihen, että komissio ottaa niiden näkemykset huomioon, joten niille olisi annettava kaikki tiedot ilmoituksesta ja mahdollisista lisätiedoista, joita annetaan prosessin aikana. Lisäksi neuvoston olisi sitten päätettävä käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen mahdollisesta jatkamisesta direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan mukaisella täytäntöönpanopäätöksellä.

(7)

Jäsenvaltio, joka on ilmoittanut aikomuksestaan soveltaa nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä, voi tehdä niin sitten kun komissio on ilmoittanut, ettei se vastusta sitä.

(8)

Jotta voidaan mahdollistaa käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen jatkaminen mahdollisimman pian ja ennen nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteen päättymistä, direktiivin 2006/112/EY 395 artiklassa säädettyyn menettelyyn olisi sovellettava lyhyempää määräaikaa.

(9)

Jäsenvaltioiden ilmoitusten nopea käsittely nopean reagoinnin mekanismin puitteissa helpottuu, jos näille ilmoituksille ja lisätietojen toimittamiselle komissiolle vahvistetaan vakiolomake. Komissiolle olisi näin ollen siirrettävä täytäntöönpanovalta kyseisen vakiolomakkeen osalta.

(10)

Koska nopean reagoinnin mekanismi voi olla vain väliaikainen ratkaisu kunnes saadaan aikaan pidemmän aikavälin lainsäädäntöratkaisuja arvonlisäverojärjestelmän lujittamiseksi arvonlisäveropetoksia vastaan, nopean reagoinnin mekanismia olisi sovellettava vain rajoitetun ajan.

(11)

Nopean reagoinnin mekanismin vaikuttavuuden arvioimiseksi komission olisi laadittava kokonaisarviointikertomus mekanismin vaikutuksesta äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin puuttumisessa.

(12)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa toteutettavien toimien tavoitetta, joka on puuttuminen arvonlisäveroon liittyviin äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin, joilla on hyvin usein myös kansainvälinen ulottuvuus, koska jäsenvaltiot eivät voi yksittäisinä puuttua sellaisiin kaupan uusiin muotoihin liittyviin petosvyyhteihin, jotka ulottuvat samanaikaisesti useisiin maihin, vaan kyseinen tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, jolloin voidaan varmistaa, että näihin ilmiöihin voidaan puuttua nopeammin ja sen vuoksi myös tarkoituksenmukaisemmin ja tuloksekkaammin. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(13)

Direktiivi 2006/112/EY olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

"199 b artikla

1.   Jäsenvaltio voi 193 artiklasta poiketen erittäin kiireellisissä tapauksissa 2 ja 3 kohdan mukaisesti nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteenä nimetä tiettyjen tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten vastaanottajan arvonlisäverovelvolliseksi sellaisten äkillisesti ilmenevien laaja-alaisten petosten torjumiseksi, jotka voivat johtaa merkittäviin ja lopullisiin taloudellisiin menetyksiin.

Jäsenvaltion on valvottava asianmukaisesti nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä niiden verovelvollisten osalta, jotka luovuttavat tavaroita tai suorittavat palveluja, joihin toimenpidettä sovelletaan. Erityistoimenpidettä sovelletaan enintään yhdeksän kuukauden ajan.

2.   Jäsenvaltion, joka haluaa ottaa käyttöön 1 kohdassa säädetyn nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteen, on lähetettävä komissiolle ilmoitus käyttäen 4 kohdan mukaisesti vahvistettua vakiolomaketta ja samalla lähetettävä se muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot kyseessä olevasta alasta, petoksen tyypistä ja ominaispiirteistä, asian erityisestä kiireellisyydestä, petoksen äkillisestä ja laaja-alaisesta luonteesta ja siitä seuraavista merkittävistä ja lopullisista taloudellisista menetyksistä. Jos komissio katsoo, että sillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, se ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle kahden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, mitä lisätietoja tarvitaan. Asianomaisen jäsenvaltion komissiolle toimittamat lisätiedot on samalla lähetettävä muille jäsenvaltioille. Jos toimitetut lisätiedot eivät ole riittävät, komissio ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle yhden viikon kuluessa.

Jäsenvaltion, joka haluaa ottaa käyttöön 1 kohdassa säädetyn nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteen, on samalla myös tehtävä hakemus komissiolle 395 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3.   Kun komissio on saanut kaikki tiedot, joiden se katsoo olevan tarpeen 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen arvioimiseksi, se ilmoittaa tästä jäsenvaltioille. Jos se vastustaa nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä, se antaa kielteisen lausunnon yhden kuukauden kuluessa ilmoituksesta sekä ilmoittaa tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle ja arvonlisäverokomitealle. Jos komissio ei vastusta toimenpidettä, se vahvistaa tämän kirjallisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle ja arvonlisäverokomitealle saman ajan kuluessa. Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteen kyseisen vahvistuksen vastaanottopäivästä alkaen. Ilmoitusta arvioidessaan komissio ottaa huomioon muiden jäsenvaltioiden sille kirjallisesti lähettämät näkemykset.

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jolla vahvistetaan vakiolomake 2 kohdassa tarkoitetun, nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä koskevan ilmoituksen ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) 5 artiklaa, ja tätä varten komitea on neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 (5) 58 artiklalla perustettu komitea.

2)

Lisätään 395 artiklaan kohta seuraavasti:

"5.   Edellä 199 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa erittäin kiireellisissä tapauksissa 2 ja 3 kohdassa säädetty menettely on saatettava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut hakemuksen."

2 artikla

Komissio esittää ennen 1 päivää tammikuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kokonaisarviointikertomuksen 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn nopean reagoinnin mekanismin vaikutuksesta.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Lausunto annettu 7. helmikuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 11, 15.1.2013, s. 31.

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1)."


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/4


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/43/EU,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (3) säädetään, että arvonlisäveroveron maksaa verovelvollinen henkilö, joka suorittaa verotettavia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia käsittäviä liiketoimia. Rajatylittävien liiketoimien ja eräiden jäsenvaltion sisäisten suuririskisten alojen osalta siinä kuitenkin säädetään, että velvollisuus maksaa arvonlisävero siirtyy luovutuksen tai suorituksen vastaanottajalle (käännetty verovelvollisuus).

(2)

Arvonlisäveropetosten vakavuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava tilapäisesti soveltaa menettelyä, jossa arvonlisäveron maksuvelvollisuus tiettyihin luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta siirtyy henkilölle, jolle verotettava tavaran luovutus tai palvelujen suoritus tehdään, myös silloin, kun näitä luokkia ei luetella direktiivin 2006/112/EY 199 artiklassa eikä niihin sovelleta jäsenvaltioille myönnettyjä erityispoikkeuksia.

(3)

Tätä varten komissio teki vuonna 2009 ehdotuksen, jossa lueteltiin tavaroita ja palveluita, joihin käännettyä verovelvollisuutta voitaisiin soveltaa rajoitetun ajan. Neuvosto päätti jakaa ehdotuksen ja hyväksyi neuvoston direktiivin 2010/23/EU (4), jonka soveltamisala rajoitettiin kuitenkin vain kasvihuonekaasujen päästöoikeuksiin, sillä kyseisen sektorin petostilanne vaati välittömiä toimia. Samanaikaisesti neuvosto sitoutui poliittisesti jatkamaan neuvotteluja komission ehdotuksen jäljelle jääneestä osasta.

(4)

Petoksia on tämän jälkeen tehty muilla aloilla, minkä vuoksi uusia tavaroita ja palveluita olisi lisättävä komission ehdotuksen jäljelle jääneen osan etukäteen määriteltyyn luetteloon tavaroista ja palveluista, joihin käännettyä verovelvollisuutta voitaisiin soveltaa. Petoksia on tehty erityisesti kaasun ja sähkön luovutusten, televiestintäpalvelujen suorittamisen sekä pelikonsolien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden, viljatuotteiden, teollisuuskasvien, mukaan lukien öljysiemenet ja sokerijuurikkaat, sekä raaka- ja puolivalmistemetallien, mukaan lukien jalometallit, luovutusten yhteydessä.

(5)

Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, jotka viimeaikaisten kokemusten mukaan ovat erityisen petosalttiita, sen sijaan että sitä sovellettaisiin yleisesti, ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteisiin, kuten veron maksamiseen vaiheittain.

(6)

Etukäteen määritelty luettelo, josta jäsenvaltiot voivat valita, olisi rajoitettava ainoastaan sellaisiin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin, jotka viimeaikaisen kokemuksen valossa ovat erityisen petosalttiita.

(7)

Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa jäsenvaltioilla on harkintavalta määritellä edellytykset sen soveltamiselle, mukaan lukien kynnysarvojen asettaminen, tavaroiden luovuttajien tai vastaanottajien tai palvelujen suorittajien tai vastaanottajien luokat, joihin käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa, ja käännetyn verovelvollisuuden osittainen soveltaminen luokkien sisällä.

(8)

Koska käännetty verovelvollisuus on tilapäinen toimenpide, joka riippuu pidemmän aikavälin lainsäädäntöratkaisuista, joilla arvonlisäverojärjestelmästä pyritään tekemään vahvempi yksittäisten arvonlisäveropetosten torjunnassa, direktiivin 2006/112/EY 199 a artiklan mukaista käännettyä verovelvollisuutta tulee soveltaa vain rajoitetun ajan.

(9)

On tarpeen pidentää nykyistä 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvää määräaikaa sen varmistamiseksi, että käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa riittävän pitkän aikaa sen tehokkuuden toteamiseksi, ja jälkikäteisarvioinnin mahdollistamiseksi. Yhtä lailla olisi siirrettävä myöhemmäksi arviointijakson ajankohtaa ja sen jakson päättymispäivää, jonka aikana petollisen toiminnan muutoksista on ilmoitettava.

(10)

Direktiiviä 2006/112/EY on tarpeen muuttaa, jotta kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa käännettyä verovelvollisuutta edellä esitetyn mukaisesti.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotetun toimen tavoitetta eli torjua arvonlisäveropetoksia voimassa olevista unionin säännöistä poikkeavilla tilapäisillä toimenpiteillä, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(12)

Direktiivi 2006/112/EY olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 193 artiklassa oleva viittaus "194–199" artiklaan viittauksella "194–199 b" artiklaan.

2)

Muutetaan 199 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2018 ja vähintään kahden vuoden ajaksi säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa minkä tahansa seuraavista luovutuksista tai suorituksista:"

b)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

"c)

luovutukset, jotka koskevat matkapuhelimia, jotka on valmistettu tai muunnettu toimiluvan saaneissa verkoissa käytettäviksi ja joita käytetään tietyillä taajuuksilla, riippumatta siitä, onko niillä muita käyttötarkoituksia;

d)

luovutukset, jotka koskevat integroituja piirejä, kuten mikroprosessoreita ja keskusyksiköitä, ennen kuin ne asennetaan loppukäyttäjille tarkoitettuihin tuotteisiin;

e)

38 artiklan 2 kohdassa määritetyt kaasun ja sähkön luovutukset verovelvolliselle jälleenmyyjälle;

f)

kaasua ja sähköä koskevien todistusten luovutukset;

g)

24 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen televiestintäpalvelujen suoritukset;

h)

pelikonsoleiden, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden luovutukset;

i)

luovutukset, jotka koskevat sellaisia viljatuotteita ja teollisuuskasveja, öljysiemenet ja sokerijuurikkaat mukaan lukien, joita ei tavallisesti sellaisinaan käytetä loppukulutukseen;

j)

luovutukset, jotka koskevat raakametalleja ja puolivalmisteita, jalometallit mukaan lukien, elleivät ne muutoin kuulu 199 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan tai käytettyjä tavaroita, taide-esineitä, keräilyesineitä ja antiikkiesineitä koskevien erityisjärjestelyjen piiriin 311–343 artiklan mukaisesti tai sijoituskultaa koskevan erityisjärjestelmän piiriin 344–356 artiklan mukaisesti."

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

"1 a.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisedellytykset.

1 b.   Edellä 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltaminen kyseisen kohdan c–j alakohdassa lueteltujen tavaroiden luovuttamiseen tai palvelujen suorittamiseen edellyttää asianmukaisten ja tehokkaiden raportointivelvoitteiden käyttöönottoa niiden verovelvollisten osalta, jotka luovuttavat tavaroita tai suorittavat palveluja, joihin sovelletaan 1 kohdassa säädettyä menettelyä."

d)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvonlisäverokomitealle 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisesta, kun tällainen menettely otetaan käyttöön, ja toimitettava arvonlisäverokomitealle seuraavat tiedot:

a)

menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen soveltamisala, petoksen tyyppi ja ominaispiirteet sekä yksityiskohtainen kuvaus liitännäistoimenpiteistä, mukaan lukien verovelvollisten raportointivelvoitteet ja valvontatoimenpiteet;

b)

toimet, joilla asianomaisille verovelvollisille ilmoitetaan menettelyn käyttöönotosta;

c)

arviointiperusteet, joiden avulla voidaan verrata 1 kohdassa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvaa petollista toimintaa ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen, muihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvaa petollista toimintaa ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen sekä muuntyyppisen petollisen toiminnan mahdollista kasvua ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen;

d)

menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen voimaantulopäivämäärä ja kesto."

e)

Korvataan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Edellä 1 kohdassa säädettyä menettelyä soveltavien jäsenvaltioiden on 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä arviointiperusteita noudattaen toimitettava komissiolle kertomus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017."

f)

Korvataan 3 kohdan toisen alakohdan a alakohta seuraavasti:

"a)

vaikutus petolliseen toimintaan toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten osalta;"

g)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   Kunkin jäsenvaltion, joka on todennut alueellaan petollisen toiminnan kehityssuuntausten muutoksia 1 kohdassa lueteltujen tavaroiden tai palvelujen osalta sen jälkeen, kun tämä artikla on tullut voimaan tällaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, on toimitettava tästä komissiolle kertomus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017.

5.   Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 päivää tammikuuta 2018 yleisarvioinnin 1 kohdassa säädetyn menettelyn vaikutuksista petosten torjuntaan."

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL C 341E, 16.12.2010, s. 81.

(2)  EUVL C 339, 14.12.2010, s. 41.

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2010/23/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta (EUVL L 72, 20.3.2010, s. 1).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/7


Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Kolumbian välillä

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välistä kauppasopimusta, joka allekirjoitettiin Brysselissä 26. kesäkuuta 2012, sovelletaan väliaikaisesti Euroopan unionin ja Kolumbian välillä 1. elokuuta 2013 lähtien sopimuksen 330 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta 31. toukokuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 3 artiklan 1 kohdan nojalla EU ei sovella väliaikaisesti sopimuksen 2 artiklaa, 202 artiklan 1 kohtaa, 291 artiklaa eikä 292 artiklaa ennen kuin sopimuksen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatu päätökseen.


ASETUKSET

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 713/2013,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2013,

Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2013/2014

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston tehtävänä on vahvistaa kutakin kalastusta tai kalastusryhmää koskevat suurimmat sallitut saaliit (TAC). Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kantaryhmän osalta ja ottamalla asianmukaisesti huomioon neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(2)

Yksinkertaistamisen ja kannan asianmukaisen hoitamisen vuoksi on aiheellista vahvistaa Biskajanlahden (ICES-suuralue VIII) sardellikannan TAC ja jäsenvaltioiden kiintiöt vuotuiseksi kalastuksenhoitokaudeksi, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 30 päivänä kesäkuuta, sen sijaan, että ne vahvistettaisiin kalenterivuoden mukaiseksi hallinnointijaksoksi. Kalastukseen olisi kuitenkin sovellettava neuvoston asetuksen (EU) N:o 39/2013 (2) sisältämiä, kiintiöiden käytön edellytyksiä koskevia yleisiä säännöksiä.

(3)

Biskajanlahden sardellin kalastuskauden 2013/2014 TAC olisi vahvistettava käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sekä ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat varmistaen samalla eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu.

(4)

Jotta varmistettaisiin Biskajanlahden sardellikannan monivuotinen hoitaminen, komissio antoi 29 päivänä heinäkuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta Biskajanlahden sardellikannalle ja kyseistä kantaa hyödyntäville kalastuksille. Koska ehdotuksen perustana oleva vaikutusten arviointi sisälsi tuoreimmat arviot kannan hoitamista koskevien päätösten vaikutuksista, on aiheellista vahvistaa Biskajanlahden sardellikannan TAC sen mukaisesti. Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) heinäkuussa 2013 antamassa lausunnossa kutevan kannan biomassaksi arvioitiin noin 56 055 tonnia. Ottaen huomioon tuoreimmat arviot kannan hoitamista koskevien päätösten vaikutuksista 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavan ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvän kalastuskauden TACiksi olisi vahvistettava 17 100 tonnia.

(5)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (3) 2 artiklan mukaisesti on tarpeen määrittää, missä määrin Biskajanlahden sardellikantaan sovelletaan mainitussa asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

(6)

Kalastuskauden 2013/2014 alkamisen ja vuosittaisten saalisilmoitusten vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian sen julkaisemisen jälkeen, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2013,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuudet

1.   Sardellikannan suurin sallittu saalis (TAC) ja sen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvällä kalastuskaudella ICES-suuralueella VIII, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009 (4), on seuraava (tonneina elopainoa):

Laji

:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

ICES-alue

:

VIII

(ANE/08.)

Espanja

15 390

Analyyttinen TAC

Ranska

1 710

EU

17 100

TAC

17 100

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettuun kalastusmahdollisuuksien jakamiseen ja käyttöön sovelletaan asetuksen (EU) N:o 39/2013 8 ja 10 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kantaan sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 soveltamiseksi analyyttistä TACia. Tällöin sovelletaan mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa.

2 artikla

Tietojen siirtäminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle ICES-suuralueella VIII pyydettyjen sardellien purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (5) 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä kannan koodia ANE/08.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 39/2013, annettu 21 päivänä tammikuuta 2013, EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 (EUVL L 23, 25.1.2013, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/10


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 714/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1169/2012 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 10 päivänä joulukuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1169/2012 (2), jossa vahvistetaan ajan tasalla oleva luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 2580/2001.

(2)

Neuvosto on toimittanut kaikille niille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, joiden osalta se on ollut käytännössä mahdollista, perustelut, joista ilmenee, mistä syystä nämä on merkitty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1169/2012 olevaan luetteloon.

(3)

Neuvosto on Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella tiedottanut täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1169/2012 olevaan luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se on päättänyt pitää nämä edelleen luettelossa. Neuvosto on tiedottanut näille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille myös mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perustelut sille, mistä syystä ne on merkitty luetteloon, jollei perusteluja ole aiemmin annettu näille tiedoksi.

(4)

Neuvosto on asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkastellut kaikilta osin uudelleen luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin mainittua asetusta sovelletaan. Uudelleentarkastelun yhteydessä se on ottanut huomioon asianomaisten neuvostolle toimittamat huomautukset.

(5)

Neuvosto on todennut, että henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, jotka on merkitty tämän asetuksen liitteessä olevaan luetteloon, ovat sekaantuneet terroritekoihin erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on tehnyt näitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan päätöksen ja että näihin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Neuvosto on edelleen todennut, että eräs uusi ryhmä on sekaantunut yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin, että toimivaltainen viranomainen on tehnyt kyseistä ryhmää koskevan, mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja että kyseinen ryhmä olisi lisättävä luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa. Päätös nimetä ryhmä ei vaikuta laillisiin varojen siirtoihin Libanoniin eikä Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden Libanonissa antamaan apuun, humanitaarinen apu mukaan lukien.

(7)

Luettelo niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan, olisi näin ollen saatettava ajan tasalle, ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1169/2012 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa oleva luettelo tämän asetuksen liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1169/2012.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  EUVL L 337, 11.12.2012, s. 2.

(3)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

1.   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passi: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3. tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen. Passi: C2002515 (Iran); Passi: 477845448 (Yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin nro: 07442833, voimassa 15. maaliskuuta 2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat) – Hofstadgroep-ryhmän jäsen.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, syntynyt 10.9.1971 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt vuonna 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin nro 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa (Iran).

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), syntynyt 11.3.1957 Iranissa. Iranin kansalainen. Passi: 008827 (Iranin diplomaattipassi), myönnetty vuonna 1999. Sotilasarvo: kenraalimajuri.

2.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (alias Fatah Revolutionary Council, alias Arab Revolutionary Brigades, alias Black September/Musta syyskuu, alias Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

Al-Aqsa marttyyrien prikaati.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja al-Hijra.

5.

Babbar Khalsa.

6.

Filippiinien kommunistinen puolue, mukaan lukien New People's Army – NPA, Filippiinit.

7.

Gama'a al-Islamiyya (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group – IG).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front).

9.

Hamas, mukaan lukien Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

10.

"Hizballah Military Wing" (alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu'llah Military Wing" alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)).

11.

Hizbul Mujahideen – HM.

12.

Hofstadgroep.

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development.

14.

International Sikh Youth Federation – ISYF.

15.

Khalistan Zindabad Force – KZF.

16.

Kurdistanin työväenpuolue – PKK (alias KADEK, alias KONGRA-GEL).

17.

Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit – LTTE.

18.

Ejército de Liberación Nacional (Kansallinen vapautusarmeija).

19.

Palestiinan islamilainen jihad – Palestinian Islamic Jihad – PIJ.

20.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama – Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP.

21.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama – Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (alias PFLP – General Command).

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat).

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), alias Dev Sol) (Vallankumouksellinen kansanarmeija/rintama/puolue).

24.

Sendero Luminoso – SL (Loistava polku).

25.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland).

26.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons, alias Kurdistan Freedom Hawks).


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 715/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useiden jätevirtojen arvioinnin perusteella on todettu, että kupariromun kierrätysmarkkinat hyötyisivät siitä, että kehitettäisiin erityiset arviointiperusteet sen määrittämiseksi, milloin jätteestä saatu kupariromu lakkaa olemasta jätettä. Näiden arviointiperusteiden olisi taattava ympäristönsuojelun korkea taso. Ne eivät saisi rajoittaa metalliromun luokittelua jätteeksi unionin ulkopuolisissa maissa.

(2)

Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen selvitykset ovat osoittaneet, että kupariromulle on olemassa markkinat ja kysyntää; kyseistä romua käytetään muiden kuin rautametallien tuotannon raaka-aineena. Siksi kupariromun olisi oltava riittävän puhdasta ja vastattava metalleja tuottavan teollisuuden vaatimia asianmukaisia romustandardeja tai -eritelmiä.

(3)

Arviointiperusteilla, joiden mukaisesti määritetään, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä, olisi varmistettava, että hyödyntämistoimista saatava kupariromu täyttää muita kuin rautametalleja tuottavan teollisuuden tekniset vaatimukset ja että se on tuotteisiin sovellettavan voimassa olevan lainsäädännön ja standardien mukaista eikä aiheuta haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen selvitykset ovat osoittaneet, että ehdotetut arviointiperusteet, jotka koskevat hyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta saatavaa kupariromua, täyttävät nämä tavoitteet, sillä niiden mukaisesti tuotetulla kupariromulla ei pitäisi olla vaarallisia ominaisuuksia ja sen pitäisi olla riittävän puhdasta ei-metalliyhdisteistä.

(4)

Arviointiperusteiden noudattamisen varmistamiseksi on asianmukaista säätää, että kupariromusta, joka on lakannut olemasta jätettä, annetaan tieto ja että sovelletaan laadunhallintajärjestelmää.

(5)

Arviointiperusteita voidaan joutua arvioimaan uudelleen, jos kupariromun markkinaolosuhteisen kehityksen seurannan yhteydessä havaitaan haitallisia vaikutuksia kupariromun kierrätysmarkkinoihin etenkin romun saatavuuden ja käyttömahdollisuuksien osalta.

(6)

Jotta toiminnanharjoittajat voisivat mukautua arviointiperusteisiin, joiden mukaisesti määritetään, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä, on asianmukaista säätää, että tätä asetusta sovelletaan kohtuullisen siirtymäajan jälkeen.

(7)

Direktiivin 2008/98/EY 39 artiklalla perustettu komitea ei ole antanut lausuntoa tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä, minkä vuoksi komissio on antanut neuvostolle toimenpiteitä koskevan ehdotuksen ja toimittanut sen Euroopan parlamentille. Neuvosto ei käsitellyt asiaa kahden kuukauden määräajassa, josta säädetään menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) 5 a artiklassa, ja komissio toimitti sen vuoksi ehdotuksen Euroopan parlamentille viipymättä. Euroopan parlamentti ei ole vastustanut toimenpidettä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus on toimitettu sille edellä mainitulla tavalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan arviointiperusteet, joiden mukaisesti määritetään, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivissä 2008/98/EY vahvistettuja määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’kupariromulla’ pääasiassa kuparista ja kupariseoksista koostuvaa romumetallia;

2.

’haltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa kupariromu on;

3.

’tuottajalla’ haltijaa, joka siirtää kupariromun toiselle haltijalle ensimmäistä kertaa kupariromuna, joka on lakannut olemasta jätettä;

4.

’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuo unionin tullialueelle kupariromua, joka on lakannut olemasta jätettä;

5.

’pätevällä henkilöstöllä’ henkilöstöä, jonka kokemus tai koulutus on pätevöinyt seuraamaan ja arvioimaan kupariromun ominaisuuksia;

6.

’silmämääräisellä tarkastuksella’ kupariromun tarkastusta, joka kattaa lähetyksen kaikki osat ja joka tehdään aistinvaraisesti tai ilman erikoislaitteita;

7.

’lähetyksellä’ kupariromuerää, joka on tarkoitus toimittaa tuottajalta toiselle haltijalle ja joka voi olla lastattu joko yhteen tai useampaan kuljetusyksikköön, kuten konttiin.

3 artikla

Kupariromua koskevat arviointiperusteet

Kupariromu lakkaa olemasta jätettä, kun siirrettäessä se tuottajalta toiselle haltijalle kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1.

hyödyntämistoimesta saatu kupariromu täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistetut arviointiperusteet;

2.

hyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytetty jäte täyttää liitteessä I olevassa 2 jaksossa vahvistetut arviointiperusteet;

3.

hyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytetty jäte on käsitelty liitteessä I olevassa 3 jaksossa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti;

4.

tuottaja on täyttänyt 4 ja 5 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

1.   Tuottajan tai maahantuojan on annettava kustakin kupariromulähetyksestä liitteessä II olevan mallin mukainen vaatimustenmukaisuusilmoitus.

2.   Tuottajan tai maahantuojan on toimitettava vaatimustenmukaisuusilmoitus kupariromulähetyksen seuraavalle haltijalle. Tuottajan tai maahantuojan on säilytettävä vaatimustenmukaisuusilmoituksen jäljennös vähintään yhden vuoden ajan sen antamisajankohdasta ja asetettava se pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.

3.   Vaatimustenmukaisuusilmoitus voi olla sähköisessä muodossa.

5 artikla

Hallintojärjestelmä

1.   Tuottajan on sovellettava hallintajärjestelmää, jonka avulla voidaan osoittaa 3 artiklassa tarkoitettujen arviointiperusteiden noudattaminen.

2.   Hallintajärjestelmään on sisällyttävä dokumentoidut menettelyt, jotka koskevat kutakin seuraavista seikoista:

a)

liitteessä I olevassa 1 jaksossa esitetty hyödyntämistoimesta saatavan kupariromun laadunvalvonta (mukaan lukien näytteenotto ja analysointi);

b)

liitteessä I olevassa 1.5 jaksossa esitetty säteilyvalvonnan tehokkuus;

c)

liitteessä I olevassa 2 jaksossa esitetty hyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytettävän jätteen hyväksyntätarkastus;

d)

liitteissä I olevassa 3.3 jaksossa kuvattu käsittelyprosessien ja -tekniikoiden seuranta;

e)

asiakkailta saatu palaute kupariromun laatuvaatimusten noudattamisesta;

f)

edellä olevan a–d alakohdan mukaisesti toteutettujen valvontatoimien tulosten kirjaaminen;

g)

laadunhallintajärjestelmän uudelleentarkastelu ja parantaminen;

h)

henkilöstön koulutus.

3.   Laadunhallintajärjestelmässä on määriteltävä myös liitteessä I kunkin arviointiperusteen osalta vahvistetut erityiset seurantavaatimukset.

4.   Jos minkä tahansa liitteessä I olevassa 3.3 kohdassa tarkoitetuista käsittelyistä suorittaa edellinen haltija, tuottajan on varmistettava, että tavarantoimittaja soveltaa tämän artiklan vaatimukset täyttävää hallintajärjestelmää.

5.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (3) määritellyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, joka on akkreditoitu mainitun asetuksen mukaisesti, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 (4) 2 artiklan 20 kohdan b alakohdassa määritellyn ympäristötodentajan, joka on akkreditoitu tai joka on saanut toimiluvan kyseisen asetuksen mukaisesti, on todennettava, että laadunhallintajärjestelmä täyttää tämän artiklan vaatimukset. Todentaminen on tehtävä joka kolmas vuosi.

Tässä asetuksessa mainitun todentamisen saavat suorittaa ainoastaan todentajat, joiden akkreditoinnin pätevyysalue tai lupa vastaa seuraavia asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (5) määritettyjä NACE-koodeja:

a)

* NACE-koodi 38 (Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys); tai

b)

* NACE-koodi 24 (Metallien jalostus), erityisesti alakoodi 24.44 (Kuparin valmistus).

6.   Maahantuojan on vaadittava, että sen tavarantoimittajat soveltavat 1, 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttävää hallintajärjestelmää, jonka riippumaton ulkopuolinen todentaja on todentanut.

Toimittajan hallintajärjestelmän on oltava sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen sertifioima, jonka on akkreditoinut jokin seuraavista:

a)

akkreditointielin, joka on onnistuneesti läpäissyt asetuksen (EY) N:o 765/2008 14 artiklan mukaisesti tunnustetun elimen vertaisarvioinnin;

b)

ympäristötodentaja, joka on asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesti saanut akkreditoinnin tai toimiluvan akkreditointi- tai toimilupaelimeltä, joka on osallistunut vertaisarviointiin kyseisen asetuksen 31 artiklan mukaisesti.

Todentajien, jotka haluavat toimia kolmansissa maissa, on hankittava erityinen akkreditointi tai lupa asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädettyjen eritelmien mukaisesti tai noudattaen asetusta (EY) N:o 1221/2009 yhdessä komission päätöksen 2011/832/EU (6) kanssa.

7.   Tuottajan on pyynnöstä annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus tutustua hallintajärjestelmään.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(4)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1.

(5)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 330, 14.12.2011, s. 25.


LIITE I

Kupariromua koskevat arviointiperusteet

Perusteet

Omavalvontavaatimukset

Osa 1.   Hyödyntämistoimesta saatavan kupariromun laatu

1.1

Romu on luokiteltava asiakkaan laatiman eritelmän, toimialan eritelmän tai standardin mukaisesti käytettäväksi suoraan metalliaineiden tai -esineiden tuotantoon sulattamoissa, jalostamoissa, toistosulatuslaitoksissa ja muissa metallien tuotantolaitoksissa.

Pätevän henkilöstön on luokiteltava jokainen lähetys.

1.2

Vieraiden aineiden kokonaismäärä saa olla enintään 2 painoprosenttia.

Vieraita aineita ovat:

muut metallit kuin kupari ja kupariseokset;

ei-metalliset aineet kuten maa, pöly, eristemateriaalit ja lasi;

palavat ei-metalliset aineet kuten kumi, muovi, tekstiilit, puu ja muut kemialliset tai orgaaniset aineet;

kuona, hehkuhilse, vaahdot, säkkisuodatinpöly, hiomapöly ja liete.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys.

Sopivin väliajoin (vähintään joka kuudes kuukausi) kustakin kupariromuluokasta on analysoitava edustavat näytteet vieraiden aineiden kokonaismäärän määrittämiseksi. Vieraiden aineiden kokonaismäärä on mitattava painon mukaan sen jälkeen, kun kupari-/kupariseosmetallihiukkaset ja -esineet on eroteltu vieraista aineista koostuvista hiukkasista ja esineistä käsinlajittelulla tai muilla erotusmenetelmillä (kuten magneetilla tai tiheyteen perustuvalla menetelmällä).

Edustavien näytteiden sopiva analysointitiheys on määritettävä ottaen huomioon seuraavat tekijät:

odotettu vaihtelevuus (esimerkiksi aiempien tulosten perusteella);

hyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytetyn jätteen laadun ja käsittelyprosessin suorituskyvyn ominainen vaihteluriski;

valvontamenetelmän ominainen tarkkuus; sekä

tulosten läheisyys suhteessa vieraiden aineiden kokonaismäärälle asetettuun raja-arvoon.

Valvontatiheyden määritysprosessi olisi dokumentoitava osana hallintajärjestelmää, ja sen olisi oltava saatavilla tarkastusta varten.

1.3

Romu ei saa sisältää ylimääräistä metallioksidia missään muodossa, lukuun ottamatta valmistellun romun ulkovarastoinnista normaaleissa ilmasto-olosuhteissa aiheutuvia tyypillisiä määriä.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys.

1.4

Romussa ei saa olla näkyvää öljyä, öljyisiä emulsioita, voiteluaineita tai rasvaa lukuun ottamatta vähäisiä määriä, jotka eivät aiheuta tippumista.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys kiinnittäen erityistä huomiota niihin osiin, joista öljyä todennäköisimmin tippuu.

1.5

Radioaktiivisen romumetallin valvontaa ja siihen liittyviä toimintamenettelyjä koskevien kansallisten tai kansainvälisten sääntöjen mukaisia toimia ei tarvita.

Tämä vaatimus ei rajoita Euratomin perustamissopimuksen III luvun nojalla annetun työntekijöiden ja yleisön terveyden suojelua koskevan lainsäädännön ja erityisesti neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (1) soveltamista.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava jokaisen lähetyksen radioaktiivisuus. Jokaisen romulähetyksen mukana on oltava radioaktiivisen romumetallin valvontaa ja siihen liittyviä toimintamenettelyjä koskevien kansallisten tai kansainvälisten sääntöjen mukainen todistus. Todistus voidaan liittää muihin lähetyksen mukana kulkeviin asiakirjoihin.

1.6

Romulla ei saa olla mitään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia. Romun on täytettävä komission päätöksessä 2000/532/EY (2) vahvistetut pitoisuusrajat eikä se saa ylittää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (3) liitteessä IV vahvistettuja pitoisuusrajoja.

Kupariseoksiin sisältyvien seosmetallien ominaisuuksilla ei ole merkitystä tämän vaatimuksen kannalta.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys. Jos silmämääräinen tarkastus herättää epäilyjä romun mahdollisista vaarallisista ominaisuuksista, on suoritettava asianmukaisia lisätarkastustoimia, kuten näytteenotto ja testaus, mikäli mahdollista. Henkilöstölle on annettava koulutusta kupariromuun mahdollisesti liittyvistä vaarallisista ominaisuuksista sekä materiaalien ainesosista tai ominaispiirteistä, joiden avulla vaaralliset ominaisuudet voidaan tunnistaa. Vaarallisten aineiden tunnistamismenettely on dokumentoitava osana hallintajärjestelmää.

1.7

Romuun ei saa sisältyä paineistettuja, suljettuja tai riittämättömästi avattuja säiliöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksiä metallisulattojen uuneissa.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys.

1.8

Romu ei saa sisältää PVC:tä pinnoitteiden, maalien tai jäännösmuovien muodossa.

Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys.

Osa 2.   Hyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytettävä jäte

2.1

Syöttöpanoksena saa käyttää ainoastaan hyödyntämiskelpoista kuparia tai kupariseoksia sisältävää jätettä.

2.2

Syöttöpanoksena ei saa käyttää vaarallista jätettä, paitsi jos voidaan esittää todisteet siitä, että käsittelyjä ja tekniikoita koskevien perusteiden yhteydessä määritettyjä prosesseja ja tekniikoita on sovellettu kaikkien vaarallisten ominaisuuksien poistamiseksi.

2.3

Syöttöpanoksena ei saa käyttää seuraavia jätteitä:

viilausjauhot ja sorvinlastut, jotka sisältävät öljyä tai öljyisiä emulsioita, ja

tynnyrit ja säiliöt, lukuun ottamatta romuajoneuvojen laitteistoja, jotka sisältävät tai ovat sisältäneet öljyä tai maaleja.

Pätevän henkilöstön, joka on koulutettu tunnistamaan jäte, joka ei täytä tässä jaksossa vahvistettuja arviointiperusteita, on suoritettava hyväksyntätarkastus kaikille vastaanotetuille jätteille (silmämääräinen tarkastus) ja niiden mukana seuraaville asiakirjoille.

Osa 3.   Käsittelyprosessit ja -tekniikat

3.1

Kupariromu on oltava eroteltu lähteessä tai keräyksen yhteydessä ja sen on oltava käsitelty kupariromun erottamiseksi ei-metallisista ja ei-kuparimetallisista osista. Näistä toimista peräisin oleva kupariromu on pidettävä erillään muusta jätteestä.

3.2

Kaikki mekaaniset käsittelyt (kuten pilkkominen, leikkaaminen, repiminen, rakeistaminen, lajittelu, erottelu, puhdistus, epäpuhtauksien poistaminen ja tyhjentäminen), jotka ovat tarpeen metalliromun valmistelemiseksi suoraan lopullisessa käyttötarkoituksessa käyttöä varten, on oltava saatettu loppuun.

3.3

Vaarallisia ainesosia sisältävään jätteeseen sovelletaan seuraavia erityisvaatimuksia:

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta tai romuajoneuvoista peräisin oleville syöttömateriaaleille on oltava suoritettu kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY (4) 6 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (5) 6 artiklassa vaaditut käsittelyt.

Käytöstä poistettuihin laitteisiin sisältyvät kloorifluorihiilivedyt on oltava kerätty talteen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä prosessissa.

Kaapelit on oltava katkottu tai kuorittu. Jos kaapeli sisältää orgaanisia pinnoitteita (muoveja), orgaaniset pinnoitteet on oltava poistettu parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla;

Tynnyrit ja säiliöt on oltava tyhjennetty.

Sellaisiin jätteisiin, joita ei ole mainittu 1 alakohdassa, sisältyvät vaaralliset aineet on oltava poistettu tehokkaasti toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä prosessissa.

 


(1)  EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3.

(3)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(4)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

(5)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.


LIITE II

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuusilmoitus jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden noudattamisesta

1.

Kupariromun tuottaja/tuoja

Nimi:

Osoite:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Faksi:

Sähköposti:

2.

a)

Romumetalliluokan nimi tai koodi toimialan eritelmän tai standardin mukaisesti:

b)

Tarvittaessa asiakkaan eritelmän tärkeimmät tekniset määritelmät, kuten koostumus, koko, tyyppi ja ominaisuudet:

3.

Romumetallilähetys on 2 kohdan a alakohdassa mainitun toimialan eritelmän tai standardin mukainen tai 2 kohdan b alakohdassa mainitun asiakkaan laatiman eritelmän mukainen.

4.

Lähetyksen suuruus kiloina:

5.

Radioaktiivisuutta koskeva testaustodistus on laadittu radioaktiivisen romumetallin valvontaa ja siihen liittyviä toimintamenettelyjä koskevien kansallisten tai kansainvälisten sääntöjen mukaisesti:

6.

Romumetallin tuottaja soveltaa komission asetuksen (EU) N:o 715/2013 mukaista hallintajärjestelmää, jonka on todentanut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tai ympäristötodentaja tai kun kyseessä on romumetalli, joka on lakannut olemasta jätettä ja tuodaan unionin tullialueelle, riippumaton todentaja.

7.

Romumetallilähetys täyttää asetuksen (EU) N:o 715/2013 3 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut arviointiperusteet.

8.

Romumetallin tuottajan/tuojan vakuutus: Vakuutan, että annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan täsmälliset ja oikeat.

Nimi:

Päiväys:

Allekirjoitus:


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 716/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 3 kohdan ja 27 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden asetuksen (EY) N:o 110/2008 säännösten täsmentämiseksi ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tislattujen alkoholijuomien esittelyssä käyttävien yhdistettyjen ilmaisujen, viittausten, myyntinimitysten ja maantieteellisten merkintöjen osalta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 110/2008 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tislatun alkoholijuoman tai muun elintarvikkeen esittelyssä voi eräin edellytyksin olla yhdistetty ilmaisu, joka sisältää jonkin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II luetellun luokan nimen tai yhden tai useamman kyseisen asetuksen liitteessä III luetellun maantieteellisen merkinnän, tai yksi tai useampi viittaus, joka sisältää yhden tai useamman kyseisistä luokista tai maantieteellisistä merkinnöistä. Jotta yhdistettyjen ilmaisujen ja viittausten käyttö olisi yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa, on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt niiden käytöstä tislattujen alkoholijuomien ja muiden elintarvikkeiden esittelyssä.

(3)

Jos elintarvikkeen esittelyssä viitataan tiettyyn tislattuun alkoholijuomaan, kyseisen alkoholijuoman on oltava täysin asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukainen, eikä se saa olla laimennettu. On tarpeen täsmentää ilmaisun ”laimentaminen” merkitys silloin kun se liittyy tislattuihin alkoholijuomiin, koska eräitä valmistusmenetelmiä ei tulisi pitää laimentamisena.

(4)

Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EY) N:o 110/2008 säädetyt maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiedellytykset täyttyvät, komission olisi tutkittava rekisteröintihakemukset ja olisi vahvistettava yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen haku-, tutkinta-, vastaväite- ja peruutusmenettelyjä. Kyseisten sääntöjen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi laadittava mallit maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemukselle, tekniselle asiakirjalle, vastaväitteelle, teknisten asiakirjan muutokselle ja maantieteellisen merkinnän peruuttamiselle.

(5)

Rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä koskevan komission, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen yhteydenpidon helpottamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden olisi toimitettava komissiolle maantieteellisten merkintöjen täydellisten teknisten asiakirjojen lisäksi myös niiden tärkeimmät tiedot.

(6)

Maantieteellisellä merkinnällä varustetun tislatun alkoholijuoman pakkaamista koskevat rajoitukset, kuten velvollisuus pakata tislattu alkoholijuoma määritellyllä maantieteellisellä alueella, ovat tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoituksia. Tällaisia rajoituksia voidaan asettaa ainoastaan, jos ne ovat tarpeen ja oikeassa suhteessa ja niiden avulla voidaan suojata maantieteellisen merkinnän mainetta.

(7)

Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisille merkinnöille olisi otettava käyttöön unionin tunnus, jotta kuluttajat voisivat tunnistaa tietyt tislattujen alkoholijuomien alkuperään liittyvät ominaisuudet.

(8)

Ottaen huomioon aika, jonka jäsenvaltiot tarvitsevat yhdistettyjen ilmaisujen ja viittausten käyttöön liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, kyseisten toimenpiteiden soveltamista olisi lykättävä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattujen alkoholijuomien komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamiseksi seuraavilta osin:

a)

asetuksen (EY) N:o 110/2008 10 artiklassa tarkoitettujen yhdistettyjen ilmaisujen ja viittauksien käyttö elintarvikkeiden kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä;

b)

asetuksen (EY) N:o 110/2008 15 artiklassa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ja tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiin merkintöihin liittyvän unionin tunnuksen käyttö.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’tislattujen alkoholijuomien luokalla’ jotakin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevista luokista 1–46;

b)

’maantieteellisellä merkinnällä’ jotakin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III rekisteröidyistä maantieteellisistä merkinnöistä;

c)

’yhdistetyllä ilmaisulla’ ilmaisua, joka saadaan yhdistämällä asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevissa luokissa 1–46 rekisteröity ilmaisu tai tislatun alkoholijuoman, josta lopputuotteen alkoholi on kokonaisuudessaan peräsin, maantieteellinen merkintä johonkin seuraavista:

i)

yhden tai useamman sellaisen elintarvikkeen nimi, jota ei ole käytetty kyseisen tislatun alkoholijuoman tuotantoon asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen II mukaisesti, tai kyseisistä nimistä johdettu adjektiivi;

ii)

ilmaisu ”likööri”;

d)

’viittauksella’ yhteen tai useampaan tislatun alkoholijuoman luokkaan tai maantieteelliseen merkintään tehtyä suoraa tai välillistä viittausta, joka on muu kuin yhdistetyssä ilmaisussa tai asetuksen (EY) N:o 110/2008 9 artiklan 9 kohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa oleva viittaus.

II   LUKU

YHDISTETTYJEN ILMAISUJEN JA VIITTAUSTEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

3 artikla

Yhdistetyt ilmaisut

1.   Ilmaisu ”tislattu alkoholijuoma” ei voi olla osa alkoholipitoista juomaa kuvaavaa yhdistettyä ilmaisua.

2.   Alkoholipitoista juomaa kuvaava yhdistetty ilmaisu ei saa koostua ilmaisun ”likööri” ja jonkin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevan luokkien 33–40 nimen yhdistelmästä.

3.   Yhdistetty ilmaisu ei voi korvata tislatun alkoholijuoman myyntinimitystä.

4.   Alkoholipitoista juomaa kuvaava yhdistetty ilmaisu on merkittävä samanlaisin, samankokoisin ja samanvärisin kirjaimin samaa kirjasinlajia käyttäen. Ilmaisun keskelle ei saa lisätä siihen kuulumattomia teksti- tai kuvaelementtejä, eikä ilmaisu saa olla merkitty suuremmalla kirjasinlajilla kuin myyntinimitys.

4 artikla

Viittaukset

Elintarvikkeen esittelyssä viittaus tislatun alkoholijuoman luokkaan tai maantieteelliseen merkintään ei saa olla samalla rivillä myyntinimityksen kanssa. Alkoholijuomissa viittaus on merkittävä pienemmällä kirjasinlajilla kuin myyntinimitys ja yhdistetty ilmaisu.

5 artikla

Tislatun alkoholijuoman laimentaminen

Asetuksen (EY) N:o 110/2008 10 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi laimentamisena pidetään tislatun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden alentamista yksinomaan vettä lisäämällä siten, että alkoholipitoisuus on laskenut kyseiselle tislatulle alkoholijuomalle mainitun asetuksen II liitteessä olevassa vastaavassa luokassa vahvistetun vähimmäisalkoholipitoisuuden alapuolelle.

III   LUKU

MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

6 artikla

Maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemus

Hakemukset asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III olevien maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi on jätettävä komissiolle, ja hakemuksessa on oltava

a)

tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukainen hakulomake;

b)

tämän asetuksen liitteessä II olevan mallin mukainen tekninen asiakirja;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tärkeimmät tiedot.

7 artikla

Rajat ylittävää suojaa koskevat hakemukset

1.   Kun kyseessä on rajat ylittävä maantieteellinen merkintä, joka koskee vain jäsenvaltioita, ne voivat jättää hakemuksen yhdessä, tai yksi kyseisistä jäsenvaltioista voi jättää sen muiden puolesta. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemuksessa on oltava jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta erikseen saatu asiakirja, jossa sallitaan hakemuksen jättävän jäsenvaltion toimia sen puolesta.

Kun rajat ylittävä maantieteellinen merkintä koskee ainoastaan kolmansia maita, hakemuksen toimittaa komissiolle jokin hakijoista muiden hakijoiden puolesta tai jokin kolmansista maista muiden kolmansien maiden puolesta, ja hakemuksessa on oltava

a)

todisteet suojasta asianomaisissa kolmansissa maissa; ja

b)

jokaiselta muulta asianomaiselta kolmannelta maalta erikseen saatu asiakirja, jossa sallitaan hakemuksen jättävän kolmannen maan toimia sen puolesta.

Kun rajat ylittävä maantieteellinen merkintä koskee vähintään yhtä jäsenvaltiota ja vähintään yhtä kolmatta maata, hakemuksen toimittaa komissiolle jokin jäsenvaltioista, kolmannen maan viranomaisista tai asianomaisen kolmannen maan yksityisistä elimistä, ja hakemuksessa on oltava

a)

todisteet suojasta asianomaisissa kolmansissa maissa; ja

b)

jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta tai kolmannelta maalta erikseen saatu asiakirja, jossa sallitaan hakemuksen jättävän osapuolen toimia sen puolesta.

2.   Jäsenvaltiosta, kolmannesta maasta tai asianomaisen kolmannen maan yksityisestä elimestä, joka jättää komissiolle rajat ylittävää suojaa koskevan hakemuksen, tulee komission tekemien tiedonantojen tai päätösten vastaanottaja.

8 artikla

Hakemuksen vastaanottaminen

1.   Hakemuksen jättöpäivänä pidetään päivää, jona komissio ottaa sen vastaan.

2.   Jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai asianomaisen kolmannen maan yksityiselle elimelle lähetetään vastaanottoilmoitus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

a)

tiedostonumero;

b)

rekisteröitävä nimi;

c)

vastaanotettujen sivujen lukumäärä;

d)

hakemuksen vastaanottopäivä.

9 artikla

Vakiintuneet maantieteelliset merkinnät

1.   Jos vakiintuneen maantieteellisen merkinnän teknisestä asiakirjasta, joka on toimitettu asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei käy ilmi kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdan vaatimusten täyttyminen, komissio asettaa määräajan, jossa jäsenvaltion on muutettava asiakirjaa, peruutettava se tai toimitettava huomaukset.

2.   Jos jäsenvaltio ei korjaa puutteita ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, teknistä asiakirjaa ei katsota toimitetuksi ja sovelletaan asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklan 3 kohtaa.

10 artikla

Pakkaaminen asianomaisella maantieteellisellä alueella

Jos teknisessä asiakirjassa mainitaan, että tislattu alkoholijuoma on pakattava rajatulla maantieteellisellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella, vaatimus on perusteltava kyseisen tuotteen osalta.

11 artikla

Hakemuksen ottaminen käsiteltäväksi

1.   Hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siinä on kaikki 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

2.   Jos hakemus on puutteellinen, komissio pyytää hakijaa korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää hakemuksen käsittelemättä.

12 artikla

Vaatimustenmukaisuuden tutkinta

1.   Jos maantieteellinen merkintä ei ole asetuksen (EY) N:o 110/2008 15 artiklan mukainen tai jos rekisteröintihakemus ei ole asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen, komissio asettaa määräajan, jossa jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisen tai asianomaisen kolmannen maan yksityisen elimen on muutettava asiakirjaa, peruutettava se tai toimitettava huomaukset.

2.   Jos jäsenvaltio tai kolmannen maan viranomainen tai asianomaisen kolmannen maan yksityinen elin ei korjaa puutteita 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, komissio hylkää hakemuksen.

13 artikla

Rekisteröinnin vastustaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut vastaväitteet on laadittava tämän asetuksen liitteessä III olevan mallin mukaisesti ja toimitettava komissiolle. Vastaväitteen jättöpäivänä pidetään päivää, jona komissio ottaa sen vastaan.

2.   Vastaväitteen esittäjälle lähetetään vastaanottoilmoitus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

a)

tiedostonumero;

b)

vastaanotettujen sivujen lukumäärä;

c)

vastaväitteen vastaanottopäivä.

14 artikla

Vastaväitteen ottaminen käsiteltäväksi

1.   Vastaväite voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siinä mainitaan mahdolliset aiemmat haetut oikeudet, esitetään vastaväitteelle perustelut ja komissio on saanut sen asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 7 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2.   Jos vastaväite perustuu unionissa jo käytetyn aiemman tavaramerkin maineeseen ja tunnettavuuteen asetuksen (EY) N:o 110/2008 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti, vastaväitteeseen on liitettävä aiemman tavaramerkin hakemiseen, rekisteröintiin tai käyttöön liittyvät todisteet, kuten rekisteröintitodistus tai todisteet sen käytöstä, sekä maineeseen ja tunnettavuuteen liittyvät todisteet.

3.   Vastaväitteessä on oltava väitteen tueksi tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä sekä asiaankuuluvat todistusasiakirjat.

Tietojen ja todisteiden aiemman tavaramerkin käytöstä on liityttävä käyttöpaikkaan, käytön pituuteen, laajuuteen ja luonteeseen sekä tavaramerkin maineeseen ja tunnettavuuteen.

4.   Jos 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja ei ole toimitettu, komissio pyytää vastaväitteen esittäjää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää vastaväitteen käsittelemättä.

15 artikla

Vastaväitteen tutkiminen

1.   Jos vastaväite voidaan ottaa käsiteltäväksi, komissio ilmoittaa siitä jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai asianomaisen kolmannen maan yksityiselle elimelle ja pyytää niitä esittämään huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa. Kyseisen määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle.

2.   Komissio pyytää osapuolia esittämään kommentit toisilta osapuolilta saatuihin huomautuksiin kahden kuukauden kuluessa.

3.   Jos komissio katsoo, että vastaväite on perusteltu, se hylkää rekisteröintihakemuksen.

4.   Jos vastaväitteitä on useita, ja yhden tai useamman tällaisen vastaväitteen alustavan tutkimuksen tuloksena rekisteröintihakemusta on mahdotonta hyväksyä, komissio voi keskeyttää muut vastaväitemenettelyt. Komissio ilmoittaa muille vastaväitteen esittäjille heitä koskevista päätöksistä.

5.   Jos rekisteröintihakemus hylätään, keskeytetyt vastaväitemenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisille vastaväitteiden esittäjille annetaan tästä tieto asianmukaisesti.

16 artikla

Komission päätökset

1.   Komission 9 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemät päätökset perustuvat komission käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja tietoihin.

Päätökset perusteluineen annetaan tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai asianomaisen kolmannen maan yksityiselle elimelle ja tarvittaessa vastaväitteen tekijälle.

2.   Jollei maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemusta hylätä tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti, komissio päättää asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 8 kohdan mukaisesti sisällyttää maantieteellisen merkinnän kyseisen asetuksen liitteeseen III.

17 artikla

Kielten käyttö

Maantieteellinen merkintä rekisteröidään alkuperäisessä kirjoitustavassaan sillä kielellä / niillä kielillä, jota/joita käytetään kuvaamaan asianomaista tuotetta rajatulla maantieteellisellä alueella.

18 artikla

Peruutuspyynnön tekeminen

1.   Maantieteellisen merkinnän peruutuspyyntö on laadittava liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti ja toimitettava komissiolle. Peruutuspyynnön esittämispäivänä pidetään päivää, jona komissio ottaa sen vastaan.

2.   Peruutuspyynnön esittäjälle lähetetään vastaanottoilmoitus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

a)

tiedostonumero;

b)

vastaanotettujen sivujen lukumäärä; ja

c)

pyynnön vastaanottopäivä.

19 artikla

Peruutuspyynnön ottaminen käsiteltäväksi

1.   Peruutuspyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siinä mainitaan peruutuspyynnön esittäjän oikeutettu etu ja esitetään perusteet peruutukselle.

2.   Peruutuspyynnössä on oltava peruutuksen tueksi tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä. Siinä on oltava asiaankuuluvat todistusasiakirjat ja erityisesti jäsenvaltion tai kolmannen maan, jossa sijaitsee peruutuspyynnön esittäjän kotipaikka tai rekisteröity toimipaikka, viranomaisen antama lausunto.

3.   Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja ei ole toimitettu yhdessä peruutuspyynnön kanssa, komissio pyytää pyynnön esittäjää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää pyynnön käsittelemättä.

Komissio ilmoittaa päätöksestä olla käsittelemättä peruutuspyyntöä peruutuspyynnön esittäjälle sekä jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai sen kolmannen maan yksityiselle elimelle, jonka maantieteellistä merkintää peruutuspyyntö koskee.

20 artikla

Peruutuspyynnön tutkiminen

1.   Jos komissio ei ole hylännyt peruutuspyyntöä 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, se antaa pyynnön tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai sen asianomaisen kolmannen maan yksityiselle elimelle, jonka maantieteellistä merkintää peruutuspyyntö koskee, ja pyytää esittämään huomautukset kahden kuukauden kuluessa. Kyseisen määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle.

2.   Jos jäsenvaltio tai kolmannen maan viranomainen tai asianomaisen kolmannen maan yksityinen elin ei toimita huomautuksia tai noudata kahden kuukauden määräaikaa, komissio tekee päätöksen peruutuksesta.

3.   Komissio tekee päätöksen peruuttaa maantieteellinen merkintä niiden todisteiden perusteella, jotka sillä on käytettävissään huomautusten toimittamiselle asetetun määräajan päätyttyä. Se tutkii, onko maantieteellisen merkinnän teknisen asiakirjan noudattaminen vielä mahdollista tai taattua, erityisesti jos asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty tai saattavat olla täyttymättä lähitulevaisuudessa.

Peruutuspäätös annetaan tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaisen kolmannen maan yksityiselle elimelle sekä peruutuspyynnön esittäjälle.

4.   Jos saman maantieteellisen merkinnän peruuttamiseksi on tehty useampi kuin yksi pyyntö ja komissio päättää yhden tai useamman kyseisen pyynnön alustavan tarkastelun jälkeen, ettei maantieteellisen merkinnän suoja ole enää perusteltu, se voi keskeyttää muut kyseistä maantieteellistä merkintää koskevat peruutusmenettelyt. Se ilmoittaa peruutuspyyntöjen esittäjille näitä koskevista päätöksistä.

Jos maantieteellinen merkintä peruutetaan, komissio päättää keskeytetyt peruutusmenettelyt ja ilmoittaa siitä muille peruutuspäätösten esittäjille.

21 artikla

Teknisen asiakirjan muuttaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 110/2008 21 artiklassa tarkoitettu rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän teknisen asiakirjan muutoshakemus on laadittava tämän asetuksen liitteen V mukaisesti ja toimitettava sähköisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen osalta sovelletaan tämän asetuksen 8–15 artiklaa soveltuvin osin. Kyseiset menettelyt koskevat ainoastaan niitä teknisen asiakirjan kohtia, joita muutetaan.

3.   Jos teknisen asiakirjan muutoshakemuksen tekee joku muu kuin alkuperäinen hakija, komissio antaa hakemuksen tiedoksi alkuperäiselle hakijalle.

22 artikla

Rekisteröityä maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö

1.   Tislatuissa alkoholijuomissa voi käyttää komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (2) liitteessä V olevaa rekisteröityä maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta. Tunnusta ei saa käyttää yhdessä maantieteellisen merkinnän sisältävän yhdistetyn ilmaisun kanssa. Maininta ”SUOJATTU MAANTIETEELLINEN MERKINTÄ” voidaan korvata unionin jonkin muun virallisen kielen vastaavalla ilmaisulla, joka esitetään kyseisessä liitteessä.

2.   Kun 1 kohdassa tarkoitettua unionin tunnusta käytetään tislatun alkoholijuoman merkinnöissä, sen mukana on oltava vastaava maantieteellinen merkintä.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2013. Asetuksen 3 ja 4 artiklaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.


LIITE I

MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN REKISTERÖINTIHAKEMUS

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Hakemuksen kieli …

Tiedostonumero …

[komissio täyttää]

Rekisteröitävä maantieteellinen merkintä

Tislatun alkoholijuoman luokka

Hakija

Oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Oikeudellinen asema, koko ja kokoonpano (kun kyseessä on oikeushenkilö) …

Kansalaisuus …

Puhelin, sähköposti …

Välikäsi

Jäsenvaltio(t) (*)

Kolmannen maan viranomainen (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Välikäden nimi / välikäsien nimet …

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Puhelin, sähköposti …

Todiste suojasta kolmannessa maassa

Tekninen asiakirja

Sivumäärä …

Allekirjoittajan nimi / allekirjoittajien nimet …

Allekirjoitus/allekirjoitukset …


LIITE II

TEKNINEN ASIAKIRJA

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Hakemuksen kieli …

Tiedostonumero …

[komissio täyttää]

Rekisteröitävä maantieteellinen merkintä

Tislatun alkoholijuoman luokka

Tislatun alkoholijuoman kuvaus

Fysikaaliset, kemialliset ja/tai aistinvaraiset ominaisuudet

Erityisominaisuudet (verrattuna saman luokan tislattuihin alkoholijuomiin)

Maantieteellinen alue

Tislatun alkoholijuoman valmistusmenetelmä

Yhteys maantieteelliseen ympäristöön tai alkuperään

Yhteyden kannalta merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot maantieteellisestä alueesta tai alkuperästä

Tislatun alkoholijuoman erityisominaisuudet, jotka johtuvat maantieteellisestä alueesta

Euroopan unionin tai kansalliset/alueelliset säännökset

Hakija

Jäsenvaltio, kolmas maa tai oikeushenkilö/luonnollinen henkilö …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Oikeudellinen asema (kun kyseessä on oikeushenkilö) …

Täydennys maantieteelliseen merkintään

Erityiset merkintäsäännöt


LIITE III

MAANTIETEELLISTÄ MERKINTÄÄ KOSKEVA VASTAVÄITE

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Vastaväitteen kieli …

Tiedostonumero …

[komissio täyttää]

Vastaväitteen esittäjä

Oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Kansalaisuus …

Puhelin, sähköposti …

Välikäsi

Jäsenvaltio(t) (*)

Kolmannen maan viranomainen (vapaaehtoinen) (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Välikäden nimi / välikäsien nimet …

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Vastaväitteen kohteena oleva maantieteellinen merkintä

Vakiintuneet oikeudet

Rekisteröity maantieteellinen merkintä (*)

Kansallinen maantieteellinen merkintä (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Nimi …

Rekisteröintinumero …

Rekisteröintipäivä (pp/kk/vvvv) …

Tavaramerkki

Merkki …

Tuotteiden ja palvelujen luettelo …

Rekisteröintinumero …

Rekisteröinnin päivämäärä …

Alkuperämaa …

Maine/tunnettavuus (*) …

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Vastaväitteen perusteet

Allekirjoittajan nimi …

Allekirjoitus …


LIITE IV

MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN PERUUTUSPYYNTÖ

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Peruutuspyynnön esittäjä …

Tiedostonumero …

[komissio täyttää]

Peruutuspyynnön kieli

Oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Kansalaisuus …

Puhelin, sähköposti …

Kiistetty maantieteellinen merkintä

Pyynnön esittäjän oikeutettu etu

Jäsenvaltion tai kolmannen maan lausunto

Peruutuksen perustelut

Allekirjoittajan nimi …

Allekirjoitus …


LIITE V

MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN TEKNISEN ASIAKIRJAN MUUTOSHAKEMUS

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan luettuna) …

Muutoksen kieli …

Tiedostonumero …

[komissio täyttää]

Välikäsi

Jäsenvaltio(t) (*)

Kolmannen maan viranomainen (vapaaehtoinen) (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Välikäden nimi / välikäsien nimet …

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Puhelin, sähköposti …

Maantieteellisen merkinnän nimi

Eritelmän kohta, johon muutosta haetaan

Suojattu nimi (*)

Tuotteen kuvaus (*)

Maantieteellinen alue (*)

Yhteys maantieteelliseen alkuperään (*)

Valvontaviranomaisten nimet ja osoitteet (*)

Muu (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Muutos

Eritelmän muutos, josta ei seuraa tärkeimpien tietojen muutosta (*)

Eritelmän muutos, josta seuraa tärkeimpien tietojen muutos (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Muutoksen selitys

Tärkeimpien tietojen muutos

[erillisellä lehdellä]

Allekirjoittajan nimi …

Allekirjoitus …


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten hyvinvointia koskevista kohdista tietyissä terveystodistusten malleissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 2 kohdan d alakohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, 25 päivänä helmikuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2) säädetään, että eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetysten, jotka on tarkoitettu tuotaviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta, mukana on oltava mainitun asetuksen liitteessä XV esitettyjen mallien mukaiset terveystodistukset.

(2)

Tietyissä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XV esitetyissä mallitodistuksissa edellytetään virkaeläinlääkärin todistavan, että eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/119/ETY (3) vahvistettuja eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä noudatetaan.

(3)

Direktiivi 93/119/EY kumottiin ja korvattiin eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24 päivänä syyskuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1099/2009 (4). Asetusta (EY) N:o 1099/2009 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

(4)

Selkeyden vuoksi eläinten hyvinvointia koskevat lausumat terveystodistusten malleissa, jotka on esitetty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XV olevassa 3D luvussa, 3F luvussa olevan II.1.3 kohdan b alakohdan iv alakohdassa ja 8 luvussa olevan II.2.2 kohdan b alakohdan iv alakohdassa, olisi saatettava ajan tasalle.

(5)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi olisi siirtymäkaudella sallittava asetuksen (EU) N:o 142/2011 mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen todistusten käyttö.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liite XV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Unionin alueelle on 31 päivään tammikuuta 2014 ulottuvalla siirtymäkaudella edelleen sallittua tuoda eläinperäisten tuotteiden lähetyksiä, joiden mukana olevat todistukset on annettu ennen 1 päivää joulukuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XV esitettyjen mallien mukaisesti ennen tällä asetuksella tehtyjä muutoksia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  EYVL L 340, 31.12.1993, s. 21.

(4)  EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liite XV seuraavasti:

(1)

Korvataan 3D luku seuraavasti:

”3D   LUKU

Terveystodistus

Euroopan unioniin lähetettävälle tai Euroopan unionin kautta kuljetettavalle (2) suoraan myytäväksi tarkoitetulle raa'alle lemmikkieläinten ruoalle tai turkiseläinten rehuksi tarkoitetuille eläimistä saataville sivutuotteille

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

Korvataan 3F luku seuraavasti:

”3F   LUKU

Terveystodistus

Euroopan unioniin lähetettäville tai Euroopan unionin kautta kuljetettaville (2) lemmikkieläinten ruoan valmistukseen tarkoitetuille eläimistä saataville sivutuotteille (3)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(3)

Korvataan 8 luku seuraavasti:

”8   LUKU

Terveystodistus

Euroopan unioniin lähetettäville tai Euroopan unionin kautta kuljetettaville (2) eläimistä saataville sivutuotteille, joita käytetään rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin tai kaupallisina näytteinä (2)

Image

Image

Image

Image

Image

Image


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/49


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 718/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 608/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin varmistaa, että kuluttajille annetaan asianmukaista tietoa heidän ostaessaan elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja fytostanoliestereitä, säädetään sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 608/2004 (2) elintarvikealan tiedekomitean 26 päivänä syyskuuta 2002 antaman lausunnon (3) mukaisesti tiedoista, joiden merkitseminen on pakollista direktiivin 2000/13/EY 3 artiklassa lueteltujen tällaisia elintarvikkeita koskevien tietojen lisäksi.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 608/2004 säädetään, että tällaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien merkinnöissä on muun muassa ilmoitettava, että tuote on tarkoitettu yksinomaan ihmisille, jotka haluavat alentaa verensä kolesterolitasoa. Tämän pakollisen ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että tuote saavuttaa kohderyhmänsä, ja näin välttää se, että muut kuin kohderyhmään kuuluvat nauttivat sitä tarpeettomasti.

(3)

Ravitsemus- ja terveysväitteiden vapaaehtoista lisäämistä elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin säännellään elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1924/2006 (4). Tiettyjen elintarvikkeisiin liittyvien ja sairauden riskin vähenemiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien terveysväitteiden hyväksymisestä ja hyväksymisen epäämisestä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 983/2009 (5), tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä 5 päivänä toukokuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 384/2010 (6) ja muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta 16 päivänä toukokuuta 2012 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 432/2012 (7) hyväksyttiin tämän mukaisesti veren kolesterolipitoisuuden alentamiseen ja normaalina pitämiseen liittyviä terveysväitteitä, joita voidaan käyttää tietyin edellytyksin kasvisteroleja ja kasvistanoleja sisältävistä elintarvikkeista.

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 983/2009 hyväksyttiin tietyin käyttöedellytyksin seuraavat terveysväitteet: ”Kasvisterolien on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolitasoa. Korkea kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin riskitekijä” ja ”Kasvistanoliesterien on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolitasoa. Korkea kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin riskitekijä.”

(5)

Komission asetuksella (EU) N:o 384/2010 hyväksyttiin tietyin käyttöedellytyksin seuraava terveysväite: ”Kasvisterolien ja kasvistanoliesterien on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia. Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä.”

(6)

Komission asetuksella (EU) N:o 432/2012 hyväksyttiin tietyin käyttöedellytyksin seuraava terveysväite: ”Kasvisterolit/-stanolit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina.”

(7)

Hyväksyttyjen terveysväitteiden sanamuoto yhdessä asetuksessa (EY) N:o 608/2004 säädetyn kohderyhmää koskevan pakollisen ilmoituksen kanssa saattaa johtaa siihen, että tuotetta käyttävät kuluttajat, joiden ei ole tarpeen seurata verensä kolesterolipitoisuutta. Jotta varmistettaisiin sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen tietojen johdonmukaisuus, on aiheellista muuttaa asetuksessa (EY) N:o 608/2004 säädettyä pakollista ilmoitusta ja varmistaa, että sen sanamuoto palvelee asianmukaisesti sitä tiedotustarkoitusta, jota varten se alun perin otettiin käyttöön.

(8)

Jotta elintarvikealan toimijat voisivat muuttaa tuotteidensa merkinnät tällä asetuksella käyttöön otettujen vaatimusten mukaisiksi, tämän asetuksen soveltamiselle olisi säädettävä asianmukainen siirtymäaika.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 608/2004 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 608/2004 2 artiklan 3 alakohta seuraavasti:

”3.

Merkinnöissä on ilmoitettava, että tuotetta ei ole tarkoitettu ihmisille, joiden ei ole tarpeen seurata verensä kolesterolitasoa.”

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Ennen 15 päivää helmikuuta 2014 markkinoille saatettuja tai pakkausmerkinnöin varustettuja elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä ja jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, voidaan pitää kaupan kunnes nämä elintarvikkeet loppuvat varastoista.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUVL L 97, 1.4.2004, s. 44.

(3)  Elintarvikealan tiedekomitean lausunto, jossa luodaan yleiskatsaus useista ravintolähteistä peräisin olevien suurten fytosterolimäärien saannin pitkäaikaisvaikutuksiin (”General view on the long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary sources”).

(4)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(5)  EUVL L 277, 22.10.2009, s. 3.

(6)  EUVL L 113, 6.5.2010, s. 6.

(7)  EUVL L 136, 25.5.2012, s. 1.


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/51


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 719/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0707 00 05

TR

133,1

ZZ

133,1

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

88,6

CL

73,3

TR

70,0

UY

72,5

ZA

92,0

ZZ

79,3

0806 10 10

CL

51,4

EG

143,5

TR

171,3

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

185,9

BR

117,1

CL

133,9

CN

96,1

NZ

132,0

US

154,6

ZA

124,5

ZZ

134,9

0808 30 90

AR

98,1

CL

142,7

CN

77,3

TR

225,6

ZA

111,0

ZZ

130,9

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

345,7

ZZ

345,7

0809 30

TR

173,0

ZZ

173,0

0809 40 05

BA

63,8

TR

115,1

XS

88,4

ZZ

89,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 720/2013,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2013 osakaudella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 7 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avataan eräitä riisin ja rikotun riisin tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteen I mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Heinäkuu on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kiintiön kolmas osakausi ja kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädetyn kiintiön toinen osakausi.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella mainitun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2013 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4154–09.4166, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisissä kiintiöissä haettuun määrään sovellettava jakokerroin.

(4)

Ilmoitukset osoittavat myös, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2013 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Olisi myös vahvistettava seuraavalla osakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, käytettävissä oleva kokonaismäärä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 5 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(6)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitettuihin kiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4154–09.4166, kuuluvaa riisiä varten heinäkuun 2013 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuun määrään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitetuissa kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, seuraavalla osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6.


LIITE

Heinäkuun 2013 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 mukaisesti

a)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2013 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2013 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Yhdysvallat

09.4127

 (1)

23 797 401

Thaimaa

09.4128

 (1)

1 000 890

Australia

09.4129

 (1)

480 370

Muut alkuperät

09.4130

 (2)

313

b)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 20 esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2013 osakauden jakokerroin

Lokakuun 2013 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Kaikki maat

09.4148

 (3)

1 494 000

c)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2013 osakauden jakokerroin

Thaimaa

09.4149

 (4)

Australia

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (5)

Yhdysvallat

09.4153

 (5)

Muut alkuperät

09.4154

15,487488 %

d)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2013 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2013 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Thaimaa

09.4112

 (6)

10 985

Yhdysvallat

09.4116

 (6)

23 384

Intia

09.4117

 (6)

40 694

Pakistan

09.4118

 (6)

432

Muut alkuperät

09.4119

 (6)

239 251

Kaikki maat

09.4166

0,785369 %

0


(1)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(2)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.

(3)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia..

(4)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(5)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(6)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.


PÄÄTÖKSET

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/57


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/395/YUTP,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta ja muuttamisesta sekä päätöksen 2012/765/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä joulukuuta 2001 yhteisen kannan 2001/931/YUTP erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (1).

(2)

Neuvosto antoi 10 päivänä joulukuuta 2012 päätöksen 2012/765/YUTP niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon saattamisesta ajan tasalle, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa (2).

(3)

Yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti on tarpeen tarkastella perusteellisesti uudelleen luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan päätöstä 2012/765/YUTP.

(4)

Tässä päätöksessä vahvistetaan neuvoston suorittaman uudelleentarkastelun tulos niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa.

(5)

Neuvosto on todennut, että henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, ovat sekaantuneet terroritekoihin yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on tehnyt kyseisiä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan päätöksen ja että näihin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava kyseisessä yhteisessä kannassa säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Neuvosto on edelleen todennut, että eräs uusi ryhmä on sekaantunut yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin, että toimivaltainen viranomainen on tehnyt kyseistä ryhmää koskevan, mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja että kyseinen ryhmä olisi lisättävä luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa. Päätös nimetä ryhmä ei vaikuta laillisiin varojen siirtoihin Libanoniin eikä Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden Libanonissa antamaan apuun, humanitaarinen apu mukaan lukien.

(7)

Luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi näin ollen saatettava ajan tasalle, ja päätös 2012/765/YUTP olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, on tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan päätös 2012/765/YUTP.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUVL L 337, 11.12.2012, s. 50.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

1.   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passi: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3. tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen. Passi: C2002515 (Iran); Passi: 477845448 (Yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin nro: 07442833, voimassa 15. maaliskuuta 2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat) – Hofstadgroep-ryhmän jäsen.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, syntynyt 10.9.1971 Algerissa (Algeria) – al-Takfir ja al-Hijra -järjestöjen jäsen.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt vuonna 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin nro 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa (Iran).

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), syntynyt 11.3.1957 Iranissa. Iranin kansalainen. Passi: 008827 (Iranin diplomaattipassi), myönnetty vuonna 1999. Sotilasarvo: kenraalimajuri.

2.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (alias Fatah Revolutionary Council, alias Arab Revolutionary Brigades, alias Black September/Musta syyskuu, alias Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

Al-Aqsa marttyyrien prikaati.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja al-Hijra.

5.

Babbar Khalsa.

6.

Filippiinien kommunistinen puolue, mukaan lukien New People's Army – NPA, Filippiinit.

7.

Gama'a al-Islamiyya, (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group – IG).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front).

9.

Hamas, mukaan lukien Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

10.

"Hizballah Military Wing" (alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu'llah Military Wing" alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council") (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)

11.

Hizbul Mujahideen – HM.

12.

Hofstadgroep-ryhmä.

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development.

14.

International Sikh Youth Federation – ISYF.

15.

Khalistan Zindabad Force – KZF.

16.

Kurdistanin työväenpuolue – PKK (alias KADEK, alias KONGRA-GEL).

17.

Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit – LTTE.

18.

Ejército de Liberación Nacional (Kansallinen vapautusarmeija).

19.

Palestiinan islamilainen jihad – Palestinian Islamic Jihad – PIJ.

20.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama – Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP.

21.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (alias PFLP – General Command).

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat).

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi DHKP/C (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), alias Dev Sol) (Vallankumouksellinen kansanarmeija/rintama/puolue).

24.

Sendero Luminoso – SL (Loistava polku).

25.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland).

26.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons, alias Kurdistan Freedom Hawks).


SUOSITUKSET

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/60


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013,

unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksiin perustuvia kieltokanteita ja vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin jäsenvaltioiden kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin sovellettavista yhteisistä periaatteista

(2013/396/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta muun muassa helpottamalla oikeussuojan saatavuutta sekä varmistaa kuluttajansuojan korkea taso.

(2)

Nykyaikaisessa taloudessa syntyy joskus tilanteita, joissa suuri joukko henkilöitä voi joutua kärsimään vahinkoa samasta tai samanlaisesta laittomasta käytännöstä, joka liittyy EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkaukseen yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai muiden henkilöiden toiminnan vuoksi, jäljempänä ’joukkovahinkotilanne’ (mass harm situation). Näillä vahingonkärsijöillä saattaa olla aihetta vaatia tällaisten käytäntöjen lopettamista tai korvausta kärsimästään vahingosta.

(3)

Komissio hyväksyi vuonna 2005 vihreän kirjan yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista (1) ja vuonna 2008 valkoisen kirjan (2), jossa esitetään erityisesti tällaisiin rikkomisiin liittyviä kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevia toimintaehdotuksia. Vuonna 2008 komissio julkaisi vihreän kirjan kuluttajan kollektiivisista oikeussuojakeinoista (3). Vuonna 2011 komissio toteutti julkisen kuulemisen otsikolla ”Kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeva johdonmukainen eurooppalainen lähestymistapa” (4).

(4)

Euroopan parlamentti hyväksyi 2 päivänä helmikuuta 2012 päätöslauselman kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta, jossa se vaatii, että jos tarkan harkinnan jälkeen päätetään, että unionin kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä on tarpeellinen ja toivottava, kollektiivisten oikeussuojakeinojen alalla tehdään ehdotus horisontaalisesta kehyksestä, johon sisältyy yhteisiä periaatteita ja joka tarjoaa yhtenäisen oikeussuojan kollektiivisten oikeussuojakeinojen kautta unionissa ja jota voidaan soveltaa erityisesti, mutta ei ainoastaan, kuluttajien oikeuksien loukkauksiin. Parlamentti myös korosti tarvetta ottaa asianmukaisesti huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden oikeusperinteet ja oikeusjärjestykset ja edistää hyvien käytäntöjen koordinointia jäsenvaltioiden välillä. (5)

(5)

Komissio antoi 11 päivänä kesäkuuta 2013 tiedonannon ”Kohti kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa EU:n horisontaalista kehystä” (6) [ADD reference], jossa tarkastellaan tähän mennessä toteutettuja toimia sekä sidosryhmien ja Euroopan parlamentin näkemyksiä ja esitetään komission kanta eräisiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeviin keskeisiin kysymyksiin.

(6)

Julkisen täytäntöönpanon keskeisenä tehtävänä on ehkäistä EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien rikkomista ja rangaista niistä. Julkista täytäntöönpanoa täydentää yksityishenkilöiden mahdollisuus ajaa näiden oikeuksien rikkomiseen liittyviä vaateita. Kun tässä suosituksessa viitataan unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien rikkomiseen, tällä tarkoitetaan kaikkia niitä tilanteita, joissa unionin tasolla todettu sääntöjen rikkominen on aiheuttanut tai on omiaan aiheuttamaan vahinkoa luonnollisille ja oikeushenkilöille.

(7)

Aloja, joilla kollektiivisten oikeussuojakeinojen muodossa toteutettavasta, unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien täydentävästä yksityisoikeudellisesta täytäntöönpanosta on hyötyä, ovat kuluttajansuoja, kilpailuoikeus, ympäristönsuojelu sekä henkilötietojen suoja. Tässä suosituksessa esitettyjä periaatteita olisi sovellettava horisontaalisesti ja tasapuolisesti sekä näihin aloihin että muihin sellaisiin aloihin, joilla unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksiin perustuvilla, kieltoa tai vahingonkorvauksia koskevilla ryhmäkanteilla voi olla merkitystä.

(8)

Yksittäiset oikeudenkäyntimenettelyt, kuten kuluttaja-asioissa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavat menettelyt, ovat tavanomaisia riidanratkaisuvälineitä, joiden avulla voidaan estää vahingon aiheutuminen ja myös vaatia korvausta jo aiheutuneesta vahingosta.

(9)

Yksilön oikeussuojakeinojen ohella kaikissa jäsenvaltioissa on otettu käyttöön erityyppisiä kollektiivisia oikeussuojamekanismeja. Niiden avulla pyritään estämään tai lopettamaan laittomat käytännöt ja varmistamaan vahingonkorvauksen saaminen joukkovahinkotilanteessa. Mahdollisuus yhdistää vaateet ja ajaa niitä kollektiivisesti voi parantaa oikeussuojan saatavuutta erityisesti silloin kun vahingonkärsijät eivät olisi halukkaita viemään asiaansa tuomioistuimeen yksittäisten oikeustoimien kustannusten vuoksi.

(10)

Tämän suosituksen tavoitteena on helpottaa oikeussuojan saatavuutta unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkaustapauksissa. Tätä varten suositetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi oltava kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevat kansalliset järjestelmät, jotka perustuvat kaikkialla unionissa samoihin perusperiaatteisiin ja joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteet ja ehkäistään perusteettomat oikeudenkäynnit.

(11)

Kieltokanteiden osalta Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo antaneet direktiivin 2009/22/EY kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (7). Direktiivillä käyttöön otetun kieltokanteita koskevan menettelyn avulla ei kuitenkaan ole mahdollista hakea korvausta väitetystä laittomasta käytännöstä aiheutuneen vahingon perusteella.

(12)

Joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön erilaisia menettelyjä kollektiivisten vahingonkorvausvaatimusten esittämistä varten. Jäsenvaltioiden menettelyissä kollektiivisten kanteiden nostamiseksi on kuitenkin nykyään suuria eroja.

(13)

Tässä suosituksessa esitetään periaatteet, jotka liittyvät sekä tuomioistuimessa sovellettaviin että tuomioistuimen ulkopuolisiin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin, joiden olisi oltava yhteisesti käytössä kaikkialla unionissa, kuitenkin niin, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusperinteet. Näiden periaatteiden avulla olisi varmistettava, että osapuolten prosessuaaliset perusoikeudet suojataan ja että perusteettomat oikeudenkäynnit estetään asianmukaisin suojakeinoin.

(14)

Tämä suositus koskee sekä vahingonkorvausvaateisiin että – siltä osin kuin on asianmukaista ja asianomaisten periaatteiden osalta tarpeellista – kieltokanteisiin liittyviä kollektiivisia oikeussuojakeinoja. Se ei vaikuta unionin lainsäädäntöön perustuviin, kieltokanteita koskeviin voimassa oleviin alakohtaisiin mekanismeihin.

(15)

Kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevien järjestelmien yhteydessä olisi säilytettävä osapuolten oikeutta siviilioikeudellisiin kanteisiin koskevat prosessuaaliset takeet. Jotta voitaisiin välttää perusteettomien oikeudenkäyntien vireillepano joukkovahinkotilanteessa, kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevien kansallisten järjestelmien tulisi sisältää tässä suosituksessa täsmennetyt perustakeet. Pääsääntöisesti olisi pyrittävä välttämään muun muassa rankaisevia vahingonkorvauksia, perusteettomia oikeudenkäyntejä, tungettelevia esitutkintamenettelyjä ja valamiehistön tekemiä ratkaisuja, jotka ovat useimpien jäsenvaltioiden oikeusperinteille vieraita.

(16)

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt voivat olla tehokas keino saada korvaus joukkovahinkotilanteissa. Tällaisten menettelyjen olisi oltava aina saatavilla joko tuomioistuimessa sovellettavien kollektiivisten oikeussuojakeinojen ohella tai niiden valinnaisena osana.

(17)

Se, kenellä on oikeus panna vireille kollektiivinen oikeudenkäyntimenettely, riippuu kussakin jäsenvaltiossa sovellettavasta kollektiivisesta oikeussuojamekanismista. Kanneoikeus on tietyntyyppisten kollektiivisten kanteiden yhteydessä, esimerkiksi silloin kun kyseessä on ryhmäkanne, jonka voivat nostaa vahingonkärsijät yhdessä, selkeämpi kuin edustajakanteiden yhteydessä, jolloin kanneoikeus on määriteltävä erikseen.

(18)

Kanneoikeus olisi edustajakanteiden osalta rajoitettava koskemaan tapauskohtaisesti edustajiksi hyväksyttyjä yhteisöjä eli erikseen nimettyjä yhteisöjä, jotka täyttävät tietyt lainsäädännössä tai viranomaisten toimesta vahvistetut hyväksymisperusteet. Edustajaksi hyväksytyltä yhteisöltä olisi vaadittava sen osoittamista, että sillä on riittävät hallinnolliset ja taloudelliset valmiudet edustaa kantajien etua asianmukaisella tavalla.

(19)

Olisi huolehdittava kollektiivisten oikeussuojakeinojen perusteella käynnistettävien oikeudenkäyntien rahoituksesta siten, että se ei johda järjestelmän väärinkäyttöön tai eturistiriitojen syntymiseen.

(20)

Jotta voitaisiin välttää järjestelmän väärinkäyttö ja varmistaa oikeudenkäytön moitteettomuus, kollektiivista oikeudenkäyntimenettelyä ei pitäisi voida aloittaa tuomioistuimessa, jos lainsäädännössä asetetut hyväksymisedellytykset eivät täyty.

(21)

Tuomioistuimille olisi annettava keskeinen rooli kaikkien kollektiivisten kanteiden osapuolten oikeuksien ja etujen suojaamisen sekä kollektiivisten kanteiden tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi.

(22)

Sellaisilla aloilla, joilla viranomaisilla on toimivalta antaa päätös, jossa todetaan unionin lainsäädännön rikkominen, on tärkeää varmistaa johdonmukaisuus rikkomista koskevan lopullisen päätöksen ja kollektiivisen kanteen tuloksen välillä. Viranomaispäätöksen jälkeen nostettavien kollektiivisten kanteiden (jatkokanteiden) yhteydessä voidaan sitä paitsi olettaa, että viranomainen on jo ottanut huomioon yleisen edun ja tarpeen välttää menettelyn väärinkäyttö tutkiessaan, onko unionin lainsäädäntöä rikottu.

(23)

Ympäristöoikeuden alalla tässä suosituksessa otetaan huomioon tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen (Århusin sopimus) 9 artiklan 3–5 kohdan määräykset, joissa kannustetaan antamaan yleisöön kuuluville laaja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa, määrätään menettelyissä noudatettavista kriteereistä, kuten että menettelyjen olisi oltava nopeita eivätkä ne saa olla niin kalliita, että se olisi este menettelyyn osallistumiselle, ja käsitellään yleisölle tiedottamista ja oikeusapujärjestelmien perustamisen harkitsemista.

(24)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet tässä suosituksessa esitettyjen periaatteiden soveltamiseksi viimeistään kahden vuoden kuluttua sen julkaisemisesta.

(25)

Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle tämän suosituksen täytäntöönpanosta. Komission olisi seurattava ja arvioitava jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä tämän raportoinnin perusteella.

(26)

Komission olisi viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän suosituksen julkaisemisesta arvioitava, tarvitaanko lisätoimia, esimerkiksi lainsäädäntötoimenpiteitä, sen varmistamiseksi, että tämän suosituksen tavoitteet saavutetaan kokonaan. Komission olisi tarkasteltava erityisesti tämän suosituksen täytäntöönpanoa ja sen vaikutusta oikeussuojan saatavuuteen, oikeuteen saada vahingonkorvaus ja tarpeeseen välttää perusteettomat oikeudenkäynnit sekä sisämarkkinoiden toimivuuteen, unionin talouteen ja kuluttajien luottamukseen,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

I   TARKOITUS JA KOHDE

1.

Tämän suosituksen tarkoituksena on helpottaa oikeussuojan saatavuutta ja lainvastaisten käytäntöjen lopettamista, mahdollistaa se, että vahingonkärsijä saa korvauksen EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien rikkomisesta johtuvissa joukkovahinkotilanteissa, ja samalla varmistaa asianmukaiset menettelylliset takeet perusteettomien oikeudenkäyntien välttämiseksi.

2.

Kaikissa jäsenvaltioissa olisi oltava käytössä sekä kieltokanteita että vahingonkorvausvaatimuksia varten kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeva kansallinen järjestelmä, joka perustuu tässä suosituksessa esitettäviin perusperiaatteisiin. Näiden periaatteiden olisi oltava yhteisiä kaikkialla unionissa, samalla kun kunnioitetaan jäsenvaltioiden erilaisia oikeusperinteitä. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava, että kollektiiviset oikeussuojamenettelyt ovat oikeudenmukaisia, tasapuolisia, nopeita, eivätkä ne ole niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle.

II   MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

3.

Tässä suosituksessa tarkoitetaan

a)

’kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla’ i) oikeudellista mekanismia, jonka avulla kaksi tai useampia luonnollisia tai oikeushenkilöitä taikka yhteisö, jolla on oikeus nostaa edustajakanne, voi kollektiivisesti vaatia laittoman käytännön lopettamista (kieltovaatimusta koskeva kollektiivinen oikeussuojakeino); oikeudellista mekanismia, jonka avulla kaksi tai useampia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka väittävät joutuneensa kärsimään vahinkoa joukkovahinkotilanteessa, taikka yhteisö, jolla on oikeus nostaa edustajakanne, voivat kollektiivisesti vaatia vahingonkorvausta (vahingonkorvausvaatimusta koskeva kollektiivinen oikeussuojakeino);

b)

’joukkovahinkotilanteella’ tilannetta, jossa kaksi tai useampia luonnollisia tai oikeushenkilöitä väittää joutuneensa kärsimään yhden tai useamman luonnollisen tai oikeushenkilön samanlaisen laittoman toiminnan seurauksena vahinkoa, jonka vuoksi heillä on oikeus vahingonkorvaukseen;

c)

’vahingonkorvauskanteella’ kannetta, jolla vahingonkorvausvaatimus viedään kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi;

d)

’edustajakanteella’ kannetta, jonka edustajana toimiva yhteisö, tapauskohtaisesti hyväksytty yhteisö tai viranomainen panee vireille kahden tai useamman luonnollisen tai oikeushenkilön ryhmän puolesta ja nimissä, jotka väittävät olevansa vaarassa kärsiä tai joutuneensa kärsimään vahinkoa joukkovahinkotilanteessa silloin, kun nämä henkilöt eivät ole menettelyn osapuolia;

e)

’jatkotoimena toteuttavalla ryhmäkanteella’ kollektiivista oikeussuojakeinoa, joka pannaan vireille sen jälkeen kun viranomainen on antanut lopullisen päätöksen, jonka mukaan unionin lainsäädäntöä on rikottu;

Tässä suosituksessa täsmennetään yhteiset periaatteet, joita olisi sovellettava kaikkiin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin, sekä periaatteet, joita olisi sovellettava erityisesti kieltovaatimuksia tai vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin.

III   KIELTOKANTEITA JA VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSIA KOSKEVIIN KOLLEKTIIVISIIN OIKEUSSUOJAKEINOIHIN SOVELLETTAVAT YHTEISET PERIAATTEET

Edustajakanteita koskeva kanneoikeus

4.

Jäsenvaltioiden olisi nimettävä selkeästi määriteltyjen hyväksymisperusteiden pohjalta yhteisöt, joilla on oikeus panna vireille edustajakanteita. Näiden edellytysten olisi sisällettävä ainakin seuraavat vaatimukset:

a)

yhteisön on oltava voittoa tavoittelematon;

b)

yhteisön päätavoitteiden on oltava suoraan yhteydessä niihin unionin lainsäädäntöön perustuviin oikeuksiin, joiden väitetyn loukkauksen vuoksi kanne on nostettu; ja

c)

yhteisöllä on oltava riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit sekä riittävä oikeudellinen asiantuntemus, jotta se voi edustaa useista jäsenistä muodostuvaa kantajien ryhmää sen etuja puolustaen.

5.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että nimetty yhteisö menettää tämän aseman, jos yksi tai useampi näistä edellytyksistä ei enää täyty.

6.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että edustajakanteita voivat nostaa ainoastaan yhteisöt, jotka on virallisesti etukäteen nimetty tähän tehtävään 4 kohdassa suositetun mukaisesti, tai yhteisöt, jotka jäsenvaltion kansalliset viranomaiset tai tuomioistuimet ovat hyväksyneet tapauskohtaisesti tietyn edustajakanteen vireillepanoa varten.

7.

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi tai vaihtoehtoisesti annettava viranomaisille valtuudet panna vireille edustajakanteita.

Käsiteltäväksi ottamisen edellytykset

8.

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että riita-asian oikeudenkäyntimenettelyssä tarkistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että sellaisten asioiden, joiden yhteydessä ryhmäkanteita koskevat edellytykset eivät täyty, tai ilmeisen perusteettomien asioiden käsittely lopetetaan.

9.

Tätä varten tuomioistuinten olisi suoritettava tarvittava tarkastelu omasta aloitteestaan.

Kollektiivisesta kanteesta tiedottaminen

10.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kantajien ryhmä tai sitä edustava yhteisö voi levittää tietoa unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien väitetystä rikkomisesta ja aikomuksestaan nostaa kieltokanne sen lopettamiseksi tai joukkovahinkotilanteesta ja aikomuksestaan esittää sen perusteella kollektiivinen vahingonkorvausvaatimus. Edustajana toimivalle yhteisölle, tapauskohtaisesti hyväksytylle yhteisölle, viranomaiselle tai kantajien ryhmälle olisi taattava samat oikeudet tiedottaa jo vireillä olevista vahingonkorvauskanteista.

11.

Tiedotusmenetelmien valinnassa olisi otettava huomioon asianomaiseen joukkovahinkotilanteeseen liittyvät olosuhteet, sananvapaus, tiedonsaantioikeus sekä vastaajan oikeus suojata mainettaan tai yrityksen arvoa siihen asti, että tuomioistuin lainvoimaisella päätöksellä toteaa sen olevan vastuussa väitetystä oikeudenloukkauksesta tai vahingosta.

12.

Nämä tiedotusmenetelmät eivät vaikuta sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia koskeviin unionin sääntöihin.

Voittavan osapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

13.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kollektiivisen oikeudenkäyntimenettelyn häviävä osapuoli joutuu korvaamaan voittavalle osapuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (häviäjä maksaa -periaate) sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Rahoitus

14.

Kantajaa olisi vaadittava ilmoittamaan tuomioistuimelle menettelyn alussa oikeustoimien ajamiseen saatujen varojen alkuperä.

15.

Tuomioistuimen olisi voitava keskeyttää menettely, jos varat ovat peräisin kolmannelta osapuolelta ja jos

a)

kyseisen kolmannen osapuolen sekä kantajaosapuolen ja sen jäsenten edut ovat keskenään ristiriidassa;

b)

asianomaisella kolmannella osapuolella ei ole riittävästi varoja täyttää sitoumuksiaan kollektiivisen oikeudenkäyntimenettelyn aloittavia osapuolia kohtaan;

c)

kantajaosapuolella ei ole riittävästi varoja vastata sille aiheutuvista kuluista siinä tapauksessa, että se häviää kollektiivisen oikeudenkäyntimenettelyn.

16.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tapauksissa, joissa kollektiivista kannetta rahoittaa yksityinen kolmas osapuoli, tämä kolmas osapuoli ei saa

a)

pyrkiä vaikuttamaan ratkaisevalla tavalla kantajaosapuoleen menettelyssä tehtävien päätösten suhteen, asian sovittelu mukaan lukien;

b)

myöntää rahoitusta kollektiivista oikeudenkäyntimenettelyä varten sellaista vastaajaa vastaan, joka on rahoituksen tarjoajan kilpailija, tai sellaista vastaajaa vastaan, josta rahoituksen tarjoaja on riippuvainen;

c)

periä kohtuutonta korkoa myöntämästään rahoituksesta.

Rajatylittävät tapaukset

17.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jos riita-asia koskee useisiin eri jäsenvaltioihin sijoittautuneita luonnollisia tai oikeushenkilöitä, kanteen käsiteltäväksi ottamista koskevat kansalliset säännöt taikka ulkomaisten kantajaryhmien tai muista kansallisista oikeusjärjestelmistä peräisin olevien edustajana toimivien yhteisöjen kanneoikeus eivät estä yhden ja saman kollektiivisen kanteen käsittelyä yhdessä tuomioistuimessa.

18.

Jokaisen edustajana toimivan yhteisön, jonka jokin jäsenvaltio on etukäteen virallisesti nimennyt kannevaltaiseksi edustajakanteiden nostamista varten, olisi voitava nostaa kanne sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään joukkovahinkotilanteen.

IV   KIELTOVAATIMUSTA KOSKEVIIN KOLLEKTIIVISIIN OIKEUSSUOJAKEINOIHIN SOVELLETTAVAT ERITYISET PERIAATTEET

Kieltomääräyksiä koskevien vaateiden käsittely nopeutetussa menettelyssä

19.

Tuomioistuinten ja toimivaltaisten viranomaisten olisi käsiteltävä kieltomääräyksiä koskevat kanteet, joissa vaaditaan lopettamaan tai kieltämään unionin lainsäädäntöön perustuvan oikeuden rikkominen, kohtuullisessa ajassa ja tarvittaessa nopeutetussa menettelyssä, jotta voidaan estää tällaisesta rikkomisesta johtuvien, vahingonkorvaukseen oikeuttavien vahinkojen syntyminen tai lisääntyminen.

Kieltomääräysten tehokas täytäntöönpano

20.

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä hävinneelle osapuolelle määrättävistä asianmukaisista seuraamuksista, jotta voidaan varmistaa kieltomääräyksen tehokas noudattaminen, mukaan lukien kiinteämääräisen maksun suorittaminen jokaiselta viivästyspäivältä tai minkä tahansa muun kansallisen lainsäädännön mukaisen määrän suorittaminen.

V   VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSIA KOSKEVIIN KOLLEKTIIVISIIN OIKEUSSUOJAKEINOIHIN SOVELLETTAVAT ERITYISET PERIAATTEET

Kantajaryhmän muodostaminen erillisen ilmoittautumisen perusteella (opt-in)

21.

Kantajaosapuoli olisi muodostettava niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden nimenomaisen suostumuksen perusteella, jotka väittävät joutuneensa kärsimään vahinkoa (opt-in-periaate). Tähän periaatteeseen lain tai tuomioistuimen päätöksen nojalla tehtävät poikkeukset olisi perusteltava asianmukaisesti moitteettomaan oikeudenkäyttöön liittyvin syin.

22.

Kantajaosapuoleen kuuluvan jäsenen olisi voitava irtautua kantajaosapuolen jäsenyydestä milloin tahansa ennen lainvoimaisen tuomion antamista tai ennen kuin asia on muutoin pätevästi ratkaistu, samoin edellytyksin kuin mitä sovelletaan yksityisen kanteen peruuttamiseen, ilman että jäsen menettää mahdollisuuden ajaa vaadettaan jossakin toisessa muodossa, ellei näin vaaranneta moitteetonta oikeudenkäyttöä.

23.

Luonnollisten tai oikeushenkilöiden, jotka väittävät joutuneensa kärsimään vahinkoa samassa joukkovahinkotilanteessa, olisi voitava liittyä kantajaosapuolen jäseniksi milloin tahansa ennen lainvoimaisen tuomion antamista tai ennen kuin asia on muutoin pätevästi ratkaistu, ellei tämä vaaranna moitteetonta oikeudenkäyttöä.

24.

Vastaajalle olisi ilmoitettava kantajaosapuolen kokoonpanosta ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Kollektiivinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja sovittelu

25.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että joukkovahinkotilanteesta johtuvan riita-asian osapuolia kannustetaan ratkaisemaan riitansa yhteisellä sopimuksella tai tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelumenettelyssä sekä ennen siviilioikeudenkäyntiä että sen aikana, ottaen myös huomioon tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/52/EY (8) asetetut vaatimukset.

26.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osapuolten käytettävissä on ennen riita-asian vireillepanoa ja koko sen käsittelyn ajan tuomioistuimessa sovellettavien kollektiivisten oikeussuojakeinojen ohella myös asianmukaiset kollektiiviset vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot. Näiden keinojen käytön olisi perustuttava osapuolten suostumukseen.

27.

Vaatimuksiin mahdollisesti sovellettava vanhentumisaika olisi keskeytettävä siitä lähtien, kun osapuolet sopivat yrittävänsä riidan ratkaisemista vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä, ainakin siihen asti, kun jompikumpi tai kumpikin osapuoli nimenomaisesti vetäytyy kyseisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä.

28.

Tuomioistuimen olisi tarkistettava kollektiivisen sovittelumenettelyn sitovan tuloksen lainmukaisuus ottaen huomioon asian kaikkien osapuolten etujen ja oikeuksien asianmukainen suojelu.

Oikeudellinen edustus ja asianajajien palkkiot

29.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että asianajajien palkkiot ja niiden laskutapa eivät kannusta panemaan vireille riita-asioita, jotka ovat jonkin osapuolen etujen kannalta aiheettomia.

30.

Jäsenvaltioiden ei pitäisi hyväksyä oikeudenkäynnin lopputuloksesta riippuvaisia ehdollisia palkkioita, joihin liittyy riski tällaisen kannustimen luomisesta. Jos jäsenvaltiot poikkeuksellisesti hyväksyvät tällaiset palkkiot, niiden olisi annettava tarvittavat kansalliset säännökset niiden soveltamisesta kollektiivisissa oikeudenkäyntimenettelyissä ottaen huomioon erityisesti kantajaosapuolen jäsenten oikeuden täysimääräiseen korvaukseen.

Rankaisevien vahingonkorvausten kielto

31.

Joukkovahinkotilanteen vuoksi kärsimään joutuneille luonnollisille tai oikeushenkilöille myönnettävän vahingonkorvauksen ei pitäisi olla suurempi kuin korvaus, joka olisi myönnetty siinä tapauksessa, että vaadetta olisi ajettu erillisillä kanteilla. Erityisesti olisi kiellettävä sellaiset rankaisevat vahingonkorvaukset, jotka johtavat liiallisen korvauksen suorittamiseen vahingon kärsineelle kantajaosapuolelle.

Kollektiivisten vahingonkorvausmenettelyjen rahoitus

32.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rahoitusta koskevien yleisten periaatteiden lisäksi tapauksissa, jotka koskevat kollektiivisten vahingonkorvausmenettelyjen rahoittamista yksityisen kolmannen osapuolen toimesta, on kiellettyä määrittää rahoituksen myöntäjälle annettava palkkio tai tämän perimä korko asian käsittelyn lopputuloksena sovitun tai tuomitun korvauksen määrän perusteella, ellei viranomainen sääntele tätä rahoitusjärjestelyä osapuolten etujen varmistamiseksi.

Kollektiiviset jatkokanteet

33.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että aloilla, joilla viranomaisilla on toimivalta antaa päätös, jossa todetaan unionin lainsäädännön rikkominen, kollektiivisia oikeussuojakeinoja pitäisi voida käyttää pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun ennen yksityiskanteen nostamista mahdollisesti käynnistetyt viranomaismenettelyt on saatettu päätökseen. Jos viranomaismenettely käynnistetään kollektiivisen kanteen nostamisen jälkeen, tuomioistuimen olisi vältettävä antamasta päätöstä, joka olisi ristiriidassa viranomaisten suunnitteleman päätöksen kanssa. Tämän vuoksi tuomioistuin voi keskeyttää kollektiivisen kanteen käsittelyn siihen asti kun viranomaismenettely on saatettu päätökseen.

34.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava jatkokanteiden yhteydessä, että määräajan tai vanhentumisajan päättyminen ei estä henkilöitä, jotka väittävät joutuneensa kärsimään vahinkoa, vaatimasta vahingonkorvausta ennen kuin viranomaismenettely on saatettu lopullisesti päätökseen.

VI   YLEISET TIEDOT

Kollektiivisia kanteita koskeva rekisteri

35.

Jäsenvaltioiden olisi perustettava kollektiivisia kanteita koskeva kansallinen rekisteri.

36.

Kansallisen rekisterin olisi oltava maksutta yleisön käytettävissä sähköisesti ja muulla tavoin. Rekisterin verkkosivustolla olisi oltava kattavat ja puolueettomat tiedot keinoista, jotka ovat käytettävissä vahingonkorvauksen saamiseksi, tuomioistuinten ulkopuoliset menettelyt mukaan lukien.

37.

Jäsenvaltioiden olisi komission avustuksella pyrittävä varmistamaan rekistereihin koottujen tietojen yhdenmukaisuus ja rekisterien yhteentoimivuus.

VII   SEURANTA JA RAPORTOINTI

38.

Jäsenvaltioiden olisi pantava tässä suosituksessa esitetyt periaatteet täytäntöön kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevissa kansallisissa järjestelmissään viimeistään 26 päivänä heinäkuuta 2015.

39.

Jäsenvaltioiden olisi koottava vuosittain luotettavat tilastotiedot sekä tuomioistuimissa että tuomioistuinten ulkopuolella käydyistä kollektiivisista oikeussuojamenettelyistä ja niiden osapuolista, aiheesta ja lopputuloksista.

40.

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava edellisen kohdan nojalla kerätyt tiedot komissiolle vuosittain ja ensimmäisen kerran viimeistään 26 päivänä heinäkuuta 2016.

41.

Komission olisi arvioitava suosituksen täytäntöönpanoa käytännön kokemusten perusteella viimeistään 26 päivänä heinäkuuta 2017. Komission olisi tässä yhteydessä tarkasteltava erityisesti sen vaikutusta oikeussuojan saatavuuteen, oikeuteen saada vahingonkorvaus ja tarpeeseen välttää perusteettomat oikeudenkäynnit sekä sisämarkkinoiden toimivuuteen, pk-yrityksiin, unionin talouden kilpailukykyyn ja kuluttajien luottamukseen. Komission olisi arvioitava myös sitä, onko tarpeen esittää uusia toimenpiteitä suosituksessa esitetyn horisontaalisen lähestymistavan yhtenäistämiseksi ja lujittamiseksi.

Loppusäännökset

42.

Tämä suositus olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2005) 672, 19.12.2005.

(2)  KOM(2008) 165, 2.4.2008.

(3)  KOM(2008) 794, 27.11.2008.

(4)  KOM(2010) 135 lopullinen, 31.3.2010.

(5)  2011/2089(INI)).

(6)  COM(2013) 401 final.

(7)  EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30.

(8)  EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3.


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/66


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä toukokuuta 2009,

kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen liitteeseen V tehtyjen tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/397/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä 14 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/201/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan kolmannen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisessä sopimuksessa kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavista toimenpiteistä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa, jäljempänä ’sopimus’, määrätään mahdollisuudesta tunnustaa eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden vastaavuus sen jälkeen, kun vievä osapuoli on osoittanut puolueettomasti, että sen toimenpide vastaa tuovan osapuolen tarkoituksenmukaisen suojan tasoa. Sopimus hyväksyttiin yhteisön puolesta päätöksellä 1999/201/EY.

(2)

Vastaavuuden osoittaminen tehtiin ja saatiin päätökseen Kanadan kanssa kalastustuotteita koskevien kansanterveyteen liittyvien toimenpiteiden osalta. Vastaavuus on toteutettu vastavuoroisesti.

(3)

Sopimuksessa perustettu yhteinen hallintokomitea, jäljempänä ’yhteinen hallintokomitea’, antoi 5 ja 6 päivänä lokakuuta 2006 pitämässään kokouksessa suosituksen vastaavuuden määrittelemisestä kalastustuotteisiin sovellettavien hygieniasääntöjen osalta. Sitä täydennettiin 3 ja 4 päivänä lokakuuta 2007 yhteisen hallintokomitean pitämässään kokouksessa antamalla erityisellä suosituksella kalastustuotteisiin sovellettavien mikrobiologisten vaatimusten vastaavuudesta.

(4)

Yhteinen hallintokomitea antoi 5 ja 6 päivänä lokakuuta 2006 pitämässään kokouksessa suosituksen Kanadassa virkistyskalastusluvalla pyydetyn kalan tuontia yhteisöön koskevien sääntöjen vahvistamisesta. Yhteinen hallintokomitea antoi 5 ja 6 päivänä lokakuuta 2006 pitämässään kokouksessa tuoretta lihaa koskevan suosituksen EU:n ja Kanadan normien oikeusperustan saattamiseksi ajan tasalle.

(5)

Yhteinen hallintokomitea antoi 5 ja 6 päivänä lokakuuta 2006 pitämässään kokouksessa jauhettua lihaa koskevan suosituksen EU:n normien oikeusperustan saattamiseksi ajan tasalle.

(6)

Yhteinen hallintokomitea antoi 3 ja 4 päivänä lokakuuta 2007 pitämässään kokouksessa suosituksen vastaavuuden määrittelemisestä siipikarjanlihaan sovellettavien siipikarjan post mortem -vaatimusten osalta.

(7)

Yhteinen hallintokomitea antoi 27 ja 28 päivänä huhtikuuta 2005 pitämässään kokouksessa suosituksen mahdollisuudesta tuoda yhteisön lainsäädännön mukaisesti Kanadasta muita kuin markkinakokoisia eläviä simpukoita märkäsäilytykseen, istutettaviksi tai puhdistettaviksi yhteisössä.

(8)

Noiden suositusten perusteella sopimuksen liitteen V asiaan liittyviä osia on aiheellista muuttaa.

(9)

Sopimuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti osapuolet sopivat liitteiden muuttamisesta noottien vaihdolla.

(10)

Sopimuksen liitteeseen V suositellut muutokset olisi hyväksyttävä yhteisön puolesta.

(11)

Komission päätöksellä K(2008) 2633, joka tehtiin 19 päivänä kesäkuuta 2008 ja jota ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tehtiin tiettyjä muutoksia sopimuksen liitteeseen V.

(12)

Päätöksen K(2008) 2633 liitteessä esitettyjen kirjeiden tekstiin on tarpeen tehdä tiettyjä diplomatiaan liittyviä mukautuksia. Selkeyden vuoksi kyseinen päätös olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun yhteisen hallintokomitean antamien suositusten mukaisesti kyseisen sopimuksen liitteen V muutokset.

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä käydyn kirjeenvaihdon teksti, jossa esitetään nuo kyseisen sopimuksen liitteeseen V tehdyt muutokset, on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtajalle annetaan yhteisön puolesta valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön kirje.

3 artikla

Tällä päätöksellä kumotaan ja korvataan päätös K(2008) 2633.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.


LIITE

Kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavista toimenpiteistä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa Kanadan hallituksen ja Euroopan yhteisön välillä tehdyn sopimuksen liitteen V muuttamista koskeva kirjeenvaihto

22 päivänä maaliskuuta 2010

Arvoisa vastaanottaja

Viitaten Ottawassa 17 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 16 artiklan 2 ja 3 kohtaan ehdotan Teille, että kyseisen sopimuksen liitettä V muutettaisiin sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun yhteisen hallintokomitean suositusten mukaisesti seuraavasti:

1.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevan tuoretta lihaa koskevan 6 kohdan taulukko tämän kirjeenvaihdon lisäyksessä I olevalla taulukolla.

2.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevan ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita koskevan 11 kohdan taulukko tämän kirjeenvaihdon lisäyksessä II olevalla taulukolla.

3.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevan jauhettua lihaa koskevan 15 kohdan taulukko tämän kirjeenvaihdon lisäyksessä III olevalla taulukolla.

4.

Poistetaan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä A olevan II luvun 1 kohta.

5.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä B olevan I luvun 1 kohta seuraavasti:

”Kanadassa virkistyskalastusluvalla pyydystetyn kalan osalta on ilmoitettava tuojan nimi, ja seuraavien edellytysten on täytyttävä:

kalat on pyydystetty Kanadan kalastusvesillä luvan voimassaoloaikana urheilukalastusta koskevien Kanadan säännösten mukaisesti, ja Kanadassa sovellettavia pyynnin rajoituksia on noudatettu;

kalat on suolistettu asianmukaisten hygieniaan ja säilytykseen liittyvien toimenpiteiden mukaisesti;

kalat eivät ole myrkyllisistä lajeista eivätkä mahdollisesti biotoksiineja sisältävistä lajeista;

kalat on tuotava yhteisöön kuukauden kuluessa virkistyskalastusluvan viimeisestä voimassaolopäivästä ja niitä ei ole tarkoitettu pidettäviksi kaupan; virkistyskalastusluvan jäljennös on liitettävä kalojen mukana seuraavaan asiakirjaan.”

6.

Poistetaan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä B olevan I luvun 3, 4 ja 5 kohta.

7.

Poistetaan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä B olevan II luvun 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta.

8.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä C olevan I luvun 2 kohta seuraavasti:

”Markkinakokoisten elävien simpukoiden on oltava tarkoitettuja suoraan ihmisravinnoksi, ei märkäsäilytykseen, istutettaviksi tai puhdistettaviksi EY:ssä.”

Ehdotan Teille, että jos Kanadan hallitus hyväksyy tämän kirjeen ja sen lisäykset, jotka ovat yhtä todistusvoimaisia englannin ja ranskan kielillä, tämä kirje ja Teidän vahvistuksenne muodostavat yhdessä sopimusta muuttavan sopimuksen, joka tulee voimaan päivänä, jona vastaanotetaan viimeinen niistä Kanadan hallituksen ja Euroopan yhteisön välisistä diplomaattisista nooteista, joilla osapuolet vahvistavat saattaneensa päätökseen kaikki tämän kirjeenvaihdon voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä.

Kunnioittavasti

Euroopan yhteisön puolesta

Robert MADELIN

16 päivänä huhtikuuta 2010

Arvoisa vastaanottaja

Olen vastaanottanut 22 päivänä maaliskuuta 2010 päivätyn kirjeenne, jonka sisältö on seuraava:

”Arvoisa vastaanottaja

Viitaten Ottawassa 17 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 16 artiklan 2 ja 3 kohtaan ehdotan Teille, että kyseisen sopimuksen liitettä V muutettaisiin sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun yhteisen hallintokomitean suositusten mukaisesti seuraavasti:

1.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevan tuoretta lihaa koskevan 6 kohdan taulukko tämän kirjeenvaihdon lisäyksessä I olevalla taulukolla.

2.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevan ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita koskevan 11 kohdan taulukko tämän kirjeenvaihdon lisäyksessä II olevalla taulukolla.

3.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevan jauhettua lihaa koskevan 15 kohdan taulukko tämän kirjeenvaihdon lisäyksessä III olevalla taulukolla.

4.

Poistetaan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä A olevan II luvun 1 kohta.

5.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä B olevan I luvun 1 kohta seuraavasti:

”Kanadassa virkistyskalastusluvalla pyydystetyn kalan osalta on ilmoitettava tuojan nimi, ja seuraavien edellytysten on täytyttävä:

kalat on pyydystetty Kanadan kalastusvesillä luvan voimassaoloaikana urheilukalastusta koskevien Kanadan säännösten mukaisesti, ja Kanadassa sovellettavia pyynnin rajoituksia on noudatettu;

kalat on suolistettu asianmukaisten hygieniaan ja säilytykseen liittyvien toimenpiteiden mukaisesti;

kalat eivät ole myrkyllisistä lajeista eivätkä mahdollisesti biotoksiineja sisältävistä lajeista;

kalat on tuotava yhteisöön kuukauden kuluessa virkistyskalastusluvan viimeisestä voimassaolopäivästä ja niitä ei ole tarkoitettu pidettäviksi kaupan; virkistyskalastusluvan jäljennös on liitettävä kalojen mukana seuraavaan asiakirjaan.”

6.

Poistetaan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä B olevan I luvun 3, 4 ja 5 kohta.

7.

Poistetaan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä B olevan II luvun 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta.

8.

Korvataan sopimuksen liitteessä V olevassa alaviitteessä C olevan I luvun 2 kohta seuraavasti:

”Markkinakokoisten elävien simpukoiden on oltava tarkoitettuja suoraan ihmisravinnoksi, ei märkäsäilytykseen, istutettaviksi tai puhdistettaviksi EY:ssä.”

Ehdotan Teille, että jos Kanadan hallitus hyväksyy tämän kirjeen ja sen lisäykset, jotka ovat yhtä todistusvoimaisia englannin ja ranskan kielillä, tämä kirje ja Teidän vahvistuksenne muodostavat yhdessä sopimusta muuttavan sopimuksen, joka tulee voimaan päivänä, jona vastaanotetaan viimeinen niistä Kanadan hallituksen ja Euroopan yhteisön välisistä diplomaattisista nooteista, joilla osapuolet vahvistavat saattaneensa päätökseen kaikki tämän kirjeenvaihdon voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä.”

Vahvistan, että Kanadan hallitus hyväksyy edellä mainitun ja että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus sekä liitteenä olevat lisäykset, jotka ovat yhtä todistusvoimaisia englannin ja ranskan kielillä, muodostavat yhdessä ehdotuksenne mukaisesti sopimusta muuttavan sopimuksen, joka tulee voimaan päivänä, jona vastaanotetaan viimeinen niistä Kanadan hallituksen ja Euroopan yhteisön välisistä diplomaattisista nooteista, joilla osapuolet vahvistavat saattaneensa päätökseen kaikki tämän kirjeenvaihdon voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä.

Kunnioittavasti

Kanadan hallituksen toimivaltaisen viranomaisen puolesta

Ross HORNBY

Lisäys I

6.   Tuore liha

Hyödyke

Euroopan yhteisön vienti Kanadaan

Kanadan vienti Euroopan yhteisöön

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimet

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimet

EY:n vaatimukset

Kanadan vaatimukset

Kanadan vaatimukset

EY:n vaatimukset

Eläinten terveys

Märehtijät

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

H of A Act and Regs.

40, 41 jakso

Kyllä 2

Alkuperälausunto

 

H of A Act and Regs.

2002/99/EY Asetus (EY) N:o 999/2001

Päätös 79/542/ETY

Kyllä 3

 

 

Hevoseläimet

2002/99/EY

H of A Act and Regs.

40, 41 jakso

Kyllä 2

Alkuperälausunto

 

H of A Act and Regs.

2002/99/EY Päätös 79/542/ETY

Kyllä 3

 

 

Siat

2002/99/EY

H of A Act and Regs.

40, 41 jakso

Kyllä 2

Alkuperälausunto

 

H of A Act and Regs.

2002/99/EY Päätös 79/542/ETY

Kyllä 3

 

 

Kansanterveys

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (jos pakattu vähittäismyyntiin)

Canada Agricultural Products Act& Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (jos naudanlihaa)

Kyllä 1

 

Joitain säännöksiä on tarkasteltava uudelleen, kun Meat Inspection Regulation -asetusta muutetaan.

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (jos pakattu vähittäismyyntiin)

Canada Agricultural Products Act& Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (jos naudanlihaa)

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004

Päätös 79/542/ETY Päätös 2005/290/EY

Kyllä 1

Alajaksot 2 ja 3, Euroopan unionia koskeva 11.7.3 jakso, lihahygieniakäsikirjan 11 luvussa, siten kuin siitä määrätään Kanadan lihahygieniadirektiivissä (N:o 2008/33/EY) (1)

Ante mortem - ja post mortem -säännöksiä, lihotussian määritelmää ja muita hygieniavaatimuksia on tarkasteltava uudelleen, kun EU:n uusia elintarvikehygieniaasetuksia aletaan soveltaa.


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml – ranskankielinen versio ja

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml – englanninkielinen versio.

Lisäys II

11.   Kalastustuotteet ja elävät simpukat

Hyödyke

Euroopan yhteisön vienti Kanadaan

Kanadan vienti Euroopan yhteisöön

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimet

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimet

EY:n vaatimukset

Kanadan vaatimukset

Kanadan vaatimukset

EY:n vaatimukset

Eläinten terveys

1.

Ihmisravinnoksi tai vesiviljelyyn tarkoitetut elävät vesiviljelyeläimet tai vesiviljelytuotteet

2.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut kuolleet suolistetut kalat

3.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut kuolleet suolistamattomat tuotteet

4.

Vesiviljelyyn tarkoitettu elävä mäti

5.

Vesiviljelyyn tarkoitetut elävät kalat (sis. eväkalat, nilviäiset, äyriäiset ja muut selkärangattomat).

Direktiivi 2006/88/EY

Fish Health Protection Regulations, Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14

1.

EA

2.

Kyllä 2

3.

EA

4.

EA

5.

EA

Virallisen elimen myöntämä kalojen terveystodistus

 

Fish Health Protection Regulations, Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Direktiivi 2006/88/EY

Päätökset 2003/858/EY 2003/804/EY 2006/656/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Asetukset (EY) N:o 2074/2005, (EY) N:o 1250/2008

1.

EA

2.

Kyllä 2

3.

EA

4.

EA

5.

EA

Virallinen terveystodistus

 

Kansanterveys

Ihmisravinnoksi tarkoitettu kala ja kalastustuotteet

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004, (EY) N:o 2073/2005

Fish Inspection Regulations, Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Food and Drugs Act and Regulations

Consumer Packaging and Labelling Regulations (jos pakattu vähittäismyyntiin)

Kyllä 1

Ilmatiiviisiin säiliöihin pakatun jäädyttämättömän savustetun kalan suolapitoisuuden on oltava vähintään 9 % (vesivaihemenetelmä).

Kanadan ja EY:n järjestelmien tarkoituksena on tarjota mikrobiologisten vaatimusten osalta vastaava suojelun taso. Kanadan ja EY:n soveltamat lopputuotteen seurantaa koskevat mikrobiologiset vaatimukset kuitenkin poikkeavat toisistaan joiltain osin. Vientituotteiden osalta viejän vastuulla on varmistaa, että tuotteet täyttävät tuojamaan vaatimukset.

 

Fish Inspection Regulations, Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004, (EY) N:o 2073/2005

Päätös 2005/290/EY

Kyllä 1

Alaviite B (I)

Kanadan ja EY:n järjestelmien tarkoituksena on tarjota mikrobiologisten vaatimusten osalta vastaava suojelun taso. Kanadan ja EY:n soveltamat lopputuotteen seurantaa koskevat mikrobiologiset vaatimukset kuitenkin poikkeavat toisistaan joiltain osin. Vientituotteiden osalta viejän vastuulla on varmistaa, että tuotteet täyttävät tuojamaan vaatimukset.

Kanadan terveysviranomaista (Health Canada) pyydetään tarkistamaan ensisijaisesti savustettua kalaa koskevat säännökset

Ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat, myös piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004

Fish Inspection Regulations, Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Food and Drugs Act and Regulations

Kyllä 2

Alaviite C (II)

EY toimittaa luettelon hyväksytyistä lähetyskeskuksista. EY edellyttää Kanadan tarkistavan vieraiden aineiden rajoja vastaavuuden arvioimiseksi.

Fish Inspection Regulations, Fish Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Management of Contaminated Fisheries

Regulations, Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004, (EY) N:o 2074/2005

Kyllä 2

Alaviite C (II)

Virallinen todistus

Arvioitava kasvuvesiin ja simpukan lihaan perustuen bakteriologisen laadun vastaavuus.

Kanada toimittaa luettelon hyväksytyistä jalostuslaitoksista.

Lisäys III

15.   Jauhettu liha

Hyödyke

Euroopan yhteisön vienti Kanadaan

Kanadan vienti Euroopan yhteisöön

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimet

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimet

EY:n vaatimukset

Kanadan vaatimukset

Kanadan vaatimukset

EY:n vaatimukset

Eläinten terveys

Märehtijät

Direktiivi 2002/99/EY

H of A Act and Regs.

40–52 jakso

Kyllä 3

Siten kuin on määritelty Meat Inspection Regulations -asetuksissa

 

H of A Act and Regs

Direktiivi 2002/99/EY

Päätös 79/542/ETY

Kyllä 3

 

 

Siat

Direktiivi 2002/99/EY

H of A Act and Regs.

40–52 jakso

Kyllä 3

Siten kuin on määritelty Meat Inspection Regulations -asetuksissa

 

H of A Act and Regs

Direktiivi 2002/99/EY

Päätös 79/542/ETY

Kyllä 3

 

 

Hevoseläimet

Direktiivi 2002/99/EY

H of A Act and Regs.

40–52 jakso

Kyllä 3

 

 

H of A Act and Regs

Direktiivi 2002/99/EY

Kyllä 3

 

 

Siipikarja/ luonnonvarainen riista/ tarhattu riista

Direktiivi 2002/99/EY

H of A Act and Regs.

40–52 jakso

Kyllä 3

 

 

H of A Act and Regs

Direktiivi 2002/99/EY

Kyllä 3

 

 

Kansanterveys

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004

Meat Inspection Act & Regs

Food and Drugs Act & Regs

Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (jos pakattu vähittäismyyntiin)

Kyllä 2

Ei kauppaa luonnonvaraisesta riistasta saadun jauhetun lihan osalta

 

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (jos pakattu vähittäismyyntiin)

Asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004

Päätös 79/542/ETY

Kyllä 3

Alaviite A (I)