ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.201.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 201

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
26 ta' Lulju 2013


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2013/42/UE tat-22 ta’ Lulju 2013 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT

1

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2013/43/UE tat-22 ta’ Lulju 2013 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, rigward applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fir-rigward ta' fornimenti ta' ċerti prodotti u servizzi li jistgħu jkunu soġġetti għal frodi

4

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż rigward l-applikazzjoni proviżorja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra

7

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 713/2013 tat-23 ta’ Lulju 2013 li jistabbilixxi lopportunitajiet tas-sajd għall-inċova fil-Bajja ta' Biscay għall-istaġun tas-sajd 2013/14

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 714/2013 tal-25 ta' Lulju 2013 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu, u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 715/2013 tal-25 ta’ Lulju 2013 li jistabbilixxi kriterji li jiddeterminaw meta r-ruttam tar-ram ma jibqax jitqies bħala skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

14

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 716/2013 tal-25 ta’ Lulju 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 717/2013 tal-25 ta’ Lulju 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 fir-rigward tal-entrati għall-benessri tal-annimali f'ċerti ċertifikati mudell tas-saħħa ( 1 )

31

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 718/2013 tal-25 ta’ Lulju 2013 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 li jikkonċerna l-ittikkettjar ta’ ikel u ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli miżjuda ( 1 )

49

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 719/2013 tal-25 ta’ Lulju 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

51

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 720/2013 tal-25 ta’ Lulju 2013 dwar il-kwistjoni tal-liċenzji għall-importazzjoni tar-ross skont il-kwoti tariffarji miftuħa għas-subperjodu ta’ Lulju 2013 permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

53

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/395/PESK tal-25 ta’ Lulju 2013 li taġġorna u temenda l-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li tħassar id-Deċiżjoni 2012/765/PESK

57

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

2013/396/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar prinċipji komuni għal mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv ta’ inġunzjoni u kumpensatorji fl-Istati Membri li jirrigwardaw il-ksur tad-drittijiet skont il-Liġi tal-Unjoni

60

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2013/397/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Mejju 2009 li tapprova f’isem il-Komunità Ewropea ċerti emendi għall-Anness V tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali ( 1 )

66

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/1


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2013/42/UE

tat-22 ta’ Lulju 2013

li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 113 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxi f'konformità ma' proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

Il-frodi tat-taxxa fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) twassal għal telf baġitarju konsiderevoli u taffettwa l-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni u b'hekk l-operazzjoni tas-suq intern. Reċentement żviluppaw forom ta' frodi tat-taxxa speċifiċi, għall-għarrieda u massivi speċjalment permezz tal-użu ta' mezzi elettroniċi li jiffaċilitaw kummerċ illeġittimu rapidu fuq skala kbira.

(2)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (3) tippermetti lill-Istati Membri li japplikaw għal deroga minn dik id-Direttiva sabiex jipprevjenu ċerti forom ta' evażjoni jew ta' evitar tat-taxxa.

(3)

L-esperjenza reċenti wriet li l-proċedura prevista fl-Artikolu 395 tad-Direttiva 2006/112/KE mhix kapaċi twieġeb malajr biżżejjed għat-talbiet mill-Istati Membri għal miżuri urġenti.

(4)

L-esperjenza wriet ukoll li n-nomina tar-riċevitur bħala l-persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT (reverse charge) hija, f'ċerti każijiet, miżura effettiva biex iżżomm milli jitwettqu l-frodi tal-VAT f'setturi speċifiċi.

(5)

Skont id-dispożizzjonijiet ta' reverse charge fl-Artikoli 199 u 199a tad-Direttiva 2006/112/KE, l-Istati Membri m'għandhomx il-flessibbiltà li jirreaġixxu rapidament għal frodi għall-għarrieda u massiva fil-kategoriji ta' prodotti u servizzi li jaqgħu barra l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn l-Artikoli. Għalhekk jeħtieġ li jsiru arranġamenti speċifiċi biex jiġu indirizzati dawn iċ-ċirkostanzi.

(6)

Waqt li jiġu kkunsidrati l-każijiet ta' frodi massivi li seħħew, reazzjoni rapida u eċċezzjonali għal aktar każijiet ta' frodi għall-għarrieda hi garantita l-aħjar permezz ta' miżura speċjali ta' Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida ("MRR") li tikkonsisti fl-alternattiva li reverse charge jiġi applikat għal perijodu qasir, wara notifika adatta mill-Istat Membru kkonċernat. Sabiex tiġi żgurata li l-eżekuzzjoni tal-alternattiva tkun proporzjonata għall-problema, il-Kummissjoni, ladarba tkun fil-pussess tal-informazzjoni rilevanti, għandha jkollha perijodu qasir li fih tevalwa n-notifika u tikkonferma jekk hi toġġezzjonax għall-miżura speċjali ta' MRR. L-Istati Membri għandhom ikollhom l-opportunità li l-Kumissjoni tieħu kont tal-fehmiet tagħhom, u għandhom għalhekk ikunu infurmati totalment bin-notifika u kwalunkwe informazzjoni addizzjonali pprovduta matul il-proċess. Barra minn hekk, il-Kunsill għandu mbagħad jiddeċiedi dwar kwalunkwe applikazzjoni ulterjuri tar-reverse charge permezz ta' Deċiżjoni ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 395 tad-Direttiva 2006/112/KE.

(7)

L-Istat Membru li jkun innotifika l-intenzjoni tiegħu li japplika l-miżura speċjali ta' MRR jista' jagħmel dan ladarba l-Kummissjoni tkun nnotifikat in-nuqqas ta' oġġezzjoni.

(8)

Sabiex tipprevedi l-applikazzjoni ulterjuri tar-reverse charge, fl-opportunità l-aktar bikrija u qabel l-iskadenza tal-miżura speċjali ta' MRR, il-proċedura stipulata fl-Artikolu 395 tad-Direttiva 2006/112/KE għandha tkun soġġetta għal skadenza iqsar.

(9)

L-ipproċessar rapidu tan-notifiki tal-Istati Membri skont il-MRR ser ikun iffaċilitat jekk tiġi stabbilita formola standardizzata għal dawk in-notifiki u għall-forniment ta' kwalunkwe informazzjoni addizzjonali lill-Kummissjoni. Is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom għaldaqstant jiġu kkonferiti fuq il-Kummissjoni fir-rigward ta' dik il-formola standardizzata.

(10)

Peress li MRR jista' jkun biss soluzzjoni temporanja sakemm jinsabu soluzzjonijiet leġislattivi għal perijodu aktar twil bil-għan li s-sistema tal-VAT ssir aktar reżiljenti għal każijiet ta' frodi tal-VAT, il-MRR għandu japplika biss għal perijodu limitat ta' żmien.

(11)

Sabiex tiġi evalwata l-effettività tal-MRR, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport ta' valutazzjoni ġenerali dwar l-impatt tal-mekkaniżmu li jindirizza l-każijiet ta' frodi għall-għarrieda u massiva.

(12)

Billi l-objettiv tal-azzjoni li għandha tittieħed, jiġifieri biex jiġu indirizzati fenomeni ta' frodi għall-għarrieda u massivi fil-qasam tal-VAT li ta' spiss ikollhom dimensjoni internazzjonali, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba li huma mhumiex f'pożizzjoni individwalment biex jiġġieldu kontra ċ-ċirkwiti tal-frodi relatati ma' forom ġodda ta' kummerċ li jinvolvu diversi pajjiżi simultanjament, u għalhekk biex ikun żgurat li rispons għal dawn il-fenomeni aktar rapidu, u bħala riżultat aktar adegwat u effettiv, ikun jista' jintlaħaq fil-livell tal-Unjoni Ewroepa, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, kif jidher fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, hekk kif jidher f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dak l-objettiv.

(13)

Għalhekk, id-Direttiva 2006/112/KE għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2006/112/KE hija emendata kif ġej:

(1)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 199b

1.   Stat Membru jista', f'każijiet ta' urġenza imperattiva u f'konformità mal-paragrafi 2 u 3, jinnomina r-riċevitur bħala l-persuna responsabbli li tħallas il-VAT fuq fornimenti speċifiċi ta' prodotti u servizzi b'deroga mill-Artikolu 193 bħal miżura speċjali ta' Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida ("MRR") fil-ġlieda kontra frodi għall-għarrieda u massiva li probabbilment twassal għal telf finanzjarju konsiderevoli u rrimedjabbli.

Il-miżura speċjali ta' MRR għandha tkun soġġetta għal miżuri ta' kontroll adatti mill-Istat Membru, fir-rigward ta' persuni taxxabbli li jipprovdu l-prodotti jew is-servizzi li għalihom tkun tapplika dik il-miżura, u għandha tkun għal perijodu ta' mhux aktar minn disa' xhur.

2.   Stat Membru li jixtieq jintroduċi miżura speċjali ta' MRR kif previst fil-paragrafu 1 għandu jibgħat notifika lill-Kummissjoni permezz tal-formola standardizzata stabbilita f'konformità mal-paragrafu 4 u fl-istess waqt jibgħatha lill-Istati Membri l-oħra. L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni li tindika s-settur ikkonċernat, it-tip u l-karatteristiċi tal-frodi, l-eżistenza ta' raġunijiet imperattivi ta' urġenza, in-natura għall-għarrieda u massiva tal-frodi u l-konsegwenzi tagħha f'termini ta' telf finanzjarju konsiderevoli u rrimedjabbli. Jekk il-Kummisjoni tikkunsidra li m'għandhiex l-informazzjoni kollha meħtieġa, hi għandha tikkuntattja lill-Istat Membru kkonċernat fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi n-notifika u tispeċifika x'informazzjoni addizzjonali hi meħtieġa. Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-Istat membru kkonċernat għandha fl-istess waqt tintbagħat lill-Istati Membri l-oħra. Jekk l-informazzjoni addizzjonali pprovduta ma tkunx suffiċjenti, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat b'dan fi żmien ġimgħa.

L-Istat Membru li jixtieq jintroduċi miżura speċjali ta' MRR kif previst fil-paragrafu 1 għandu fl-istess waqt jagħmel ukoll applikazzjoni lill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 395(2) u (3).

3.   Ladarba l-Kummissjoni jkollha l-informazzjoni kollha li hija tikkunsidra meħtieġa għall-valutazzjoni tan-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, hija għandha tinnotifika lill-Istati Membri b'dan. Fejn hija toġġezzjona għall-miżura speċjali ta' MRR, hija għandha tipproduċi opinjoni negattiva fi żmien xahar ta' dik in-notifika, u għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kumitat tal-VAT dwar dan. Fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax, hija għandha tikkonferma dan bil-miktub lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kumitat tal-VAT fl-istess perijodu ta' żmien. L-Istat Membru jista' jadotta l-miżura speċjali ta' MRR mid-data minn meta jirċievi dik il-konferma. Fil-valutazzjoni tan-notifika, il-Kummissjoni għandha tieħu kont tal-fehmiet ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor li jkunu ntbagħtulha bil-miktub.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi formola standardizzata biex tiġi ppreżentata n-notifika għal miżura speċjali ta' MRR msemmija fil-paragrafu 2 u tal-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-paragrafu 5.

5.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) u għal dan il-għan il-kumitat għandu jkun il-kumitat stabbilit mill-Artikolu 58 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 (**).

(*)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)."

(**)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1).";"

(2)

fl-Artikolu 395, jiżdied il-paragrafu li ġej:

"5.   F'każijiet ta' urġenza imperattiva kif stipulati fl-Artikolu 199b(1), il-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 u 3 għandha titlesta fi żmien sitt xhur minn meta l-Kummissjoni tirċievi l-applikazzjoni.".

Artikolu 2

Qabel l-1 ta' Jannar 2018, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' valutazzjoni ġenerali dwar l-impatt tal-MRR previst fil-punt 1 tal-Artikolu 1.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hija għandha tapplika sal-31 ta' Diċembru 2018.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  Opinjoni mogħtija fis-7 ta' Frar 2013 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU C 11, 15.1.2013, p. 31.

(3)  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p.1).


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/4


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2013/43/UE

tat-22 ta’ Lulju 2013

li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, rigward applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fir-rigward ta' fornimenti ta' ċerti prodotti u servizzi li jistgħu jkunu soġġetti għal frodi

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 113 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxi f'konformità ma' proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (3) tispeċifika li t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) għandha titħallas minn kwalunkwe persuna taxxabbli li twettaq transazzjonijiet li jinvolvu l-forniment taxxabbli ta’ prodotti jew servizzi. Madankollu, għal transazzjonijiet transkonfinali u għal ċerti setturi domestiċi b'riskju għoli, hi tipprevedi li l-obbligu tal-ħlas tal-VAT għandu jiġi ttrasferit lill-persuna li lilha jsir il-forniment (il-mekkaniżmu tar-reverse charge).

(2)

Minħabba l-gravità tal-frodi tal-VAT, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu japplikaw, fuq bażi temporanja, mekkaniżmu li permezz tiegħu l-obbligu li titħallas il-VAT, fir-rigward ta' fornimenti ta' ċerti kategoriji ta' prodotti u servizzi jiġi ttrasferit għall-persuna li jsirilha l-forniment taxxabbli ta' prodotti jew servizzi, inkluż fejn dawk il-kategoriji la jkunu elenkati fl-Artikolu 199 tad-Direttiva 2006/112/KE u lanqas ikunu soġġetti għal derogi speċifiċi mogħtija lill-Istati Membri.

(3)

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni ressqet proposta fl-2009, li telenka numru ta' prodotti u servizzi li għalihom, għal perijodu limitat, jista' jiġi applikat il-mekkaniżmu tar-reverse charge. Il-Kunsill għażel li jaqsam il-proposta u adotta d-Direttiva tal-Kunsill 2010/23/UE (4), li madankollu kienet limitata biss għall-kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra, minħabba li s-sitwazzjoni ta' frodi f'dak is-settur kienet teħtieġ reazzjoni immedjata. Fl-istess waqt, il-Kunsill ħa l-impenn politiku li jkompli n-negozjati dwar il-parti li baqa' tal-proposta tal-Kummissjoni.

(4)

Minn dak iż-żmien, seħħet frodi f'setturi oħra u, għalhekk, prodotti u servizzi ġodda għandhom jinżiedu mal-parti li baqa' tal-proposta tal-Kummissjoni fir-rigward tal-lista predefinita ta' prodotti u servizzi li għaliha jista' japplika r-reverse charge. B'mod partikolari, seħħet frodi fir-rigward tal-forniment tal-gass u l-elettriku, is-servizzi ta' telekomunikazzjoni, konsols tal-logħob, tablet PCs u laptops, ċereali, għelejjel industrijali inklużi żrieragħ taż-żejt u pitravi taz-zokkor, u metalli mhux maħduma jew parzjalment maħduma inklużi metalli prezzjużi.

(5)

L-introduzzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverese chareg immirat lejn dawk l-prodotti u servizzi, li skont esperjenza reċenti huma partikolarment suxxettibbli għall-frodi, m'għandhiex taffettwa ħażin il-prinċipji fundamentali tas-sistema tal-VAT, bħal pereżempju l-pagamenti frazzjonati.

(6)

Il-lista definita minn qabel, li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu minnha, għandha tiġi ristretta għall-fornimenti ta’ prodotti u servizzi li, skont esperjenza reċenti, huma partikolarment suxxettibbli għall-frodi.

(7)

Fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge, l-Istati Membri għandhom id-diskrezzjoni li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu inklużi l-istabbiliment tal-limiti, il-kategoriji ta' fornituri jew riċevituri li dan il-mekkaniżmu jista' japplika għalihom u l-applikazzjoni parzjali tal-mekkaniżmu fi ħdan il-kategoriji.

(8)

Peress illi mekkaniżmu tar-reverse charge huwa miżura temporanja sakemm jinsabu soluzzjonijiet leġislattivi aktar fit-tul bil-ħsieb li s-sistema tal-VAT ssir aktar reżiljenti għal frodi kontra l-VAT, il-mekkaniżmu tar-reverse charge stabbilit skont l-Artikolu 199a tad-Direttiva 2006/112/KE għandu japplika biss għal perijodu ta' żmien limitat.

(9)

Sabiex ikun żgurat li l-mekkaniżmu tar-reverse charge ikun jista' jiġi applikat għal żmien twil biżżejjed sabiex ikun effettiv u biex tkun tista' ssir evalwazzjoni sussegwenti, hu meħtieġ li l-limitu ta' żmien attwali jiġi estiż. Bl-istess mod, id-data għall-perijodu ta' evalwazzjoni u d-data ta' tmiem għal dak il-perijodu, li matulu għandha tiġi rrapurtata bidla fl-attivitajiet frodulenti, għandhom jiġu postposti.

(10)

Sabiex l-Istati Membri kollha jiġu pprovduti bl-għażla li japplikaw il-mekkaniżmu tar-reverse charge msemmi hawn fuq, hi meħtieġa emenda speċifika għad-Direttiva 2006/112/KE.

(11)

Peress li l-objettiv tal-azzjoni proposta, jiġifieri li tiġi indirizzata l-frodi kontra l-VAT permezz ta’ miżuri temporanji li jidderogaw mir-regoli tal-Unjoni eżistenti, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membru u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv.

(12)

Id-Direttiva 2006/112/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2006/112/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 193 ir-referenza għal "Artikoli 194 sa 199" hija sostitwita bir-referenza għal "Artikoli 194 sa 199b";

(2)

L-Artikolu 199a hu emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

"L-Istati Membri jistgħu, sal-31 ta' Diċembru 2018 u għal perijodu minimu ta' sentejn, jipprevedu li l-persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT hija l-persuna taxxabbli li lilha jiġi fornut kwalunkwe wieħed minn dawn il-fornimenti:"

b)

fil-paragrafu 1, jiżdiedu l-punti li ġejjin:

"(c)

fornimenti ta' telefowns ċellulari, li huma mezzi magħmula jew adattati għall-użu f’konnessjoni ma’ netwerk liċenzjat u operati fuq frekwenzi speċifikati, kemm jekk ikollhom jew jekk ma jkollhomx xi użu ieħor;

(d)

fornimenti ta' tagħmir ta' ċirkuwiti integrati bħal mikroproċessuri u unitajiet ta' proċessar ċentrali fl-istat ta' qabel l-integrazzjoni fi prodotti għall-utenti finali;

(e)

fornimenti ta' gass u elettriku għal negozjant taxxabbli kif definit fl-Artikolu 38(2);

(f)

fornimenti ta' ċertifikati tal-gass u l-elettriku;

(g)

fornimenti ta’ servizzi ta' telekominikazzjoni kif definit fl-Artikolu 24(2);

(h)

fornimenti ta' konsols tal-logħob, tablet PC's u laptops;

(i)

fornimenti ta' ċereali u għelejjel industrijali inklużi żrieragħ taż-żejt u pitravi taz-zokkor, li normalment ma jintużawx fl-istat mhux mibdul għall-konsum final;

(j)

fornimenti ta' metalli mhux maħduma u dawk parzjalment maħduma, inklużi metalli prezzjużi, fejn mhumiex koperti b'xi mod ieħor mill-punt (d) tal-Artikolu 199(1), l-arranġamenti speċjali għall-oġġetti użati, opri tal-arti, oġġetti ta’ kollezzjoni u antikitajiet skont l-Artikoli 311 sa 343 jew l-iskema speċjali għad-deheb ta’ investiment skont l-Artikoli 344 sa 356."

c)

il-paragrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu:

"1a.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu previst fil-paragrafu 1.

1b.   L-applikazzjoni tal-mekkaniżmu previst fil-paragrafu 1 għall-provvista ta' kwalunkwe wieħed mill-prodotti jew servizzi elenkati fil-punti (c) sa (j) ta' dak il-paragrafu hija soġġetta għall-introduzzjoni ta' obbligi ta' rappurtar xierqa u effettivi minn persuni taxxabbli li jfornu l-prodotti jew is-servizzi li għalihom japplika l-mekkaniżmu previst fil-paragrafu 1.";

d)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kumitat tal-VAT dwar l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu previst fil-paragrafu 1 mal-introduzzjoni ta’ kwalunkwe mekkaniżmu bħal dan u għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja lill-Kumitat tal-VAT:

(a)

il-portata tal-miżura li qed tapplika l-mekkaniżmu flimkien mat-tip u l-karatteristiċi tal-frodi, u deskrizzjoni ddettaljata tal-miżuri ta' akkumpanjament, inkluż kwalunkwe obbligu ta' rappurtar minn persuni taxxabbli u kwalunkwe miżura ta' kontroll;

(b)

l-azzjonijiet meħuda biex jinfurmaw lill-persuni taxxabbli rilevanti bl-introduzzjoni tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu;

(c)

il-kriterji ta’ evalwazzjoni biex ikun possibbli tqabbil bejn attivitajiet frodulenti fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi elenkati fil-paragrafu 1 qabel u wara l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu, l-attivitajiet frodulenti fir-rigward ta' prodotti u servizzi oħrajn qabel u wara l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu, u kull żieda f’tipi oħrajn ta’ attivitajiet frodulenti qabel u wara l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu;

(d)

id-data tal-bidu u l-perijodu li għandu jkun kopert mill-miżura li tapplika l-mekkaniżmu."

e)

fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

"L-Istati Membri li japplikaw il-mekkaniżmu previst fil-paragrafu 1 għandhom, abbażi tal-kriterji ta’ evalwazzjoni previsti fil-punt (c) tal-paragrafu 2, jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2017.";

f)

fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(a)

l-impatt fuq attivitajiet frodulenti fir-rigward tal-fornimenti ta' prodotti jew servizzi koperti bil-miżura;"

g)

Il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"4.   Kull Stat Membru, li jkun individwa bidla fix-xejriet tal-attivitajiet frodulenti fit-territorju tiegħu fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi elenkati fil-paragrafu 1, mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta' tali prodotti u servizzi, għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni f’dak ir-rigward mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2017.

5.   Qabel l-1 ta' Jannar 2018, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' valutazzjoni ġenerali dwar l-effetti tal-mekkaniżmu previst fil-paragrafu 1 fuq il-ġlieda kontra l-frodi.".

Artikolu 2

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Id-Direttiva għandha tapplika sal-31 ta' Diċembru 2018.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU C 341E, 16.12.2010, p. 81.

(2)  ĠU C 339, 14.12.2010, p. 41.

(3)  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

(4)  Direttiva tal-Kunsill 2010/23/UE tas-16 ta' Marzu 2010 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward ta' applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fir-rigward tal-forniment ta' ċerti servizzi li jistgħu jkunu soġġetti għal frodi (ĠU L 72, 20.3.2010, p. 1)


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/7


Avviż rigward l-applikazzjoni proviżorja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, iffirmat fi Brussell fis-26 ta’ Ġunju 2012, skont l-Artikolu 330(3) tiegħu, għandu jiġi applikat b’mod proviżorju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja mill-1 ta’ Awwissu 2013. Skont l-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2012 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim, l-UE ma tapplikax b’mod proviżorju l-Artikoli 2, 202(1), 291 u 292 tal-Ftehim, sakemm jitlestew il-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu.


REGOLAMENTI

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/8


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 713/2013

tat-23 ta’ Lulju 2013

li jistabbilixxi lopportunitajiet tas-sajd għall-inċova fil-Bajja ta' Biscay għall-istaġun tas-sajd 2013/14

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, l-Artikolu 43 (3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jistabbilixxi il-qabdiet totali permissibbli (TAC) għal kull tip ta' sajd jew grupp ta' tipi ta' sajd. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri b'tali mod li tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd ta' kull Stat Membru għal kull stokk jew gruppi ta' stokk u billi jitqiesu debitament l-objettivi tal-politika komuni tas-sajd stabbiliti bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (1).

(2)

Għall-finijiet tas-simplifikazzjoni u tal-ġestjoni adegwata tal-istokk, jixraq li jiġu stabbiliti t-TAC u l-kwoti għall-Istati Membri għall-istokk tal-inċova fil-Bajja ta' Biscay (is-subżona VIII tal-ICES) għal staġun tal-ġestjoni annwali li jibda fl-1 ta' Lulju u jintemm fit-30 ta' Ġunju tas-sena ta’ wara, pjuttost milli perjodu tal-ġestjoni ta' sena kalendarja. Madanakollu, is-sajd għandu jibqa' soġġett għad-dispożizzjonijiet ġenerali tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 39/2013 (2) fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-użu tal-kwoti.

(3)

It-TAC għall-inċova fil-Bajja ta’ Biscay għall-istaġun tas-sajd 2013/14 għandha tkun stabbilita abbażi tal-pariri xjentifiċi disponibbli, u billi jitqiesu l-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd.

(4)

Sabiex tipprovdi għal ġestjoni multiannwali tal-istokk tal-inċova fil-Bajja ta' Biscay, fid-29 ta' Lulju 2009, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Regolament li jistabbilixxi pjan fit-tul għall-istokk tal-inċova fil-Bajja ta' Biscay u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk. Filwaqt li jitqies li l-valutazzjoni tal-impatt li fuqha tissejjes il-proposta, tipprovdi għall-valutazzjoni l-iktar riċenti tal-impatt tad-deċiżjonijiet tal-ġestjoni għall-istokk, jixraq li tiġi stabbilita TAC għall-inċova fil-Bajja ta' Biscay skont dan. Skont il-parir li ta l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) f'Lulju 2013 il-bijomassa tal-istokk riproduttiv hija stmata madwar 56 055 tunnellata. Fid-dawl tal-valutazzjoni l-aktar reċenti disponibbli dwar l-impatt tad-deċiżjonijiet ta' ġestjoni għall-istokk, it-TAC għall-istaġun tas-sajd li jibda fl-1 ta' Lulju 2013 u jintemm fit-30 ta' Ġunju 2014 għandha tiġi stabbilita għal 17 100 tunnellata.

(5)

Skont l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 (3), huwa neċessarju li jiġi stabbilit safejn l-istokk tal-inċova fil-Bajja ta' Biscay hu soġġett għall-miżuri stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(6)

Minħabba l-bidu tal-istaġun tas-sajd 2013/14 u għall-finijiet tar-rappurtar annwali tal-qabdiet, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun wara l-pubblikazzjoni tiegħu u għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2013,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-opportunitajiet tas-sajd għall-inċova fil-Bajja ta' Biscay

1.   Il-qabda totali permissibbli (TAC) u l-allokazzjoni tagħha bejn l-Istati Membri għall-istaġun tas-sajd li jibda fl-1 ta' Lulju 2013 u jintemm fit-30 ta' Ġunju 2014 għall-istokk tal-inċova fis-Subżona VIII tal-ICES kif jiddefinixxi r-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), għandhom ikunu kif ġej (f'tunnellati ta' piż ta' ħut ħaj):

L-ispeċi

:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Iż-żona tal-ICES

:

Iż-żona VIII

(ANE/08.)

Spanja

15 390

It-TAC analitika

Franza

1 710

L-UE

17 100

It-TAC

17 100

2.   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd kif stabbilita fil-paragrafu 1 u l-użu tagħha għandhom ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 8 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 39/2013.

3.   L-istokk imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jitqies li hu soġġett għal TAC analitika għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 847/96. Għandhom japplikaw l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 2

It-trażmissjoni tad-dejta

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (5), l-Istati Membri jressqu dejta lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-kwantitajiet tal-inċova li nqabdu fis-Subżona VIII tal-ICES, dawn għandhom jużaw il-kodiċi tal-istokk "ANE/08.".

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Edizzjoni Speċjali MT: Kap 04 Vol 05 P. 460 - 481).

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 39/2013 tal-21 ta' Jannar 2013 li jiffissa, għall-2013, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (ĠU L 23, 25.1.2013, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3. Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kap 04 Vol 02 P. 317 - 319).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-Grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/10


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 714/2013

tal-25 ta' Lulju 2013

li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu, u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-10 ta' Diċembru 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012 (2) li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001, li jistabbilixxi lista aġġornata ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 2580/2001.

(2)

Il-Kunsill ipprovda lill-persuni, lill-gruppi u lill-entitajiet kollha li għalihom dan kien possibbli fil-prattika b'dikjarazzjonijiet ta' raġunijiet fejn fisser għaliex huma kienu elenkati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012.

(3)

B'avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill informa lill-persuni, lill-gruppi u lill-entitajiet elenkati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012 li hu kien iddeċieda li jżommhom fuq il-lista. Il-Kunsill informa wkoll lill-persuni, lill-gruppi u lill-entitajiet ikkonċernati li kien possibbli li tintalab dikjarazzjoni ta' raġunijiet tal-Kunsill għall-inklużjoni tagħhom fil-lista, fejn din ma kinitx diġà ġiet ikkomunikata lilhom.

(4)

Il-Kunsill wettaq reviżjoni kompleta tal-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 2580/2001, kif meħtieġ mill-Artikolu 2(3) ta' dak ir-Regolament. Meta għamel din, huwa ħa kont ta' osservazzjonijiet ippreżentati lill-Kunsill minn dawk ikkonċernati.

(5)

Il-Kunsill ikkonkluda li l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament kienu involuti f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (3), li ttieħdet deċiżjoni fir-rigward tagħhom minn awtorità kompetenti fis-sens tal-Artikolu 1(4) ta' dik il-Pożizzjoni Komuni, u li huma għandhom ikomplu jkunu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti fir-Regolament (KE) Nru 2580/2001.

(6)

Il-Kunsill iddetermina wkoll li grupp addizzjonali kien involut f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK, li ttieħdet deċiżjoni fir-rigward ta' dak il-grupp minn awtorità kompetenti fis-sens tal-Artikolu 1(4) ta' dik il-Pożizzjoni Komuni, u li hu għandu jkun miżjud mal-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK. Id-deċiżjoni li l-grupp jissemma ma taffettwax it-trasferimenti finanzjarji leġittimi lejn il-Libanu u l- provvista ta' assistenza, inkluż assistenza umanitarja, mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fil-Libanu.

(7)

Il-lista tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 2580/2001 għandha tiġi aġġornata kif meħtieġ u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012 għandu jitħassar,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista prevista fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 hija sostitwita bil-lista li tinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1169/2012 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  ĠU L 337, 11.12.2012, p. 2.

(3)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 93.


ANNESS

Lista ta' persuni, gruppi u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

1.   PERSUNI

1.

ABDOLLAHI Hamed (magħruf ukoll bħala Mustafa Abdullahi), imwieled fil-11 ta' Awwissu 1960 fl-Iran. Passaport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, imwieled f'Al Ihsa (l-Arabja Sawdija); ċittadin tal-Arabja Sawdija.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, imwieled fis-16.10.1966 f'Tarut (l-Arabja Sawdija); ċittadin tal-Arabja Sawdija.

4.

ARBABSIAR Manssor (magħruf ukoll bħala Mansour Arbabsiar), imwieled fis-6 jew fil-15 ta' Marzu 1955 fl-Iran. Ċittadin Iranjan u tal-Istati Uniti. Passaport: C2002515 (Iran); Passaport: 477845448 (Stati Uniti tal-Amerika). Nru tal-ID nazzjonali: 07442833, data ta' skadenza l-15 ta' Marzu 2016 (liċenzja tas-sewqan tal-Istati Uniti tal-Amerika).

5.

BOUYERI, Mohammed (magħruf ukoll bħala Abu Zubair, magħruf ukoll bħala Sobiar, magħruf ukoll bħala Abu Zoubair), imwieled fit-8.3.1978 f'Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) – membru tal-"Hofstadgroep".

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, imwielda fl-10.9.1971 f'Algiers (l-Alġerija) – membru ta' "al-Takfir" u "al-Hijra".

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (magħruf ukoll bħala GARBAYA, Ahmed; magħruf ukoll bħala SA-ID; magħruf ukoll bħala SALWWAN, Samir), il-Libanu, imwieled fl-1963 fil- Libanu, ċittadin tal-Libanu.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (magħruf ukoll bħala ALI, Salem; magħruf ukoll bħala BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; magħruf ukoll bħala HENIN, Ashraf Refaat Nabith; magħruf ukoll bħala WADOOD, Khalid Adbul) imwieled fl-14.4.1965 jew fl-1.3.1964 fil-Pakistan, passaport Nru 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (magħruf ukoll bħala Abdol Reza Shala'i, magħruf ukoll bħala Abd-al Reza Shalai, magħruf ukoll bħala Abdorreza Shahlai, magħruf ukoll bħala Abdolreza Shahla'i, magħruf ukoll bħala Abdul-Reza Shahlaee, magħruf ukoll bħala Hajj Yusef, magħruf ukoll bħala Haji Yusif, magħruf ukoll bħala Hajji Yasir, magħruf ukoll bħala Hajji Yusif, magħruf ukoll bħala Yusuf Abu-al-Karkh), imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1957 l-Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) Bażi Militari ta' Mehran, Provinċja ta' Ilam, l-Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1965 f'Teheran, l-Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (magħruf ukoll bħala Ghasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasmi Sulayman, magħruf ukoll bħala Qasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasem Solaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Salimani, magħruf ukoll bħala Qasem Solemani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulemani), imwieled fil-11 ta' Marzu 1957 fl-Iran. Ċittadin Iranjan. Passaport: 008827 (Diplomatiku Iranjan), maħruġ fl-1999. Titolu: Maġġur Ġeneral.

2.   GRUPPI U ENTITAJIIET

1.

L-"Organizzazzjoni Abu Nidal" – "ANO", (magħrufa Wkoll bħala l-"Kunsill Rivoluzzjonarju ta' Fatah", il-"Brigati Rivoluzzjonarji Għarab", "Settembru l-Iswed", u l-"Organizzazzjoni Rivoluzzjonarja tal-Musulmani Soċjalisti").

2.

"Il-Brigata tal-Martri ta' Al-Aqsa".

3.

"Al-Aqsa e.V.".

4.

"Al-Takfir" u "Al-Hijra".

5.

"Babbar Khalsa".

6.

Il-"Partit Komunista tal-Filippini", inkluża n-"New Peoples Army" – "NPA", il-Filippini.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (magħruf ukoll bħala "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Grupp Iżlamiku" – "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" (Il-Front Kbir Iżlamiku tal-Ġellieda tal-Lvant).

9.

"Hamas", inkluż "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10.

"Hizballah Military Wing" (magħruf ukoll bħala "Hezbollah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hizbullah Military Wing" magħruf ukoll bħala "Hizbollah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hezballah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hisbollah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hizbu'llah Military Wing" magħruf ukoll bħala "Hizb Allah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Jihad Council" (u l-unitajiet kollha li jirrappurtaw lilha, inkluż l-Organizzazzjoni Esterna tas-Sigurtà)).

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Hofstadgroep"

13.

Il-"Fondazzjoni tal-Art Imqaddsa għas-Soljev u l-Iżvilupp".

14.

L-"International Sikh Youth Federation" – "ISYF".

15.

Il-"Khalistan Zindabad Force"–"KZF".

16.

Il-"Partit tal-Ħaddiema Kurdi"– "PKK", (magħruf ukoll bħala "KADEK", magħruf ukoll bħala "KONGRA-GEL").

17.

"Liberation Tigers" ta' Tamil Eelam" – "LTTE".

18.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali").

19.

"Ġiħad Iżlamika tal-Palestina – "PIJ".

20.

Il-"Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina" – "PFLP".

21.

Il-"Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina – Kmand Ġenerali" (magħruf ukoll bħala – "PFLP Kmand Ġenerali").

22.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Il-Forzi Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja").

23.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" (magħruf ukoll bħala "Devrimci Sol" ("Xellug Rivoluzzjonarju"), magħruf ukoll bħala "Dev Sol") (L-"Armata/Il-Front/Il-Partit Rivoluzzjonarju/a għal-Liberazzjoni tal-Poplu").

24.

"Sendero Luminoso" – "SL" It-("Triq li Tiddi").

25.

"Stichting Al Aqsa" (magħruf ukoll bħala "Stichting Al Aqsa Nederland", magħruf ukoll bħala "Al Aqsa Nederland").

26.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (magħruf ukoll bħala "Kurdistan Freedom Falcons", magħruf ukoll bħala "Kurdistan Freedom Hawks").


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 715/2013

tal-25 ta’ Lulju 2013

li jistabbilixxi kriterji li jiddeterminaw meta r-ruttam tar-ram ma jibqax jitqies bħala skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (1), u partikolarment l-Artikolu 6(2) tagħha,

Billi:

(1)

Minn evalwazzjoni ta’ diversi flussi ta’ skart jirriżulta li s-swieq tar-riċiklaġġ għar-ruttam tar-ram għandhom jibbenefikaw mill-iżvilupp ta’ kriterji speċifiċi li jiddeterminaw meta r-ruttam tar-ram miksub mill-iskart ma jibqax jitqies bħala skart. Dawk il-kriterji għandhom jiżguraw livell għoli ta’ ħarsien ambjentali. Għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-klassifikazzjoni tar-ruttam tar-ram irkuprat bħala skart minn pajjiżi terzi.

(2)

Rapporti miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea wrew li jeżisti suq għar-ruttam tar-ram u domanda għalih biex dan jintuża bħala bażi fl-industrija tal-produzzjoni ta’ metall mhux ferruż. Ir-ruttam tar-ram għandu għalhekk ikun pur biżżejjed u jilħaq l-istandards relevanti jew l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa mill-industrija tal-produzzjoni tal-metall mhux ferruż.

(3)

Il-kriterji li jiddeterminaw meta r-ruttam tar-ram ma jibqax jitqies bħala skart għandhom jiżguraw li r-ruttam tar-ram li jirriżulta minn operazzjoni ta’ rkupru jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi tal-industrija tal-produzzjoni tal-metall mhux ferruż, li dan ikun konformi mal-leġiżlazzjoni u mal-istandards eżistenti applikabbli għall-prodotti u li ma jwassalx għal impatti globali negattivi fuq l-ambjent jew fuq saħħet il-bniedem. Ir-rapporti taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea wrew li l-kriterji proposti dwar l-iskart li jintuża bħala materjal li jiddaħħal fl-operazzjoni ta’ rkupru, dwar il-proċessi u t-tekniki ta’ trattament, kif ukoll dwar ir-ruttam tar-ram li jirriżulta mill-operazzjoni ta’ rkupru jilħqu dawk l-għanijiet minħabba li għandhom jirriżultaw fil-produzzjoni ta’ ruttam tar-ram bla propjetajiet perikolużi u ħieles biżżejjed minn metalli għajr ram u komposti mhux metalliċi.

(4)

Sabiex tkun żgurata l-konformità mal-kriterji, huwa xieraq li jkun ipprovdut li jinħareġ tagħrif dwar ir-ruttam tar-ram li ma baqax jitqies bħala skart u li tiġi implimentata sistema ta’ ġestjoni.

(5)

Tista’ tkun meħtieġa reviżjoni tal-kriterji jekk, fuq il-bażi ta’ monitoraġġ tal-iżvilupp tal-kundizzjonijiet tas-suq għar-ruttam tar-ram, jiġu nnutati effetti ħżiena fuq is-swieq tar-riċiklaġġ għar-ruttam tar-ram, b’mod partikulari f’dak li għandu x’jaqsam mad-disponibbiltà ta’ tali ruttam u mal-aċċess għalih.

(6)

Sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jadattaw irwieħhom għall-kriterji li jiddeterminaw meta r-ruttam tar-ram ma jibqax jitqies bħala skart, huwa xieraq li jingħata perjodu raġonevoli ta’ żmien qabel ma’ dan ir-Regolament jibda japplika.

(7)

Il-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 39 tad-Direttiva 2008/98/KE ma tax opinjoni dwar il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament u l-Kummissjoni għalhekk issottomettiet proposta dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu u bagħtitha lill-Parlament Ewropew. Il-Kunsill ma aġixxix fi żmien il-perjodu ta’ xahrejn (2) stipulat fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (2), u għalhekk il-Kummissjoni ressqet il-proposta quddiem il-Parlament Ewropew mingħajr dewmien. Il-Parlament Ewropew ma opponiex il-miżura fi żmien 4 xhur mit-tressiq imsemmi hawn fuq,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi kriterji li jiddeterminaw meta r-ruttam tar-ram ma jibqax jitqies bħala skart.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE.

Barra minn hekk id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

1.

“ruttam tar-ram” tfisser ruttam tal-metall li jikkonsisti prinċipalment f’ramm u f’ligi tar-ram;

2.

“detentur” tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika li għandha fil-pussess tagħha r-ruttam tar-ram;

3.

“produttur” tfisser id-detentur li jittrasferixxi r-ruttam tar-ram lil detentur ieħor għall-ewwel darba bħala ruttam tar-ram li ma baqax jitqies bħala skart;

4.

“importatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tintroduċi ruttam tar-ram li ma baqax jitqies bħala skart fit-territorju doganali tal-Unjoni;

5.

“persunal ikkwalifikat” tfisser persunal li huwa kkwalifikat bl-esperjenza jew bit-taħriġ biex jimmonitorja u jivvaluta l-propjetajiet tar-ruttam tar-ram;

6.

“spezzjoni viżwali” tfisser spezzjoni tar-ruttam tar-ram li tkopri l-partijiet kollha ta’ kunsinna u li ssir permezz tas-sensi tal-bniedem jew permezz ta’ kwalunkwe tagħmir mhux speċjalizzat;

7.

“kunsinna” tfisser lott ta’ ruttam tar-ram li huwa maħsub biex jiġi kkonsenjat minn produttur lil detentur ieħor u li jista’ jinżamm f’unità tat-trasport waħda jew iktar, bħall-kontejners.

Artikolu 3

Il-kriterji għar-ruttam tar-ram

Ir-ruttam tar-ram ma għandux jibqa’ jitqies bħala skart meta, mat-trasferiment mill-produttur lil detentur ieħor, jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

1.

ir-ruttam tar-ram li jirriżulta mill-operazzjoni ta’ rkupru jkun konformi mal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima 1 tal-Anness I;

2.

l-iskart użat bħala materja prima għall-operazzjoni ta’ rkupru jkun konformi mal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness I;

3.

l-iskart użat bħala materja prima għall-operazzjoni ta’ rkupru ġie ttrattat skont il-kriterji stabbiliti fit-Taqsima 3 tal-Anness I;

4.

il-produttur ikun issodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.

Artikolu 4

Dikjarazzjoni tal-konformità

1.   Il-produttur jew l-importatur għandu joħroġ, għal kull kunsinna ta’ ruttam tar-ram, dikjarazzjoni ta’ konformità li tkun konformi mal-mudell stabbilit fl-Anness II.

2.   Il-produttur jew l-importatur għandu jagħti d-dikjarazzjoni ta’ konformità lid-detentur tal-kunsinna tar-ruttam tar-ram li jmiss. Il-produttur jew l-importatur għandu jżomm kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità għal mill-inqas sena wara d-data tal-ħruġ tagħha u għandu jqiegħdha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti meta jintalab jagħmel dan.

3.   Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tista’ tkun f’forma elettronika.

Artikolu 5

Sistema ta’ ġestjoni

1.   Il-produttur għandu jimplimenta sistema ta’ mmanniġjar adattata biex turi l-konformità mal-kriterji msemmija fl-Artikolu 3.

2.   Is-sistema ta’ mmanniġjar għandu jkun fiha sett ta’ proċeduri dokumentati dwar kull wieħed mill-aspetti li ġejjin:

(a)

il-monitoraġġ tal-kwalità tar-ruttam tar-ram li jirriżulta mill-operazzjoni ta’ rkupru kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Anness I (inklużi t-teħid tal-kampjuni u l-analiżi);

(b)

l-effettività tal-monitoraġġ tar-radjazzjoni kif stabbilit fit-Taqsima 1.5 tal-Anness I;

(c)

l-aċċettazzjoni tal-kontroll tal-iskart li ntuża bħala materja prima għall-operazzjoni ta’ rkupru kif stabbilit fit-Taqsima 2 tal-Anness I;

(d)

il-monitoraġġ tal-proċessi u tat-tekniki ta’ trattament deskritti fit-Taqsima 3.3 tal-Anness I;

(e)

ir-reazzjoni tal-konsumaturi dwar il-konformità mal-kwalità tar-ruttam tar-ram;

(f)

iż-żamma tar-reġistri tar-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont il-punti (a) sa (d);

(g)

ir-reviżjoni u t-titjib tas-sistema ta’ mmanniġjar;

(h)

it-taħriġ tal-persunal.

3.   Is-sistema ta’ mmanniġjar għandha tippreskrivi wkoll ir-rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness I għal kull kriterju.

4.   Fejn kwalunkwe wieħed mit-trattamenti msemmija fit-Taqsima 3.3 tal-Anness I jitwettaq minn detentur preċedenti, il-produttur għandu jiżgura ruħu li l-fornitur jimplimenta sistema ta’ ġestjoni li tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

5.   Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li kiseb akkreditazzjoni skont dak ir-Regolament, jew kwalunkwe verifikatur ambjentali ieħor, kif iddefinit fl-Artikolu 2 (20) (b) tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), li huwa kkreditat jew illiċenzjat ma’ dak ir-Regolament, għandu jivverifika li s-sistema ta’ mmanniġġjar tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu. Il-verifika għandha titwettaq kull tliet snin.

Huma biss verifikaturi b’dan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ akkreditament jew liċenzja bbażata fuq il-Kodiċi tan-NACE kif speċifikat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) li għandhom jitqiesu bħala li għandhom biżżejjed esperjenza speċifika biex iwettqu l-verifika msemmija f’dan ir-Regolament.

(a)

* Kodiċi NACE 38 (Attivitajiet ta’ ġbir, trattament u rimi tal-iskart; irkupru ta’ materjali); jew

(b)

* Kodiċi NACE 24 (Manifattura ta’ metalli bażiċi) speċjalment li jinkludu s-subkodiċi 24.44 (Produzzjoni tar-ram).

6.   L-importatur għandu jeżiġi li l-fornituri tiegħu jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni li tkun konformi mar-rekwiżiti tal-paragrafi 1, 2 u 3 u li tkun ġiet ivverifikata minn verifikatur estern indipendenti.

Is-sistema ta’ ġestjoni tal-fornitur għandha tiġi ċċertifikata minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità li huwa akkreditat minn wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

korp ta’ akkreditament li ġie rivedut b’suċċess bejn il-pari għal din l-attività mill-korp rikonoxxut fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(b)

verifikatur ambjentali li huwa akkreditat jew liċenzjat minn korp ta’ akkreditament jew ta’ liċenzja skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 li huwa wkoll suġġett għal reviżjoni bejn il-pari skont l-Artikolu 31 ta’ dak ir-Regolament.

Il-verifikaturi li jixtiequ joperaw f’pajjiżi terzi għandhom jiksbu akkreditazzjoni jew liċenzja speċifika, skont l-ispeċifikazzjonijiet stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 765/2008 jew ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/832/UE (6).

7.   Il-produttur għandu jagħti aċċess għas-sistema ta’ mmanniġjar lill-awtoritajiet kompetenti meta jintalab jagħmel dan.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  ĠU L 184, 17.7.1999. p. 23.

(3)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(4)  ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1.

(5)  ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 330, 14.12.2011, p. 25.


ANNESS I

Il-kriterji għar-ruttam tar-ram

Kriterji

Rekwiżiti ta’ awtomonitoraġġ

Taqsima 1.   Il-kwalità tar-ruttam tar-ram li tirriżulta mill-operazzjoni ta’ rkupru

1.1.

Ir-ruttam għandu jkun ikklassifikat skont speċifikazzjoni tal-klijent, speċifikazzjoni tal-industrija jew standard għal użu dirett fil-produzzjoni ta’ sustanzi jew ta’ oġġetti metalliċi minn dawk li jdewbu l-metall, raffinaturi tal-metall, dawk li jerġgħu jdewbu l-metall jew produtturi oħra tal-metall.

Persunal kwalifikat għandu jikklassifika kull konsenja.

1.2.

L-ammont totali ta’ impuritajiet għandu jkun ta’ ≤ 2 % skont il-piż.

L-impuritajiet huma:

metalli li mhumiex ram u ligi tar-ram;

materjali mhux metalliċi bħal ħamrija, trab, insulazzjoni u ħġieġ;

materjali kombustibbli u mhux metalliċi bħal lastku, plastik, drapp, injam u sustanzi kimiċi jew organiċi oħrajn;

gagazza, ħmieġ tal-metall, xkumar, trabijiet tal-filtri tal-arja, trabijiet tat-tagħmir tat-tħin, ħama

Persunal kwalifikat għandu jwettaq spezzjoni viżwali ta’ kull konsenja.

F’intervalli xierqa (mill-inqas kull 6 xhur), għandhom jiġu analizzati kampjuni rappreżentattivi ta’ kull grad tar-ruttam tar-ram biex jitkejjel l-ammont totali ta’ impuritajiet. L-ammont totali ta’ impuritajiet għandu jitkejjel skont il-piż wara li l-partiċelli u l-oġġetti metalliċi tar-ram/ligi tar-ram ikunu ġew isseparati mill-partiċelli u mill-oġġetti li jikkonsistu f’impuritajiet billi jintgħażlu bl-idejn jew b’mezzi oħrajn ta’ separazzjoni (bħal ‘kalamita jew abbażi tad-densità).

Il-frekwenzi xierqa tal-analiżi tal-kampjuni rappreżentattivi għandhom ikunu stabbiliti billi jitqiesu l-fatturi li ġejjin:

it-tendenza mistennija tal-varjabbiltà (pereżempju kif murija mir-riżultati storiċi);

ir-riskju inerenti ta’ varjabbiltà fil-kwalità tal-iskart li ntuża bħala materja prima għall-operazzjoni ta’ rkupru u fil-prestazzjoni tal-proċessi ta’ trattament;

il-preċiżjoni inerenti tal-metodu ta’ monitoraġġ; u wkoll

il-qrubija tar-riżultati għall-valuri ta’ limitu għall-ammont totali ta’ impuritajiet.

Il-proċess tad-determinazzjoni tal-frekwenzi tal-monitoraġġ għandu jkun iddokumentat bħala parti mis-sistema ta’ mmanniġjar u għandu jkun disponibbli għall-verifiki.

1.3.

Ir-ruttam ma għandux ikun fih ossidu tal-metall eċċessiv fi kwalunkwe forma, ħlief għall-ammonti tipiċi li jirriżultaw minn ħażna fuq barra ta’ ruttam ippreparat f’kundizzjonijiet atmosferiċi normali.

Persunal kwalifikat għandu jwettaq spezzjoni viżwali ta’ kull konsenja.

1.4.

Ir-ruttam ma għandux ikollu żejt viżibbli, emulsjonijiet żejtnija, lubrikanti jew griż ħlief għal ammonti negliġibbli li ma jwasslux għal taqtir.

Persunal ikkwalifikat għandu jwettaq spezzjoni viżwali ta’ kull kunsinna, u għandu joqgħod attent l-iktar għal dawk il-partijiet minn fejn hemm l-iktar ċans li jibda jqattar iż-żejt.

1.5.

Ma hemm bżonn tittieħed l-ebda azzjoni ta’ rispons skont regoli nazzjonali jew internazzjonali dwar il-proċeduri ta’ monitoraġġ u ta’ rispons għar-ruttam ta’ metall radjuattiv.

Dan ir-rekwiżit huwa mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku adottata skont il-Kapitolu III tat-Trattat tal-Euratom, partikolarment d-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom (1).

Persunal ikkwalifikat għandu jimmonitorja r-radjoattività ta’ kull kunsinna. Kull kunsinna ta’ ruttam għandu jkollha magħha ċertifikat, stabbilit skont regoli nazzjonali jew internazzjonali, dwar il-proċeduri ta’ monitoraġġ u ta’ rispons għar-ruttam tal-metall radjoattiv. Iċ-ċertifikat jista’ jiġi inkluż fid-dokumentazzjoni l-oħra li takkumpanja l-kunsinna.

1.6.

Ir-ruttam ma għandu juri l-ebda waħda mill-propjetajiet perikolużi elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE. Ir-ruttam għandu jkun konformi mal-limiti ta’ konċentrazzjoni stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE (2) u ma għandux jaqbeż il-limiti ta’ konċentrazzjoni stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament Nru (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

Il-propjetajiet tal-ligi tal-metalli inklużi fil-ligi tar-ram mhumiex rilevanti għal dan ir-rekwiżit.

Persunal ikkwalifikat għandu jinvestiga kull kunsinna permezz ta’ spezzjoni viżwali. Fejn l-ispezzjoni viżwali tqajjem xi suspett ta’ possibbiltà ta’ propjetajiet perikolużi, għandhom jittieħdu iktar miżuri xierqa ta’ monitoraġġ, bħat-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar fejn ikun xieraq. Il-persunal għandu jitħarreġ dwar il-propjetajiet perikolużi potenzjali li jistgħu jkunu assoċjati mar-ruttam tar-ram u dwar il-karatteristiċi li jippermettu lil dak li jkun jagħraf il-propjetajiet perikolużi. Il-proċedura għar-rikonoxximent tal-materjali perikolużi għandha tkun iddokumentata fis-sistema tal-immanniġjar.

1.7.

Ir-ruttam ma għandu l-ebda kontenitur taħt pressjoni, magħluq, jew mhux miftuħ biżżejjed li jista’ jikkawża splużjonijiet f’forn tax-xogħol fil-metall.

Persunal ikkwalifikat għandu jinvestiga kull kunsinna permezz ta’ spezzjoni viżwali.

1.8.

Ir-ruttam ma għandux ikun fih klorur tal-polivinil fil-forma ta’ kisi, żebgħa jew plastik residwu.

Persunal ikkwalifikat għandu jinvestiga kull kunsinna permezz ta’ spezzjoni viżwali.

Taqsima 2.   L-iskart użat bħala materja prima għall-operazzjoni ta’ rkupru

2.1.

L-iskart li kien fih ram jew ligi tar-ramm rikoverabbli biss jista’ jintuża bħala materja prima.

2.2.

L-iskart perikoluż ma għandux jintuża bħala materja prima ħlief fejn jingħataw provi li jkunu ġew applikati l-proċessi u t-tekniki speċifikati fil-‘kriterji dwar it-trattament u t-tekniki’ biex jitneħħew il-propjetajiet perikolużi kollha.

2.3.

L-iskart li ġej ma għandux jintuża bħala materja prima:

limatura u serratura li fihom fluwidi bħal żejt jew emulsjonijiet żejtnija u

l-btieti u l-kontenituri, ħlief għat-tagħmir minn vetturi li ma għadhomx jintużaw, li fihom jew li kien fihom iż-żejt jew iż-żebgħa.

Il-kontroll tal-aċċettazzjoni tal-iskart kollu li jasal (permezz ta’ spezzjoni viżwali) u tad-dokumentazzjoni li takkumpanjah għandu jitwettaq minn persunal ikkwalifikat li jkun ingħata taħriġ dwar kif jagħraf l-iskart li ma jissodisfax il-kriterji stabbiliti f’din it-Taqsima.

Taqsima 3.   Il-proċessi u t-tekniki ta’ trattament

3.1.

Ir-ruttam tar-ram għandu jkun ġie sseparat mill-ewwel fis-sors jew waqt il-ġbir jew l-iskart ta’ materja prima għandu jkun ġie ttrattat sabiex ir-ruttam tar-ram jiġi sseparat mill-komponenti mhux metalliċi u minn dawk tal-metall li ma fihomx ramm. Ir-ruttam tar-ram li jinkiseb minn dawn l-operazzjonijiet għandu jinżamm separat minn kwalunkwe skart ieħor.

3.2.

It-trattamenti mekkaniċi kollha (bħall-qtugħ, ġeżżież, tqattigħ f’biċċiet żgħar jew il-granulazzjoni; l-għażla, is-separazzjoni, it-tindif, it-tneħħija tas-sustanzi li jniġġsu, l-iżvujtar) li huma meħtieġa biex jiġi ppreparat ir-ruttam tal-metall għall-użu finali dirett tiegħu bħala materja prima għandhom ikunu tlestew.

3.3.

Għall-iskart li jkun fih komponenti perikolużi, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin:

Il-materja prima li tkun ġejja minn skart ta’ tagħmir elettriku jew elettroniku jew minn vetturi li ma għadhomx jintużaw għandha tkun għaddiet mit-trattamenti kollha mitluba mill-Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u mill-Artikolu 6 tad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

Il-klorofluworokarbonji f’tagħmir imwarrab għandhom ikunu nqabdu fi proċess approvat mill-awtoritajiet kompetenti;

Il-kejbils għandu jkunu tqattgħu biċċa biċċa jew għandu jkun tneħħilhom il-kisi. Jekk kejbil ikun fih kisi organiku (tal-plastik), il-kisi organiku għandu jkun tneħħa bl-aħjar tekniki disponibbli;

Il-btieti u l-kontenituri għandhom ikunu żvujtati u mnaddfa;

Is-sustanzi perikolużi fl-iskart li ma ssemmiex fil-punt (1) għandhom ikunu tneħħew b’mod effiċjenti fi proċess li jkun approvat mill-awtorità kompetenti.

 


(1)  ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3.

(3)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.

(4)  ĠU L 37, 13.2.2003, p. 24.

(5)  ĠU L 269, 21.10.2000, p. 34.


ANNESS II

Dikjarazzjoni ta’ Konformità mal-kriterji li jiddeterminaw meta l-iskart ma jibqax jitqies bħala tali, imsemmija fl-Artikolu 4(1)

1.

Produttur/importatur tar-ruttam tar-ram:

Isem:

Indirizz:

Persuna ta’ kuntatt:

Numru tat-telefown:

Faks:

E-mail:

2.

(a)

L-isem jew il-kodiċi tal-kategorija tar-ruttam tar-ram, skont speċifikazzjoni jew standard tal-industrija:

(b)

Fejn rilevanti, id-dispożizzjonijiet tekniċi prinċipali ta’ speċifikazzjoni tal-klijent, bħall-kompożizzjoni, id-daqs, it-tip u l-propjetajiet:

3.

Il-kunsinna tar-ruttam tar-ram tikkonforma mal-ispeċifikazzjoni jew l-istandard tal-industrija msemmi fil-punt 2(a) jew mal-ispeċifikazzjoni tal-konsumatur fil-punt 2(b).

4.

Kwantità tal-konsenja f’kg:

5.

Ġie stabbilit ċertifikat ta’ test għar-radjoattività skont ir-regoli nazzjonali jew internazzjonali dwar il-proċeduri ta’ monitoraġġ u ta’ rispons għar-ruttam ta’ metall radjoattiv.

6.

Il-produttur tar-ruttam tal-metall japplika sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità li hija konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 715/2013, li ġiet ivverifikata minn korp akkreditat ta’ valutazzjoni tal-konformità jew minn verifikatur ambjentali jew, f’każ li r-ruttam tal-metall li ma baqax jitqies bħala skart jiġi impurtat fit-territorju doganali tal-Unjoni, minn verifikatur estern indipendenti.

7.

Il-kunsinna ta’ ruttam tal-metall tissodisfa l-kriterji msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 715/2013.

8.

Dikjarazzjoni tal-produttur/tal-importatur tar-ruttam tal-metall: Jiena niċċertifika li, skont l-aħjar għarfien tiegħi, it-tagħrif mogħti hawn fuq huwa komplut u korrett:

Isem:

Data:

Firma:


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/21


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 716/2013

tal-25 ta’ Lulju 2013

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 24(3) u l-Artikolu 27 tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu ċċarati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u biex tiġi żgurata implimentazzjoni uniformi fl-Istati Membri, għandhom jiġu adottati regoli dettaljati, partikolarment f’dak li jirrigwarda l-użu ta’ termini komposti, allużjonijiet, denominazzjonijiet tal-bejgħ u indikazzjonijiet ġeografiċi għall-preżentazzjoni ta’ xorb spirituż.

(2)

Skont l-Artikolu 10(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, xorb spirituż jew oġġett tal-ikel ieħor jista’, taħt ċerti kundizzjonijiet, ikollu fil-preżentazzjoni tiegħu terminu kompost li jinkludi l-isem ta’ waħda mill-kategoriji elenkati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 jew waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati fl-Anness III ta’ dak ir-Regolament jew jista’ jkun fih allużjoni waħda jew iżjed li jinkludu waħda jew aktar minn dawk il-kategoriji jew indikazzjonijiet ġeografiċi. Sabiex jiġi żgurat l-użu uniformi ta’ termini komposti u allużjonijiet fl-Istati Membri, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar l-użu tagħhom għall-preżentazzjoni ta’ xorb spirituż u oġġetti oħrajn tal-ikel.

(3)

Meta jkun hemm referenza għal ċertu xorb spirituż fil-preżentazzjoni ta’ oġġett tal-ikel, dak ix-xorb spirituż għandu jikkonforma bis-sħiħ mar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u ma jiġix dilwit. Huwa meħtieġ li tiġi ċċarata t-tifsira tat-terminu “dilwizzjoni” meta qed tirreferi għal xorb spirituż, peress li ċerti proċessi ta’ manifattura ma għandhomx jitqiesu bħala dilwizzjoni.

(4)

Biex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 110/2008 jiġu ssodisfati, l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni għandhom jiġu eżaminati mill-Kummissjoni u għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar l-implimentazzjoni dettaljati dwar il-proċeduri ta’ applikazzjoni, eżami, oġġezzjoni u kanċellazzjoni għal indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż. Biex tiġi żgurata implimentazzjoni uniformi ta’ dawk ir-regoli, għandhom jitfasslu mudelli tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-fajl tekniku, id-dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni, l-emenda tal-fajl tekniku u l-kanċellazzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika.

(5)

Biex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u pajjiżi terzi fir-rigward ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tal-fajls tekniċi tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tagħhom, minbarra l-fajls tekniċi kompluti.

(6)

Restrizzjonijiet li jikkonċernaw l-ippakkjar ta’ xorb spirituż b’indikazzjoni ġeografika, bħalma hu l-obbligu li x-xorb spirituż jiġi ppakkjajt f’żona ġeografika definita, jikkostitwixxu restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles tal-oġġetti u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi. Dawn ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu permessi biss jekk ikunu neċessarji, proporzjonati u xierqa biex jipproteġu r-reputazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika.

(7)

Għandu jiġi stabbilit simbolu tal-Unjoni għall-indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż sabiex il-konsumatur ikun jista’ jidentifika ċertu xorb spirituż li l-karatteristiċi tiegħu huma marbuta mal-oriġini tax-xorb.

(8)

Meta wieħed jikkunsidra ż-żmien meħtieġ mill-Istati Membri biex jimplimentaw il-miżuri marbutin mal-użu tat-termini komposti u l-allużjonijiet, l-applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri għandha tiġi differita.

(9)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għax-Xorb Spirituż,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistipula regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 b’mod partikolari:

(a)

l-użu ta’ termini komposti u allużjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar ta’ oġġett tal-ikel;

(b)

l-indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb spirituż imsemmi fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u l-użu ta’ simbolu tal-Unjoni għall-indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“xorb spirituż” tfisser waħda mill-kategoriji 1 sa 46 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008;

(b)

“indikazzjoni ġeografika” tfisser waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008;

(c)

“terminu kompost” tfisser il-kombinazzjoni ta’ terminu elenkat fil-kategoriji 1 sa 46 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 jew indikazzjoni ġeografika ta’ xorb spirituż, minn fejn l-alkoħol kollu tal-prodott finali joriġina, flimkien ma’:

(i)

l-isem ta’ wieħed jew aktar mill-oġġetti tal-ikel ħlief dawk użati għall-produzzjoni ta’ dak ix-xorb spirituż skont l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, jew aġġettivi li joħorġu minn dawk l-ismijiet, u/jew

(ii)

it-terminu “likur”;

(d)

“allużjoni” tfisser referenza diretta jew indiretta għal waħda jew aktar mill-kategoriji jew indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb spirituż, għajr ir-referenza f’terminu kompost jew lista ta’ ingredjenti msemmija fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008.

KAPITOLU II

REGOLI DWAR L-UŻU TA’ TERMINI KOMPOSTI U ALLUŻJONIJIET

Artikolu 3

Termini komposti

1.   It-terminu “xorb spirituż” ma għandux ikun parti minn terminu kompost li jiddeskrivi xarba alkolħolika.

2.   Terminu kompost li jiddeskrivi xarba alkolħolika ma għandux jikkonsisti minn kumbinazzjoni tat-terminu “likur” bl-isem ta’ waħda mill-kategoriji 33 sa 40 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008.

3.   Terminu kompost ma għandux jieħu post id-denominazzjoni tal-bejgħ ta’ xorb spirituż.

4.   It-terminu kompost li jiddeskrivi xarba alkolħolika għandu jidher b’karattri uniformi tal-istess tipa, daqs u kulur. Dan ma għandux jiġi interrott b’xi element testwali jew ta’ stampi li ma jifformawx parti minnu u ma għandux jidher f’daqs tat-tipa akbar minn dik tad-denominazzjoni tal-bejgħ.

Artikolu 4

Allużjonijiet

L-allużjoni għal xi kategorija jew indikazzjoni ġeografika ta’ xorb spirituż, bħala preżentazzjoni ta’ oġġett tal-ikel, ma għandhiex tidher fl-istess linja bħad-denominazzjoni tal-bejgħ. Għax-xarbiet alkoħoliċi, l-allużjoni għandha tidher f’daqs ta’ tipa iżgħar minn dawk użati għad-denominazzjoni tal-bejgħ u t-terminu kompost.

Artikolu 5

Dilwizzjoni ta’ xorb spirituż

Għall-finijiet tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, it-tnaqqis tal-qawwa alkoħolika ta’ xorb spirituż taħt il-qawwa alkoħolika minima stabbilita għal dak ix-xorb spirituż fil-kategorija korrispondenti fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament, esklussivament biż-żieda ta’ ilma, għandu jitqies bħala dilwizzjoni.

KAPITOLU III

INDIKAZZJONIJIET ĠEOGRAFIĊI

Artikolu 6

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika

L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni u tkun magħmula mill-:

(a)

formola tal-applikazzjoni, skont il-mudell stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(b)

fajl tekniku, skont il-mudell stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(c)

ispeċifikazzjonijiet ewlenin tal-fajl tekniku msemmi fil-punt (b).

Artikolu 7

Applikazzjonijiet transfruntieri

1.   Fil-każ li indikazzjoni ġeografika transfruntieri tinvolvi biss Stati Membri, l-applikazzjoni rilevanti għandha tiġi ppreżentata b’mod konġunt jew minn wieħed mill-Istati Membri f’isem l-oħrajn. Fil-każ tal-aħħar, l-applikazzjoni għandha tinkludi dokument minn kull wieħed mill-Istati Membri l-oħra konċeranti li jawtorizza l-Istat Membru jressaq l-applikazzjoni biex jaġixxi f’ismu.

Meta indikazzjoni ġeografika transfruntieri tinvolvi pajjiżi terzi biss, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni jew minn wieħed mill-applikanti f’isem l-oħrajn jew minn wieħed mill-pajjiżi terzi f’isem l-oħrajn u għandha tinkludi:

(a)

il-prova tal-protezzjoni fil-pajjiżi terzi kkonċernati; u

(b)

dokument minn kull wieħed mill-pajjiżi terzi l-oħra kkonċernati li jawtorizza l-pajjiż terz li jippreżenta l-applikazzjoni sabiex jaġixxi f’ismu.

Fil-każ li indikazzjoni ġeografika transfruntieri tinvolvi mill-inqas Stat Membru wieħed u mill-inqas pajjiż terz wieħed, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni minn wieħed mill-Istati Membri, l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew entitajiet privati mill-pajjiż terz inkwistjoni u għandha tinkludi:

(a)

il-prova tal-protezzjoni fil-pajjiżi terzi kkonċernati; u

(b)

dokument minn kull wieħed mill-Istati Membri jew il-pajjiżi terzi kkonċernati li jawtorizza l-parti li tippreżenta l-applikazzjoni biex taġixxi f’ismu.

2.   L-Istat Membru jew l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni, li tippreżenta lill-Kummissjoni applikazzjoni transfruntieri għandha ssir d-destinatarja ta’ kwalunkwe notifika jew deċiżjoni maħruġa mill-Kummissjoni.

Artikolu 8

Il-wasla tal-applikazzjoni

1.   Id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għandha tkun id-data tal-wasla tagħha mill-Kummissjoni.

2.   L-Istat Membru jew l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni għandha tirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika dan li ġej:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

l-isem li se jiġi rreġistrat;

(c)

in-numru ta’ paġni rċevuti;

(d)

id-data tal-wasla tal-applikazzjoni.

Artikolu 9

Indikazzjonijiet ġeografiċi stabbiliti

1.   Jekk il-fajl tekniku għal indikazzjoni ġeografika stabbilita, ippreżentat skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 ma jurix li r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 15(1) ta’ dak ir-Regolament ġew issodisfati, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi perjodu ta’ żmien biex jiġi emendat jew irtirat jew biex jitressqu kummenti mill-Istat Membru.

2.   Jekk dawn in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati mill-Istat Membru fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel paragrafu, il-fajl tekniku għandu jitqies li ma ġiex ppreżentat u l-Artikolu 20(3) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandu japplika.

Artikolu 10

L-imballaġġ fiż-żona ġeografika kkonċernata

Jekk il-fajl tekniku jistabbilixxi li l-imballaġġ tax-xorb spirituż għandu jitwettaq fi ħdan iż-żona ġeografika demarkata jew f’żona li tinsab qrib ħafna tiegħu, għandha tingħata ġustifikazzjoni għal dan ir-rekwiżit fir-rigward tal-prodott ikkonċernat.

Artikolu 11

L-ammissibilità tal-applikazzjoni

1.   L-applikazzjoni hija ammissibbli jekk din tikkonsisti mill-elementi kollha msemmija fl-Artikolu 6.

2.   Jekk l-applikazzjoni ma tkunx kompluta l-Kummissjoni għandha tistieden lill-applikant sabiex jirrimedja d-defiċejnza fi żmien xahrejn. Jekk in-nuqqas ma jiġix irrimedjat qabel ma jiskadi l-limitu ta’ żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-applikazzjoni bħala mhux ammissibbli.

Artikolu 12

L-iskrutinju tal-kundizzjonijiet tal-validità

1.   Jekk indikazzjoni ġeografika ma tkunx konformi mal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 jew jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ma tissodisfax ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, il-Kummissjoni għandha tiffissa perjodu ta’ żmien biex tiġi emendata jew irtirata jew biex jitressqu kummenti mill-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni.

2.   Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati mill-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-applikazzjoni.

Artikolu 13

Oġġezzjoni għar-reġistrazzjoni

1.   L-oġġezzjonijiet li jissemmew fl-Artikolu 17(7) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandhom jitfasslu f’konformità mal-forma stabbilita fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament u ppreżentati lill-Kummissjoni. Id-data tal-preżentazzjoni tal-oġġezzjoni għandha tkun id-data tal-wasla tagħha mill-Kummissjoni.

2.   Il-persuna li toġġezzjona għandha tirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika dan li ġej:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

in-numru ta’ paġni rċevuti;

(c)

id-data tal-wasla tal-oġġezzjoni.

Artikolu 14

L-ammissibilità ta’ oġġezzjoni

1.   L-oġġezzjoni tkun ammissibbli jekk issemmi d-dritt(ijiet) preeżistenti ddikjarati, fejn rilevanti, u r-raġuni(jiet) għall-oġġezzjoni u li waslet fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 17(7) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008.

2.   Jekk l-oġġezzjoni tkun ibbażata fuq l-eżistenza tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent ta’ marka kummerċjali preċedenti, skont l-Artikolu 23(3) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, l-oġġezzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-prova tat-tressiq tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, ir-reġistrazzjoni jew l-użu ta’ dik il-marka kummerċjali, bħaċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni jew il-prova tal-użu tagħha, u l-prova tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent tagħha.

3.   Kwalunkwe oġġezzjoni għandu jkun fiha d-dettalji tal-fatti, l-evidenza u l-kummenti ppreżentati bħala appoġġ għall-oġġezzjoni, akkumpanjati mid-dokumenti ta’ appoġġ rilevanti.

L-informazzjoni u l-evidenza ppreżentati b’appoġġ għall-użu ta’ marka kummerċjali preċedenti għandhom jirreferu għall-post, it-tul ta’ żmien, id-daqs u n-natura tal-użu tal-marka kummerċjali preċedenti, u tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent tagħha.

4.   Jekk l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ma jkunux ġew prodotti, il-Kummissjoni għandha tistieden lil dak li oġġezzjona jirrimedja n-nuqqasijiet f’perjodu ta’ xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati qabel ma jiskadi l-limitu ta’ żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-oġġezzjoni bħala mhux ammissibbli.

Artikolu 15

L-iskrutinju ta’ oġġezzjoni

1.   Jekk l-oġġezzjoni hija ammissibbli, il-Kummissjoni għandha tikkomunikaha lill-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni u tistedinhom jippreżentaw osservazzjonijiet fi żmien perjodu ta’ xahrejn. Kwalunkwe osservazzjonijiet rċevuti f’dan il-perjodu ta’ żmien għandhom jiġu kkomunikati lill-persuna li toġġezzjona.

2.   Il-Kummissjoni għandha titlob lill-partijiet biex jippreżentaw kummenti dwar l-osservazzjonjiet li waslu mill-partijiet l-oħrajn f’perjodu ta’ xahrejn.

3.   Jekk il-Kummissjoni tqis li l-oġġezzjoni tkun fondata, din għandha tiċħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni.

4.   Jekk, fil-każ ta’ ħafna oġġezzjonijiet, wara eżami preliminari ta’ oġġezzjoni bħal din jew iktar, jista’ ma jkunx possibbli li l-applikazzjoni tiġi aċċettata għar-reġistrazzjoni; il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-proċeduri l-oħrajn ta’ oġġezzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-persuni l-oħrajn li joġġezzjonaw bi kwalunkwe deċiżjoni li taffettwahom.

5.   Meta tiġi rrifjutata applikazzjoni għal reġistrazzjoni, il-proċeduri ta’ oġġezzjoni li ġew sospiżi għandhom jitqiesu magħluqin u l-persuni kkonċernati li joġġezzjonaw għandhom jiġu infurmati kif xieraq.

Artikolu 16

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

1.   Deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 9(2), 11(2), 12(2) u 15(3) għandhom ikunu bbażati fuq id-dokumenti u l-informazzjoni disponibbli lilha.

Id-deċiżjonijiet, inklużi r-raġunijiet għalihom, għandhom jiġu notifikati lill-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni, u, jekk ikun il-każ, lil dawk li joġġezzjonaw.

2.   Sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika hija rrifjutata skont l-Artikoli 11(2), 12(2) u 15(3) ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni skont l-Artikolu 17(8) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 biex tirreġistra l-indikazzjoni ġeografika fl-Anness III ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 17

L-użu tal-lingwi

L-indikazzjoni ġeografika għandha tiġi reġistrata bil-lingwa/i użata/i biex tiddeskrivi/jiddeskrivu l-prodott inkwistjoni fiż-żona ġeografika kkonċernata u bl-ortografija oriġinali tagħha.

Artikolu 18

Preżentazzjoni ta’ talba għall-kanċellazzjoni

1.   Talba għal kanċellazzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika għandha titfassal skont il-forma stabbilita fl-Anness IV u għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni. Id-data tal-preżentazzjoni tat-talba ta’ kanċellazzjoni għandha tkun id-data tal-wasla tagħha fil-Kummissjoni.

2.   L-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni għandu jirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

in-numru ta’ paġni rċevuti; kif ukoll

(c)

id-data tal-wasla tat-talba.

Artikolu 19

Ammissibilità ta’ talba għall-kanċellazzjoni

1.   Talba għall-kanċellazzjoni hija ammissibbli, jekk tiddikjara b’mod ċar l-interess leġittimu tal-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni u tispjega r-raġuni(jiet) għal tali kanċellazzjoni.

2.   Kwalunkwe talba għall-kanċellazzjoni għandu jkun fiha d-dettalji tal-fatti, l-evidenza u l-kummenti ppreżentati b’appoġġ għall-kanċellazzjoni. Din għandha tkun akkumpanjata mid-dokumenti rilevanti ta’ appoġġ u b’mod partikolari, b’dikjarazzjoni mingħand l-Istat Membru jew l-awtorità tal-pajjiż terz fejn ir-residenza jew l-uffiċċju reġistrat tal-awtur tat-talba huwa lokalizzat.

3.   Jekk l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma jkunux ingħataw fl-istess żmien tat-talba għall-kanċellazzjoni, il-Kummissjoni għandha tistieden lil dak li oġġezzjona jirrimedja n-nuqqasijiet fi żmien xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati qabel ma jiskadi l-limitu ta’ żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talba bħala mhux ammissibbli.

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni kif ukoll lill-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz, li l-indikazzjoni ġeografika tagħhom hija affettwata mit-talba għall-kanċellazzjoni, tad-Deċiżjoni ta’ inammissibbiltà.

Artikolu 20

L-iskrutinju ta’ kanċellazzjoni

1.   Jekk il-Kummissjoni ma tkunx irrifjutat it-talba għall-kanċellazzjoni skont l-Artikolu 19(3), din għandha tikkomunika t-talba lill-Istat Membru jew l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz, li l-indikazzjoni ġeografika tagħhom hija affettwata mit-talba għall-kanċellazzjoni, u tistedinhom jippreżentaw osservazzjonijiet fi żmien xahrejn. Kwalunkwe osservazzjoni riċevuta f’dan iż-żmien limitat għandha tiġi kkomunikata lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fuq kanċellazzjoni jekk l-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni ma tippreżentax xi osservazzjoni jew ma tikkonformax mal-limitu taż-żmien ta’ xahrejn.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li tħassar l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tal-evidenza disponibbli lilha wara li tgħaddi d-data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-osservazzjonijiet. Din għandha tikkonsidra jekk il-konformità mal-fajl tekniku tal-indikazzjoni ġeografika ma għadhiex ikar possibbli jew ma tistax tibqa’ tiġi garantita, partikolarment jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 ma għadhomx jiġu ssodisfati jew ma jistgħux jibqgħu jiġu ssodisfati fil-futur qrib.

Tali deċiżjoni għall-kanċellazzjoni għandha tiġi notifikata lill-Istat Membru, l-awtorità tal-pajjiż terz jew l-entità privata mill-pajjiż terz inkwistjoni jew lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni.

4.   Jekk aktar minn talba waħda għall-kanċellazzjoni dwar l-istess indikazzjoni ġeografika tkun ġiet ippreżentata u, wara eżami preliminari ta’ waħda jew aktar minn dawn it-talbiet, il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma għadux iġġustifikat li l-indikazzjoni ġeografika tibqa’ protetta, din tista’ tissospendi l-proċeduri ta’ kanċellazzjoni oħrajn dwar dik l-indikazzjoni ġeografika. Din għandha tinforma lill-awturi l-oħrajn tat-talbiet għall-kanċellazzjoni bi kwalunkwe deċiżjoni li taffettwahom.

Jekk indikazzjoni ġeografika tiġi kkanċellata, il-Kummissjoni għandha tagħlaq il-proċeduri ta’ kanċellazzjoni li ġew sospiżi u tinforma lill-awturi l-oħrajn bit-talba għall-kanċellazzjoni skont kif inhu xieraq.

Artikolu 21

Emenda fil-fajl tekniku

1.   Applikazzjoni għall-emenda fil-fajl tekniku relatat ma’ indikazzjoni ġeografika reġistrata, kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, għandha titfassal skont l-Anness V ta’ dan ir-Regolament u tiġi ippreżentata f’format elettroniku.

2.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Artikoli 8 sa 15 ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw mutatis mutandis. Dawn il-proċeduri għandhom jikkonċernaw biss il-punti tal-fajl tekniku li huma s-suġġett ta’ din l-emenda.

3.   Meta applikazzjoni għall-emenda fil-fajl tekniku tiġi ppreżentata minn applikant li mhuwiex l-applikant inizjali, il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-applikazzjoni lill-applikant inizjali.

Artikolu 22

L-użu ta’ simbolu tal-Unjoni għal indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati

1.   Is-simbolu tal-Unjoni għal indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati stabbilit fl-Anness V tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 (2) jista’ jintuża għal xorb spirituż. Dak is-simbolu ma jistax jintuża flimkien ma’ terminu kompost li jinkludi indikazzjoni ġeografika. L-indikazzjoni “INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA PROTETTA” tista’ tinbidel bit-termini ekwivalenti f’lingwa uffiċjali oħra tal-Unjoni kif stabbilit f’dak l-Anness.

2.   Fejn is-simbolu tal-Unjoni msemmi fil-paragrafu 1 jidher fuq it-tikketta ta’ xorb spirituż, dan għandu jkun akkumpanjat minn indikazzjoni ġeografika korrispondenti.

KAPITOLU IV

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 23

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċcjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Settembru 2013. L-Artikoli 3 u 4 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Marzu 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.

(2)  ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1.


ANNESS I

APPLIKAZZJONI GĦAL REĠISTRAZZJONI TA’ INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (JJ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

In-numru ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa użata għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni …

In-numru tal-fajl: …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-indikazzjoni ġeografika li se tiġi rreġistrata

Kategorija tax-xorb spirituż:

Applikanti

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-istatus legali, id-daqs u l-kompożizzjoni (fil-każ ta’ persuni legali)

Nazzjonalità …

Tel., e-mail …

Intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*) —

L-awtorità tal-pajjiż terz (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Tel., e-mail …

L-evidenza tal-protezzjoni fil-pajjiż terz

Fajl tekniku

In-numru ta’ paġni …

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

Firma/firem …


ANNESS II

IL-FAJL TEKNIKU

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

In-numru ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa użata għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni …

In-numru tal-fajl: …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-indikazzjoni ġeografika li se tiġi rreġistrata

Kategorija tax-xorb spirituż:

Id-deskrizzjoni tax-xorb spirituż:

Karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u/jew organolettiċi

Karatteristiċi speċifiċi (imqabbla max-xorb spirituż tal-istess kategorija)

Iż-żona ġeografika kkonċernata,

Il-metodu kif isir ix-xorb spirituż

Rabta mal-ambjent ġeografiku jew l-oriġini

Id-dettalji taż-żona ġeografika jew l-oriġini, rilevanti għar-rabta;

Karatteristiċi speċifiċi tax-xorb spirituż li għandhom rabta maż-żona ġeografika

Dispożizzjonijiet nazzjonali/reġjonali jew tal-Unjoni Ewropea

Applikanti

Stat Membru, Pajjiż Terz jew persuna legali/naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-istatus legali (fil-każ ta’ persuni legali) …

Suppliment mal-isem tal-indikazzjoni ġeografika

Regoli speċifiċi għat-tikkettar


ANNESS III

TALBA GĦALL-OĠĠEZZJONI GĦAL INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (JJ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

In-numru ta’ paġni (inkluża din il-paġna) …

Il-lingwa tat-talba għall-oġġezzjoni …

In-numru tal-fajl: …

[timtela mill-Kummissjoni]

Il-persuna li toġġezzjona

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Nazzjonalità …

Tel., e-mail …

Intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (fakultattiva) (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-Indikazzjoni ġeografika oġġezzjonata

Id-drittijiet ta’ qabel

Indikazzjoni ġeografika reġistrata (*)

Indikazzjoni ġeografika nazzjonali (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Isem …

In-numru tar-reġistrazzjoni …

Id-data tal-wasla (JJ/XX/SSSS) …

Marka kummerċjali

Sinjal …

Lista ta’ prodotti u servizzi …

In-numru tar-reġistrazzjoni …

Id-data tar-reġistrazzjoni …

Il-pajjiż tal-oriġini …

Ir-reputazzjoni/il-fama (*) …

[(*) ħassar kif jixraq]

Ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni

Isem il-firmatarju …

Firma: …


ANNESS IV

TALBA GĦALL-KANĊELLAZZJONI TA’ INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (JJ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

In-numru ta’ paġni (inkluża din il-paġna) …

L-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni …

In-numru tal-fajl: …

[timtela mill-Kummissjoni]

Il-lingwa tat-talba għall-kanċellazzjoni

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż)

Nazzjonalità …

Tel., e-mail …

L-Indikazzjoni ġeografika kontestata (*)

L-interess leġittimu tal-awtur tat-talba

Dikjarazzjoni mill-Istat Membru jew mill-pajjiż terz

Ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni

Isem il-firmatarju …

Firma: …


ANNESS V

APPLIKAZZJONI FL-EMENDA GĦALL-FAJL TEKNIKU TA’ INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (JJ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

In-numru ta’ paġni (inkluża din il-paġna) …

Il-lingwa tal-emenda …

In-numru tal-fajl: …

[timtela mill-Kummissjoni]

Intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*) —

L-awtorità tal-pajjiż terz (fakultattiva) (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Tel., e-mail …

Isem l-indikazzjoni ġeografika:

Titlu tal-ispeċifikazzjoni affetwata mill-emenda

L-isem protett (*)

Deskrizzjoni tal-prodott (*)

Żona ġeografika (*)

Rabta (*)

L-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet tal-kontroll (*)

Oħrajn (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Emenda

Emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott li ma twassalx għal emenda fl-ispeċifikazzjonijiet ewlenin (*)

Emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott li twassal għal emenda fl-ispeċifikazzjonijiet ewlenin (*)

[(*) ħassar kif jixraq] —

Spjegazzjoni tal-emenda

L-ispeċifikazzjonijiet emendati ewlenin

[fuq karta separata]

Isem il-firmatarju …

Firma: …


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/31


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 717/2013

tal-25 ta’ Lulju 2013

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 fir-rigward tal-entrati għall-benessri tal-annimali f'ċerti ċertifikati mudell tas-saħħa

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 42(2)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE dwar ċerti kampjuni u oġġetti eżentati minn verifiki veterinarji fuq il-fruntiera skont dik id-Direttiva (2) jipprevedi li l-kunsinni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għall-importazzjoni fl-Unjoni jew fi tranżitu minnha jrid ikollhom magħhom ċertifikati tas-saħħa konformi mal-mudelli stabbiliti fl-Anness XV tiegħu.

(2)

Ċerti ċertifikati mudell stabbiliti fl-Anness XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 jipprovdu li l-veterinarju uffiċjali jrid jiċċertifika l-konformità mar-regoli tal-benessri tal-annimali stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 93/119/KE tat-22 ta’ Diċembru 1993 dwar il-protezzjoni tal-annimali fil-ħin tat-tbiċċir jew il-qtil (3).

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1099/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla (4) ħassar u ħa post id-Direttiva 93/119/KE. Ir-Regolament (KE) Nru 1099/2009 japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

(4)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, id-dikjarazzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali fil-mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa l-Kapitolu 3(D), II.1.3 (b)(iv) fil-Kapitolu 3(F) u II.2.2(b)(iv) fil-Kapitolu 8 tal-Anness XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandhom jiġu aġġornati.

(5)

Biex jiġi evitat kull tfixkil fil-kummerċ, l-użu ta’ ċertifikati maħruġa skont ir-Regolament (UE) Nru 142/2011 qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandu jiġi awtorizzat għal perjodu tranżitorju.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom.,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XV għar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Għal perjodu tranżitorju sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-kunsinni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali akkumpanjati minn ċertifikati maħruġa qabel l-1 ta’ Diċembru 2013 skont il-mudelli stabbiliti fl-Annessi XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 qabel l-emendi introdotti permezz ta’ dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu jiddaħħlu fl-Unjoni.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1.

(3)  ĠU L 340, 31.12.1993, p. 21.

(4)  ĠU L 303, 18.11.2009, p. 1.


ANNESS

L-Anness XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Kapitolu 3(D) jinbidel b’dan li ġej:

“KAPITOLU 3(D)

Ċertifikat tas-saħħa

għal ikel nej għall-annimali domestiċi biex jinbiegħ b’mod dirett jew prodotti sekondarji mill-annimali biex jintemgħu lill-annimali tal-pil, maħsubin biex jintbagħtu l-Unjoni Ewropea jew għal tranżitu minnha (2)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(2)

Il-Kapitolu 3(F) jibidel b’dan li ġej:

“KAPITOLU 3(F)

Ċertifikat tas-saħħa

għal prodotti sekondarji mill-annimali (3) għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi, maħsubin biex jintbagħtu l-Unjoni Ewropea jew għal tranżitu minnha (2)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(3)

Il-Kapitolu 8 jinbidel b’dan li ġej:

“KAPITOLU 8

Ċertifikat tas-saħħa

Għal prodotti sekondarji tal-annimali biex jintużaw għal finijiet barra mill-katina tal-għalf jew għal kampjuni tal-kummerċ (2), maħsubin biex jintbagħtu l-Unjoni Ewropea jew għal tranżitu minnha (2)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/49


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 718/2013

tal-25 ta’ Lulju 2013

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 li jikkonċerna l-ittikkettjar ta’ ikel u ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli miżjuda

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Wara l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel (SCF) tas-26 ta’ Settembru 2002 (2) u sabiex jiġi żgurat illi l-konsumaturi jirċievu t-tagħrif adegwat meta jixtru l-ikel u l-ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli miżjuda, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 tal-31 ta’ Marzu 2004 li jikkonċerna t-tikkettjar tal-ikel u ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli miżjuda (3) jipprovdi għal dettalji obbligatorji minbarra dawk elenkati fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2000/13/KE dwar l-ittikkettjar tat-tali ikel.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 608/2004 jipprevedi li l-ittikkettjar tat-tali ikel u ingredjenti tal-ikel għandu jkollu, fost l-oħrajn, dikjarazzjoni li l-prodott huwa maħsub esklussivament għan-nies li jixtiequ jbaxxu l-livell tal-kolesterol fid-demm tagħhom. L-għan ta’ din id-dikjarazzjoni mandatorja huwa li jiġi żgurat li l-prodott jilħaq il-grupp tal-mira tiegħu, u għalhekk ikun evitat il-konsum minn gruppi mhux immirati.

(3)

L-inklużjoni volontarja ta’ dikjarazzjonijiet sanitarji dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa fuq it-tikketti tal-ikel hija rregolata permezz tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (4). Għaldaqstant, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 983/2009 tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar l-awtorizzazzjoni u ċ-ċaħda ta’ awtorizzazzjoni ta’ ċerti dikjarazzjonijiet sanitarji mogħtija fuq il-prodotti tal-ikel u li jirreferu għal tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (5), u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 384/2010 tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar l-awtorizzazzjoni u ċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni ta’ ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa fuq il-prodotti tal-ikel u li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (6) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 tas-16 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi lista ta’ indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (7) jinkludu dikjarazzjonijiet sanitarji fir-rigward tat-tnaqqis u ż-żamma tal-kolesterol fid-demm rigward l-ikel li fih l-isteroli tal-pjanti u l-istanoli tal-pjanti, suġġetti għal ċerti kundizzjonijiet tal-użu.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 983/2009 awtorizza, taħt ċerti kundizzjonijiet ta’ użu, d-dikjarazzjonijiet sanitarji li ġejjin: “Intwera li l-isteroli mill-pjanti jbaxxu/jnaqqsu l-kolesterol fid-demm. Il-kolesterol għoli huwa fattur ta’ riskju fl-iżvilupp tal-mard koronarju tal-qalb” u”Intwera li l-esteri tal-istanol mill-pjanti jbaxxu/jnaqqsu l-kolesterol fid-demm. Il-kolesterol għoli huwa fattur ta’ riskju fl-iżvilupp tal-mard koronarju tal-qalb”.

(5)

Ir-Regolament (UE) Nru 384/2010 awtorizza, taħt ċerti kundizzjonijiet ta’ użu, id-dikjarazzjoni sanitarja li ġejja: L-esteri tal-isteroli tal-pjanti u l-esteri tal-istanoli tal-pjanti ntwerew li jbaxxu/jnaqqsu l-kolesterol fid-demm. Il-kolesterol għoli huwa fattur ta’ riskju fl-iżvilupp tal-mard koronarju tal-qalb.”

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 432/2012 awtorizza, taħt ċerti kundizzjonijiet ta’ użu, id-dikjarazzjoni sanitarja li ġejja: “L-isteroli/stanoli tal-pjanti jikkontribwixxu għaż-żamma ta’ livelli normali ta’ kolesterol fid-demm”.

(7)

Il-kliem tad-dikjarazzjonijiet sanitarji awtorizzati flimkien mad-dikjarazzjoni mandatorja fir-rigward tal-grupp fil-mira stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 608/2004 jistgħu potenzjalment iwasslu biex konsumaturi li m’għandhomx bżonn li jikkontrollaw il-livell ta’ kolesterol fid-demm tagħhom jużaw il-prodott. Għalhekk, bil-għan li tiġi żgurata l-konsistenza tal-informazzjoni mogħtija fuq l-ittikkettjar tal-ikel u l-ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli miżjuda, huwa xieraq li tiġi emendata d-dikjarazzjoni mandatorja stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 608/2004 filwaqt li jiġi żgurat li t-test tagħha jservi adegwatament l-għan informattiv li għalih kien inizjalment introdott.

(8)

Sabiex l-operaturi tan-negozji tal-ikel jkunu jistgħu jadattaw l-ittikkjettar tal-prodotti tagħhom mar-rekwiżiti l-ġodda introdotti b’dan ir-Regolament, huwa importanti li jkunu previsti perjodi tranżitorji adegwati għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 608/2004

Fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 608/2004, il-punt 3 huwa mibdul b’dan li ġej:

“3.

għandu jkun hemm dikjarazzjoni li l-prodott mhuwiex maħsub għal persuni li ma jeħtiġux li jikkontrollaw l-livell ta’ kolesterol fid-demm tagħhom.”

Artikolu 2

Miżuri tranżitorji

Ikel u ingredjenti tal-ikel b’fitosteroli, esteri fitosteroli, fitostanoli u/jew esteri fitostanoli miżjuda imqiegħda fuq is-suq jew li ġew ittikkettjati qabel il-15 ta’ Frar 2014 li ma jkunux jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jistgħu jitqiegħdu fis-suq sakemm jiġu eżawriti l-ħażniet tal-ikel.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(2)  L-opinjoni tal-SCF bit-titlu “General view on the long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary sources”.

(3)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 44.

(4)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(5)  ĠU L 277, 22.10.2009, p. 3.

(6)  ĠU L 113, 6.5.2010, p. 6.

(7)  ĠU L 136, 25.5.2012, p. 1.


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/51


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 719/2013

tal-25 ta’ Lulju 2013

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0707 00 05

TR

133,1

ZZ

133,1

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

88,6

CL

73,3

TR

70,0

UY

72,5

ZA

92,0

ZZ

79,3

0806 10 10

CL

51,4

EG

143,5

TR

171,3

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

185,9

BR

117,1

CL

133,9

CN

96,1

NZ

132,0

US

154,6

ZA

124,5

ZZ

134,9

0808 30 90

AR

98,1

CL

142,7

CN

77,3

TR

225,6

ZA

111,0

ZZ

130,9

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

345,7

ZZ

345,7

0809 30

TR

173,0

ZZ

173,0

0809 40 05

BA

63,8

TR

115,1

XS

88,4

ZZ

89,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/53


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 720/2013

tal-25 ta’ Lulju 2013

dwar il-kwistjoni tal-liċenzji għall-importazzjoni tar-ross skont il-kwoti tariffarji miftuħa għas-subperjodu ta’ Lulju 2013 permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1273/2011 tas-7 ta’ Diċembru 2011 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ ross u ross miksur (3), u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011 fetaħ u pprovda għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ ross u ross miksur, li jinqasam skont il-pajjiż tal-oriġini u f’diversi subperjodi skont l-Anness I ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(2)

Lulju huwa t-tielet subperjodu għall–kwota pprovduta skont l-Artikolu 1(1)(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011 u t-tieni subperjodu għall-kwoti pprovduti skont l-Artikolu 1(1)(b), (c) u (d) ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(3)

In-notifiki mibgħuta skont l-Artikolu 8(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011 juru li, għall-kwoti bin-numru tal-ordni 09.4154 – 09.4166, l-applikazzjonijiet imressqa fl-ewwel għaxart (10) ijiem ta’ xogħol ta’ Lulju 2013, skont l-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, ikopru kwantità li taqbeż dik disponibbli. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantità mitluba taħt il-kwoti kkonċernati.

(4)

Dawk in-notifiki juru wkoll li, għall-kwoti bin-numru tal-ordni 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, l-applikazzjonijiet imressqa fl-ewwel għaxart (10) ijiem ta’ xogħol ta’ Lulju 2013, skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011, ikopru kwantità li hija inqas minn dik disponibbli.

(5)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita wkoll il-kwantità totali disponibbli għas-subperjodu sussegwenti għall-kwoti bin-numru tal-ordni 09.4127 – 09.4128 - 09.4129 - 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 - 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011.

(6)

Sabiex tkun żgurata ġestjoni effettiva tal-proċedura tal-ħruġ tal-liċenzji għall-importazzjoni, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-importazzjoni ta’ ross li jaqgħu taħt il-kwoti bin-numru tal-ordni 09.4154 – 09.4166 imsemmija fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011 imressqa matul l-ewwel għaxart (10) ijiem ta’ xogħol ta’ Lulju 2013, jagħtu lok għall-ħruġ ta’ liċenzji għall-kwantità mitluba, immultiplikata bil-koeffiċjent ta’ allokazzjoni stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-kwantità totali disponibbli għas-subperjodu sussegwenti taħt il-kwoti bin-numri tal-ordni 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 msemmija fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011, hija stabbilita fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 325, 8.12.2011, p. 6.


ANNESS

Kwantitajiet li għandhom jiġu allokati għas-subperjodu ta’ Lulju 2013 u kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu sussegwenti skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

(a)

Kwota ta’ ross mitħun kollu jew ross mitħun parzjalment kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 30 kif provdut bl-Artikolu 1(1)(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011:

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta’ Lulju 2013

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta’ Settembru 2013 (kg)

L-Istati Uniti

09.4127

 (1)

23 797 401

It-Tajlandja

09.4128

 (1)

1 000 890

L-Awstralja

09.4129

 (1)

480 370

Joriġinaw minn xi pajjiż ieħor

09.4130

 (2)

313

(b)

Kwota ta’ ross bla ħliefa kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 20 kif provdut fl-Artikolu 1(1)(b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011:

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta’ Lulju 2013

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta’ Ottubru 2013 (kg)

Il-pajjiżi kollha

09.4148

 (3)

1 494 000

(c)

Kwota ta’ ross miksur kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 40 00 kif provdut fl-Artikolu 1(1)(c) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011:

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni fgħas-subperjodu ta’ Lulju 2013

It-Tajlandja

09.4149

 (4)

L-Awstralja

09.4150

 (4)

Il-Gujana

09.4152

 (5)

L-Istati Uniti

09.4153

 (5)

Joriġinaw minn xi pajjiż ieħor

09.4154

15,487488  %

(d)

Kwota ta’ ross mitħun kollu jew ross mitħun parzjalment kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 30 kif provdut bl-Artikolu 1(1)(d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011:

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta’ Lulju 2013

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta’ Settembru 2013 (kg)

It-Tajlandja

09.4112

 (6)

10 985

L-Istati Uniti

09.4116

 (6)

23 384

L-Indja

09.4117

 (6)

40 694

Il-Pakistan

09.4118

 (6)

432

Joriġinaw minn xi pajjiż ieħor

09.4119

 (6)

239 251

Il-pajjiżi kollha

09.4166

0,785369  %

0


(1)  L-applikazzjonijiet ikopru kwantitajiet li huma inqas minn jew daqs il-kwantitajiet disponibbli: għalhekk, l-applikazzjonijiet kollha huma aċċettabbli

(2)  L-ebda kwantità disponibbli għal dan is-subperjodu.

(3)  L-ebda koeffiċjent ta’ allokazzjoni applikat għal dan is-subperjodu: l-ebda applikazzjoni għal-liċenzji ma ġiet notifikata lill-Kummissjoni.

(4)  L-applikazzjonijiet ikopru kwantitajiet li huma inqas minn jew daqs il-kwantitajiet disponibbli: għalhekk, l-applikazzjonijiet kollha huma aċċettabbli.

(5)  L-ebda koeffiċjent ta’ allokazzjoni applikat għal dan is-subperjodu: l-ebda applikazzjoni għal-liċenzji ma ġiet notifikata lill-Kummissjoni.

(6)  L-ebda kwantità disponibbli għal dan is-subperjodu.


DEĊIŻJONIJIET

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/57


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/395/PESK

tal-25 ta’ Lulju 2013

li taġġorna u temenda l-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li tħassar id-Deċiżjoni 2012/765/PESK

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-27 ta’ Diċembru 2001, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (1).

(2)

Fl-10 ta' Ġunju 2012, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/765/PESK li taġġorna l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3, u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK (2).

(3)

F'konformità mal-Artikolu 1(6) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK, huwa meħtieġ li ssir reviżjoni kompleta tal-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom tapplika d-Deċiżjoni 2012/765/PESK.

(4)

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-riżultat tar-reviżjoni li l-Kunsill għamel fir-rigward tal-persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK.

(5)

Il-Kunsill ikkonkluda li l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK kienu involuti f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK, li ttieħdet deċiżjoni fir-rigward tagħhom minn awtorità kompetenti fis-sens tal-Artikolu 1(4) ta' dik il-Pożizzjoni Komuni, u li huma għandhom ikomplu jkunu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti fiha.

(6)

Il-Kunsill iddetermina wkoll li grupp addizzjonali kien involut f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK, li ttieħdet deċiżjoni fir-rigward ta' dak il-grupp minn awtorità kompetenti fis-sens tal-Artikolu 1(4) ta' dik il-Pożizzjoni Komuni, u li hu għandu jkun miżjud mal-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK. Id-deċiżjoni li l-grupp jissemma ma taffettwax it-trasferimenti finanzjarji leġittimi lejn il-Libanu u l- provvista ta' assistenza, inkluż assistenza umanitarja, mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fil-Libanu.

(7)

Il-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK għandha tkun aġġornata b'konsegwenza ta' dan, u d-Deċiżjoni 2012/765/PESK għandha titħassar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK għandha tkun dik li tinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2012/765/PESK hija b'dan imħassra.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 93.

(2)  ĠU L 337, 11.12.2012, p. 50.


ANNESS

Lista ta' persuni, gruppi u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

1.   PERSUNI

1.

ABDOLLAHI Hamed (magħruf ukoll bħala Mustafa Abdullahi), imwieled fil-11 ta' Awwissu 1960 fl-Iran. Passaport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, imwieled f'Al Ihsa (l-Arabja Sawdija); ċittadin tal-Arabja Sawdija.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, imwieled fis-16.10.1966 f'Tarut (l-Għarabja Sawdija); ċittadin tal-Arabja Sawdija.

4.

ARBABSIAR Manssor (magħruf ukoll bħala Mansour Arbabsiar), imwieled fis-6 jew fil-15 ta' Marzu 1955 fl-Iran. Ċittadin Iranjan u tal-Istati Uniti. Passaport: C2002515 (Iran); Passaport: 477845448 (Stati Uniti tal-Amerika). Nru tal-ID nazzjonali: 07442833, data ta' skadenza l-15 ta' Marzu 2016 (liċenzja tas-sewqan tal-Istati Uniti tal-Amerika).

5.

BOUYERI, Mohammed (magħruf ukoll bħala Abu ZUBAIR, magħruf ukoll bħala SOBIAR, magħruf ukoll bħala Abu ZOUBAIR), imwieled fit-08.03.1978 f'Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) – membru tal-"Hofstadgroep".

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, imwielda fl-10.9.1971 f'Algiers (l-Alġerija) – membru ta' "al-Takfir" u "al-Hijra".

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (magħruf ukoll bħala GARBAYA, Ahmed; magħruf ukoll bħala SA-ID; magħruf ukoll bħala SALWWAN, Samir), il-Libanu, imwieled fl-1963 fil- Libanu, ċittadin tal-Libanu.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (magħruf ukoll bħala ALI, Salem; magħruf ukoll bħala BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; magħruf ukoll bħala HENIN, Ashraf Refaat Nabith; magħruf ukoll bħala WADOOD, Khalid Adbul) imwieled fl-14.04.1965 jew fl-01.03.1964 fil-Pakistan, passaport Nru 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (magħruf ukoll bħala Abdol Reza Shala'i, magħruf ukoll bħala Abd-al Reza Shalai, magħruf ukoll bħala Abdorreza Shahlai, magħruf ukoll bħala Abdolreza Shahla'i, magħruf ukoll bħala Abdul-Reza Shahlaee, magħruf ukoll bħala Hajj Yusef, magħruf ukoll bħala Haji Yusif, magħruf ukoll bħala Hajji Yasir, magħruf ukoll bħala Hajji Yusif, magħruf ukoll bħala Yusuf Abu-al-Karkh), imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1957 l-Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) Bażi Militari ta' Mehran, Provinċja ta' Ilam, l-Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1965 f'Teheran, l-Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (magħruf ukoll bħala Ghasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasmi Sulayman, magħruf ukoll bħala Qasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasem Solaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Salimani, magħruf ukoll bħala Qasem Solemani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulemani), imwieled fil-11 ta' Marzu 1957 fl-Iran. Ċittadin Iranjan. Passaport: 008827 (Diplomatiku Iranjan), maħruġ fl-1999. Titolu: Maġġur Ġeneral.

2.   GRUPPI U ENTITAJIIET

1.

L-"Organizzazzjoni Abu Nidal" – "ANO", (magħrufa Wkoll bħala l-"Kunsill Rivoluzzjonarju ta' Fatah", il-"Brigati Rivoluzzjonarji Għarab", "Settembru l-Iswed", u l-"Organizzazzjoni Rivoluzzjonarja tal-Musulmani Soċjalisti").

2.

"Il-Brigata tal-Martri ta' Al-Aqsa".

3.

"Al-Aqsa e.V.".

4.

"Al-Takfir" u "Al-Hijra".

5.

"Babbar Khalsa".

6.

"Il-Partit Komunista tal-Filippini", inkluża n-"New Peoples Army" – "NPA", il-Filippini.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (magħruf ukoll bħala "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Grupp Iżlamiku" – "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" (Il-Front Kbir Iżlamiku tal-Ġellieda tal-Lvant).

9.

"Hamas", including "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10.

"Hizballah Military Wing" (magħruf ukoll bħala "Hezbollah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hizbullah Military Wing" magħruf ukoll bħala "Hizbollah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hezballah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hisbollah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Hizbu'llah Military Wing" magħruf ukoll bħala "Hizb Allah Military Wing", magħruf ukoll bħala "Jihad Council" (u l-unitajiet kollha li jirrappurtaw lilha, inkluż l-Organizzazzjoni Esterna tas-Sigurtà))

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Hofstadgroep".

13.

Il-"Fondazzjoni tal-Art Imqaddsa għas-Soljev u l-Iżvilupp".

14.

L-"International Sikh Youth Federation" – (ISYF).

15.

Il-"Khalistan Zindabad Force" – (KZF).

16.

Il-Partit tal-Ħaddiema Kurdi – "PKK", (magħruf ukoll bħala "KADEK", magħruf ukoll bħala "KONGRA-GEL").

17.

"Liberation Tigers" ta' Tamil Eelam – "LTTE".

18.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali").

19.

"Ġiħad Iżlamika tal-Palestina" – "PIJ".

20.

Il-"Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina" – "PFLP".

21.

Il-"Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina – Kmand Ġenerali" (magħruf ukoll bħala "PFLP – Kmand Ġenerali").

22.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Il-Forzi Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja").

23.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" (magħruf ukoll bħala "Devrimci Sol" ("Xellug Rivoluzzjonarju"), magħruf ukoll bħala "Dev Sol") (L-Armata/Il-Front/Il-Partit Rivoluzzjonarju/a għal-Liberazzjoni tal-Poplu).

24.

"Sendero Luminoso" – "SL" It-("Triq li Tiddi").

25.

"Stichting Al Aqsa" (magħruf ukoll bħala "Stichting Al Aqsa Nederland", magħruf ukoll bħala "Al Aqsa Nederland").

26.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (magħruf ukoll bħala "Kurdistan Freedom Falcons", magħruf ukoll bħala "Kurdistan Freedom Hawks").


RAKKOMANDAZZJONIJIET

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/60


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta’ Ġunju 2013

dwar prinċipji komuni għal mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv ta’ inġunzjoni u kumpensatorji fl-Istati Membri li jirrigwardaw il-ksur tad-drittijiet skont il-Liġi tal-Unjoni

(2013/396/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Unjoni stess iffissat l-objettiv li żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, inter alia, billi tiffaċilita aċċess għall-ġustizzja, kif ukoll l-objettiv li tassigura livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.

(2)

Xi drabi l-ekonomija moderna toħloq sitwazzjonijiet li fihom għadd kbir ta’ persuni jistgħu jġarrbu dannu bl-istess prattiċi illegali relatati mal-ksur tad-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni minn xi negozjant jew negozjanti jew persuni oħra (“sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa”). Għalhekk jista’ jkollhom raġuni li jfittxu t-twaqqif ta’ tali prattiċi jew biex jitolbu dannu.

(3)

Il-Kummissjoni adottat Green Paper dwar azzjonijiet għad-danni kkawżati minn ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni fl-2005 (1) u White Paper fl-2008, li inkludiet suġġerimenti ta’ politika dwar rimedju kollettiv speċifiku għall-antitrust. (2) Fl-2008, il-Kummissjoni ppubblikat Green Paper dwar ir-rimedju kollettiv għall-konsumaturi. (3) Fl-2011 il-Kummissjoni għamlet konsultazzjoni pubblika “Lejn approċċ Ewropew aktar koerenti għar-rimedju kollettiv.” (4)

(4)

Fit-2 ta’ Frar 2012, il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni “Lejn Approċċ Ewropew Koerenti għar-Rimedju Kollettiv”, li fiha appella biex kull proposta fil-qasam tar-rimedju kollettiv biex tieħu l-forma ta’ qafas orizzontali inkluż sett ta’ prinċipji komuni li jipprovdu aċċess uniformi għall-ġustizzja permezz tar-rimedju kollettiv fl-Unjoni u speċifikament iżda mhux esklużivament li jittrattaw mal-ksur tad-drittijiet tal-konsumatur. Il-Parlament enfasizza wkoll il-bżonn li jiġu kkunsidrati t-tradizzjonijiet legali u s-sistemi ġuridiċi tal-Istati Membri individwali u tittejjeb il-koordinazzjoni tal-prattiċi tajba bejn l-Istati Membri. (5)

(5)

Fil-11 ta’ Ġunju 2013 il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni “Lejn Qafas Orizzontali Ewropew għar-Rimedju Kollettiv” (6), li tat rendikont tal-azzjonijiet sa issa u l-opinjonijiet tal-partijiet interessati u tal-Parlament Ewropew, u ppreżentat il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar xi kwistjonijiet ċentrali rigward ir-rimedju kollettiv.

(6)

Il-prevenzjoni u l-penalizzazzjoni tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem skont il-liġi tal-Unjoni huma kompiti fundamentali tal-infurzar pubbliku. Il-possibbiltà għal persuni privati biex jagħmlu talbiet ibbażati fuq ksur ta’ tali drittijiet tissupplimenta l-infurzar pubbliku. Fejn din ir-Rakkomandazzjoni tirreferi għad-drittijiet ta’ vjolazzjoni mogħtija skont il-Liġi tal-Unjoni, hija tkopri fejn il-ksur tar-regoli stabbiliti fil-livell tal-Unjoni kkawżaw jew x’aktarx li jikkawżaw preġudizzju lil persuni naturali u ġuridiċi.

(7)

Fost dawk l-oqsma fejn l-infurzar privat supplimentari tad-drittijiet mogħtija mil-liġi tal-Unjoni fil-forma ta’ rimedju kollettiv huwa siewi, hemm il-protezzjoni tal-konsumatur, il-kompetizzjoni, il-ħarsien tal-ambjent, il-protezzjoni ta’ dejta personali, il-leġiżlazzjoni tas-servizzi finanzjarji u l-protezzjoni tal-investitur. Il-prinċipji stabbiliti f’din ir-Rakkomandazzjoni għandhom jiġu applikati b’mod orizzontali u ugwali f’dawk l-oqsma iżda wkoll f’kull qasam ieħor fejn it-talbiet kollettivi għal inġunzjonijiet jew danni fir-rigward ta’ ksur tad-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni jkunu rilevanti.

(8)

Azzjonijiet individwali, bħal pereżempju l-proċedura ta’ talbiet żgħar għal każijiet tal-konsumaturi, huma għodod normali biex jiġi indirizzat tilwim għall-prevenzjoni ta’ dannu kif ukoll biex jintalab kumpens.

(9)

Barra r-rimedju individwali, iddaħħlu tipi differenti ta’ mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv mill-Istati Membri kollha. Dawn il-miżuri huma maħsuba biex jipprevjenu u jwaqqfu prattiċi illegali kif ukoll biex jiżguraw li l-kumpens jista’ jinkiseb għad-detriment ikkawżat f’sitwazzjonijiet ta’ dannu tal-massa. Il-possibbiltà li tingħaqad ma’ talbiet u teżerċitahom b’mod kollettiv tista’ tikkostitwixxi mezz aħjar ta’ kif tieħu ġustizzja, b’mod partikolari meta l-prezz ta’ azzjonijiet individwali jiskoraġġixxi l-individwi li sarilhom dannu milli jmorru l-qorti.

(10)

L-għan ta’ din ir-Rakkomandazzjoni hu li tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f’każijiet ta’ ksur ta’ drittijiet skont il-liġi tal-Unjoni u għal dik il-fini tirrakkomanda li l-Istati Membri kollha jkollhom sistemi ta’ rimedju kollettiv fuq livell nazzjonali li jsegwu l-istess prinċipji bażiċi fl-Unjoni kollha, li jikkunsidraw it-tradizzjonijiet legali tal-Istati Membri u jissalvagwardjaw kontra l-abbuż.

(11)

Fil-qasam tar-rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill diġà adottaw id-Direttiva 2009/22/KE dwar ir-rimedji għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi. (7) Il-proċedura ta’ rimedju mdaħħla b’din id-Direttiva madankollu ma tippermettix li dawk li jallegaw li ġarrbu dannu bħala riżultat ta’ prattika illegali jieħdu kumpens.

(12)

Proċeduri biex jinġiebu talbiet kollettivi għal rimedju kompensatorju ġew introdotti f’xi Stati Membri, u sa gradi differenti. Madankollu, il-proċeduri eżistenti biex iġibu talbiet għal rimedju kolletiv ivarjaw ħafna bejn l-Istati Membri.

(13)

Din ir-Rakkomandazzjoni tressaq sett ta’ prinċipji relatati kemm mar-rimedju kollettiv ġudizzjarju kif ukoll bonarju li jridu jkunu komuni madwar l-Unjoni, filwaqt li jirrispettaw it-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati Membri. Dawn il-prinċipji għandhom jiżguraw li d-drittijiet proċedurali fundamentali tal-partijiet ikunu preservati u għandhom jipprevjenu l-abbuż permezz ta’ salvagwardji xierqa.

(14)

Din ir-Rakkomandazzjoni tindirizza kemm ir-rimedju kollettiv kompensatorju u – sakemm ikun xieraq u pertinenti għal prinċipji partikolari – ta’ inġunzjoni. Din hi bla preġudizzju għall-mekkaniżmi settorjali eżistenti ta’ rimedju ta’ inġunzjoni stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni.

(15)

Il-mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv għandhom jippreservaw is-salvagwardji u l-garanziji proċedurali tal-partijiet għall-azzjonijiet ċivili. Biex jevitaw l-iżvilupp ta’ kultura ta’ litigazzjoni abużiva f’sitwazzjonijiet ta’ dannu tal-massa, il-mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv nazzjonali għandu jkollhom is-salvagwardji fundamentali identifikati fir-Rakkomandazzjoni. Elementi bħal pereżempju danni punittivi, proċeduri ta’ identifikazzjoni intrużivi qabel il-proċess u d-deċiżjoni mill-ġurija, li ħafna minnhom huma estranji għat-tradizzjonijiet legali ta’ ħafna Stati Membri, għandhom jiġu evitati bħala regola ġenerali.

(16)

Proċeduri ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim jistgħu jkunu mezz effiċjenti ta’ kif jinkiseb rimedju f’sitwazzjonijiet ta’ dannu tal-massa. Dawn għandhom ikunu dejjem disponibbli flimkien ma’, jew bħala element voluntarju tar-rimedju ġudizzjarju kollettiv.

(17)

Il-locus standi biex tinbeda azzjoni kollettiva fl-Istati Membri jiddependi fuq it-tip ta’ mekkaniżmu għar-rimedju kollettiv. F’ċerti tipi ta’ azzjonijiet kollettivi, bħal pereżempju azzjonijiet ta’ gruppi fejn l-azzjoni tista’ tittieħed b’mod konġunt minn dawk li jiddikjaraw li sofrew dannu, il-kwistjoni ta’ locus standi hi aktar faċli milli fil-kuntest ta’ azzjonijiet rappreżentattivi, fejn għalhekk, il-kwistjoni ta’ locus standi għandha tkun iċċarata.

(18)

Fil-każ ta’ azzjoni rappreżentattiva, il-locus standi biex issir l-azzjoni rappreżentattiva għandha tkun limitata għal entitajiet ċertifikati ad hoc, entitajiet rappreżentattivi nnominati li jissoddisfaw ċerti kriterji stabbiliti bil-liġi jew għal awtoritajiet pubbliċi. L-entità rappreżentattiva għandha tkun mitluba tagħti prova tal-kapaċità finanzjarja u amministrattiva biex tkun kapaċi tirrappreżenta l-interessi tal-atturi b’mod xieraq.

(19)

Id-disponibbiltà tal-iffinanzjar għal litigazzjoni għal rimedju kollettiv għandha tkun irranġata b’tali mod li ma tistax twassal għal abbuż mis-sistema jew kunflitt ta’ interess.

(20)

Biex jiġi evitat l-abbuż tas-sistema u fl-interess tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-ebda azzjoni ġudizzjarja ta’ rimedju kollettiv ma għandha titħalla titkompla sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ta’ ammissibbiltà stabbiliti bil-liġi.

(21)

Rwol ewlieni għandu jingħata lill-qrati biex iħarsu d-drittijiet u l-interessi tal-partijiet kollha involuti f’azzjonijiet ta’ rimedju kollettiv kif ukoll fl-immaniġġar tal-azzjonijiet ta’ rimedju kollettiv b’mod effettiv.

(22)

Fl-oqsma tal-liġi fejn awtorità pubblika jkollha s-setgħa li tadotta deċiżjoni fejn issib li kien hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni, huwa importanti li tiġi żgurata l-konsistenza bejn id-deċiżjoni finali li tikkonċerna fik il-vjolazzjoni u r-riżultat tal-azzjoni ta’ rimedju kollettiv. Barra minn hekk, fil-każ ta’ azzjonijiet kollettivi wara deċiżjoni minn awtorità pubblika (azzjonijiet ta’ segwitu), l-interess pubbliku u l-ħtieġa li jiġi evitat l-abbuż jistgħu jitqiesu li ġew ikkunsidrati diġà mill-awtorità pubblika fir-rigward tal-konstatazzjoni ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni.

(23)

Fir-rigward tal-liġi ambjentali, din ir-Rakkomandazzjoni tikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 9(3), (4) u (5) tal-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għal Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għal Ġustizzja f’Materji Ambjentali (“il-Konvenzjoni ta’ Aarhus”) tan-NU/KEE, li rispettivament tinkoraġġixxi l-aċċess wiesa’ għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, li tistabbilixxi kriterji li l-proċeduri għandhom jirrispettaw, inklużi kriterji li jkunu fil-ħin u mhux għoljin ħafna, u jindirizzaw informazzjoni lill-pubbliku u l-kunsiderazzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ assistenza.

(24)

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-applikazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni sa mhux aktar tard minn sentejn wara l-pubblikazzjoni tagħha.

(25)

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni. Skont dan ir-rappurtaġġ, il-Kummissjoni għandha timmonitorja u tivvaluta l-miżuri meħuda mill-Istati Membri.

(26)

Fi żmien erba’ snin wara l-pubblikazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk ikunx hemm bżonn azzjoni ulterjuri, inklużi miżuri leġiżlattivi, biex tassigura li l-objettivi ta’ din ir-Rakkomandazzjoni jintlaħqu kollha. Il-Kummissjoni għandha, b’mod partikolari, tivvaluta l-implimentazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni u l-impatt tagħha għall-aċċess għall-ġustizzja, fuq id-dritt biex jinkiseb kumpens, fuq il-bżonn li tiġi evitata litigazzjoni abużiva u fuq il-funzjonament tas-suq uniku, l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u l-fiduċja tal-konsumatur.

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

I.   GĦAN U SUĠĠETT

1.

L-għan ta’ din ir-Rakkomandazzjoni hu li tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja, twaqqaf prattiċi illegali u tippermetti lill-partijiet li jkunu sofrew dannu jiksbu kumpens f’sitwazzjonijiet ta’ dannu tal-massa kkawżati minn ksur tad-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni, filwaqt li tassigura li jkun hemm salvagwardji proċedurali xierqa biex tiġi evitata litigazzjoni abbużiva.

2.

L-Istati Membri kollha għandu jkollhom mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv fil-livell nazzjonali kemm għar-rimedju ta’ inġunzjoni kif ukoll kumpensatorju, li jirrispettaw il-prinċipji bażiċi stabbiliti f’din ir-Rakkomandazzjoni. Dawn il-prinċipji għandhom ikunu komuni fl-Unjoni kollha, waqt li jirrispettaw it-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri ta’ rimedju kollettiv ikunu ġusti, ekwi, fil-ħin u ma jiswewx wisq.

II.   DEFINIZZJONIJIET U L-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

3.

Għall-finijiet ta’ din ir-Rakkomandazzjoni:

(a)

“rimedju kollettiv” tfisser (i) mekkaniżmu legali li jiżgura l-possibbiltà biex jintalab waqfien ta’ mġiba illegali minn żewġ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew iktar jew minn entità rappreżentattiva (rimedju kollettiv ta’ inġunzjoni); (ii) mekkaniżmu legali li jiżgura possibilità ta’ talba ta’ kumpens kollettiv minn żewġ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew iktar li jsostnu li sofrew danni f’sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa jew minn entità biex iressqu azzjoni rappreżentattiva (rimedju kollettiv kompensatorju);

(b)

“sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa” tfisser sitwazzjoni fejn żewġ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew iktar jiddikjaraw li sofrew ħsara li tkun ġejja mill-istess attività illegali ta’ persuna jew persuni fiżiċi jew ġuridiċi;

(c)

“azzjoni għad-danni” tfisser azzjoni li biha talba għad-danni tinġieb quddiem qorti nazzjonali;

(d)

“azzjoni rappreżentattiva” tfisser azzjoni li ssir minn entità rappreżentattiva, entità ċċertifikata ad hoc jew awtorità pubblika għan-nom ta’ żewġ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew iktar li jiddikjaraw li huma esposti għar-riskju li jsofru dannu jew li sofrew dannu f’sitwazzjonijiet ta’ dannu tal-massa filwaqt li dawk il-persuni mhumiex parti mill-proċedimenti;

(e)

“azzjoni ta’ segwitu kollettiva” tfisser azzjoni ta’ rimedju kollettiv li ssir wara li awtorità pubblika tkun adottat deċiżjoni finali li kien hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni;

Din ir-Rakkomandazzjoni tidentifika prinċipji komuni li għandhom japplikaw fil-każijiet kollha ta’ rimedju kollettiv, u anki dawk speċifiċi jew għal rimedju kollettiv ta’ inġunzjoni jew kumpensatorju.

III.   PRINĊIPJI KOMUNI GĦAL RIMEDJU KOLLETTIV TA’ INĠUNZJONI JEW KUMPENSATORJU

Locus standi biex tinġieb azzjoni rappreżentattiva

4.

L-Istati Membri għandhom jinnominaw entitajiet rappreżentattivi biex iressqu azzjonijiet rappreżentattivi skont il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà ddefiniti b’mod ċar. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom jinkludu tal-inqas dawn ir-rekwiżiti:

(a)

l-entità għandha tkun mingħajr skop ta’ qligħ;

(b)

għandu jkun hemm relazzjoni diretta bejn l-objettivi ewlenin tal-entità u d-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni li allegatament ġew miksura u li l-azzjoni tkun saret dwarhom; u

(c)

l-entità għandu jkollha kapaċità biżżejjed f’termini ta’ riżorsi finanzjarji, riżorsi umani u kompetenza legali, biex tirrappreżenta diversi atturi u taġixxi fl-aħjar interess tagħhom.

5.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entità nnominata titlef l-istatus tagħha jekk kundizzjoni waħda jew aktar ma jibqgħux ikunu sodisfatti.

6.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet rappreżentattivi jistgħu jsiru biss minn entitajiet li ġew uffiċjalment innominati minn qabel kif rakkomandat fil-punt 4 jew minn entitajiet li ġew iċċertifikati fuq bażi ad hoc minn awtoritajiet nazzjonali jew qrati ta’ Stat Membru għal azzjoni rappreżentattiva partikolari.

7.

Barra minn hekk, jew bħala alternattiva, l-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet pubbliċi biex iressqu azzjonijiet rappreżentattivi.

Ammissibbiltà

8.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal verifika fl-iktar stadju bikri possibbli tal-litigazzjoni biex każijiet li fihom il-kundizzjonijiet għal azzjonijiet kollettivi ma jintlaħqux, u każijiet manifestament bla bażi, ma jitkomplewx.

9.

Għal din il-fini, il-qrati għandhom iwettqu l-eżami tal-mozzjoni tagħhom stess.

Informazzjoni u azzjoni ta’ rimedju kollettiv

10.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun possibbli għal entità rappreżentattiva jew għall-grupp ta’ atturi biex ixerrdu informazzjoni dwar l-allegat ksur ta’ drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni u l-intenzjoni tagħhom li jieħdu azzjoni għad-danni fil-forma ta’ rimedju kollettiv. Għandhom jiġu żgurati l-istess possibilitajiet għal entità rappreżentattiva, entità ċċertifikata, awtorità pubblika jew għal grupp ta’ atturi, fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-azzjonijiet kumpensatorji li għaddejjin.

11.

Il-metodi ta’ tixrid għandhom jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi partikolari tas-sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa konċernata, il-libertà tal-espressjoni, u d-dritt tal-protezzjoni tar-reputazzjoni jew il-valur tal-kumpanija tal-konvenut qabel ma tiġi stabbilita r-responsabbiltà tagħha għall-allegat ksur jew dannu mis-sentenza finali tal-qorti.

12.

Il-metodi ta’ tixrid huma bla preġudizzju għar-regoli tal-Unjoni dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq.

Rimborż tal-ispejjeż legali u l-parti rebbieħa

13.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-parti li titlef azzjoni ta’ rimedju kollettiv, tirrimborża l-ispejjeż legali neċessarji li kienet għamlet il-parti rebbieħa skont il-liġi nazzjonali rilevanti (“il-prinċipju ta’ min jitlef iħallas”).

Finanzjament

14.

Il-parti attriċi għandha tintalab tiddikjara lill-qorti mill-bidu tal-kawża, l-oriġini tal-fondi li se tuża biex issostni l-azzjoni legali.

15.

Il-qorti għandha titħalla tissospendi l-proċeduri jekk f’każ ta’ użu ta’ riżorsi finanzjarji pprovduti minn terza persuna,

(a)

ikun hemm kunflitt ta’ interess bejn it-terza persuna u l-parti attriċi u l-membri tagħha;

(b)

it-terza persuna ma għandhiex biżżejjed riżorsi biex tħallas għall-impenji finanzjarji tagħha lejn il-parti attriċi li tkun qiegħda tressaq il-proċedura ta’ rimedju kollettiv;

(c)

il-parti attriċi ma għandhiex biżżejjed riżorsi biex tħallas għall-ispejjez tal-parti l-oħra jekk il-proċeduri ta’ rimedju kollettiv ma jirnexxux.

16.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li f’każijiet fejn azzjoni għal rimedju kollettiv tkun iffinanzjata minn terza persuna privata, hu projbit għat-terza persuna privata:

(a)

li tfittex li tinfluwenza deċiżjonijiet proċedurali tal-parti attriċi, inkluż fuq pagamenti;

(b)

li tipprovdi finanzjament għal azzjoni kollettiva kontra konvenut li hu kompetitur ta’ min jipprovdi l-fondi jew kontra konvenut li fuqu jiddependi min jipprovdi l-fondi;

(c)

li jżomm interessi eċċessivi fuq il-fondi pprovduti.

Kawżi transfruntieri

17.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn tilwima tirrigwarda persuni fiżiċi jew ġuridiċi minn diversi Stati Membri, ma tiġix prekluża azzjoni kollettiva singola f’forum waħdieni mir-regoli nazzjonali fuq l-ammissibbiltà jew locus standi tal-gruppi ta’ atturi barranin jew l-entitajiet rappreżentattivi li joriġinaw minn sistemi legali nazzjonali oħrajn.

18.

Kull entità rappreżentattiva li tkun ġiet innominata b’mod uffiċjali minn qabel minn Stat Membru biex ikollha locus standi biex tressaq azzjonijiet rappreżentattivi għandhom ikunu awtorizzati li jirrikorru quddiem il-qorti fl-Istat Membru li jkollha l-ġuriżdizzjoni biex tikkunsidra s-sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa.

IV.   PRINĊIPJI SPEĊIFIĊI RELATATI MAR-RIMEDJU KOLLETTIV TA’ INĠUNZJONI

Proċeduri mgħaġġla għal talbiet għal ordnijiet ta’ inġunzjoni

19.

Il-qrati u l-awtoritajiet pubbliċi kompetenti għandhom jittrattaw it-talbiet għal ordnijiet ta’ inġunzjoni li jirrikjedu l-waqfien jew il-projbizzjoni ta’ ksur ta’ drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni bl-aktar ħeffa, fejn xieraq permezz ta’ proċeduri sommarji, biex jiġi evitat kull dannu jew dannu ulterjuri li jikkawża ħsara minħabba dan il-ksur.

Infurzar effiċjenti tal-ordinijiet ta’ inġunzjoni

20.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sanzjonijiet xierqa kontra l-konvenut tellief bi ħsieb li tiġi żgurata l-konformità effikaċi mal-ordni ta’ inġunzjoni, inkluż il-pagament ta’ ammont fiss għal kull ġurnata dewmien jew kull ammont stabbilit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

V.   PRINĊIPJI SPEĊIFIĊI RELATATI MAR-RIMEDJU KOLLETTIV KUMPENSATORJU

Kostituzzjoni tal-parti attriċi bil-prinċipju ta’ “inklużjoni fakultattiva”

21.

Il-parti attriċi għandha tkun iffurmata bil-kunsens espliċitu tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jiddikjaraw li sofrew dannu (prinċipju ta’ “inklużjoni fakultattiva”). Kull eċċezzjoni għal dan il-prinċipju, b’liġi jew b’ordni tal-qorti, għandha tkun debitament iġġustifikata b’raġunijiet ta’ amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja.

22.

Membru tal-parti attriċi għandu jkun liberu li jitlaq mill-parti attriċi fi kwalunkwe ħin qabel ma tingħata s-sentenza finali jew qabel ma l-każ jiġi deċiż b’mod validu, bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-azzjonijiet individwali, mingħajr ma jkun imċaħħad mill-possibbiltà li jressaq it-talbiet tiegħu f’forma oħra, jekk dan ma jippreġudikax l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja.

23.

Persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jiddikjaraw li sofrew fl-istess sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa għandhom ikunu jistgħu jingħaqdu mal-parti attriċi fi kwalunkwe ħin qabel ma tingħata s-sentenza jew qabel ma l-każ jiġi deċiż b’mod validu, jekk dan ma jippreġudikax l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja.

24.

Il-konvenut għandu jkun infurmat dwar il-kompożizzjoni tal-parti attriċi u dwar xi bidliet fiha.

Soluzzjoni alternattiva kollettiva tat-tilwima u ftehim bonarju

25.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet f’tilwima f’sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa jkunu mħeġġa jsolvu t-tilwima dwar kumpens bi ftehim bonarju, kemm fl-istadju qabel il-kawża kif ukoll waqt il-kawża ċivili, waqt li jikkunsidraw ukoll ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali (8).

26.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mezzi ġudizzjarji ta’ rimedju kollettiv ikunu akkumpanjati minn mezzi xierqa ta’ soluzzjoni alternattiva kollettiva tat-tilwim disponibbli għall-partijiet kollha qabel u matul il-litigazzjoni. L-użu ta’ tali mezzi għandu jiddependi fuq il-kunsens tal-partijiet involuti fil-kawża.

27.

Kull perjodu ta’ limitazzjoni applikabbli għat-talbiet għandu jkun sospiż mill-mument li l-partijiet jaqblu li jagħmlu tentattiv biex isolvu tilwima permezz ta’ proċedura alternattiva ta’ soluzzjoni għat-tilwim, tal-inqas sal-mument fejn parti waħda jew iż-żewġ partijiet espressament jirtiraw minn dik il-proċedura alternattiva ta’ soluzzjoni għat-tilwim.

28.

Il-legalità tar-riżultat vinkolanti ta’ ħlas kollettiv għandu jkun ivverifikat mill-qrati waqt li jikkunsidraw il-protezzjoni xierqa tal-interessi u d-drittijiet tal-partijiet involuti kollha.

Rappreżentanza legali u l-ħlasijiet tal-avukati

29.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rimunerazzjoni tal-avukati u l-metodu li biha tiġi kkalkulata ma joħolqux xi inċentiv għal-litigazzjoni li ma tkunx neċessarja mil-lat tal-interess ta’ kwalunkwe parti.

30.

L-Istati Membri ma għandhomx jippermettu ħlasijiet ta’ kontinġenza li jirriskjaw li joħolqu inċentiv bħal dan. L-Istati Membri li eċċezzjonalment jippermettu ħlasijiet ta’ kontinġenza għandhom jipprovdu għal regolamentazzjoni nazzjonali xierqa ta’ dawk il-ħlasijiet f’każijiet ta’ rimedju kollettiv, waqt li jikkunsidraw b’mod partikolari d-dritt għal kumpens sħiħ tal-membri tal-parti attriċi.

Projbizzjoni ta’ danni punittivi

31.

Il-kumpens mogħti lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi li sofrew dannu f’sitwazzjoni ta’ dannu tal-massa ma għandux jaqbeż il-kumpens li li kien jingħata li kieku t-talba saret permezz ta’ azzjonijiet individwali. B’mod partikolari, danni punittivi, li jwasslu għal kumpens żejjed lill-parti attriċi tad-dannu li jkun sar, għandhom ikunu pprojbiti.

Finanzjament ta’ rimedju kollettiv kumpensatorju

32.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mal-prinċipji ġenerali tal-finanzjament, għal każijiet ta’ finanzjament ta’ rimedju kollettiv kumpensatorju minn terza persuna privata, ikun ipprojbit li r-rimunerazzjoni mogħtija lill-fornitur tal-fond, jew interessi mitluba minnu jkunu bbażati fuq l-ammont ta’ ħlas maqbul jew il-kumpens mogħti sakemm dak il-finanzjament ikun regolat minn awtorità pubblika biex jiġu żgurati l-interessi tal-partijiet.

Azzjonijiet ta’ segwitu kollettivi

33.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fl-oqsma kollha tal-liġi fejn awtorità pubblika tingħata s-setgħa tadotta deċiżjoni li kien hemm ksur ta’ liġi tal-Unjoni, l-azzjonijiet ta’ rimedju kollettiv, bħala regola ġenerali, għandhom jibdew biss wara li kull proċediment tal-awtorità pubblika li jkun inbeda qabel il-bidu tal-azzjoni privata jkun ġie konkluż b’mod definit. Jekk il-proċedimenti tal-awtorità pubblika jibdew wara l-bidu tal-azzjoni ta’ rimedju kollettiv, il-qorti għandha tevita li tagħti deċiżjoni li tmur kontra deċiżjoni kkontemplata mill-awtorità pubblika. Għal dak il-għan, il-qorti tista’ twaqqaf l-azzjoni ta’ rimedju kollettiv sakemm ikunu ġew konklużi l-proċedimenti tal-awtorità pubblika.

34.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ segwitu, il-persuni li jiddikjaraw li jkunu sofrew dannu ma jkunux preklużi milli jitolbu kumpens minħabba l-iskadenza ta’ perjodi ta’ limitazzjoni jew preskrizzjoni qabel il-konklużjoni definittiva tal-proċedimenti mill-awtorità pubblika.

VI.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

Reġistru ta’ azzjonijiet ta’ rimedju kollettiv

35.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu reġistru nazzjonali ta’ azzjonijiet ta’ rimedju kollettiv.

36.

Ir-reġistru nazzjonali għandu jkun disponibbli bla ħlas għal kull parti interessata permezz ta’ mezzi elettroniċi jew oħrajn. Websajts li jippubblikaw ir-reġistri għandhom jipprovdu aċċess għal informazzjoni komprensiva u oġġettiva dwar il-metodi disponibbli biex jinkiseb kumpens, inklużi metodi bonarji.

37.

L-Istati Membri, assistiti mill-Kummissjoni, għandhom jippruvaw jiżguraw koerenza tal-informazzjoni miġbura fir-reġistri u l-interoperabilità tagħhom.

VII.   SUPERVIŻJONI U RAPPORTAĠĠ

38.

L-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-prinċipji stabbiliti f’din ir-Rakkomandazzjoni f’sistemi ta’ rimedju kollettiv nazzjonali sa mhux iktar tard mis-26 ta’ Lulju 2015.

39.

L-Istati Membri għandhom jiġbru statistika annwali affidabbli dwar l-għadd ta’ proċeduri ta’ rimedju kollettiv bonarji u ġudizzjarji u informazzjoni dwar il-partijiet, il-materja tas-suġġett u r-riżultat tal-każijiet.

40.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni miġbura skont il-punt 39 lill-Kummissjoni fuq bażi annwali u għall-ewwel darba sa mhux aktar tard mis-26 ta’ Lulju 2016.

41.

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni skont il-bażi ta’ esperjenza prattika sa mhux iktar tard mis-26 ta’ Lulju 2017. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha b’mod partikolari tivvaluta l-impatt tagħha fuq l-aċċess għall-ġustizzja, fuq id-dritt biex jinkiseb kumpens, fuq il-ħtieġa li tiġi evitata litigazzjoni abużiva u fuq il-funzjonament tas-suq uniku, il-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u l-fiduċja tal-konsumatur. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta wkoll jekk għandhomx jiġu proposti miżuri ulterjuri biex jiġi kkonsolidat u msaħħaħ l-approċċ orizzontali rifless fir-Rakkomandazzjoni.

Dispożiżżjonijiet finali

42.

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Ġunju 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2005) 672, 19.12.2005.

(2)  COM(2008) 165, 2.4.2008.

(3)  COM(2008) 794, 27.11.2008.

(4)  COM(2010) 135 finali, 31.3.2010.

(5)  2011/2089(INI))

(6)  COM(2013) 401 finali.

(7)  ĠU L 110, 1.5.2009, p. 30.

(8)  ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3.


IV Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/66


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta’ Mejju 2009

li tapprova f’isem il-Komunità Ewropea ċerti emendi għall-Anness V tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/397/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/201/KE tal-14 ta’ Diċembru 1998 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali (1), u b’mod speċjali t-tielet paragrafu tal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”) jistipula dwar il-possibbiltà li tiġi rikonoxxuta ekwivalenza għall-miżuri sanitarji wara li min jesporta jkun wera b’mod oġġettiv li l-miżuri tiegħu jilħqu l-livell xieraq ta’ ħarsien mistennijin minn min qiegħed jimporta. Il-Ftehim ġie approvat f’isem il-Komunità bid-Deċiżjoni 1999/201/KE.

(2)

Id-determinazzjoni tal-ekwivalenza twettqet u ntemmet mal-Kanada dwar l-ekwivalenza fil-miżuri li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa pubblika fil-qasam tal-prodotti tas-sajd. L-ekwivalenza ġiet deċiża fuq bażi reċiproka.

(3)

Il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija mwaqqaf skont il-Ftehim (“il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija”), fil-laqgħa tiegħu fil-5 u s-6 ta’ Ottubru 2006, ħareġ rakkomandazzjoni dwar id-determinazzjoni tal-ekwivalenza għar-regoli tal-iġjene għall-prodotti tas-sajd. Dan ġie komplut b’rakkomandazzjoni dwar l-ekwivalenza għall-kriterji mikrobijoloġiċi għall-prodotti tas-sajd fil-laqgħa tal-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija fit-3 u fl-4 ta’ Ottubru 2007.

(4)

Il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija, fil-laqgħa tiegħu fil-5 u fis-6 ta’ Ottubru 2006, ħareġ rakkomandazzjoni dwar it-twaqqif ta’ regoli fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta’ ħut maqbud bl-awtorità ta’ liċenzja tas-sajd bħala passatemp mill-Kanada. Il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija, fil-laqgħa tiegħu fil-5 u fis-6 ta’ Ottubru 2006, ħareġ rakkomandazzjoni dwar il-laħam frisk biex jaġġorna l-bażi legali tal-istandards tal-UE u tal-Kanada.

(5)

Il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija, fil-laqgħa tiegħu fil-5 u fis-6 ta’ Ottubru 2006, ħareġ rakkomandazzjoni dwar il-laħam ikkapuljat u biex jaġġorna l-bażi legali tal-istandards tal-UE u tal-Kanada.

(6)

Il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija, fil-laqgħa tiegħu tat-3 u l-4 ta’ Ottubru 2007, ħareġ rakkomandazzjoni dwar id-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-kondizzjonijiet meħtieġa ta’ wara t-tbiċċir għal-laħam tat-tjur.

(7)

Il-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija, fil-laqgħa tiegħu tas-27 u tat-28 ta’ April 2005, ħareġ rakkomandazzjoni li tistipula l-possibbiltà tal-importazzjoni fil-Komunità mill-Kanada ta’ molluski bivalvi ħajjin differenti mill-molluski bivalvi ħajjin imdaqqsin għas-suq, għall-ħżin fl-ilma, jew biex jintbagħtu band’ oħra jew biex jitnaddfu.

(8)

Bħala riżultat ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, huwa xieraq li l-partijiet rilevanti fl-Anness V tal-Ftehim ikunu emendati.

(9)

Skont l-Artikolu 16(3) tal-Ftehim, l-emendi għall-Annessi għandhom jiġu miftehmin permezz ta’ tpartit ta’ noti bejn il-Partijiet involuti.

(10)

Għaldaqstant, l-emendi irrikkmandati għall-Anness V tal-Ftehim għandhom jiġu approvati f’isem il-Komunità.

(11)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 2633 tad-19 ta’ Ġunju 2008, li ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għamlet ċerti emendi għall-Anness V tal-Ftehim.

(12)

Jeħtieġ li jsiru ċerti adattamenti ta’ natura diplomatika fit-test tal-ittri stipulati fl-Anness għad-Deċiżjoni C(2008) 2633. Biex inkunu ċari, dik id-Deċiżjoni għandha tiġi annullata u sostitwita bid-Deċiżjoni preżenti.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-Saħħa tal-Annimali,

IDDEĊIDIET KIF ĠEJ

Artikolu 1

Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija, imwaqqaf skont l-Artikolu 16(1) tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’ annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali, l-emendi għall-Anness V tal-Ftehim huma b’dan approvati f’isem il-Komunità.

It-test ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada li jistipula dawn l-emendi għall-Anness V tal-Ftehim, huwa mehmuż fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumatur b’dan huwa awtorizzat li jiffirma l-Ittra f’isem il-Komunità Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tannulla u tieħu post id-Deċiżjoni C(2008) 2633.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 71, 18.3.1999, p. 1.


ANNESS

Skambju ta’ Ittri dwar l-emendi għall-Anness V tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali

A.   ITTRA MINGĦAND IL-KOMUNITÀ EWROPEA

It-22 ta’ Marzu 2010

Sinjur,

B’referenza għall-Artikolu 16(2) u (3) tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali, magħmul f’Ottawa fis-17 ta’ Diċembru 1998, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, għandi l-unur li nipproponi emendi għall-Anness V tal-Ftehim skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija mwaqqaf skont l-Artikolu 16(1) tal-Ftehim, kif ġej:

1.

L-iskeda fil-punt 6 dwar il-laħam Frisk fl-Anness V tal-Ftehim hi mibdula bl-iskeda fl-Appendiċi I ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

2.

L-iskeda fil-punt 11 dwar il-prodotti tas-Sajd għall-konsum mill-bniedem fl-Anness V tal-Ftehim hi mibdula bl-iskeda fl-Appendiċi II ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

3.

L-iskeda fil-punt 15 dwar il-laħam Ikkapuljat fl-Anness V tal-Ftehim hi mibdula bl-iskeda fl-Appendiċi III ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

4.

Il-paragrafu 1 tal-Kapitolu II tan-Nota A ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huwa mħassar.

5.

Il-paragrafu 1 tal-Kapitolu I tan-Nota B ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huwa mibdul kif ġej:

“Għall-ħut maqbud bl-awtorità ta’ liċenzja għas-sajd bħala passatemp mill-Kanada b’isem l-importatur, iridu jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-ħut inqabad fl-ilmijiet tas-sajd Kanadiżi f’dati li jaqgħu matul iż-żmien ta’ validità tal-liċenzja, b’konformità mar-regolamenti Kanadiżi dwar is-sajd sportiv, u li l-limiti tal-pussess kienu rispettati;

il-ħut tnaddaf mill-imsaren skont il-miżuri xierqa tal-iġjene u tal-priżervazzjoni;

il-ħut mhuwiex ta’ speċi velenuża jew ta’ speċi li jista’ jkun fiha l-bijotossini;

il-ħut irid jiddaħħal fil-Komunità fi żmien xhar wara l-aħħar data ta’ validità tal-liċenzja tas-sajd bħala passatemp u mhuwiex maħsub għall-bejgħ. Kopja tal-liċenzja tas-sajd bħala passatemp trid tkun mehmuża mad-dokument mibgħut mal-ħut.”

6.

Il-paragrafi 3, 4 u 5 tal-Kapitolu I tan-Nota B ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huma mħassra.

7.

Il-paragrafi 1, 2, 3, 4 u 5 tal-Kapitolu II tan-Nota B ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huma mħassra.

8.

Il-paragrafu 2 tal-Kapitolu I tan-Nota C ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huwa mibdul kif ġej:

“Molluski bivalvi ħajjin imdaqqsin għas-suq iridu jkunu maħsuba għall-konsum uman dirett, u mhux għall-ħażna fl-ilma, jew biex jintbagħtu post ieħor jew biex jitnaddfu fil-KE.”

Għandi l-unur li nipproponi li jekk din l-ittra u l-Appendiċi tagħha, li huma ugwalment awtentiċi kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Franċiż, huma aċċettabbli għall-Gvern tiegħek, din l-ittra flimkien mal-konferma tiegħek jikkostitwixxu qbil biex jiġi emendat il-Ftehim, li għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-aħħar nota tal-iskambju ta’ noti diplomatiċi bejn il-Gvern tal-Kanada u l-Komunità Ewropea u jikkonfermaw li ntemmew il-proċeduri interni kollha meħtieġa għas-seħħ ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

Sinjur, nitolbok taċċetta l-assigurazzjoni tal-ogħla stima tiegħi.

Għall-Komunità Ewropea

Robert MADELIN

B.   ITTRA MINGĦAND IL-GVERN TAL-KANADA

Is-16 ta’ April 2010

Sinjur,

Għandi l-unur nikkonferma li rċevejt l-ittra tiegħek bid-data tat-22 ta’ Marzu 2010 li tgħid hekk:

“Sinjur,

B’referenza għall-Artikolu 16(2) u (3) tal-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri sanitarji biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali, magħmul f’Ottawa fis-17 ta’ Diċembru 1998, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, għandi l-unur li nipproponi xi emendi għall-Anness V tal-Ftehim skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt tat-Tmexxija mwaqqaf skont l-Artikolu 16(1) tal-Ftehim, kif ġej:

1.

L-iskeda fil-punt 6 dwar il-laħam Frisk fl-Anness V tal-Ftehim hi mibdula bl-iskeda fl-Appendiċi I ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

2.

L-iskeda fil-punt 11 dwar il-prodotti tas-Sajd għall-konsum mill-bniedem fl-Anness V tal-Ftehim hi mibdula bl-iskeda fl-Appendiċi II ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

3.

L-iskeda fil-punt 15 dwar il-laħam Ikkapuljat fl-Anness V tal-Ftehim hi mibdula bl-iskeda fl-Appendiċi III ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

4.

Il-paragrafu 1 tal-Kapitolu II tan-Nota A ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huwa mħassar.

5.

Il-paragrafu 1 tal-Kapitolu I tan-Nota B ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huwa mibdul kif ġej:

“Għall-ħut maqbud bl-awtorità ta’ liċenzja għas-sajd bħala passatemp mill-Kanada b’isem l-importatur, iridu jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

il-ħut nqabad fl-ilmijiet tas-sajd Kanadiżi f’dati li jaqgħu matul iż-żmien ta’ validità tal-liċenzja, b’konformità mar-regolamenti Kanadiżi dwar is-sajd sportiv, u li l-limiti tal-pussess kienu rispettati;

il-ħut jitnaddaf mill-imsaren skont il-miżuri xierqa tal-iġjene u tal-priżervazzjoni;

il-ħut mhuwiex ta’ speċi velenuża jew ta’ speċi li jista’ jkun fiha l-bijotossini;

il-ħut irid jiddaħħal fil-Komunità fi żmien xhar wara l-aħħar data ta’ validità tal-liċenzja tas-sajd bħala passatemp u mhuwiex maħsub għall-bejgħ. Kopja tal-liċenzja tas-sajd bħala passatemp trid tkun mehmuża mad-dokument mibgħut mal-ħut.”

6.

Il-paragrafi 3, 4 u 5 tal-Kapitolu I tan-Nota B ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huma mħassra.

7.

Il-paragrafi 1, 2, 3, 4 u 5 tal-Kapitolu II tan-Nota B ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huma mħassra.

8.

Il-paragrafu 2 tal-Kapitolu I tan-Nota C ta’ Qiegħ il-Paġna fl-Anness V tal-Ftehim huwa mibdul kif ġej:

“Molluski bivalvi ħajjin imdaqqsin għas-suq iridu jkunu maħsuba għall-konsum uman dirett, u mhux għall-ħażna fl-ilma, jew biex jintbagħtu post ieħor jew biex jitnaddfu fil-KE.”

Għandi l-unur li nipproponi li jekk din l-ittra u l-Appendiċi tagħha, li huma ugwalment awtentiċi kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Franċiż, huma aċċettabbli għall-Gvern tiegħek, din l-ittra flimkien mal-konferma tiegħek jikkostitwixxu qbil biex jiġi emendat il-Ftehim, li għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-aħħar nota tal-iskambju ta’ noti diplomatiċi bejn il-Gvern tal-Kanada u l-Komunità Ewropea u jikkonfermaw li twettqu l-proċeduri interni kollha meħtieġa għas-seħħ ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.”

Għandi l-unur nikkonferma li dan ta’ hawn fuq huwa aċċettabbli għall-Gvern tiegħi u li l-ittra tiegħek u din ir-risposta u l-Appendiċi mehmużin, li huma ugwalment awtentiċi kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Franċiż, flimkien jikkostitwixxu qbil biex jiġi emendat il-Ftehim skont il-proposta tiegħek, li għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-aħħar nota tal-iskambju ta’ noti diplomatiċi bejn il-Gvern tal-Kanada u l-Komunità Ewropea u jikkonfermaw li twettqu l-proċeduri interni kollha meħtieġa għas-seħħ ta’ dan l-Iskambju ta’ Ittri.

Sinjur, nitolbok taċċetta l-assigurazzjoni tal-ogħla stima tiegħi.

Għall-awtorità kompetenti tal-Gvern tal-Kanada

Ross HORNBY

Appendiċi I

6.   Laħam frisk

Prodott

Esportazzjonijiet mill-KE għall-Kanada

Esportazzjonijiet mill-Kanada għall-KE

Kundizzjonijiet tan-negozju

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet tan-negozju

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-KE

Standards tal-Kanada

Standards tal-Kanada

Standards tal-KE

Saħħa tal-annimali

Annimali li jixtarru

2002/99/KE

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40, 41

Iva 2

Dikjarazzjoni tal-oriġini

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

2002/99/KE Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001

Id-Deċiżjoni 79/542/KEE

Iva 3

 

 

Equidae

2002/99/KE

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40, 41

Iva 2

Dikjarazzjoni tal-oriġini

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

2002/99/KE Id-Deċiżjoni 79/542/KEE

Iva 3

 

 

Qżieqeż

2002/99/KE

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40, 41

Iva 2

Dikjarazzjoni tal-oriġini

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

2002/99/KE Id-Deċiżjoni 79/542/KEE

Iva 3

 

 

Saħħa pubblika

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-laħam

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ikel u d-Drogi

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Imballaġġ u t-Tikkettjar għall-Konsumatur (jekk ippakkjat għall-bejgħ bl-imnut)

L-Att dwar il-Prodotti Agrikoli u r-Regolamenti dwar il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-bhejjem u tat-Tajr, tal-Kanada. (jekk hu taċ-ċanga)

Iva 1

 

Xi stipulazzjonijiet li għandhom jiġu rriveduti meta jkun emendat ir-Regolament dwar l-Ispezzjoni tal-Laħam.

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-laħam

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ikel u d-Drogi

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Imballaġġ u t-Tikkettjar għall-Konsumatur (jekk ippakkjat għall-bejgħ bl-imnut)

L-Att dwar il-Prodotti Agrikoli u r-Regolamenti dwar il-Klassifikazzjoni tal-Karkassi tal-bhejjem u tat-Tjur, tal-Kanada. (jekk hu taċ-ċanga)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004

Id-Deċiżjoni 79/542/KEE Id-Id-Deċiżjoni 2005/290/KE

Iva 1

Sottosezzjonijiet (2) u (3) tas-sezzjoni 11.7.3 dwar l-Unjoni Ewropea tal-Kapitolu 11 tal-Manwal dwar l-Iġjene tal-Laħam kif stipulat fid-Direttiva (Nru 2008/33/KE) (1) dwar l-Iġjene tal-Laħam

Stipulazzjonijiet ante u post mortem, id-definizzjoni ta’ xkupilji għat-tindif tas-suq u rekwiżiti oħra tal-iġjene meta jiġu applikati r-Regolamenti l-ġodda tal-UE dwar l-Iġjene tal-Ikel.


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml għall-verżjoni bil-Franċiż u

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml għall-verżjoni bl-Ingliż.

Appendiċi II

11.   Prodotti tas-sajd u molluski bivalvi ħajjin

Prodott

Esportazzjonijiet mill-KE għall-Kanada

Esportazzjonijiet mill-Kanada għall-KE

Kundizzjonijiet tan-negozju

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet tan-negozju

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-KE

Standards tal-Kanada

Standards tal-Kanada

Standards tal-KE

Saħħa tal-annimali

1.

Annimali ħajjin u prodotti tal-akkwakultura maħsuba għall-konsum mill-bniedem jew għall akkwakultura

2.

Ħut mejjet imnaddaf mill-imsaren għall-konsum mill-bniedem

3.

Prodotti mejtin mhux imnaddfin mill-imsaren għall-konsum mill-bniedem

4.

Bajd ħaj tal-ħut għall-akkwakultura

5.

Ħut ħaj għall-akkwakultura (inklużi l-ħut imġewnaħ, il-molluski, il-krustaċji u invertebrati oħra)

Id-Direttiva 2006/88/KE

Ir-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Ħut magħmulin skont l-Att dwar is-Sajd, R.S.C. 1985, c.F-14

1.

NE

2.

Iva 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Ċertifikat tas-saħħa għall-ħut maħruġ minn korp uffiċjali

 

Ir-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Ħut magħmulin skont l-Att dwar is-Sajd, R.S.C. 1985, c. F-14

Id-Direttiva 2006/88/KE

Id-Deċiżjonijiet 2003/858/KE 2003/804/KE 2006/656/KE

Ir-Regolament (KE) Nru 1251/2008

Ir-Regolamenti (KE) Nru 2074/2005, (KE) Nru 1250/2008

1.

NE

2.

Iva 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Ċertifikat uffiċjali tas-saħħa

 

Saħħa pubblika

Ħut u prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004, (KE) Nru 2073/2005

Ir-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-ħut magħmulin skont l-Att dwar l-Ispezzjoni tal-ħut, R.S.C., 1985, c. F-12

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ikel u d-Drogi

Ir-Regoli tal-Imballaġġ u t-Tikkettjar għall-Konsumatur (jekk ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut)

Iva 1

Ħut iffumigat ippakkjat ġo kontenituri ssiġillati ermetikament mhumiex iffriżati, irid ikun fihom kontenut ta’ melħ ta’ mhux inqas minn 9 % (il-metodu water phase).

Is-sistemi Kanadiża u tal-KE huma kkunsidrati li jagħtu livell ta’ protezzjoni ekwivalenti għal xulxin fir-rispett ta’ rekwiżiti mikrobijoloġiċi. Minkejja dan, il-kriterji mikrobijoloġiċi użati mill-Kanada u l-KE għall-monitoraġġ tal-prodott aħħari huma differenti minn xulxin f’xi aspetti. Għall-prodotti esportati hija r-risponsabbiltà tal-esportatur li jagħmel ċert li l-prodotti tiegħu jilħqu l-kriterji tal-pajjiż importatur.

 

Ir-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-ħut magħmulin skont l-Att dwar l-Ispezzjoni tal-ħut, R.S.C., 1985, c. F-12

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004, (KE) Nru 2073/2005

Id-Deċiżjonijiet 2005/290/KE

Iva 1

Nota B (I) ta’ qiegħ il-paġna

Is-sistemi Kanadiża u tal-KE huma kkunsidrati li jagħtu livell ta’ protezzjoni ekwivalenti għal xulxin fir-rispett ta’ rekwiżiti mikrobijoloġiċi. Minkejja dan, il-kriterji mikrobijoloġiċi użati mill-Kanada u l-KE għall-monitoraġġ tal-prodott aħħari huma differenti minn xulxin f’xi aspetti. Għall-prodotti esportati hija r-risponsabbiltà tal-esportatur li jagħmel ċert li l-prodotti tiegħu jilħqu l-kriterji tal-pajjiż importatur.

L-awtorità tas-Saħħa tal-Kanada għandha tkun mitluba li tirrevedi r-regolamenti dwar il-ħut iffumigat skont il-prijorità

Molluski bivalvi ħajjin għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-ekinodermi, it-tunikati u l-gastropodi tal-baħar

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004

Ir-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-ħut magħmulin skont l-Att dwar l-Ispezzjoni tal-ħut, R.S.C., 1985, c. F-12

Iva 2

Nota C (ii) ta’ qiegħ il-paġna

Il-KE għandha tipprovdi lista ta’ ċentri tad-dispaċċ, il-KE titlob li l-Kanada tirrevedi l-limiti tal-kontaminanti biex tassessal-ekwivalenza

Ir-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-ħut magħmulin skont l-Att dwar il-Ħut, R.S.C., 1985, c. F-12

Il-Ġestjoni taż-żoni tas-sajd ikkontaminati

Ir-Regolamenti magħmulin skont l-Att dwar is-Sajd, R.S.C. 1985, c. F-14

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004, (KE) Nru 2074/2005

Iva 2

Nota C (ii) ta’ qiegħ il-paġna

Ċertifikat uffiċjali

Evalwa l-ekwivalenza tal-kwalità batterjoloġika fuq l-ilmijiet tat-tkabbir kontra l-laħam tal-frott tal-baħar

Il-Kanada għandha tipprovdi lista ta’ impjanti tal-ipproċessar approvati

Appendiċi III

15.   Laħam ikkapuljat

Prodott

Esportazzjonijiet mill-KE għall-Kanada

Esportazzjonijiet mill-Kanada għall-KE

Kundizzjonijiet tan-negozju

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet tan-negozju

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-KE

Standards tal-Kanada

Standards tal-Kanada

Standards tal-KE

Saħħa tal-annimali

Annimali li jixtarru

Id-Direttiva 2002/99/KE

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40-52

Iva 3

Kif definit fir-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-Laħam

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Id-Direttiva 2002/99/KE

Id-Deċiżjoni 79/542/KEE

Iva 3

 

 

Qżieqeż

Id-Direttiva 2002/99/KE

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40-52

Iva 3

Kif definit fir-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-Laħam

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Id-Direttiva 2002/99/KE

Id-Deċiżjoni 79/542/KEE

Iva 3

 

 

Equidae

Id-Direttiva 2002/99/KE

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40-52

Iva 3

 

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Id-Direttiva 2002/99/KE

Iva 3

 

 

Tjur Tjur salvaġġ Tjur imrobbi

Id-Direttiva 2002/99/KE

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Sezz 40-52

Iva 3

 

 

L-Att u r-Regolamenti dwar is-Saħħa tal-Annimali

Id-Direttiva 2002/99/KE

Iva 3

 

 

Saħħa pubblika

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-laħam

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ikel u d-Drogi

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Imballaġġ u t għall-Konsumatur (jekk ippakkjat għall-bejgħ bl-imnut)Tikkettjar

Iva 2

Mhemmx kummerċ fil-laħam ikkapuljat tat-tjur salvaġġ

 

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ispezzjoni tal-laħam

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Ikel u d-Drogi

L-Att u r-Regolamenti dwar l-Imballaġġ u t-Tikkettjar għall-Konsumatur (jekk ippakkjat għall-bejgħ bl-imnut)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004

Id-Deċiżjoni 79/542/KEE

Iva 3

Nota A (I) ta’ qiegħ il-paġna